Poprzednia

ⓘ Sprawność fizyczna
                                     

ⓘ Sprawność fizyczna

Sprawność fizyczna – umiejętność rozwiązywania przez człowieka zadań ruchowych lub zdolność do efektywnego i ekonomicznego wykonania pracy mięśniowej.

Pojęcie sprawności fizycznej jest pojmowane w odmienny sposób przez różnych teoretyków. Dla jednych może oznaczać uprawianie danej aktywności ruchowej, dla drugich zaś muskularną sylwetkę ciała, czy też troskę o swój stan zdrowia. Jednak pomimo rozbieżności można w nich zauważyć pewne wspólne cechy.

Gilewicz 1964 i Trześniowski 2001 ujmowali sprawność fizyczną jako gotowość organizmu ludzkiego do podejmowania i rozwiązywania trudnych zadań ruchowych w różnych sytuacjach życiowych, wymagających siły, szybkości, gibkości, zwinności i wytrzymałości, jak również pewnych nabytych i ukształtowanych umiejętności i nawyków ruchowych opartych na odpowiednich uzdolnieniach ruchowych i stanie zdrowia.

Według Przewędy 1993 sprawność fizyczna to określone możliwości wykonania różnorodnych form ruchu, wyznaczone poziomem rozwoju, cech motorycznych motoryczność, morfologicznych, funkcji fizjologicznych i psychicznych.

Według Chromińskiego 1986 sprawność fizyczna zależy od genetycznych właściwości człowieka, takich jak: uzdolnienia ruchowe, konstytucja somatyczna, sprawność zmysłów, temperament oraz odpowiednie proporcje ciała. Jest to zespół czynników o charakterze endogennym. Drugi zespół czynników – egzogennych – odnosi się do środowiska zewnętrznego i trybu życia. Niejednokrotnie spotykamy się z pojęciem sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej.

Sprawność fizyczna ogólna to określony poziom rozwoju, wykształcenie cech motorycznych, bądź tez ujętych kompleksowo struktur ruchu. Sprawność fizyczna specjalna polega na zaawansowaniu w wykształceniu sprawności i umiejętności technicznych w określonych dyscyplinach, czy też konkurencjach sportowych. Sprawność ruchowa, według powyższego autora, to umiejętność władania swoim aparatem ruchu, dzięki opanowaniu podstawowych nawyków ruchowych. Wzrost sprawności ruchowej uzależniony jest od nabytych umiejętności i doświadczeń osobistych. Sprawność fizyczną można określić jako aktualną możliwość wykonywania wszelkich czynności ruchowych oraz wyrobienia cech motorycznych takich jak: siły, szybkości, zręczności, i innych uzdolnień motorycznych. Sprawność ruchowa i fizyczna stanowią motoryczność i obrazują rezultaty rozwoju ontogenetycznego. W problematyce dotyczącej rozwoju fizycznego szczególnego znaczenia nabierają zagadnienia dotyczące rozwoju motorycznego, gdyż rozwój ten właśnie odzwierciedla szereg naszych zachowań, zdolności i umiejętności.

Predyspozycje i zdolności motoryczne to elementy, które budują strukturę motoryczności. To względnie elementarne cechy strukturalne i funkcjonalne organizmu człowieka, w znaczącym stopniu uwarunkowane genetycznie. Składają się one na możliwości ruchowe organizmu do wykonywania różnego rodzaju zadań ruchowych.

Stosunkowo nową koncepcją sprawności jest Health-Related Fitness H-RF, czyli sprawność ukierunkowana na zdrowie.

                                     
  • Sprawność sprawność energetyczna skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca w jakim stopniu w danym procesie przekształcana jest energia jednego
  • jest od nabytych umiejętności i doświadczeń osobistych. Sprawność ruchowa i sprawność fizyczna stanowią motoryczność i obrazują rezultaty rozwoju ontogenetycznego
  • Umiejętności doskonalenia i władania ciałem. Sprawność i kondycja fizyczna Lekcje wychowania fizycznego w szkole realizowane są w następującym wymiarze
  • Ćwiczenia fizyczne - aktywność fizyczna zwiększająca bądź podtrzymująca sprawność fizyczną oraz ogólne zdrowie i dobre samopoczucie. Są wykonywane z różnych
  • Odznaka Sprawności Fizycznej WOSF, potocznie Woska odznaka nadawana od 1969 żołnierzom Wojska Polskiego, którzy ze sprawności fizycznej osiągnęli
  • satysfakcjonujące uczestnictwo w wybranych sportach Według autorów sprawność fizyczna obejmuje: funkcje krążeniowo - oddechowe, względną szczupłość ciała
  • opóźnieniem w jej rozwoju. Deficyty w innych dziedzinach, np. zachowanie, sprawność fizyczna ale przede wszystkim w kontaktach społecznych są zwykle mniejsze
  • wyboru były między innymi zdrowie i sprawność fizyczna specjalne badania lekarskie oraz testy sprawności fizycznej odporność na stres badania psychologiczne
  • ruchowe z piłkami edukacyjnymi edubal w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów. Od 2010 roku zatrudniony
  • danego organu przez intensywny trening. Przykładowo osoba o niskiej sprawności fizycznej czy też wątłym wyglądzie stara się intensywnie trenować by dorównać