Poprzednia

ⓘ Analiza wskaźnikowa
                                     

ⓘ Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, będącą rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdań finansowych. Zadaniem analizy wskaźnikowej jest dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej. Informacje te są wykorzystywane przez kierownictwo w procesie zarządzania, a także przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów itp.

                                     

1. Charakterystyka

Analiza ta jest rodzajem badania ilościowego i oparta jest na wskaźnikach, przedstawiających relacje określonych wielkości finansowych, ważnych z punktu widzenia ich wzajemnych związków. Wybór wskaźników możliwych do obliczenia na podstawie danych finansowych przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki. Nadmiar wskaźników może jednak zawikłać przeprowadzaną analizę, stąd w krajach gospodarki rynkowej stosuje się na ogół ograniczony zestaw najbardziej efektywnych indykatorów, umożliwiających scharakteryzowanie różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Analiza wskaźnikowa wykonywana jest w oparciu o dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, uwzględniając w szczególności wielkości ekonomiczne ujęte w bilansie i rachunku zysków strat. Przy obliczaniu wskaźników ważne jest uwzględnienie istotnej różnicy między bilansem, który obrazuje stan finansów przedsiębiorstwa na dzień sporządzenia oraz rachunkiem zysków i strat, który prezentuje dane za okres poprzedzający dzień bilansowy. Przy konstruowaniu wskaźników składających się z wielkości pochodzących z obu tych dokumentów, należy uwzględnić wprost wartość z rachunku zysków i strat oraz średnią arytmetyczną wartości z dnia otwarcia i dnia zamknięcia bilansu.

Wyznaczone wielkości wskaźników oceniane są poprzez przyrównanie do ustalonych norm, wyrażonych przedziałami wartości lub wartościami brzegowymi, a także poprzez ich analizę poziomą, kiedy ocenia się zmianę wskaźników w kolejnych okresach, w tym w szczególności tendencję tych zmian. W interpretacji stosuje się również ocenę uzyskanych wartości na tle branży, w której działa przedsiębiorstwo. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że przyjmowane w literaturze przedmiotu normy wskaźników szacowane są dla wszystkich przedsiębiorstw, działających w różnych branżach, w różnych krajach. Przeprowadzając analizę wskaźnikową należy uwzględnić możliwość braku porównywalności uzyskiwanych wartości, wynikającą bądź ze zmiany warunków makroekonomicznych w gospodarce, bądź z różnic w konstrukcjach poszczególnych wskaźników.

Stosowane w literaturze nazewnictwo obszarów analizy wskaźnikowej, w których klasyfikowane są wskaźniki analityczne, nie jest jednolite.

                                     

2. Wskaźniki zdolności do regulowania zobowiązań płynności

Wskaźniki te umożliwiają analizę płynności finansowej przedsiębiorstwa, tj. jego zdolności do regulowania zobowiązań krótkoterminowych, tzn. takich, które są płatne w terminie 1 roku.

                                     

2.1. Wskaźniki zdolności do regulowania zobowiązań płynności Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik płynności bieżącej, CR ang. current ratio określa, ile razy aktywa bieżące będące w dyspozycji przedsiębiorstwa pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich - dostawców, pracowników, budżetu państwa, instytucji publicznoprawnych etc., a także kredyty krótkoterminowe i raty kredytów długoterminowych.

W celu wyznaczenia poziomu aktywów bieżących należy skorygować aktywa obrotowe o niepłynną część stanu zapasów np. zaliczki na poczet dostaw, produkty i towary nie znajdujące nabywców itp., wartość należności nieściągalnych i spornych, różnicę pomiędzy ceną nabycia a bieżącą ceną papierów wartościowych, stan środków pieniężnych w drodze, poziom blokady środków pieniężnych na rachunku, wynikający z umowy z bankiem i długość zamrożenia nakładów w rozliczeniach międzyokresowych.

