Poprzednia

ⓘ Planowanie zasobów przedsiębiorstwa
Planowanie zasobów przedsiębiorstwa
                                     

ⓘ Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – metoda efektywnego planowania zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa.

Jest to też określenie systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem zespołem pracowników, zasobami materiałowymi czy też finansami lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.

                                     

1. Historia

W latach 60. XX wieku na rynku pojawiły się pierwsze aplikacje wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem – programy IC ang. Inventory Control – kontrola zapasów, których głównym zadaniem było wspomaganie decyzji w obszarze gospodarki magazynowej firm. Rozwój informatyzacji oraz rosnące możliwości zastosowania zintegrowanych bazy danych doprowadziły do powstania standardu MRP ang. Material Requirements Planning – planowanie zapotrzebowania materiałowego, ukierunkowanego na procesy przedprodukcyjne związane z planowaniem potrzeb materiałowych. Bardziej rozbudowane wersje tych systemów, określane już mianem MRP II ang. Manufacturing Resource Planning – planowanie zasobów produkcyjnych, które w latach 80. stały się standardem w przemyśle, wspierały już nie tylko samo planowanie, ale także cały proces produkcji, a nawet dystrybucję towarów. Kolejnym ważnym krokiem w cyfryzacji procesów zarządzania było rozszerzenie systemów MRP II o kolejne funkcjonalności, takie jak finanse i księgowość oraz kadry i płace, co przyczyniło się do powstania nowego standardu – ERP ang. Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

Punktem zwrotnym w rozwoju oprogramowania ERP było wprowadzenie funkcji umożliwiających efektywne zarządzanie relacjami z klientami ang. Customer Relationship Management, CRM oraz dodanie modułów ułatwiających zaawansowane raportowanie i analizę danych biznesowych. Później nastąpiła integracja środowiska informatycznego firmy z siecią www, umożliwiająca stałą i bezpośrednią komunikację z wszystkimi grupami interesariuszy przedsiębiorstwa, której następstwem było powstanie nowego standardu oprogramowania wspierającego zarządzanie organizacją – Extended ERP lub ERP II.

W chwili obecnej systemy ERP światowej klasy mają swoje platformy rozwoju aplikacji i logiki biznesowej. Oznacza to odejście od struktury modułowej w kierunku spójnego systemu ze zbiorem funkcjonalności. Inaczej mówiąc system ERP to jedna całość – nie ma modułów – nie ma integracji. Jest to zbiór funkcjonalności połączonych ze sobą. Zaletą takiej struktury jest wydajność, szybkość działania, pełne współdzielenie informacji danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu najnowsze wersje systemów ERP mają również wbudowane narzędzia analityczne typu Business Intelligence – nie wymagają one dodatkowych integracji i wymiany danych.

Jest to również zgodne z procesowym podejściem do działania przedsiębiorstwa. Dział zakupów korzysta z wiedzy informacji o zapasach, często również z działu sprzedaży i działu produkcji zapotrzebowanie materiałowe MRP). Zarządzanie zapasami uwzględnia wiedzę dotyczącą zakupów daty dostawy, ilości i warunki dostaw. Dział sprzedaży korzysta z wiedzy działu księgowego itp.

                                     

2. Charakterystyka

Wyróżnia się kilka rodzajów systemów ERP, które są zaliczane do klasy zintegrowanych systemów informatycznych:

 • modułowe, tj. składają się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji.
 • zintegrowane, tj. składające się z jednej bazy danych oraz jednej platformy biznesowej, gdzie nie występuje żadna wymiana danych pomiędzy modułami, ponieważ wszystkie funkcjonalności korzystają z tych samych danych w czasie rzeczywistym.

Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich elementem jest baza danych, która jest zazwyczaj wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują następujące obszary:

 • planowanie produkcji;
 • logistyka
 • obsługa produkcji;
 • zarządzanie relacjami z klientami;
 • finanse;
 • sprzedaż;
 • zaopatrzenie;
 • magazynowanie i zarządzanie zapasami;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi płace, kadry.
 • księgowość;
 • śledzenie realizowanych dostaw;

W skład systemów ERP mogą wchodzić również inne moduły, jak np. moduł zarządzania transportem, controlling, czy zarządzanie projektami. Systemy ERP umożliwiają dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów.

Systemy te zazwyczaj pozwalają też na ustalenie uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. Inną cechą charakterystyczną systemów jest umożliwienie użytkownikom wykonania procesu planowania "z dołu do góry” ang. bottom-up replanning, czyli możliwości wprowadzania zmian nanoszenia poprawek, rozpatrywania alternatywnych rozwiązań w rozwiązaniach zaproponowanych przez system np. zmiana wielkości partii dostawczej.

                                     

3. Korzyści z wdrożenia systemu ERP

Stosowanie w działalności operacyjnej systemów należących do grupy ERP przynosi wiele korzyści. Wiele obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstw ulega znacznemu usprawnieniu. Efektywne zarządzanie finansami, logistyką, produkcją, zasobami ludzkimi czy obsługą klienta staje się wówczas o wiele prostsze. Można dzięki temu osiągnąć atrakcyjny wzrost efektywności procesów gospodarczych, które dane przedsiębiorstwo współtworzy. Obniżenie ilości zapasów przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów prowadzi do usprawnienia zarządzania, a korelacja zasobów informacyjnych łączących wszystkie obszary działania umożliwia szybsze ich przetwarzanie. Konsekwencją w sensie pozytywnym jest ponadto podniesienie poziomu wiarygodności przekazywanej informacji oraz udoskonalenie produkcyjnych i logistycznych procesów.

Wśród kluczowych korzyści z wdrożenia systemu ERP należy wymienić:

 • wysoki poziom zarządzania zasobami ludzkimi.
 • ujednolicony sposób przeglądania danych,
 • szybka realizacja zamówień i zleceń,
 • wspólna firmowa baza danych,
 • utrzymany wysoki poziom obsługi klienta oraz wzrost poziomu sprzedaży,
 • sprawne procesy biznesowe,
 • optymalizacja procesów zarządzania zapasami,
 • księgowość pod kontrolą,