Poprzednia

ⓘ Kategoria:Handel międzynarodowy
                                               

Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy – łączna wartość eksportu i importu do poszczególnych krajów. Handel międzynarodowy jest znaczącym czynnikiem dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy, gwarantuje stałe dostawy potrzebnych surowców, płodów rolnych, dóbr kooperacyjnych oraz technologii. Podstawowymi formami współpracy z zagranicą jest obrót towarowy oraz tzw. "obroty niewidzialne”. Wykaz wartości eksportu i importu to bilans handlowy kraju. Bilans płatniczy kraju to bilans wraz z obrotami niewidzialnymi. Pojęcie "handel międzynarodowy” lub "obroty międzynarodowe” dotyczy wymiany w skali globalnej lub wy ...

                                               

Akredytywa dokumentowa

Akredytywa dokumentowa – każde porozumienie stanowiące "zobowiązanie banku otwierającego, działającego na zlecenie zleceniodawcy lub w swoim własnym imieniu i zgodnie z warunkami zawartymi w zleceniu otwarcia akredytywy. Akredytywa jest nieodwołalnym zobowiązaniem banku otwierającego do honorowania zgodnej prezentacji i ostatecznie do zapłaty na rzecz beneficjenta zgodnie z warunkami akredytywy.”. Obowiązujące od 1 lipca 2007r. UCP 600 wraz z ich tzw. suplementem dla elektronicznej prezentacji – wersja 1.1 stanowią regulacje stosowane dla każdego rodzaju akredytywy dokumentowej. Akredytywa ...

                                               

Arabska Unia Maghrebu

Arabska Unia Maghrebu – organizacja międzynarodowa, zrzeszające państwa regionu Maghrebu. Projekt stworzenia unii państw arabskich w północnej Afryce narodził się w 1956, wraz z uzyskaniem niepodległości przez Maroko i Tunezję i motywowany był silnymi wówczas tendencjami panarabskimi. Dopiero w 1989 doszło do spotkania przywódców pięciu północnoafrykańskich państw arabskich, w wyniku którego powołano Arabską Unię Maghrebu. Głównym celem organizacji jest gospodarcza i w mniejszym stopniu polityczna integracja państw członkowskich. Co roku kolejny kraj członkowski przejmuje prezydencję w Uni ...

                                               

Bariery handlowe

Bariery handlowe – ogólne określenie opisujące wszelkiego rodzaju działania lub regulacje rządowe ograniczające swobodę handlu międzynarodowego. Mogą występować w wielu formach, wliczając w to: cła importowe bariery pozataryfowe podatki bariery parataryfowe. kontyngenty importowe licencje eksportowe niepodatkowe bariery celne subsydia licencje importowe Większość barier handlowych charakteryzuje ten sam mechanizm, tj. nakładanie na handel różnego rodzaju sztucznie generowanych kosztów, tak aby wzrosła cena dobra, będącego jego przedmiotem. Rządy mogą blokować wolny handel także w inny spos ...

                                               

Blok handlowy

Blok handlowy – rodzaj międzynarodowego porozumienia, często część regionalnej organizacji międzyrządowej, w którym lokalne bariery handlowe są zredukowane lub zniesione pomiędzy uczestniczącymi w porozumieniu krajami.

                                               

Centrala handlu zagranicznego

Centrala handlu zagranicznego, także przedsiębiorstwo handlu zagranicznego oraz biuro handlu zagranicznego – specjalny typ przedsiębiorstwa państwowego funkcjonujący w PRL i posiadający swoje odpowiedniki we wszystkich innych państwach tzw. bloku wschodniego. W ZSRR centrale handlu zagranicznego podlegały Ludowemu Komisariatowi Handlu Zagranicznego przekształconemu następnie w Ministerstwo Handlu Zagranicznego ZSRR. Centrale Handlu Zagranicznego posiadały, będące w krajach komunistycznych specjalnym przywilejem, prawo prowadzenia obrotu gospodarczego w walutach wymienialnych, w szczególnoś ...