Poprzednia

ⓘ Politechnika Świętokrzyska
Politechnika Świętokrzyska
                                     

ⓘ Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska, PŚk – polska publiczna uczelnia techniczna z siedzibą w Kielcach, założona w 1965.

Powstała jako Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1967 została przekształcona w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską, a w 1974 – po uzyskaniu w 1972 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn – w Politechnikę Świętokrzyską. W 1978 wydzielono z niej Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu. W XXI wieku zostały zmodernizowane budynki dydaktyczne i hale laboratoryjne PŚk, a do użytku oddano m.in. główną aulę wykładową 2010 oraz budynek Energis 2012 dla powstałego wówczas Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Uczelnia posiadała na przestrzeni lat zamiejscowe ośrodki kształcenia w wybranych miastach województwa świętokrzyskiego. W 2016 PŚk utworzyła w Sandomierzu Ośrodek Architektury i Humanistyki.

W strukturze organizacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej znajduje się pięć wydziałów: Budownictwa i Architektury; Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki; Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Jednostką WMiBM jest utworzone w 1996 w porozumieniu z Polską Akademią Nauk Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza.

Politechnika Świętokrzyska prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na 19 kierunkach i ponad 60 specjalnościach oraz studia trzeciego stopnia doktoranckie na czterech kierunkach. Uczelnia uprawniona jest do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w czterech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn; budownictwo; elektrotechnika; inżynieria środowiska.

W Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy” 2018 PŚk została sklasyfikowana na miejscach 61–70. Najwyżej w tym rankingu znalazła się w 2011 i 2015, kiedy zajęła 49. pozycję. W webometrycznym rankingu uniwersytetów świata z lipca 2018, pokazującym zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, PŚk zajęła na świecie 3371. miejsce pośród wszystkich typów uczelni.

                                     

1. Historia

Politechnika Świętokrzyska nawiązuje do tradycji działającej w Kielcach w latach 1816–1826 Akademii Górniczej powstałej z inicjatywy Stanisława Staszica pierwszej uczelni technicznej na ziemiach polskich oraz istniejącego w latach 1943–1945 Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 3 czerwca 1965, na bazie Ośrodka Studiów Wieczorowych i Zaocznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Krakowskiej oraz Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, powstała Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W momencie utworzenia w strukturze organizacyjnej uczelni znajdowały się cztery wydziały: Mechaniczny w Kielcach z oddziałem w Radomiu; Elektryczny w Kielcach; Ogólnotechniczny w Kielcach z oddziałem ogólnotechnicznym w Radomiu oraz Garbarstwa z siedzibą w Radomiu. W 1967 uczelnię przekształcono w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską. Powołano wtedy pięć wydziałów, w tym Mechaniczny w Skarżysku-Kamiennej. W 1969 w Radomiu utworzono dwa nowe wydziały – Ekonomiczny i Transportu.

Na początku lat 70. w Kielcach oddano do użytku dwa nowo wybudowane budynki dydaktyczne dla Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrycznego C i D. W sierpniu 1972 Wydział Mechaniczny otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. W czerwcu 1974 nadano pierwszy stopień doktora uzyskał go mgr inż. Paweł Lubecki. Wydarzenia te umożliwiły przekształcenie z dniem 1 października 1974 uczelni w Politechnikę Świętokrzyską. W roku akademickim 1975/1976 wprowadzono nową strukturę organizacyjną – w Kielcach zaczęły funkcjonować: Wydział Mechaniczny, Instytut Elektrotechniki i Instytut Budownictwa Lądowego oba na prawach wydziału, zaś w Radomiu trzy instytuty na prawach wydziału. W 1978 wydzielono z Politechniki Świętokrzyskiej Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu. Na PŚk utworzono wówczas trzy wydziały: Budownictwa Lądowego; Elektrotechniki i Automatyki oraz Mechaniczny.

W 1985, wraz z oddaniem do użytku budynku B, ukończono budowę kampusu uczelni. W 1989 uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. W 1992 zbudowano sieć komputerową, która zapewniła wszystkim jednostkom organizacyjnym uczelni dostęp do Internetu. Na podstawie podpisanej 11 lipca 1996 umowy z Polską Akademią Nauk utworzono Centrum Laserowych Technologii Metali, którego budynek i halę laboratoryjną oddano do użytku w czerwcu 2000. Wcześniej, pod koniec lat 90., uczelnia otrzymała kolejne uprawnienia do nadawania stopni naukowych, w tym pierwsze prawo do habilitowania w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn 1999. Z końcem 1998 przekształcono Wydział Mechaniczny w Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn.

W 2001 utworzono Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. W tym samym roku Polska Akademia Nauk przekazała w bezpłatne użytkowanie wyposażenie Centrum Laserowych Technologii Metali. W 2001 zmodernizowano i przebudowano też halę laboratoryjną Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. W 2002 oddano do użytku nowy budynek klubu studenckiego "Pod Krechą”. W 2003 zaczęto porządkować sytuację własnościową terenów i obiektów uczelni. W 2004 utworzono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2005 otwarto kolejne tego typu ośrodki w Skarżysku-Kamiennej, Pińczowie i Sandomierzu. W 2007 zakończono rozpoczętą w 2004 modernizację i przebudowę hali laboratoryjnej Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn. W 2008 powołano kolejne ośrodki zamiejscowe, tym razem w Busku-Zdroju i Połańcu.

W 2010 otwarto Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych, doposażono także w urządzenie do obróbki laserowej Laboratorium Laserowe w Centrum Laserowych Technologii Metali. Również w 2010 oddano do użytku wyremontowany budynek dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz nowo wybudowaną aulę główną, mającą 623 miejsca koszt inwestycji wyniósł 9 mln zł. W 2012 na bazie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska utworzono Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; istniejącą jednostkę przekształcono w Wydział Budownictwa i Architektury. Dla nowo powstałego wydziału oddano do użytku w październiku 2012 warty 31 mln zł budynek Energis, w którym znalazły się 22 sale dydaktyczne i cztery laboratoria. W lutym 2013 otwarto wyremontowany i zmodernizowany budynek Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn. W 2015, podczas obchodów 50-lecia uczelni, PŚk otrzymała od władz Kielc nowy sztandar z nowym godłem.

                                     

2. Władze uczelni

Władze uczelni w kadencji 2016–2020:

 • rektor: prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
 • prorektor ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem: prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
 • prorektor ds. studenckich i dydaktyki: dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk
 • prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski
 • prorektor ds. ogólnych: dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk
Dziekani wydziałów
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki: dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk
 • Wydział Budownictwa i Architektury: prof. dr hab. inż. Marek Iwański
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki: dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk
 • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego: dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn: prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk
                                     

3. Struktura organizacyjna

 • Katedra Inżynierii Komunikacyjnej kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Iwański
 • Wydział Budownictwa i Architektury
 • Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak
 • Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych kierownik: prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
 • Katedra Architektury i Urbanistyki p.o. kierownika: dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, prof. PŚk
 • Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych p.o. kierownika: dr hab. inż. Urszula Radoń, prof. PŚk
 • Akredytowane Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej kierownik: dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk
 • Katedra Systemów Informatycznych kierownik: prof. dr hab. inż. Aleksander Jastriebow
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Katedra Elektrotechniki Przemysłowej i Automatyki kierownik: dr hab. inż. Sławomir Karyś, prof. PŚk
 • Katedra Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany
 • Katedra Technologii Wody i Ścieków kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur
 • Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Żygadło
 • Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
 • Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski
 • Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych kierownik: prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
 • Katedra Automatyki i Robotyki kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki
 • Centrum Laserowych Technologii Metali dyrektor: prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
 • Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych kierownik: dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚk
 • Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk
 • Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn kierownik: dr hab. Ihor Dzioba, prof. PŚk
 • Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
 • Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
 • Katedra Mechaniki kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina
 • Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Grysa
 • Katedra Matematyki i Fizyki kierownik: prof. dr hab. Andrzej Okniński
 • Katedra Ekonomii i Finansów kierownik: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk
 • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
 • Katedra Zarządzania i Marketingu kierownik: dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk
 • Katedra Inżynierii Produkcji kierownik: dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk


                                     

4. Kierunki kształcenia

W roku akademickim 2018/2019 uczelnia prowadziła rekrutację na 19 kierunkach studiów i ponad 60 specjalnościach:

Uczelnia prowadzi również czteroletnie studia doktoranckie trzeciego stopnia na czterech kierunkach: budowa i eksploatacja maszyn; budownictwo; elektrotechnika oraz inżynieria środowiska.

