Poprzednia

ⓘ Kategoria:Oświata w Polsce
                                               

E-podręczniki

e-podręczniki do kształcenia ogólnego – komponent rządowego programu "rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła”. W ramach projektu, w latach 2012-2015, przygotowywanych jest 18 nieodpłatnych e-podręczników i 2500 otwartych zasobów edukacyjnych, dostępnych na wolnej licencji Creative Commons, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów i nauczycieli. Za program odpowiedzialne są Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz partnerzy: Partner merytoryczny – edukacja wczesnoszkolna – Grupa Eduk ...

                                               

Egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości – nazwa egzaminu państwowego, w formie pisemnej i ustnej, zdawanego na zakończenie nauki w szkole średniej przed rokiem 2005. W wyniku reformy edukacji zastąpiony w 2005 egzaminem maturalnym w nowej formule.

                                               

Egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy – rodzaj egzaminu promocyjnego. Egzamin jest stosowany w stosunku uczniów lub studentów, którzy nie uzyskali w wymaganym terminie zaliczenia z danego przedmiotu lub przedmiotów. Egzamin poprawkowy stosuje się wobec uczniów, którzy uzyskali roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych niższą od oceny dopuszczającej. Egzaminu nie stosuje się w stosunku do uczniów klas I–III szkoły podstawowej, a także przedmiotów: religia i etyka, Egzamin przeprowadzany jest w terminie dodatkowym, zazwyczaj w ostatnim tygodniu wakacji. Do końca sierpnia 2019 r. wyjątkiem ...

                                               

Głos Nauczycielski

"Głos Nauczycielski ”: Tygodnik Społeczno-Oświatowy – tygodnik wydawany od 1917 w Warszawie, początkowo jako miesięcznik i dwutygodnik, od 1926 jako tygodnik. Założony jako czasopismo Zrzeszenia Nauczycielskiego Polskiego Szkół Początkujących, a od roku 1980 jest organem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Publikuje materiały z zakresu oświaty i wychowania, spraw środowiska nauczycielskiego, a także działalności ZNP. Średni nakład "Głosu Nauczycielskiego” przekracza obecnie 27.200 egzemplarzy

                                               

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych – polski instytut badawczy prowadzący interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Funkcjonuje pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Instytut Badań Edukacyjnych powstał 1 lipca 1990 roku na mocy zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 1990 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Peda ...

                                               

Jakość kwalifikacji (Polska Rama Kwalifikacji)

Jakość kwalifikacji – przez jakość kwalifikacji rozumie się jej funkcjonalność dla osób, które ją uzyskały lub starają się ją uzyskać, oraz dla otoczenia społecznego, w którym dana kwalifikacja funkcjonuje. Definicja jakości kwalifikacji odnosi się do projektu Polskiej Ramy Kwalifikacji, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Jakość kwalifikacji nadanej konkretnej osobie zależy od tego, czy: kwalifikacja jest dobrze opisana, to znaczy opisana zgodnie z przyjętym standardem opisu kwalifikacji, przeprowadzona walidacja kompetencji wymaganych dla danej kwalifikacji była dobrej jakoś ...

                                               

Kantorat

Kantorat – w przeszłości w Kościołach ewangelickich jednostka terytorialna parafii, szkoła ewangelicka lub dom modlitwy. Pojęcie oznacza także grupę wokalną prowadzoną przez kantora, lub jego stanowisko pracy.

                                               

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela – polska ustawa z 1982 r. regulująca prawa i obowiązki nauczycieli. Jest ona pragmatyką zawodową, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy.

                                               

Kierownik gospodarczy (oświata)

Kierownik gospodarczy - kierownicze stanowisko pracy w jednostkach oświatowych. Kierownik gospodarczy jest bezpośrednim przełożonym pracowników obsługi oraz realizuje zadania z zakresu gospodarki inwentarzowej oraz inwestycji i remontów w szkole. W dużych jednostkach, jako kierownik administracyjno-gospodarczy, może być także bezpośrednim przełożonym sekretarza szkoły i kierować zespołem pracowników administracji - zależy to od struktury organizacyjnej danej placówki. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika gospodarczego ustala dyrektor. W małych szkołach, w których nie przewidziano stano ...

                                               

Klub Przodujących Szkół

Klub Przodujących Szkół – ogólnopolski ruch społeczny działający w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Inicjatorem jego powstania w 1986 był profesor Mikołaj Kozakiewicz. Klub zrzesza placówki które osiągają sukcesy organizacyjne, dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Zajmuje się promowaniem aktywności szkół członkowskich, upowszechnianiem ich dorobku, wspomaganiem nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, organizowaniem warszatów i obozów. Aby zostać członkiem, szkoła musi być wyróżniającą się placówką, wspomagającą rozwój swoich uczniów. Do klubu mogą należeć szkoły podstawowe, gi ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...