Poprzednia

ⓘ Kategoria:Finanse publiczne
                                               

Finanse publiczne

Finanse publiczne obejmują zasoby pieniężne państwa, czyli procesy gromadzenia i podziału środków publicznych znajdujących się w dyspozycji władz publicznych, a przede wszystkim budżetu państwa, a także fundusze gromadzone i rozdysponowane przez państwo poza budżetem, czyli tzw. parabudżetowe, budżety samorządu terytorialnego oraz budżety ubezpieczeń społecznych. Środki te pochodzą głównie z danin publicznych, majątku publicznego oraz z przychodów zwrotnych, czyli kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Przedmiotem finansów publicznych są zjawiska, procesy i instytucje publiczn ...

                                               

Analiza kosztów i korzyści

Analiza kosztów i korzyści – złożona metoda oceny efektywności inwestycji i projektów biorąca pod uwagę całość przewidywanych korzyści i kosztów, w tym elementy ilościowe i jakościowe, pozwalająca na określenie stopnia efektywności inwestycji w złożonym otoczeniu. W analizie kosztów i korzyści poza aspektami finansowo-ekonomicznymi przedsięwzięcia uwzględniane są aspekty społeczne, kulturowe czy środowiskowe, ujmowane w postaci kosztów zewnętrznych. CBA jest szczególnie przydatna w ocenie projektów, których realizacja związana jest z dużą liczbą korzyści i kosztów ponoszonych przez różne g ...

                                               

Bon komunalny

Bon komunalny – krótkoterminowy papier dłużny emitowany przez podmioty samorządu terytorialnego w celu sfinansowania luki budżetowej jednostki. Poprzez bon komunalny emitent tj. podmiot samorządu lokalnego, zobowiązuje się w dniu zapadalności bonu do zwrotu określonej na nim nominalnej kwoty do aktualnego posiadacza bonu. Okres wykupu bonu komunalnego nie przekracza roku. Bon komunalny jest instrumentem dyskontowym, jego oprocentowanie może być oparte na stawce rynku lokat międzybankowych lub rentowności bonów skarbowych. Istnieje możliwość oferowania bonów komunalnych innym podmiotom samo ...

                                               

Budżet

Budżet – zestawienie planowanych wpływów i wydatków. Pojęć wpływy i wydatki, które są pojęciami finansowymi nie należy mylić z pojęciami przychody i koszty, które są pojęciami księgowymi, bowiem pojęcia finansowe oznaczają rzeczywiste przepływy pieniężne, które odbywają się przez kasę i rachunek bankowy, a pojęcia księgowe oznaczają tylko zapisy na kontach księgowych, które niekoniecznie muszą się pokrywać z rzeczywistymi przepływami pieniężnymi np. odpisy amortyzacyjne itp. W przypadku budżetu możemy mówić o planie budżetu, czyli limicie finansowym na wydatki określonej jednostki, oraz o ...

                                               

Budżet obronny

Budżet obronny – część środków w budżecie państwa przeznaczona do zapewnienia realizacji zadań obronnych. Ze względu na strukturę budżetów obronnych wyróżniamy dwie kategorie wydatków: bieżące inaczej wegetatywne – np. utrzymanie sił zbrojnych, czyli wynagrodzenie, zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie armii; szkolenie, np. eksploatacja sprzętu wojskowego oraz inne, np. transportowe inwestycyjne – tzn. praca naukowo-badawcza, zakup sprzętu wojskowego, uzbrojenia, wyposażenia oraz inwestycje budowlane. Budżet obronny kształtuję się w różnych krajach w odmienny sposób i uzależniony jest ...

                                               

Budżet państwa

Budżet państwa – podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa, uchwalany na okres roku budżetowego. Jako dochody budżetu państwa uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe np. cła, dochody jednostek budżetowych oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi sfery budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin "budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...