Wyznaczenie poziomu bieżących aktywów i pasywów możliwe jest wyłącznie przez samo przedsiębiorstwo, ponieważ informacje niezbędne do korekty aktywów i pasywów obrotowych nie są prezentowane w dokumentach sprawozdawczości finansowej. Z tego powodu przy wyznaczaniu poziomu tych wskaźników stosuje się nieskorygowane wartości aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych lub zmodyfikowaną postać wskaźnika CR.

Optymalna wysokość tego wskaźnika powinna zawierać się w przedziale domkniętym. Wskaźnik CR poniżej 1.2 wskazuje na zagrożenie zdolności przedsiębiorstwa do regulowania swoich bieżących zobowiązań, co może bezpośrednio wpływać na sprawność prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. Wskaźnik CR wyższy niż 2.0 świadczy zaś o nadpłynności przedsiębiorstwa, tj. o złym gospodarowaniu.                                     

2.2. Wskaźniki zdolności do regulowania zobowiązań płynności Wskaźnik płynności szybkiej

Wskaźnik płynności szybkiej, QR ang. quick ratio określa, ile razy aktywa bieżące o wysokim stopniu płynności, będące w dyspozycji przedsiębiorstwa, pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich. Wskaźnik ten jest wobec wskaźnika CR skorygowany o najmniej płynne aktywa obrotowe, tj. zapasy i rozliczenia międzyokresowe czynne.

Optymalna wysokość tego wskaźnika powinna wynosić 1.0, tj. pasywa bieżące powinny być w całości pokryte aktywami bieżącymi o wysokim stopniu płynności. W przypadku przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką rotacją aktywów np. handlowych norma ta jest obniżona do poziomu 0.7.

Niska wartość tego wskaźnika może świadczyć o problemach w zakresie płynności, wysoka zaś o nieproduktywnym nagromadzeniu środków pieniężnych i/lub występowaniu wysokiego stanu należności, co może mieć niekorzystny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa.

                                     

2.3. Wskaźniki zdolności do regulowania zobowiązań płynności Wskaźnik płynności gotówkowej

Wskaźnik ten określa, ile razy środki pieniężne będące w dyspozycji przedsiębiorstwa w kasie lub na rachunku bankowym pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich.

Optymalna wysokość tego wskaźnika wynosi 0.2. Wskaźnik ten nie odgrywa istotnej roli przy ustalaniu płynności przedsiębiorstwa, ponieważ w myśl reguł zarządzania finansami, środki pieniężne powinny być ograniczone do minimum, gdyż tylko aktywa zaangażowane w obrocie generują wynik finansowy.

                                     

2.4. Wskaźniki zdolności do regulowania zobowiązań płynności Kapitał obrotowy w dniach obrotu

Wskaźnik ten określa liczbę dni obrotu, na jaką wystarcza kapitał obrotowy. Poziom kapitału obrotowego w dniach maleje przy zwiększeniu sprzedaży, stąd aby uchronić przedsiębiorstwo przed utratą płynności, należy zwiększać kapitał obrotowy proporcjonalnie do obrotu.

                                     

3.1. Wskaźniki poziomu zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia, DR - ang. debt ratio określa, jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa.

Przyjęty, dopuszczalny poziom zaangażowania kapitałów obcych w aktywach przedsiębiorstwa mieści się w przedziale. Wskaźnik poniżej 0.57 może być interpretowany jako nieracjonalne zarządzanie źródłami finansowania, natomiast wskaźnik na poziomie wyższym niż 0.67 świadczy o wysokim ryzyku utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do spłaty długów. W przedsiębiorstwach charakteryzujących się wyjątkowo złą sytuacją ekonomiczno-finansową wskaźnik ogólnego zadłużenia osiąga wartość większą od 1.

