Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                     

ⓘ Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały jako jedna z najstarszych jednostek organizacyjnych wrocławskiej uczelni w 1811 roku. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawnych i ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Wydział jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 3 instytuty, 11 katedr, 3 pracownie, centrum badań i biblioteka wydziałowa. W 2009 na Wydziale zatrudnionych było 220 pracowników naukowo-dydaktycznych.

Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, którzy angażują się w proces dydaktyczny, i przede wszystkim we współpracę międzynarodową.

Według stanu na 2011 rok na Wydziale studiowało łącznie 9022 studentów w tym 4400 na studiach dziennych, 4622 na studiach zaocznych i 936 na studiach wieczorowych, a także 200 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii jest największym wydziałem Uniwersytetu Wrocławskiego.

                                     

1. Historia

Pierwsze próby uruchomienia we Wrocławiu studiów prawniczych miały miejsce w XVI wieku, kiedy król Czech i Węgier Władysław Jagiellończyk wydał 20 lipca 1505 roku w Budzie dokument fundacyjny dla uczelni we Wrocławiu. W dokumencie tym zaproponowano powstanie uczelni wyższej złożonej z czterech wydziałów: teologicznego, filozoficznego, medycznego i prawniczego. Pomysł utworzenia uniwersytetu na Dolnym Śląsku upadł jednak na skutek braku potwierdzenia przez papieża Juliusza II.

Pierwszą wrocławską szkołę wyższą utworzono dopiero na mocy Złotej Bulli cesarza niemieckiego Leopolda I Habsburga z 21 września 1702 roku, a była nią Akademia Leopoldyńska. Uczelnia posiadała dwa wydziały: teologiczny i filozoficzny. Mimo starań nie utworzono wydziałów: prawniczego i medycznego. Miała ona prawo do nadawania tytułów: bakałarza, licencjata, magistra i doktora prawa kanonicznego.

Na mocy decyzji króla Prus Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna z 25 kwietnia 1811 roku utworzono we Wrocławiu państwowy Uniwersytet Wrocławski, który powstał w wyniku połączenia dotychczasowej Akademii Leopoldyńskiej z protestanckim Uniwersytetem we Frankfurcie nad Odrą Viadrina. Wśród nowo powstałych jednostek tej uczelni znalazł się Wydział Prawniczy.

Aktywność Wydziału nie ograniczała się wyłącznie działalności naukowo-dydaktycznej, ale obejmowała także sądownictwo. Wydział Prawniczy stanowił kolegium orzekające, wydające opinie prawne w sprawach, które zostały doń skierowane. Kres jurysdykcyjnej działalności wrocławskiego fakultetu prawniczego położyła ustawa o ustroju sądów z 1877 roku. W 1913 roku Wydział Prawniczy został przemianowany na Wydział Nauk o Prawie i Państwie.

Reaktywowanie Uniwersytetu Wrocławskiego po zakończeniu II wojny światowej jako polskiej uczelni państwowej nastąpiło 15 sierpnia 1945 roku, a 24 sierpnia tego samego roku powołano do życia jego sześć wydziałów, w tym Wydział Prawno-Administracyjny WPA. Pierwsze zajęcia na wydziale rozpoczęły się w grudniu 1945 roku. Kadra naukowa rekrutowała się głównie z pracowników Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Proces kształtowania się struktur tego wydziału został zakończony formalnie w 1946 roku organizacją na nim 17 katedr.

W 1950 roku wydział otrzymał nową nazwę – Wydział Prawa WP. W 1956 roku powstał Punkt Konsultacyjny Studium Zaocznego Prawa w Opolu, a od 1959 roku działało trzyletnie Zawodowe Studium Administracyjne, które dało początek drugiemu kierunkowi studiów administracji. Rozwój studiów administracyjnych doprowadził do zmiany nazwy wydziału w 1969 roku na Wydział Prawa i Administracji. Kolejna zmiana nazwy wydziału związana była z utworzeniem w roku akademickim 1999/2000 trzeciego kierunku studiów ekonomii. Od 2001 roku wydział nosi nazwę Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii WPAiE.

