Poprzednia

ⓘ Ekonomia polityczna
Ekonomia polityczna
                                     

ⓘ Ekonomia polityczna

Ekonomia polityczna – nauka teoretyczna o charakterze pozytywnym, służąca poznaniu i opisywaniu rzeczywistości. Ma wskazywać środki służące do osiągania celów oraz stosowne metody posługiwania się tymi środkami. Jej zastosowaniem jest polityka gospodarcza jako działalność państwa. Według Edwarda Taylora w ekonomii politycznej wyróżnić należy część ogólną oraz szczegółową. Zagadnienia polityki gospodarczej powinno się prezentować w ramach części szczegółowej, określanej niekiedy jako ekonomia polityczna stosowana.

Twórcą pojęcia ekonomia polityczna jest francuski ekonomista Antoine de Montchrestien.

Ekonomia polityczna zajmuje się badaniem praw rządzących procesami produkcji, podziału i wymiany środków służących do zaspokojenia ludzkich potrzeb. Produkcja, podział i wymiana mają dwie zasadnicze strony: techniczną i społeczną. Strona techniczna znajduje wyraz w siłach wytwórczych, informuje o metodach użycia określonych środków produkcji i ludzkiej pracy. Strona ta jest przedmiotem badań naukowo technicznych i przyrodniczych. Ponieważ ludzie zawsze zdobywali i zdobywają dobra wspólnie i zespołowo, stronę społeczną obrazują stosunki produkcji. Informują one o sposobach organizowania się ludzi w społecznych procesach wytwarzania, podziału oraz wymiany dóbr i stanowią bazę ekonomicznych ustrojów społeczeństw.

                                     
 • Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego WAP uczelnia Sił Zbrojnych PRL kształcąca między innymi oficerów politycznych Akademię powołano
 • Ekonomia ekologiczna nauka analizująca i opisująca procesy gospodarcze, społeczne i ekologiczne będące podstawą realizacji zrównoważonego rozwoju. Ekonomia
 • 1920 Industrial Fluctuations 1913 The Political Economy of War Ekonomia polityczna wojny 1921 Theory of Unemployment 1933 Employment and Equilibrium
 • internalizacji efektów zewnętrznych. Inne nurty instytucjonalne ekonomii neoklasycznej: Nowa ekonomia polityczna Teoria wyboru publicznego Teoria kosztów transakcyjnych
 • Problem węgla 1865 Logika 1870 Teoria ekonomii politycznej 1871 Zasady nauki 1874 Ekonomia polityczna 1881 Przyczynek do studium periodycznych
 • Nowa ekonomia instytucjonalna NEI element nauki ekonomicznej, który dąży do poznania i wyjaśnienia procesów gospodarczych poprzez instytucje ang.
 • Szkoła szwedzka w ekonomii nazywana też szkołą sztokholmską kierunek w ekonomii zapoczątkowany na przełomie XIX i XX wieku przez szwedzkiego ekonomistę
 • przyjaciel James Mill. Działalność polityczna zainspirowała go do badań nad ekonomią W 1821 założył Klub Ekonomii Politycznej skupiający wielu wybitnych ekonomistów
 • resistance, London 1989. Ekonomia polityczna konsolidacji reform, red. nauk. Warszawa 1999. Konferencja nt. Społeczne i polityczne uwarunkowania konsolidacji
 • Kołodko G.W. 2013 Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S - ka, Warszawa. Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza
 • Ekonomia uczestnicząca albo ekonomia partycypacyjna lub parecon od ang. par - ticipatory econ - omics system proponowany jako alternatywa dla innych systemów

Użytkownicy również szukali:

wstep do ekonomii uw,

...
...
...