Poprzednia

ⓘ Empowerment (zarządzanie)
Empowerment (zarządzanie)
                                     

ⓘ Empowerment (zarządzanie)

Empowerment – proces angażowania pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji i umożliwienie im brania odpowiedzialności za swoje działania, co przekłada się na świadomość kosztów, poczucie przynależności, wzrost wydajności oraz poprawę relacji w zespole dzięki poczuciu, że pracownicy posiadają realną władzę decyzyjną. Prowadzi do tego, że członkowie zespołu podchodzą do zadań jak właściciele firmy, a więc z większą odpowiedzialnością i zaangażowaniem.

Empowerment jest jedną z koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzącą do wzmocnienia i usamodzielnienia pracowników.

Empowerment jest podstawą przywództwa personalistycznego i przywództwa służebnego servant leadership. Jak stwierdza Ken Blanchard, kluczem do przywództwa służebnego jest właśnie empowerment. W jego ujęciu upełnomocnianie to proces wyzwalania władzy drzemiącej w pracownikach: ich wiedzy, doświadczenia i motywacji oraz ukierunkowanie tej siły na osiąganie wyników. Jacek Otto, analizując upełnomocnianie w kontekście marketingu relacji zauważa, że pracownik, kierując się własną rozwagą i roztropnością, może przekraczać zwyczajowe wymogi wchodzące w zakres jego obowiązków po to, by w sposób możliwie doskonały zaspokajać potrzeby klienta. Dla Marii Czajkowskiej oznacza ono zarówno uprawnianie kogoś do robienia czegoś, jak i pomaganie ludziom, by rozwijali wiarę w siebie i przezwyciężali poczucie bezradności.

Uważa się, że w empowerment są ważne następujące czynniki główne "wymiary” upełnomocniania:

  • self-determination, tj. poczucie posiadania możliwości decydowania o sobie,
  • meaning, tj. poczucie, że to, co się robi jest wartościowe,
  • trust, tj. poczucie bezpieczeństwa.
  • self-efficacy, tj. poczucie posiadania zdolności i kompetencji,
  • personal consequence, tj. wiara w możliwość wywierania wpływu,

Na kategoriach empowerment, przywództwa personalistycznego, przywództwa służebnego i "wczucia" opiera się fenomenologia zarządzania.