                                     

3.2. Wskaźniki poziomu zadłużenia Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Wskaźnik ten, zwany też wskaźnikiem długu, wskaźnikiem ryzyka lub wskaźnikiem dźwigni, informuje o poziomie pokrycia zobowiązań długoterminowych kapitałami własnymi. Zgodnie z normą dla tego wskaźnika, jego wysokość powinna zawierać się w przedziale zamkniętym. W przypadku przekroczenia przez ten wskaźnik poziomu 1.0 przedsiębiorstwo uważa się za silnie zadłużone.

                                     

3.3. Wskaźniki poziomu zadłużenia Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych

Wskaźnik ten informuje o poziomie zadłużenia kapitałów własnych przedsiębiorstwa i zarazem relację kapitałów obcych do kapitałów własnych jako źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że wielkość tego wskaźnika nie powinna być wyższa niż 1.0 dla przedsiębiorstw dużych i średnich oraz 3.0 dla przedsiębiorstw małych.

                                     

3.4. Wskaźniki poziomu zadłużenia Wskaźnik pokrycia obsługi długu z wyniku finansowego netto

Wskaźnik ten określa, ile razy wynik finansowy netto pokrywa obsługę rat kapitałowych i odsetek. W przedsiębiorstwie o prawidłowej sytuacji finansowej wskaźnik ten powinien być większy od 1.0.

                                     

3.5. Wskaźniki poziomu zadłużenia Wskaźnik pokrycia obsługi długu z EBIT-u

Wskaźnik ten informuje, ile razy zysk przed odliczeniem podatków i odsetek pokrywa spłatę rat kapitałowych i odsetek, czyli w jakim stopniu zysk zapewnia obsługę długu. Wartość minimalna tego wskaźnika wynosi 1.2. Bank Światowy przyjmuje, że powinien on wynosić więcej niż 1.3.

                                     

3.6. Wskaźniki poziomu zadłużenia Wskaźnik pokrycia obsługi długu z cash flow

Wskaźnik ten określa, pokrycie obsługi długu z nadwyżki finansowej netto. Optimum dla tego wskaźnika wynosi 1.5, tj. suma zysku przed opodatkowaniem wraz z amortyzacją powinna być co najmniej 50% wyższa od rocznej raty kredytu wraz z odsetkami.

                                     

3.7. Wskaźniki poziomu zadłużenia Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych

Wskaźnik ten określa zdolność przedsiębiorstwa do terminowej spłaty odsetek. Jeżeli zarówno odsetki, jak i raty kapitałowe muszą być płacone jednocześnie, nie ma potrzeby uwzględniania tego wskaźnika w wykonywanej analizie.

                                     

4. Wskaźniki związane z wynikiem finansowym rentowności

Wskaźniki rentowności są silnie powiązane z wynikami przedsiębiorstwa prezentowanymi w rachunku zysków i strat. Dla części wskaźników z tej kategorii, odnoszących się do zysku, nie istnieją specyficzne normy. Zakłada się, że celem działalności przedsiębiorstwa jest generowanie zysku, tak więc każdy ze wskaźników odnoszących się do niego nie powinien przyjmować wartości niedodatnich.

                                     

4.1. Wskaźniki związane z wynikiem finansowym rentowności Wskaźnik pokrycia straty z lat ubiegłych zyskiem bieżącym

Wielkość wskaźnika większa od 100% wskazuje, że przedsiębiorstwo całkowicie pokryło straty z lat ubiegłych. Wskaźnik w przedziale otwartym 0%-100% wskazuje, że przedsiębiorstwo pokryło część straty. Jeżeli wskaźnik ten przyjmuje wartość 0% oznacza to, że nie generuje ono zysku bieżącego i nie jest w stanie pokryć strat z lat ubiegłych. W takim wypadku celowe jest również obliczenie wskaźnika pokrycia skumulowanych strat kapitałem własnym:

Jeżeli wskaźnik ten nie przyjmuje wartość powyżej 100%, to sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest szczególnie trudna, ponieważ nie jest ono w stanie pokryć strat kapitałem własnym.

                                     

4.2. Wskaźniki związane z wynikiem finansowym rentowności Wskaźnik operacyjności

Wskaźnik ten informuje o poziomie kosztów w przedsiębiorstwie. Norma dla tego wskaźnika wynosi 50%-90%.

                                     

4.3. Wskaźniki związane z wynikiem finansowym rentowności Wskaźnik rentowności sprzedaży

Wskaźnik rentowności sprzedaży, ROS ang. return on sale określa, jaka jest rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa, tj. jaka wielkość zysku przed opodatkowaniem przypada średnio na każdą jednostkę przychodu ze sprzedaży. Wskaźnik ten jest niezależny od stawki podatkowej, która różni się w zależności od kraju prowadzenia działalności.

Optymalna wielkość tego wskaźnika jest zależna od rodzaju działalności przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach charakteryzujących się krótkim cyklem produkcyjnym i możliwością szybkiej sprzedaży rentowność może być niższa krótki cykl to mniejsze koszty zamrożenia środków. Zasadnym jest zatem odniesienie się przy ocenie tego wskaźnika do przeciętnej rentowności w branży, w której działa badane przedsiębiorstwo.

                                     

4.4. Wskaźniki związane z wynikiem finansowym rentowności Wskaźnik rentowności majątku

Wskaźnik rentowności aktywów, ROA ang. return on assets określa, jaka jest rentowność aktywów przedsiębiorstwa, tj. jaka wielkość zysku przypada na każdą jednostkę pieniężną zaangażowaną w aktywa przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten jest uznawany za najlepszy indywidualny wskaźnik kompetencji kierownictwa w zarządzaniu.

                                     

4.5. Wskaźniki związane z wynikiem finansowym rentowności Wskaźnik rentowności kapitału własnego

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych, ROE ang. return on equity wskazuje, jaka jest rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstwa, tj. jaki jest zwrot z funduszy zainwestowanych przez jego właścicieli. Wielkość tego wskaźnika porównywana jest z rocznym zwrotem z inwestycji i jego wielkość powinna być co najmniej równa stopie inflacji, aby nie następowała dekapitalizacja w przedsiębiorstwie. W prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie zachowana jest następująca zależność: ROE> ROA> ROS.

                                     

5. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności

Wskaźniki analizy aktywności przedsiębiorstwa pozwalają ocenić sprawność gospodarowania przedsiębiorstwa na rynku.

Wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym

Wskaźnik ten informuje o stopniu pokrycia kosztów działalności przedsiębiorstwa przez środki obrotowe.

Wskaźnik stopnia finansowania przyrostu środków trwałych z amortyzacji

Wskaźnik ten informuje o stopniu finansowania przyrostu środków trwałych z amortyzacji.

Wskaźnik finansowania przyrostu środków trwałych z cash flow

Wskaźnik ten informuje o stopniu pokrycia przyrostu środków trwałych z własnych środków przedsiębiorstwa.

                                     

5.1. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik rotacji należności

Wskaźnik ten pozwala ocenić sprawność windykacji należności przez przedsiębiorstwo. Przyjmuje się, że prawidłowa wielkość tego wskaźnika powinna być nie mniejsza niż 7 i nie większa niż 10. Wskaźnik rotacji należności na poziomie niższym niż 7 oznacza, że przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich odbiorców, natomiast na poziomie wyższym niż 10 oznacza, że przedsiębiorstwo prowadzi bardzo restrykcyjną politykę ściągania należności, co może mieć wpływ na utratę klientów.

                                     

5.2. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik cyklu należności

Wskaźnik ten wskazuje, ile dni upływa od momentu sprzedaży do momentu otrzymania zapłaty długość tzw. kredytu kupieckiego. Przy badaniu tego wskaźnika w skali roku 365 dni jego wartość powinna się kształtować w przedziale od 37 do 52 dni.

