Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
                                     

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – jeden z ośmiu wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 października 2006 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji w pełnoprawny wydział. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawnych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Wydział Prawa i Administracji składa się z czterech katedr, ośmiu zakładów, trzech pracowni naukowych, sześciu centrów naukowych, kliniki prawa i biblioteki. Aktualnie zatrudnionych jest 60 pracowników naukowo-dydaktycznych.

Najliczniejszą grupą pracowników naukowo-dydaktycznych jest 32 adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Według stanu na 2015 rok na wydziale studenci odbywają studia w ramach studiów pierwszego stopnia licencjackich, a następnie studiów drugiego stopnia magisterskich uzupełniających. Łącznie na wydziale studiuje 1915 studentów, z czego 1423 osób w ramach studiów dziennych i 492 osób w ramach studiów zaocznych.

                                     

1. Poczet dziekanów

 • 2008-2011: dr hab. Tadeusz Cielecki, prof. UO - prawnik kryminologia, patologia społeczna
 • 2011-2019: dr hab. Piotr Stec, prof. UO - prawnik prawo własności intelektualnej, prawo cywilne porównawcze
 • od 2019 r.: dr Ewa Pierzchała - prawnik prawo administracyjne
 • 2006-2008: dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, prof. UO - prawnik teoria państwa i prawa, prawo administracyjne
                                     

2.1. Historia Geneza wydziału

Początki dzisiejszego Wydziału Prawa i Administracji UO związane są z zorganizowaniem w 1955 w Opolu Punktu Konsultacyjnego Studium Zaocznego Prawa, a w 1959 Punktu Konsultacyjnego Zaocznego Studium Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Idea powołania kierunku administracja i prawo w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu zrodziła się na początku lat 70. XX wieku, mimo to władze opolskiej uczelni nie uzyskały na to zgody władz państwowych. Wraz z przekształceniem WSP w Opolu w uniwersytet w 1994 powrócono do tego pomysłu, ale w tym czasie udało się jedynie utworzyć Zakład Prawa i Administracji na Wydziale Ekonomicznym UO. Jego kierownikiem został dr hab. Stanisław Malarski.

Po istotnym wzmocnieniu kadrowym 1 lutego 1996 utworzono w ramach Wydziału Ekonomicznego UO Instytut Prawa i Administracji, którego dyrektorem został dr hab. Stanisław Malarski stanowisko to zajmował do 2001. W 2000 uruchomiono w IPiA studia magisterskie uzupełniające na kierunku administracja. Z inicjatywy pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu i w związku z koniecznością realizowania nowych zadań dydaktycznych, naukowych oraz organizacyjnych Senat UO powołał uchwałą z dnia 28 czerwca 2001 samodzielny Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji MIPiA, podporządkowany prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą. Instytut ten sukcesywnie podejmował różne działania naukowe, organizacyjne i dydaktyczne, które miały na celu przekształcenie MIPiA w pełnoprawny wydział prawa i administracji. Dyrektorem MIPiA był w latach 2001-2006 dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko. W 2003 uruchomiono drugi kierunek studiów w Instytucie, którym było prawo.

                                     

2.2. Historia Utworzenie wydziału

W maju 2006 Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego spełnił wszelkie wymogi określone w § 9 Statutu UO, umożliwiające utworzenie nowego wydziału. W związku z tym 20 maja tego samego roku złożono wniosek o utworzenie pełnoprawnego wydziału. Ostatecznie Senat UO przyjął tę uchwałę i weszła w ona w życie 1 października 2006, tym samym powołany został ósmy wydział na opolskiej uczelni – Wydział Prawa i Administracji.

W 2011 po wizytacji przeprowadzonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną kierunkowi studiów: administracja i prawo przyznano akredytację na okres 6 lat.

                                     

3. Kierunki kształcenia

Wydział Prawa i Administracji UO prowadzi następujące kierunki:

 • prawa europejskiego i międzynarodowego
 • cywilistyczna
 • karnistyczna
 • ustrojowo-administracyjna
 • studia jednolite magisterskie, 5-letnie – prawo o specjalnościach
 • administracja publiczna
 • administracja w stosunkach międzynarodowych
 • administracja organów ochrony prawnej tylko dla studentów zaocznych
 • administracja
 • studia pierwszego stopnia licencjackie, 3-letnie na kierunkach
 • administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • administracja gospodarczo-finansowa
 • obsługa biznesu
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • studia drugiego stopnia magisterskie uzupełniające, 2-letnie na kierunkach
 • administracja

Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe:

 • podyplomowe studia z zakresu europejskiej polityki regionalnej i funduszy unijnych
 • prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej
 • podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania
 • podyplomowe studia europejskiego prawa ochrony środowiska
 • podyplomowe Studia Pedagogiki Prawa – Readaptacji, Mediacji i Negocjacji
 • podyplomowe studia samorządu terytorialnego
 • podyplomowe studia administracji publicznej
 • studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego
 • prawo gospodarcze w administracji publicznej
 • podyplomowe studia podatkowe
 • mechanizmy funkcjonowania strefy EURO Unii Gospodarczo-Walutowej
 • studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego
 • studia podyplomowe prawa prasowego i prawa reklamy

Wydział ma prawo nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa.                                     

4. Główne kierunki działalności

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z:

 • Centrum Dokumentacji Europejskiej
 • administracją i prawem biznesu
 • kryminologią i wiktymologia
 • historią administracji, parlamentaryzmu
 • bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
 • administracją ochrony
 • administracją gospodarczo-finansową
 • porównawczym prawem administracyjnym i ochrony środowiska
 • prawem karnym
 • prawem i ochroną praw człowieka
 • prawem cywilnym
 • prawem ustrojowym
 • instrumentami marketingu
 • postępowaniem administracyjnym
 • prawem pracy i polityki społecznej
 • prawem międzynarodowym publicznym i europejskim
 • regionami i regionalizmem
 • administracją publiczną
                                     

5. Struktura

Katedra Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych

 • prof. dr hab. Marek Maciejewski
 • dr hab. Józef Koredczuk
 • Kierownik: dr hab. Andrzej Szymański
 • prof. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski

Zakład Prawa Karnego Procesowego, Kryminalistyki i Kryminologii

 • dr hab. Jerzy Konieczny
 • dr hab. Tadeusz Cielecki
 • Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski

Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego

 • dr hab. Dariusz Szostek
 • Kierownik: dr hab. Piotr Stec

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego

 • dr hab. Paweł Sobczyk
 • Kierownik: dr hab. Dariusz Walencik

Zakład Nauk o Bezpieczeństwie

 • Kierownik: dr hab. Henryk Spustek; dr hab. Jerzy Nikołajew
                                     
 • zatrudniona m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, gdzie od
 • to: Wydział Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
 • Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego W latach 2008 2010 był kierownikiem Katedry Prawa Wykroczeń
 • prawnik, kanonista i historyk, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Jest synem Witolda
 • Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz PTPW. XIV OSPW Zielona Góra i Kęszyca Leśna, 8 - 10 maja 2017 r. pt. Prawo wyznaniowe
 • Śląskich w Opolu miasteczko uniwersyteckie Uniwersytetu Opolskiego grupujące głównie wydziały opolskiej uczelni oraz domy studenckie. Zlokalizowane jest
 • nadzwyczajna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym. Pisarka. Studia
 • Historii Uniwersytetu Opolskiego IH UO jednostka dydaktyczno - naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego Dzieli

Użytkownicy również szukali:

uniwersytet opolski bezpieczeństwo wewnętrzne,

...
...
...