Poprzednia

ⓘ Interesariusz
                                     

ⓘ Interesariusz

Interesariusze – podmioty, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostają pod wpływem jego działalności. Pojęcie zostało użyte po raz pierwszy w 1963 roku przez Stanford Research Institute.

Interesariusze:

 • w zarządzaniu projektami to osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane w projekt, lecz jego wyniki mają na nie wpływ, dlatego są zainteresowane w pomyślnym lub niepomyślnym przebiegu projektu. Z tego powodu interesy i opinie interesariuszy powinny być brane pod uwagę zarówno przez kierownika projektu jak i jego sponsora. Inna – szersza – definicja obejmuje wszystkie osoby, jednostki bądź instytucje, które są zainteresowane powodzeniem lub niepowodzeniem projektu.
 • w zarządzaniu strategicznym to osoby lub instytucje, których aktywność może mieć wpływ na powodzenie firm, organizacji, przedsięwzięć. Należą do nich właściciele firmy, pracownicy, klienci, dostawcy, społeczności lokalne i in. Zatem podejmowanie decyzji wymaga analizy interesów, w tym na przykład sporządzenia mapy interesów lub scenariuszy ich zachowań.

Analizę interesariuszy wykonuje się na etapie przygotowania strategii czy definiowania projektu, w celu zrozumienia ich systemów wartości, interesów i potrzeb oraz określenia wpływu, jaki wywierają lub mogą wywierać na nich realizowane decyzje publiczne. Analiza ta daje obraz układu sił w ramach projektu i stanowi podstawę do decyzji o planowaniu lub wdrażaniu, zaniechaniu bądź zmianie przedmiotu czy zakresu projektu. Kolejnym krokiem już przy wdrażaniu przedsięwzięcia lub bieżącej działalności biznesowej jest komunikacja i bieżące konsultacje z interesariuszami. Metoda konsultacji z interesariuszami wykorzystywana jest np. w badaniach ewaluacyjnych.

Koncepcja stakeholders redefiniuje cele przedsiębiorstwa. W klasycznym modelu cele te związane są głównie z maksymalizacją zysku, czy też maksymalizacją wartości, czyli głównie z celami właścicieli. W teorii przedsiębiorstw koncepcja stakeholders pozostaje w opozycji do koncepcji shareholders, a więc pomiędzy celami wszystkich interesariuszy a celami właścicieli przedsiębiorstwa.

Pojęcie przeniesione na grunt polski w połowie lat 90. XX wieku.

                                     

1. Klasyfikacja

Interesariuszy można dzielić na

 • pozytywnych np. zleceniodawcę projektu czy instytucje finansujące dany projekt i negatywnych np. kierowników innych projektów rywalizujących o zasoby w ramach organizacji, konkurencję rynkową czy chociażby stowarzyszenia ekologiczne blokujące projekty budowlane,
 • pierwszo- i drugoplanowych oraz pozostałych.
                                     
 • Przykładowe wyliczenie interesariuszy rewitalizacji zawiera ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Krąg interesariuszy rewitalizacji jest bardzo
 • Konsultacje z interesariuszami - jedna z metod sondażu diagnostycznego. Podstawowym celem konsultacji z interesariuszami jest generowanie informacji o
 • informacyjnych interesariuszy Raportowanie społeczne jest systematycznym procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z interesariuszami opartym na dialogu
 • interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania
 • są podejmowane na skutek różnych nacisków na przedsiębiorstwo przez interesariuszy Przy analizie wrażliwości społecznej przedsiębiorstwa istotne jest
 • przedsiębiorstwo na otoczenie. Przedsiębiorstwo musi budować ze swoimi interesariuszami trwałe relacje oparte na zaufaniu. Musi poszukiwać rozwiązań, które
 • klientem a pracownikiem. Są to np. recepcja oraz miejsca, w które pozwala interesariuszom wejść na teren danej firmy, by spotkać się z jej przedstawicielami
 • celu: zaspokojenie potrzeb informacyjnych projektu oraz wszystkich jego interesariuszy zapewnienie skutecznej wymiany informacji. Zarządzanie komunikacją
 • na metodzie fenomenologicznej. W myśl tej koncepcji każdy interesariusz organizacji powinien być traktowany podmiotowo. Istotą pracy menedżera
 • przekazach dla akcjonariuszy, klientów, pracowników, władz i innych Interesariuszy intencji rzeczywistych zamiarów kierownictwa przedsiębiorstwa, nie