                                     

2. Władze w kadencji 2012–2016

 • Dziekan, Prodziekan ds. Finansowych: prof. dr hab. Wiesława Miemiec
 • Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych: dr hab. Tomasz Kalisz
 • Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą: prof. dr hab. Piotr Machnikowski
 • Prodziekan ds. Kształcenia: dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr
                                     

3. Władze w kadencji 2016–2020

 • Prodziekan ds. finansów i ewaluacji dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr
 • Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej dr hab. Dariusz Adamski, prof. UWr
 • Dziekan: prof. dr hab. Karol Kiczka
 • Prodziekan ds. studenckich i ogólnych dr Jacek Przygodzki
 • Prodziekan ds. kształcenia dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr
                                     

4. Poczet dziekanów

Według:

 • 1945–1946: prof. dr hab. Kamil Stefko – prawnik teoria i filozofia prawa
 • 1987-1993: prof. dr hab. Janusz Trzciński - prawnik prawo konstytucyjne
 • 1954–1956: prof. dr hab. Witold Świda – prawnik kryminalistyka
 • 1959–1960: prof. dr hab. Andrzej Mycielski – prawnik prawo konstytucyjne
 • 1958-1959: prof. dr hab. Józef Fiema - prawnik prawo cywilne
 • 1959: prof. dr. hab. Stanisław Hubert - prawnik prawo międzynarodowe publiczne
 • 1947/1948, 1948/1949 od lutego 1949, 1951-1954: prof. dr hab. Tadeusz Bigo – prawnik prawo administracyjne
 • 2016: prof. dr hab. Wiesława Miemiec – prawnik prawo finansowe
 • od 2016: prof. dr hab. Karol Kiczka – prawnik prawo gospodarcze
 • 2008–2016: dr hab. Włodzimierz Gromski – prawnik teoria i filozofia prawa
 • 1993–1996: prof. dr hab. Barbara Adamiak – prawnik postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
 • 1996–2002: prof. dr hab. Zdzisław Kegel – prawnik kryminalistyka
 • 1956–1958: prof. dr hab. Seweryn Wysłouch – prawnik historia ustroju i prawa
 • 1981-1987: prof. dr hab. Adam Chełmoński - prawnik prawo administracyjne
 • 1964-1972: doc. dr hab. Jan Kosik - prawnik prawo cywilne
 • 1972-1974: prof. dr. hab. Karol Jonca - prawnik historia doktryn politycznych i prawnych
 • 1974–1981: doc. dr Aleksander Patrzałek – prawnik prawo konstytucyjne
 • 1946/1947, 1948/1949 do stycznia 1949, 1949/1950, 1950/1951: prof. dr hab. Iwo Leopold Jaworski – prawnik historia państwa i prawa
 • 1962-1964: doc. dr hab. Władysław Zamkowski - prawnik teoria prawa
 • 2002–2008: prof. dr hab. Marek Bojarski – prawnik prawo karne, prawo karne skarbowe
 • 1960-1962: doc. dr. hab. Kazimierz Orzechowski - prawnik historia państwa i prawa


                                     

5. Kierunki kształcenia

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi następujące kierunki studiów I stopnia – licencjackich 3 letnie II stopnia magisterskich uzupełniających na kierunkach:

 • prawo
 • konsulting prawny i gospodarczy studia niestacjonarne II stopnia
 • polski system prawny studia niestacjonarne II stopnia
 • kryminologia studia niestacjonarne I stopnia
 • administracja
 • ekonomia

Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe:

 • Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska
 • Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych
 • Studia Podyplomowe Ekspertyzy Dokumentów
 • Studia Podyplomowe Skargi Konstytucyjnej
 • Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych
 • Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem
 • Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
 • Studia Podyplomowe Podatkowe
 • Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej, specjalizacja stosowanie prawa wspólnotowego
 • Studia Podyplomowe Kryminalistyki
 • Studia Podyplomowe Prawa Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
 • Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych
 • Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
 • Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
 • Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej
 • Studia Podyplomowe Finansowania Działalności Gospodarczej
 • Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, specjalizacja: Organizacja Pomocy Społecznej
 • Studia Podyplomowe Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi
 • Studia Podyplomowe Prawa Bankowego
 • Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne
 • Studia Podyplomowe Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi
 • Studia Podyplomowe Kryminalistycznej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych
 • Studia Podyplomowe Legislacji
 • Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego
 • Studia Podyplomowe Podstaw Prawa dla Nauczycieli i Pedagogów
 • Studia Podyplomowe Zadania Publiczne Powierzane Organizacjom Pozarządowym i Przedsiębiorcom
 • Studia Podyplomowe Prawa Mediów Elektronicznych
 • Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów
 • Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej
 • Studia Podyplomowe Administracji Publicznej
 • Studia Podyplomowe Ochrony Własności Intelektualnej
 • Studia Podyplomowe Zarządzania, Restrukturyzacji i Przekształceń Własnościowych w Służbie Zdrowia
 • Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego
 • Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego
 • Studia Podyplomowe Nauk Prawno-Politycznych
 • Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego, specjalizacja: Prawo Karne Skarbowe
 • Studia Podyplomowe Zarządzania w Warunkach Umiędzynarodowienia Gospodarki

