Poprzednia

ⓘ Droga gminna
Droga gminna
                                     

ⓘ Droga gminna

Droga gminna – jedna z czterech kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiąca własność właściwego samorządu gminnego.

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii tj. dróg powiatowych, dróg wojewódzkich i dróg krajowych, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie zarządu powiatu, a ustalenie przebiegu dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2020 r. poz. 110 oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz.U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729, organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych jest starosta, a organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem – wojewoda, z wyjątkiem dróg położonych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu, gdzie zarządcą ruchu na wszystkich drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Drogom gminnym w Polsce nadaje się jedną z pięciu możliwych klas: GP, G, Z, L, lub D.

Każda droga gminna w Polsce posiada indywidualny numer ewidencyjny, składający się z sześciu cyfr i jednej litery, stanowiącej wyróżnik województwa, na terenie którego przebiega dana droga. Owe wyróżniki województw to:

 • D – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego
 • S – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa śląskiego
 • T – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego
 • N – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego
 • O – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa opolskiego
 • W – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego
 • Z – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego
 • P – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego
 • F – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa lubuskiego
 • K – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa małopolskiego
 • C – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego
 • G – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego
 • E – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa łódzkiego
 • B – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa podlaskiego
 • R – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego
 • L – dla dróg gminnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa lubelskiego

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 w Polsce istniało 246 142.7 km dróg gminnych, z czego 127 857.6 km stanowiły drogi o nawierzchni twardej, a 118 285.1 km – drogi gruntowe.