Poprzednia

ⓘ Kategoria:Zarządzanie finansami
                                               

Budżet elastyczny

Budżet elastyczny – budżet, który jest tworzony w taki sposób, aby było możliwe korygowanie wstępnie zaplanowanych wielkości w zależności od rzeczywistych rozmiarów działalności i rozwoju pozycji przedsiębiorstwa.

                                               

Budżetowanie

Budżetowanie – jest jednym z instrumentów rachunkowości zarządczej, wspomagającym osiąganie celów przedsiębiorstw. Jest to proces obejmujący projektowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu, a także jego późniejszą kontrolę. Budżetowanie jest wynikiem planowania zamierzeń rozwojowych przedsiębiorstwa, wskazującego cele i kierunki jego działania oraz sposób wykorzystania zasobów. Budżetowanie jest kwantyfikowaniem założeń przyjętych w planach, ich uszczegółowieniem i ma za zadanie przypisanie konkretnych środków i działań do miejsc i czasu ich wykonania oraz osób odpowiedzialnych, jak równi ...

                                               

Budżetowanie kroczące

Budżetowanie kroczące – jeden ze sposobów tworzenia budżetu, polegający na opracowywaniu budżetu w sposób ciągły – kroczący i sprowadza się do ciągłego uaktualniania i uszczegółowiania budżetu opracowanego na kolejne okresy. Jest to jednocześnie budżet sporządzany dla niezmiennego pełnego okresu budżetowego, np. pełnego roku, niezależnie od roku kalendarzowego, obrachunkowego. Pod koniec każdego okresu budżetowego budżety na następne okresy zostają poddawane analizie i aktualizacji. W budżecie kroczącym szczególna uwaga jest poświęcona okresom najbliższym, dla których informacje mogą zosta ...

                                               

Cash management

Cash management – stanowi część działalności przedsiębiorstwa odnoszącą się do krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych, której celem jest zapewnienie wystarczającej płynności. Cash management służy zapewnieniu gotowości płatniczej, minimalizowaniu kosztów zachowania płynności i maksymalizowaniu zysku z nadwyżek płynności. Inna, krótsza, definicja odnosząca się do cash management definiuje ten termin jako zarządzanie wpływami i wypływami gotówki. W bankowości termin cash management oznacza szereg usług oferowanych przedsiębiorstwom przez banki, które są związane ze wsp ...

                                               

Controlling finansowy

Controlling finansowy – podsystem controllingu, nakierowany na planowanie, sterowanie i koordynowanie procesów finansowych w przedsiębiorstwie. Zadaniem controllingu finansowego jest tworzenie i aktualizowanie architektury systemu planowania finansowego, konstruowanie wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowanie informacji dla podejmowania decyzji finansowych. W szerszym ujęciu controlling finansowy traktowany jest, jako "międzyfunkcja” wspierająca kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o informacje finansowe oraz koordynacja rozwiązywan ...

                                               

Finansowy mechanizm napędowy

Finansowy mechanizm napędowy to stosunek między długiem o stałym oprocentowaniu a kapitałem akcyjnym, wykorzystywanym w celu finansowania przedsiębiorstwa. Dodatkowy zysk otrzymywany jest poprzez zaciąganie pożyczek o stałym oprocentowaniu i osiąganie większego dochodu z tych funduszy niż suma odsetek od nich narosłych wypłacanych akcjonariuszom. Duży stosunek funduszy o stałym oprocentowaniu, znany jako "high gearing", może osłabić firmę w mniej korzystnych warunkach handlowych.