Wydział kształci także na studiach doktoranckich trzeciego stopnia w następujących dziedzinach:

 • prawo

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

 • doktora nauk prawnych w zakresie: prawa
 • doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa
                                     

6. Struktura organizacyjna

Instytut Historii Państwa i Prawa

Kontakt: ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, www: www.prawo.uni.wroc.pl

Instytut Historii Państwa i Prawa UWr dzieli się na 4 zakłady i 2 samodzielną pracownię:

 • Zakład Historii Państwa i Prawa Polskiego – kierownik: prof. dr hab. Leonard Górnicki
 • Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa – kierownik: dr hab. Marian Ptak prof. nadzw. UWr
 • Zakład Prawa Rzymskiego – kierownik: prof. dr hab.Jarosław Rominkiewicz
 • Zakład Historii Administracji – kierownik: prof. dr hab. Tomasz Kruszewski
 • Pracownia Europejskiej Kultury Prawnej – kierownik: dr hab. Rafał Wojciechowski prof. nadzw. UWr
 • Pracownia Dokumentacji Historyczno-Prawnej – kierownik: dr hab. Józef Koredczuk prof. nadzw. UWr

Instytut Nauk Administracyjnych

Kontakt: ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, www: www.prawo.uni.wroc.pl

Instytut Nauk Administracyjnych UWr dzieli się na 6 zakładów:

 • Zakład Nauki Administracji – kierownik: dr hab. Jerzy Korczak prof. nadzw. UWr
 • Zakład Prawa Administracyjnego – kierownik: dr hab. Marcin Miemiec prof. nadzw. UWr
 • Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej – kierownik: prof. dr hab. Marek Szydło
 • Zakład Porównawczej Administracji Publicznej – kierownik: prof. dr hab. Jerzy Supernat
 • Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego – kierownik: prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego – kierownik: prof. dr hab. Leon Kieres

Instytut Nauk Ekonomicznych

Kontakt ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, www: www.ine.prawo.uni.wroc.pl

Instytut Nauk Ekonomicznych UWr dzieli się na 6 zakładów i ośrodek badań:

 • Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
 • Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii
 • Zakład Myśli Ekonomicznej
 • Zakład Zarządzania Finansami
 • Zakład Statystyki i Badań Operacyjnych
 • Zakład Polityki Gospodarczej
 • Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej

Instytut Prawa Cywilnego

Kontakt ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, www: www.prawo.uni.wroc.pl

Instytut Prawa Cywilnego UWr dzieli się na 4 zakłady, pracownie badawczą i zespół badawczy:

 • Zakład Postępowania Cywilnego
 • Pracownia Ubezpieczeń Społecznych
 • Zakład Prawa Pracy
 • Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego
 • Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych – kierownik: prof. dr hab. Marek Maciejewski

Katedra Kryminalistyki – kierownik: dr hab. Ryszard Jaworski prof. UWr

Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie – kierownik: prof. dr hab. Maciej Szostak

Katedra Postępowania Karnego – kierownik: prof. dr hab. Jerzy Skorupka

Katedra Prawa Finansowego – kierownik: prof. dr hab. Wiesława Miemiec

Katedra Prawa Karnego Materialnego – kierownik: prof. dr hab. Jacek Giezek

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego – kierownik: dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr

Katedra Prawa Konstytucyjnego – kierownik: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego – kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

Katedra Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego – kierownik: prof. dr hab. Marek Bojarski

Katedra Teorii i Filozofii Prawa – kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bator

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Pracownia Ekspertyz Prawnych

Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii