Poprzednia

ⓘ Kategoria:Polityka społeczna
                                               

Badania polityki kulturalnej

Badania polityki kulturalnej – stanowią obszar badań akademickich, wyrosłych z kulturoznawstwa w 1990 roku. Po przeszło ćwierćwieczu od wykształcenia się tego obszaru badań terminy "Cultural Policy Research” oraz "Cultural Policy Studies” odnotowały prawie 100 milionów wyszukiwań w Internecie. Badania polityk kulturalnych wyrosły z idei, że studia kulturowe powinny być prowadzone nie tylko w nurcie krytycznym, lecz także dążyć do maksymalizacji użyteczności wyników. W Princeton University w 1994 roku założono centrum sztuki i polityki kulturalnej ang. Center for Arts and Cultural Policy St ...

                                               

Biurokracja pierwszego kontaktu

Biurokracja pierwszego kontaktu – działania kreowane przez grupę urzędników i pracowników służb publicznych, w tym społecznych, mających podczas wykonywania swych obowiązków bezpośrednią styczność z obywatelami, polegające na stosowaniu i interpretacji obowiązujących zapisów prawa oraz realizowaniu polityki kreowanej na wyższych szczeblach administracyjnych. Według koncepcji sformułowanej przez Michaela Lipsky’ego w latach 80. XX wieku, polityki publiczne nie są rzeczywiście kreowane na najwyższych szczeblach administracji, lecz tworzone przez profesjonalistów urzędników pierwszego kontakt ...

                                               

Dobra społeczne

Dobra społeczne – dobra, które ze względów fizycznych mogłyby być dobrami prywatnymi, ale z różnych powodów są dostępne dla każdego obywatela i finansowane z funduszy publicznych. Mimo że dobra społeczne oferowane są na bazie majątku publicznego i finansowane ze środków budżetowych, nie wyklucza to możliwości finansowania ich z innych źródeł. Dobra społeczne wytwarzane są dzięki istnieniu urządzeń, które są własnością publiczną i zostały sfinansowane z funduszy publicznych, np. budynki i urządzenia szkół publicznych. Głównym powodem tworzenia dóbr społecznych jest umożliwienie ich konsumpc ...

                                               

Doktryny w polityce społecznej

Doktryny w polityce społecznej - to zbiór teoretyczno - normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych na podstawie określonych układów wartości. Doktryny służą do oceny zjawisk społecznych, budowy różnych programów społecznych jak również kształtowania samej polityki społecznej. Ze względu na różnice układów wartości, znaczenie w praktyce życia społeczno- gospodarczego, wpływ na strukturę i formę realizacji polityki społecznej, można wyróżnić trzy rodzaje doktryn: liberalną, instytucjonalną i kolektywistyczną. Doktryna liberalna cechuje się tendencją do ograniczania ...

                                               

Działalność socjalna

Działalność socjalna – usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności rekreacyjnej oraz kulturalnej, opieki nad dziećmi w różnych formach wychowania przedszkolnego. Za tym pojęciem kryje się również pomoc materialna - finansowa lub rzeczowa - a także pomoc na cele mieszkaniowe. Obowiązek świadczenia takich usług spoczywa na każdym pracodawcy ze sfery budżetowej oraz na każdym innym pracodawcy, który na dzień 1 stycznia danego roku zatrudnia przynajmniej 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Kryterium przyznawania wymienionych świadczeń winna być sytuacj ...

                                               

Ekonomiczna efektywność wykształcenia

Ekonomiczna efektywność wykształcenia – jedno z ważniejszych kryteriów oceny systemu szkolnictwa, przedmiot badań socjoekonomiki. Zazwyczaj mierzona poprzez porównanie dochodów osób z różnym stopniem wykształcenia badanie wpływu zdobywania kolejnych stopni naukowych na wzrost zarobków, przy czym w rachunku należy uwzględnić zarówno bezpośredni, jak i alternatywny koszt kontynuacji procesu kształcenia. Kolejnym miernikiem jest szansa zdobycia pracy w zależności od stopnia wykształcenia, a także długość okresu poszukiwania pracy. Ekonomiczną efektywność wykształcenia możemy również oceniać n ...

                                               

Wskaźnik kwintylowego zróżnicowania dochodów

Wskaźnik Kwintylowego nierówności dochodów – współczynnik łącznego dochodu uzyskanego za 20 procent osób z wysokim poziomem dochodów w omawianych zasobów ludzkich do sumy dochodów uzyskanych przez 20% osób o najniższym poziomie dochodów na tym samym zasobie. Jest to jeden z kluczowych wskaźników społecznego wykluczenia i jednym z dwóch, obok współczynnik Gini z podstawowych wskaźników wykorzystywanych do oceny nierówności rozkładu dochodów w krajach członkowskich Unii Europejskiej.