                                     

5.3. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik rotacji zapasów

Wskaźnik ten pozwala ocenić efektywność gospodarowania zapasami przez przedsiębiorstwo. Przyjmuje się, że prawidłowa wielkość tego wskaźnika powinna być nie mniejsza niż 7 i nie większa niż 10. Wskaźnik rotacji zapasów na poziomie niższym niż 7 oznacza, że przedsiębiorstwo ma problemy ze sprzedażą własnej produkcji lub towarów zakupionych w celu odsprzedaży i ponosi wysokie koszty ich magazynowania i starzenia się, natomiast na poziomie wyższym niż 10 oznacza, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie zaspokoić popytu na swoje towary, co może mieć wpływ na problemy z realizacją zamówień.

Przy silnym zróżnicowaniu zapasów w przedsiębiorstwie, proponuje się również kalkulację wskaźników rotacji dla poszczególnych ich grup np. zapasów gotowych.

                                     

5.4. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik cyklu zapasów

Wskaźnik ten wskazuje, ile dni przedsiębiorstwo magazynuje zapasy. Przy badaniu tego wskaźnika w skali roku 365 dni jego wartość powinna się kształtować w przedziale od 37 do 52 dni. W przypadku interpretacji tego wskaźnika pomocne jest również oszacowanie wskaźników szczegółowych, dotyczących rotacji różnych rodzajów zapasów, w szczególności: zapasów surowców i materiałów oraz zapasów wyrobów gotowych.

                                     

5.5. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik cyklu środków pieniężnych

Wskaźnik ten, określany również jako cykl konwersji gotówki lub cykl kapitału obrotowego netto, informuje o czasie powrotu do przedsiębiorstwa zainwestowanych środków. Im wskaźnik cyklu środków pieniężnych jest niższy, tym korzystniejsza jest sytuacja danego przedsiębiorstwa.

                                     

5.6. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych

Wskaźnik ten informuje o udziale kosztów ogólnozakładowych w wartości sprzedaży. Jego wysokość powinna kształtować się w przedziale. W przypadku interpretacji tego wskaźnika należy odnieść się do jego poziomu średniobranżowego.

                                     

5.7. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym

Wskaźnik ten informuje o stopniu pokrycia kosztów działalności przedsiębiorstwa przez środki obrotowe.

                                     

5.8. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik poziomu kosztów finansowych

Wskaźnik poziomu kosztów finansowych służy do porównania z zyskownością zaangażowanych w przedsiębiorstwie kapitałów. Jego wielkość zależy od wielkości zadłużenia oraz wysokości stopy procentowej kredytów.

                                     

5.9. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik globalnego obrotu aktywami

Wskaźnik ten określa, o ile razy sprzedaż przedsiębiorstwa jest większa od jego majątku. Jego wielkość zależy od specyfiki branży - jest on niski w przemyśle o wysokiej kapitałochłonności oraz wysoki w przedsiębiorstwach o dużym udziale pracy ludzkiej. Jest więc on szczególnie pożyteczny do porównań aktywności firm w jednej branży.

                                     

5.10. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik rotacji środków trwałych

Wskaźnik ten określa stopień generowania przychodów przez środki trwałe. W Stanach Zjednoczonych jego wartość wynosi przeciętnie 1.6. Wskaźnik ten jest przydatny do oceny przedsiębiorstw o wysokim udziale środków trwałych w majątku. Przy interpretacji tego wskaźnika należy wziąć pod uwagę, że w przypadku przedsiębiorstw dysponujących starym majątkiem trwałym, który został już zamortyzowany, wartość tego wskaźnika będzie zawyżona.

                                     

5.11. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik rotacji majątku obrotowego

Wskaźnik ten określa szybkość obrotu aktywów czynnych ilość obrotów wykonanych przez środki obrotowe w jednostce czasu. Im jest on wyższy, tym lepsza jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa.

                                     

5.12. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik wydajności pracy

Wskaźnik ten stanowi o stopniu wykorzystania pracowników, informując o wysokości przychodu ze sprzedaży przypadającego na jednego zatrudnionego. Z uwagi na specyfikę różnych branż konieczne jest porównanie wielkości tego wskaźnika z przedsiębiorstwami z tej samej branży co badane.

