Poprzednia

ⓘ Marża brutto
Marża brutto
                                     

ⓘ Marża brutto

Marża brutto – stosunek zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży badanego przedsiębiorstwa w danym okresie. Zależność tę można przedstawić za pomocą następującego równania:

M a r z a B r u t o = P r z y c h o d y − K o s z t s p r z e d a n y c h p r o d u k t o w t o w a r o w i m a t e r i a l o w P r z y c h o d y ⋅ 100 {\displaystyle Marza\ Brutto\ =\left{\frac {Przychody-Koszt\ sprzedanych\ produktow\ towarow\ i\ materialow}{Przychody}}\right\cdot 100}

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów odnoszą się do całości nakładów połączonych bezpośrednio z produktem, np.: koszty energii, koszty pracy, koszty materiałów w danym okresie. Nie wlicza się do nich kosztów administracji, wydatków na biuro, czynsz itp.

W ujęciu bezwzględnym marża brutto jest synonimem wyniku brutto ze sprzedaży:

Marża Brutto = Przychody ze sprzedaży - Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Podręczniki rachunkowości zarządczej utożsamiają często marżę brutto z tzw. marżą pokrycia ang. contribution margin, zdefiniowaną jako różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi.