Poprzednia

ⓘ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
                                     

ⓘ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, oficjalny akronim: UMCS – uczelnia publiczna z siedzibą w Lublinie, powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.

                                     

1. Historia

Uniwersytet został powołany do życia 23 października 1944 roku jako uczelnia państwowa. Początkowo funkcjonował z czterema wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym, Rolnym i Weterynaryjnym, lecz w ciągu niecałych trzech miesięcy powstał piąty - Wydział Farmaceutyczny. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 14 stycznia 1945 roku. Kadrę naukową stanowiło wówczas 42 profesorów, m.in. z uczelni Lwowa i Wilna. Studia podjęło 806 słuchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu był zoolog prof. Henryk Raabe.

Ten profil Uniwersytetu utrzymał się do lat 50 XX wieku. W 1949 roku uczelnia powiększyła się o Wydział Prawa. Rok później z Uniwersytetu wydzielono fakultety: Lekarski i Farmaceutyczny, które dały podstawę Akademii Medycznej obecnie Uniwersytetowi Medycznemu. W 1951 istniejący już Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi. Rok później otwarto Wydział Humanistyczny, a w 1953 roku Zootechniczny.

Znaczącą reorganizację struktury Uniwersytet przeżył w 1955 roku, gdy wyodrębniono z niego Wydziały: Rolny, Weterynaryjny i Zootechniczny, które stały się podwalinami Akademii Rolniczej, obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego. W drugą połowę lat 50. Uniwersytet wkraczał z czterema wydziałami: Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki, Fizyki i Chemii, Prawa oraz Humanistycznym. Pracowało wówczas na Uczelni 414 osób, w tym 55 profesorów i docentów oraz 145 pomocniczych pracowników naukowych, a studiowało 1389 słuchaczy.

Kolejność nazwisk patronki wymienianych w nazwie Uniwersytetu została przejęta z języka francuskiego. Prawo nie daje możliwości zmiany nazwy uczelni jej władzom. Sama patronka UMCS używała zamiennie obu form pisowni swego nazwiska.

                                     

2. Rektorzy UMCS

Pełna lista rektorów UMCS:

 • Andrzej Burda 1 września 1955 – 7 maja 1957
 • Tadeusz Kielanowski 1 września 1948 – 31 grudnia 1949
 • Zdzisław Cackowski 1 września 1987 – 30 listopada 1990
 • Andrzej Dąbrowski 1 września 2008 – 31 sierpnia 2012
 • Wiesław Skrzydło 1 października 1972 – 31 sierpnia 1981
 • Bohdan Dobrzański 1 stycznia 1952 – 31 sierpnia 1955
 • Wiesław Kamiński 1 września 2005 – 31 sierpnia 2008
 • Adam Paszewski 8 maja 1957 – 31 sierpnia 1959
 • Józef Szymański 24 maja 1982 – 31 sierpnia 1984
 • Stanisław Uziak 1 września 1984 – 31 sierpnia 1987
 • Marian Harasimiuk 1 września 1999 – 31 sierpnia 2005
 • Henryk Raabe 24 października 1944 – 31 sierpnia 1948
 • Stanisław Michałowski 1 września 2012 – 31 sierpnia 2020
 • Eugeniusz Gąsior 1 grudnia 1990 – 14 sierpnia 1993
 • Zbigniew Lorkiewicz 1 lipca 1969 – 30 września 1972
 • Kazimierz Goebel 24 września 1993 – 31 sierpnia 1999
 • Tadeusz Baszyński 1 września 1981 – 21 maja 1982
 • Grzegorz Leopold Seidler 1 września 1959 – 11 kwietnia 1969

Władze rektorskie UMCS w kadencji 2016–2020:

 • prorektor ds. Studenckich – prof. sztuk muz. Urszula Bobryk
 • prorektor ds. Ogólnych – dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. UMCS
 • rektor – prof. dr hab. Stanisław Michałowski
 • prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • prorektor ds. Kształcenia – dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. UMCS
                                     

3. Wydziały

Ogółem liczba studentów w roku akademickim 2012/2013 wynosiła 26 661. W roku akademickim 2016/2017 liczba studentów przekroczyła 21 000; przyjętych zostało 9000 nowych studentów, ponadto studia rozpoczęło 670 cudzoziemców z 13 krajów.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ukończyło 235 000 absolwentów dane na rok akademicki 2016/2017.

                                     

4. Kształcenie

UMCS prowadzi 80 kierunków z ponad 150 specjalnościami w ramach studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich, ponadto 20 kierunków na studiach doktoranckich w różnych obszarach nauk i ok. 100 kierunków studiów podyplomowych. Od 2012 Uczelnia prowadzi Uniwersytet Dziecięcy w Lublinie, który organizuje zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Kierunki studiów II stopnia:

 • Wydział Biologii i Biotechnologii: biologia studia prowadzone są również w języku angielskim, biotechnologia
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: geografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, Tourism Management studia prowadzone w języku angielskim, turystyka i rekreacja
 • Wydział Filozofii i Socjologii: europeistyka, filozofia, kognitywistyka studia prowadzone są również w języku angielskim, kreatywność społeczna, socjologia, zarządzanie w politykach publicznych
 • Wydział Humanistyczny: archeologia, architektura informacji, archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, English Studies – studia prowadzone w języku angielskim, anglistyka, bałkanistyka, germanistyka, iberystyka, romanistyka, rusycystyka, ukrainistyka, filologia polska, glottodydaktyka polonistyczna, historia, informacja w e-społeczeństwie, informatologia stosowana, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, logopedia z audiologią, technologie cyfrowe w animacji kultury, translacja konferencyjna, turystyka historyczna
 • Wydział Ekonomiczny: analityka gospodarcza, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, prawno-biznesowy, zarządzanie
 • Wydział Artystyczny: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika studia prowadzone są również w języku angielskim, jazz i muzyka estradowa, malarstwo
 • Wydział Prawa i Administracji: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, prawno-biznesowy, prawno-menadżerski
 • Wydział Politologii: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, International Relations, politologia, produkcja medialna, społeczeństwo informacyjne, stosunki międzynarodowe studia prowadzone są również w języku angielskim, studia wschodnioeuropejskie
 • Kierunki międzyobszarowe: inżynieria nowoczesnych materiałów, matematyka i finanse, społeczeństwo informacyjne
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii: animacja kultury, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia
 • Wydział Zamiejscowy w Puławach: administracja publiczna, chemia techniczna, fizjoterapia wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, public relations i doradztwo medialne, wychowanie fizyczne
 • Wydział Chemii: chemia studia prowadzone są również w języku angielskim dla cudzoziemców, inżynieria nowoczesnych materiałów
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: fizyka, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria nowoczesnych materiałów, matematyka, matematyka w finansach, Science and Technology studia prowadzone w języku angielskim

W zakresie kształcenia językowego na Uniwersytecie funkcjonują następujące jednostki: Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka Portugalskiego/Camões, Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej oraz Centrum Europy Wschodniej.                                     

5.1. Baza uczelni Budynki UMCS

UMCS kształci studentów w 11 budynkach dydaktycznych. 3 z nich to zabytkowe pałace w centrum Lublina przy Placu Litewskim Wydział Politologii i ul. Narutowicza Wydział Pedagogiki i Psychologii. Pozostałe znajdują się na terenie Miasteczka akademickiego zbudowanego z inicjatywy profesora Grzegorza Leopolda Seidlera.

Miasteczko akademickie jest ograniczone ulicami: Uniwersytecką od wschodu, Głęboką od południa, al. Kraśnicką od zachodu i ul. Weteranów od północy. Na terenie miasteczka znajduje się 10 domów studenckich oraz komercyjne akademiki poza miasteczkiem znajdują się jedynie dom studencki "Zana” oraz Dom Studenta Zaocznego, rektorat, siedziby większości wydziałów poza Wydziałem Politologii oraz Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, przychodnia studencka, biblioteki, Akademicki Ośrodek Sportowy oraz Akademickie Centrum Kultury. Działa tam także Biuro Karier UMCS i Wydawnictwo Uniwersyteckie. W obrębie miasteczka akademickiego znajdują się także obiekty KUL oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

W Puławach natomiast UMCS posiada budynek Collegium Novum będący do 2014 roku siedzibą Puławskiej Szkoły Wyższej przekształconej w Wydział Zamiejscowy.

                                     

5.2. Baza uczelni Biblioteka Główna UMCS

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest systemem biblioteczno-informacyjnym, który składa się z Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych. Profil zasobów bibliotecznych, na które składają się tradycyjne zbiory oraz najnowsze źródła informacji ma charakter uniwersalny. Zbiory Biblioteki Głównej w 2016 liczyły 1 706 793 woluminów, a zbiory całego systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS – 2 677 087.

                                     

5.3. Baza uczelni "Chatka Żaka”

Powstałe w 1965 roku Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka” to trzeci co do wielkości ośrodek kulturalny w Lublinie. Centrum jest organizatorem imprez kulturalnych, koncertów, spotkań z artystami, przeglądów filmowych i teatralnych. W "Chatce Żaka” działają zespoły artystyczne i pracownie twórcze: Artystyczne Warsztaty Umiejętności, Chór Akademicki UMCS, Kino Studyjne, zespół bębniarski Młode Djembe, Orkiestra św. Mikołaja, Pracownia Plastyczna, Galeria Sztuki, Teatr Akademicki, Warsztaty Kreatywne, Zespół Tańca Ludowego UMCS, Zespół Tańca Towarzyskiego "Impetus”, redakcja "Pisma Folkowego”, Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS, Akademickie Radio Centrum wcześniej jako radiowęzeł i Telewizja Akademicka TV UMCS.

Wydarzenia kulturalne organizowane w "Chatce Żaka”:

 • Studencki Przegląd Alternatywnej Muzyki "SPAM”,
 • Chatka Blues Festiwal,
 • Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej "Wschody”,
 • Powachluj na Scenie.
 • "Bakcynalia”,
 • Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Kontestacje”,
 • Studenckie Konfrontacje Filmowe,
 • Lubelskie Dni Fotografii,
 • Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe”,
 • PlakatON,


                                     

5.4. Baza uczelni Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS

Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS to cyfrowy ośrodek twórczy, którego beneficjentami są zarówno studenci, uczniowie, jak i artyści, ludzie mediów oraz użytkownicy nowych technologii. Inkubator umożliwia organizację koncertów, spektakli teatralnych oraz widowisk z udziałem publiczności w sali widowiskowej, pełniącej również rolę kina 3D. Instalacja wallboxa, identycznego jak w studiu telewizyjnym, umożliwia rejestrację odbywających się tu imprez, jak i realizację własnych produkcji telewizyjnych.

W skład Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS wchodzą:

 • zespół emisyjny radiowy składający się ze studia i reżyserki oraz zespół radiowy produkcyjno-emisyjny,
 • studio telewizyjne, umożliwiające m.in. realizację programów "na żywo” wraz z równoczesną ich rejestracją, a także programów w celu późniejszej postprodukcji,
 • pracownia komputerowa wyposażona w szesnaście stanowisk do nauki zasad edycji i montażu materiałów wideo i audio.
                                     

5.5. Baza uczelni Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS

Samorząd Studentów to wyłączny reprezentant ogółu studentów. Jego głównym założeniem jest dbałość o interesy społeczności studenckiej UMCS. Działania Samorządu podejmowane są na dwóch płaszczyznach: wydziałowej i ogólnouczelnianej.

W porozumieniu z Samorządem podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące kwestii związanych ze sprawami socjalno-bytowymi studentów, a także regulaminu studiów. ZUSS wspiera działania studentów. Poprzez realizację imprez i projektów o charakterze kulturalnym dba o integrację środowiska studenckiego UMCS. Oprócz tego wydaje m.in. Miesięcznik Samorządu Studentów "A4”, angażuje się w organizację turniejów sportowych i organizuje Lubelskie Dni Kultury Studenckiej "Kozienalia”. Na wydziałach samorząd funkcjonuje jako tzw. RWSS Rady Wydziałowe Samorządu Studentów. Tworzą je przedstawiciele studentów, wybierani w powszechnych i tajnych wyborach na dwuletnie kadencje przez studentów danego wydziału. Do obowiązków członków RWSS należy reprezentowanie studentów na posiedzeniach wydziałowych organów kolegialnych, takich jak: Studencka Komisja Socjalna, Komisja Dydaktyczna oraz Zespół ds. Jakości Kształcenia. Przedstawiciele studentów zasiadają również w radach wydziałów.

                                     

5.6. Baza uczelni Koła naukowe i organizacje studenckie

W UMCS działa 121 kół naukowych o różnorodnej specyfice na wszystkich wydziałach. W Uczelni funkcjonują także przedstawicielstwa organizacji ogólnopolskich i ogólnoświatowych, m.in.: AIESEC, ESN, AEGEE, Elsa, NZS czy AZS. Działa także Duszpasterstwo Akademickie UMCS.

                                     

5.7. Baza uczelni Sieć komputerowa

Pod koniec lat 80. Lublin był jednym z pierwszych miast w Polsce, gdzie powstała akademicka sieć komputerowa LASK, następnie LubMAN, później przekształcona w sieć miejską – LubMAN. Twórcą i pierwszym dyrektorem sieci był Zbigniew Skorzyński. Sieć dzieli się na dwie części obsługiwane przez wspólny zespół administratorów, światłowody i urządzenia aktywne: komercyjną, obsługującą użytkowników indywidualnych i lokalne przedsiębiorstwa oraz akademicką, obsługującą UMCS oraz pozostałe lubelskie uczelnie.

Sieć akademicka LubMAN na wiele lat opóźniła wejście komercyjnych operatorów do Lublina, oferując usługi mieszkańcom, z uwagi na rozległe położenie światłowodów w mieście.

                                     

5.8. Baza uczelni Ośrodki zamiejscowe

UMCS posiada Wydział Zamiejscowy w Puławach. Ośrodek w Rzeszowie działał w latach 1969–2001, następnie został przekształcony w Uniwersytet Rzeszowski.

Użytkownicy również szukali:

uniwersytet marii curie - skłodowskiej kierunki, uniwersytet marii curie - skłodowskiej rekrutacja, usos umcs,

...
...
...