Poprzednia

ⓘ Dziekan (szkolnictwo wyższe)
Dziekan (szkolnictwo wyższe)
                                     

ⓘ Dziekan (szkolnictwo wyższe)

Dziekan – w Polsce kierownik wydziału uczelni, przed 1 października 2018 r. ustawowy, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zawiera regulacji dotyczących dziekanów. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 6 tej ustawy funkcje kierownicze w uczelni określa jej statut.

W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru lub z konkursu, których tryb określa statut uczelni. Przed 1 października 2018 r. ich kadencja trwała cztery lata i nie mogli być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

                                     

1. Kompetencje ustawowe dziekana

 • powoływanie oraz sprawowanie nadzoru nad komisjami stypendialnymi,
 • wyrażanie zgody na przeniesienie studenta z innej uczelni,
 • podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia studenta z listy studentów.
 • przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej jeśli uprawnienie to nie zostało przekazane komisjom stypendialnym,
 • przewodniczenie radzie wydziału,
 • wnioskowanie o dokonanie oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na danym wydziale,
 • powoływanie komisji rekrutacyjnych jeśli statut danej uczelni tak stanowi,
                                     

2. Kompetencje statutowe dziekana

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym kompetencje kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni dziekana określał statut.

W praktyce statutowej uczelni można spotkać następujące zapisy dotyczące kompetencji dziekana:

 • reprezentowanie wydziału na zewnątrz,
 • kierowanie gospodarką finansową wydziału.
 • podejmowanie decyzji w sprawach studenckich, wynikających z regulaminu studiów,
 • dla realizacji swych zadań dziekan może wydawać zarządzenia i instrukcje oraz żądać wyjaśnień od wszystkich pracowników, doktorantów i studentów wydziału, a także powoływać stałe i doraźne komisje oraz pełnomocników, informując o tym radę wydziału.
 • powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych wydziału,
 • kierowanie działalnością wydziału,
 • ustalanie szczegółowego zakresu i wymiaru obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego na danym wydziale,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji toku studiów,