W roku akademickim 2015/2016 o przyjęcie na studia ubiegało się ponad 1.9 tys. osób na 1858 przygotowanych miejsc. Najchętniej wybieranymi kierunkami były: informatyka, budownictwo oraz geodezja i kartografia. Na dziewięciu kierunkach PŚk przyjęła więcej studentów niż zakładała, na pięciu – liczba przyjętych była zbliżona do limitu, na kolejnych pięciu – odbiegała od niego. Najrzadziej wybieranymi kierunkami były wzornictwo przemysłowe oraz transport. W roku akademickim 2016/2017 na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia zarejestrowało się 1.9 tys. kandydatów, natomiast na zaoczne ok. 400 osób. Ponownie najchętniej wybieranymi kierunkami były: informatyka 350 osób, budownictwo 250 osób, geodezja i kartografia 162 osoby oraz automatyka i robotyka 115 osób.

W roku akademickim 2014/2015 wręczono dyplom ukończenia studiów na PŚk o numerze 40 000.

                                     

5. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Politechnika Świętokrzyska posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach:

 • elektrotechnika od 1998
 • budowa i eksploatacja maszyn od 1972
 • inżynieria środowiska od 2000
 • automatyka i robotyka od 2008
 • inżynieria produkcji od 2011
 • mechanika od 1998
 • budownictwo od 1989

Ponadto uczelnia uprawniona jest do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w czterech dyscyplinach:

 • elektrotechnika od 2010
 • budowa i eksploatacja maszyn od 1999
 • inżynieria środowiska od 2016
 • budownictwo od 2003

Od momentu uzyskania pierwszych uprawnień w 1972 do połowy 2015 uczelnia wypromowała 279 doktorów nauk technicznych oraz 18 doktorów habilitowanych nauk technicznych. Złożyła także 17 wniosków zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora.

                                     

6. Kampus

W latach 1965–1967 uczelnia mieściła się w Kielcach przy ul. Kościuszki, a w latach 1967–1970 miała swoją siedzibę w budynku przy ul. Szymanowskiego 5. W 1970 oddano do użytku pierwszy z budynków dydaktycznych przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego. Kolejne trzy w 1972, 1975 i 1985. W 2004 zakończono rozpoczętą w latach 90. budowę Biblioteki Głównej. W 2010 otwarto mogącą pomieścić ponad 600 osób aulę główną. W 2012 oddano do użytku przeznaczony dla Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki budynek Energis, w którym znalazły się 22 sale dydaktyczne i cztery laboratoria.

Baza lokalowa uczelni znajduje się na obszarze 22-hektarowego kampusu, ograniczonego od północy ul. Studencką, od wschodu – al. Solidarności, od południa – al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i od zachodu ul. Warszawską. W kampusie znajdują się: pięć budynków dydaktycznych z halami laboratoryjnymi, Centrum Laserowych Technologii Metali, gmach rektoratu i Biblioteki Głównej, hala dydaktyczno-sportowa, aula główna, sześć domów studenckich oraz klub "Pod Krechą”. Ponadto w dzielnicy Dąbrowa, na powierzchni 2.75 ha, umiejscowione są hale laboratoryjne i budynki biurowo-dydaktyczne Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn.

W 2015 na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej odsłonięto pomniki Stanisława Staszica i Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Według stanu z 2015 Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej gromadzi i udostępnia blisko 128 tys. egzemplarzy książek, ponad 9 tys. uczelnianych wydawnictw naukowych zeszyty i prace naukowe i ponad 35.5 tys. egzemplarzy czasopism w wersji drukowanej. Z ok. 80% zbiorów bibliotecznych użytkownicy mogą korzystać w ramach wolnego dostępu. W Bibliotece Głównej znajduje się 256 miejsc dla czytelników, 12 kabin do pracy indywidualnej i zespołowej oraz 96 stanowisk komputerowych.

