Poprzednia

ⓘ Audyt finansowy
                                     

ⓘ Audyt finansowy

Audyt finansowy – kompleksowe badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, które powinno dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Rewizja finansowa stwierdza, że sprawozdanie finansowe:

 • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji jednostki.
 • jest zgodne z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy, które wpływają na jej sprawozdanie finansowe,
 • zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami polityką rachunkowości np. zawartymi w przepisach ustawy o rachunkowości czy też w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości,

Wyniki rewizji finansowej są przedstawiane w postaci opinii i uzupełniającego ją raportu biegłego rewidenta, który m.in. potwierdza możliwość kontynuowania działalności przez jednostkę w niezmniejszonym istotnie zakresie oraz że jej sytuacja finansowa nie jest poważnie zagrożona w okresie przynajmniej 12 najbliższych miesięcy od dnia bilansowego.

                                     

1. Wizerunek audytu

Audyt nie powinien być kojarzony z kolejną "kontrolą" w firmie. Audytorów nie należy traktować wyłącznie jak osób, którym tylko zależy na identyfikowaniu błędów i pomyłek oraz "donoszeniu" na pracowników. Ich główną rolą jest badanie sprawozdań finansowych pod kątem rzetelności i jasności przedstawionych danych, na podstawie których użytkownicy sprawozdań oceniają sytuację majątkową i finansową spółki. Badanie takie często obejmuje także pomoc w rozwiązywaniu problemów księgowych i podatkowych, ocenę efektywności kontroli wewnętrznych oraz identyfikację ryzyk będących nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiej działalności.

                                     

2. Zapotrzebowanie

Formalne wymogi dotyczące badania sprawozdań finansowych reguluje Ustawa o rachunkowości, która wskazuje podmioty podlegające rewizji finansowej:

 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.5 mln euro,
 • banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,

Jednak nie tylko spółki zobligowane przez ustawę zlecają badanie sprawozdania finansowego. Coraz częściej decydują się na to właściciele prywatnych przedsiębiorstw, uczelnie, różne organizacje i stowarzyszenia. Zależy im na sprawdzeniu przez niezależny podmiot danych finansowych jednostki, ewentualnym poprawieniu efektywności działania i uporządkowaniu procesów kontrolnych.

                                     
 • Standing finansowy opinia ocena o sytuacji ekonomiczno - finansowej osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej najczęściej
 • Fundusze Norweskie i Fundusze EOG Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego forma bezzwrotnej pomocy
 • audytów K. Knedler, M. Stasik: Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy Warszawa, Polska Akademia Rachunkowości, 2007. ISBN 978 - 83 - 925032 - 1 - 7
 • stanowisk związanych z finansami, między innymi: młodszy finansista analityk finansowy analityk biznesowy księgowy. Zawód finansisty można wykonywać zarówno
 • Rachunek finansowy część bilansu płatniczego, która informuje o transakcjach związanych ze zmianami własności zagranicznych pasywów i aktywów finansowych w
 • Kryzys finansowy na Islandii kryzys finansowy zaistniały podczas ogólnoświatowego kryzysu finansowego w 2008 r. Jego przyczyną była utrata zdolności
 • Kapitalizm finansowy oznacza redukcję znaczenia procesu produkcji wobec akumulacji zysków za pomocą mechanizmów systemu finansowego Jest to forma kapitalizmu
 • Kryzys finansowy w Rosji 1998 Kryzys finansowy w Rosji 2008 2010 Kryzys finansowy w Rosji 2014 2017

Użytkownicy również szukali:

audyt finansowy cena, audyt finansowy studia, audyt finansowy wrocław,

...
...
...