Poprzednia

ⓘ Komunikacja językowa
Komunikacja językowa
                                     

ⓘ Komunikacja językowa

Komunikacja językowa – proces porozumiewania się ludzi za pomocą znaków językowych, w formie ustnej lub pisemnej. Wypracowanie teorii komunikacji powiązane jest w szczególności z powstaniem i rozwojem cybernetyki jako nauki o ogólnych zasadach sterowania informacjami i ich przekazu.

Komunikacja językowa stanowi szczególną formę przekazywania informacji za pomocą języka zob. funkcja komunikatywna języka. W procesie tym obecne są następujące elementy i zdarzenia: uczestnicy rozmowy mówiący, słuchający, treść informacyjna, kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą języka kodu językowego.

Podstawowy model komunikacyjny obrazuje relację między nadawcą a odbiorcą. Pomiędzy tymi dwoma uczestnikami następuje przekaz informacji za pomocą języka, czyli usystematyzowanego kodu, składającego się z różnych znaków i zasad ich łączenia. Treść przekazywana przez nadawcę jest dekodowana, identyfikowana po przyjęciu przez odbiorcę. Efektywne przekazanie komunikatu możliwe jest tylko w przypadku, gdy odbiorca zna kod język używany przez nadawcę.

                                     

1. Akt mowy

Jeżeli w akcie komunikacyjnym zawarte są określone intencje wobec odbiorcy, wówczas akt ten określa się jako akt mowy.

Akty mowy można podzielić na:

  • udane fortunne – takie, które trafiły do właściwego odbiorcy i zostały zinterpretowane zgodnie z intencją nadawcy
  • nieudane niefortunne – odebrane przez innego odbiorcę lub niewłaściwie odczytane.
                                     

2. Funkcje wypowiedzi

Według koncepcji Romana Jakobsona można wyróżnić sześć funkcji wypowiedzi:

  • impresywna konatywna – gdy nadawca stara się wpłynąć na odbiorcę
  • przedstawieniowa – gdzie najistotniejszy jest przepływ treści informacyjnych, faktów
  • fatyczna – czyli funkcja mająca na celu utrzymanie kontaktu pomiędzy nadawcą a odbiorcą
  • poetycka estetyczna – gdzie największą wagę przykłada się do doznań estetycznych, sposobu organizacji komunikatu.
  • metajęzykowa – gdy wypowiedź zawężona jest do opisu samego kodu/przekazu językowego
  • ekspresywna emotywna – gdzie największą wagę przykłada się do wyrażenia emocji