W 2014 uczelnia nabyła wybudowany w latach 60. gmach Banku Spółdzielczego w Sandomierzu. Budynek poddano modernizacji, tworząc dwie sale dydaktyczne dla 15 i 50 osób oraz pensjonat z pokojami noclegowymi. W lutym 2016 otworzono w nim Ośrodek Architektury i Humanistyki, przeznaczony m.in. dla odbywających praktyki studentów kierunku architektura.                                     

7. Działalność studencka

Według stanu z 30 listopada 2014 na Politechnice Świętokrzyskiej studiowało 9732 osób, w tym 3495 kobiet 35.9%. Na studiach stacjonarnych zapisanych było 6951 osób, zaś na niestacjonarnych – 2889. Naukę na pierwszym roku studiów prowadziło 2242 studentów. W roku akademickim 2013/2014 Politechnikę Świętokrzyską ukończyło 2402 absolwentów, z czego 1341 na studiach pierwszego stopnia z tytułem inżyniera, 168 na studiach pierwszego stopnia z tytułem licencjata oraz 893 na studiach drugiego stopnia. Według stanu z 30 listopada 2016 na PŚk studiowało 7645 osób, w tym 2527 kobiet 33.1%.

Na Politechnice Świętokrzyskiej działa 35 naukowych kół studenckich stan na listopad 2018. Klub "Pod Krechą” organizuje dla studentów m.in.: koncerty, występy kabaretowe, wieczory literackie, dyskoteki, kursy tańca towarzyskiego, bale andrzejkowe i sylwestrowe. Studenci uczelni organizują od 2001 Kielecki Ogląd Kabaretów Studenckich KOKS; wcześniej Kielecki Ogląd Kabaretów Startujących. Od grudnia 1998 istnieje chór Politechniki Świętokrzyskiej, natomiast od 1997 biuro karier.

Politechnika Świętokrzyska zaczęła w 2010 organizować ogólnopolski konkurs "Student-Wynalazca” przeznaczony dla studentów i doktorantów, którzy są twórcami wynalazku, wzoru użytkowego bądź przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie do spraw własności przemysłowej za granicą. We wrześniu 2014 grupa studentów i doktorantów PŚk zajęła 2. miejsce w międzynarodowym konkursie łazików marsjańskich European Rover Challenge w Podzamczu k. Chęcin. W 2015 zespół PŚk zajął w tych zawodach 5. pozycję, a w 2016 uplasował się na 2. miejscu. W 2018 drużyna PŚk zajęła 3. pozycję w zawodach University Rover Challenge oraz wygrała konkurs European Rover Challenge, który odbył się w Starachowicach. Zwycięski projekt został oficjalnym łazikiem misji analogowej AMADEE-2020, która zorganizowana zostanie przez Austriackie Forum Kosmiczne na pustyni w Omanie w 2020.

Uczelnia dysponuje wybudowaną w latach 2009–2010 halą sportową, będącą siedzibą Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej. Powstało ono w 2010 w wyniku przekształcenia istniejącego od lat 60. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Jego zadaniem, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, jest wspieranie założonego w 1968 Klubu Uczelnianego AZS PŚk. Prowadzi on kilkanaście sekcji sportowych. Piłkarze ręczni przystąpili w 2010 do rozgrywek II ligi grupa 4. W sezonie 2015/2016, wygrywając 16 z 20 meczów, zajęli w niej 3. miejsce. Koszykarze w sezonie 2016/2017 występowali w II lidze, w której odnieśli jedno zwycięstwo i ponieśli 25 porażek. Największym osiągnięciem piłkarzy nożnych była gra w V lidze w latach 2003–2005.

Użytkownicy również szukali:

plan zajęć politechnika świętokrzyska budownictwo, politechnika świętokrzyska rekrutacja 2020/2021, usos kielce,

...
...
...