Poprzednia

ⓘ Kategoria:Nawigacja
                                               

Nawigacja

Nawigacja – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów. Nawigator, specjalista nawigacji: nawigator morski statku wodnego lub nawigator lotniczy statku powietrznego. Rodzaje nawigacji: Nawigacja zliczeniowa stosowana przed wprowadzeniem radionawigacji w trudnych warunkach atmosferycznych – prowadzona na podstawie zestawiania kierunku ruchu statku kursu i jego szybkości. Nawigacja terrestryczna – nawigacja oparta na obserwacji znaków nawigacyjnych i innych charakterys ...

                                               

Aklina

Aklina lub inaczej równik magnetyczny – jedna z izoklin, czyli umownych linii na powierzchni Ziemi lub na mapie specjalnej-geofizycznej, łączących punkty o jednakowej inklinacji magnetycznej ; nazwa "aklina” odnosi się do izokliny, dla której inklinacja jest równa 0°. Z teoretycznego punktu widzenia punkt powierzchni Ziemi należy do akliny, jeśli wektor natężenia pola magnetycznego Ziemi jest styczny do geoidy. Aklina przebiega w okolicy równika, ale jest od niego nieco odchylona. Wygląd akliny jest zmienny w czasie, zależny od różnych czynników, kształtujących magnetosferę – wewnętrznych ...

                                               

Aksjometr

                                               

Akwatorium

Akwatorium - termin o takim samym znaczeniu jak akwen, ale stosowany wobec obszarów wody o konkretnym znaczeniu. Akwatorium portowe to wewnętrzna część powierzchni wodnej portu lub przystani. Jest ona otoczona budowlami wodnymi, takimi jak nabrzeża czy falochrony, oraz ewentualnie innymi formami linii brzegowej, np. brzegiem rzeki. Zamiast falochronu, granicę akwatorium portowego mogą wyznaczać np. boje, pławy lub budowle hydrotechniczne. W skład akwatorium portowego wchodzą następujące akweny: awanport, baseny portowe, doki, kanały portowe. Na zewnątrz akwatorium portowego znajdują się ak ...

                                               

Akwen

Akwen – dowolnie określony obszar wodny, np. akwen północnego Atlantyku, akwen Morza Bałtyckiego, akwen redy, akwen portu, akweny śródlądowe, akweny rzeczne, akwen słono/słodko wodny. Termin utworzony przez analogię do słowa teren łac. terra – ziemia od łacińskiego słowa aqua = woda. Z tego względu wyrażenie akwen wodny jest krytykowanym pleonazmem.

                                               

Alidada

Alidada jest to ruchoma część teodolitu lub sekstantu mogąca obracać się względem spodarki i limbusa. Na alidadzie znajdują się libelle służące do poziomowania teodolitu, urządzenia odczytowe pozwalające wykonać odczyt podziałki kątowej limbusa.

                                               

Astroinercyjny system nawigacyjny

System nawigacji Astroinercyjny - system do pozycjonowania i sterowania lotem rakiet, statków kosmicznych i samolotów i ruch statków w tym systemie wykorzystuje astronomiczne i urządzenia mechaniczne, inercyjne. Podstawą tego systemu są astronomiczne metody obliczania współrzędnych, pomiaru przyśpieszeń i ich korekcja. System nawigacji Astroinercyjny jest używany głównie w samolotach i kule na długich dystansach.

                                               

Nakres drogi

Nakres drogi przecinały na mapie morska mapa, droga, która przechodzi statek od momentu rozpoczęcia podróży aż do jego zakończenia, wraz ze wszystkimi jego konkretne pozycje. Na nakresie sposób, oznacza czas, w którym pomiar pozycji, rzeczywisty kurs i prędkość statku.

                                               

Torodroma

Torodroma, gr. Дрому – linia, droga) – trasa lotu samolotu, znajdujące się wzdłuż torów kolejowych. Koncepcja żartobliwo-żargonowe. Na początku lotu statku powietrznego wzdłuż ścieżek lub rzek często stosowana metoda nawigacji początkujących pilotów lub w warunkach złej widoczności. Metoda polega na lot wzdłuż linii kolejowych, z punktu widzenia zarządzania na podstawie kilku nazw stacji kolejowych. O lotnikach nawigujących w ten sposób, są one również powiedział, że "z trasy pod pachą".