                                     

5.13. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik stopnia finansowania przyrostu środków trwałych z amortyzacji

Wskaźnik ten informuje o stopniu finansowania przyrostu środków trwałych z amortyzacji.

                                     

5.14. Wskaźniki sprawności działania na rynku aktywności Wskaźnik finansowania przyrostu środków trwałych z cash flow

Wskaźnik ten informuje o stopniu pokrycia przyrostu środków trwałych z własnych środków przedsiębiorstwa.

                                     

6. Wskaźniki związane z wartością rynkową akcji i kapitału

Wskaźniki te odnoszą się przede wszystkim do spółek akcyjnych.

Wskaźnik wartości księgowej akcji

Wskaźnik wartości księgowej akcji, BVS ang. book value per share informuje o wartości każdej akcji według zapisów bilansu.

Wskaźnik ceny giełdowej

Wskaźnik ceny giełdowej informuje o cenie akcji, powyżej której jej zakup będzie się wiązał z dużym ryzykiem braku zwrotu z inwestycji.

                                     

6.1. Wskaźniki związane z wartością rynkową akcji i kapitału Wskaźnik zysku na akcję

Wskaźnik zysku na akcję, EPS ang. earning per share wskazuje na skalę potencjalnych korzyści akcjonariuszy, tj. ile zysku przedsiębiorstwa przypada na jedną akcję. W interpretacji tej wielkości szczególnie istotna jest ocena jego dynamiki w czasie.

                                     

6.2. Wskaźniki związane z wartością rynkową akcji i kapitału Wskaźnik wartości księgowej akcji

Wskaźnik wartości księgowej akcji, BVS ang. book value per share informuje o wartości każdej akcji według zapisów bilansu.

                                     

6.3. Wskaźniki związane z wartością rynkową akcji i kapitału Wskaźnik stopy zyskowności akcji

Wskaźnik stopy zyskowności akcji informuje o relacji między wynikiem finansowym netto a ceną akcji. Jeżeli wartość tego wskaźnika jest niska i mniejsza od 100%, tym w mniejszym stopniu cena akcji odzwierciedla wyniki finansowe spółki. Wskaźnik ten służy do porównań korzyści z inwestycji w różne przedsiębiorstwa.

                                     

6.4. Wskaźniki związane z wartością rynkową akcji i kapitału Wskaźnik stopy dywidendy

Wskaźnik ten, zwany również wydajnością akcji, przedstawia bezpośrednie korzyści dla akcjonariuszy w postaci dywidendy. Jego poziom wynosi: w Europie Zachodniej ok. 6%, w Stanach Zjednoczonych ok. 6.5%, w Japonii ok. 1.5%.

                                     

6.5. Wskaźniki związane z wartością rynkową akcji i kapitału Wskaźnik stopy wypłaty dywidendy

Wskaźnik ten informuje, jaka część zysku netto jest przeznaczana na dywidendy. Im wskaźnik ten jest mniejszy, tym większa część zysku jest zatrzymywana w przedsiębiorstwie na cele rozwojowe.

                                     

6.6. Wskaźniki związane z wartością rynkową akcji i kapitału Wskaźnik ceny giełdowej

Wskaźnik ceny giełdowej informuje o cenie akcji, powyżej której jej zakup będzie się wiązał z dużym ryzykiem braku zwrotu z inwestycji.

                                     

6.7. Wskaźniki związane z wartością rynkową akcji i kapitału Wskaźnik ceny do kapitału własnego

Wskaźnik ceny do kapitału własnego, PEQ ang. price to equity ratio określa relację wartości rynkowej przedsiębiorstwa do jej wartości księgowej. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że spółka osiąga wyjątkowo małe zyski bieżące, a jej majątek nie jest w pełni wykorzystany, mimo znacznej wartości. Stwarza więc on nadzieję na dobre wyniki w przyszłości pod warunkiem poprawy zarządzania przedsiębiorstwem.