Poprzednia

ⓘ Pedagogika
Pedagogika
                                     

ⓘ Pedagogika

Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji, należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

                                     

1. Etymologia pedagogiki

Pedagogika i jej staropolska nazwa pochodzi od słowa greckiego paidagogos – dosł. "prowadzący dziecko". Natomiast wpływ zachodniej filozofii ukształtował pojęcie rzymskie łac. ars educandi jako "sztuka wychowania".

                                     

2. Historia pedagogiki

Początków pedagogiki można doszukiwać się w nauczaniu starożytnych filozofów, takich jak Konfucjusz czy Platon.

Za sprawą J. A. Komeńskiego od XVII wieku, stała się odrębną i samodzielną dyscypliną naukową, jednak poglądy na wychowanie nawiązywały do filozoficznych i ideowych przesłanek swojej epoki t.j.: "dobrego wychowania" – etykiety, wychowania spartańskiego, rycerskiego czy kawaleryjskiego, w zależności od okresu historycznego.

                                     

3. Po 1918 roku

W odrodzonej Polsce po roku 1918, początkowo termin ten obejmował opiekę i wychowanie następnie nauczanie a dalej wykształcenie dzieci oraz młodzieży. Współczesna pedagogika jest wszechstronną nauką o całej rzeczywistości wychowawczej, w której istotę stanowi całożyciowy rozwój człowieka oraz wszelkie tak dodatnie, jak i ujemne wpływy jednych ludzi na drugich oraz wpływy środowiska

                                     

4. Opis

Pedagogika jest nauką społeczną o profilu humanistycznym, obejmuje ona teorię i praktykę działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz działalność edukacyjną ludzi dorosłych w różnym wieku edukacyjnym. Praktyczne postępowanie wychowawcze, nazywane jest pedagogią gr. paidagogia.

Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym winno osiągnąć optymalny rozwój osobowości, ukształtować wiedzę o rzeczywistości, przygotować się do funkcjonowania w życiu społecznym. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesów wychowawczych.

Do głównych ośrodków takiego wychowania i kształcenia zalicza się głównie rodzinę oraz grupę rówieśniczą i instytucjonalne jak przedszkole, szkołę elementarną i gimnazjum, kształcenie akademickie. Obecnie zakres zainteresowań pedagogiki jest o wiele szerszy i obejmuje: samowychowanie i samokształcenie młodzieży i dorosłych, oddziaływanie wychowawcze instytucji wychowania pozaszkolnego, głównie: środków masowej komunikacji, organizacji młodzieżowych, placówek kulturalnych, instytucji wychowania religijnego itp.

Przedstawicielami pedagogiki jako nauki jest pedagog kod zawodu 244104 o odpowiedniej specjalności pedagogicznej po ukończonych studiach według standardów kształcenia dla kierunku: pedagogika.

Zadaniem pedagogiki jako nauki empirycznej jest wyposażenie pedagogów, którzy organizują procesy edukacyjne proces wychowania i kształcenia w wiedzę o skuteczności różnego rodzaju zabiegów edukacyjnych. Towarzyszą temu celowi następujące zadania:

 • gromadzenie wiadomości o rzeczywistości wychowawczej;
 • dostarczanie wiedzy potrzebnej do przekształcania rzeczywistości wychowawczej.
 • analiza tej rzeczywistości, wykrywanie związków i zależności między elementami owej rzeczywistości i wyjaśnianie ich;

Przedmiotem badań empirycznych pedagogiki jest wszechstronny rozwój człowieka w ciągu całego jego życia. Do metod badań, którymi posługuje się pedagogika zalicza się m.in.: metoda eksperymentu, metoda badań terenowych, metody hermeneutyczne, metody porównawcze i metody historyczne.                                     

5. Funkcje pedagogiki

 • diagnostyczna – zbieranie obiektywnych informacji o rzeczywistości
 • prognostyczna – określenie na podstawie zgromadzonej wiedzy prawidłowości odnoszących się do przyszłych zmian i przyszłego rozwoju rzeczywistości
 • instrumentalno – techniczna – opracowanie procedur, które mają umożliwić realizację założonych celów
                                     

6. Podstawowe pojęcia pedagogiki

 • wychowanie, kształcenie,
 • świadomość, osobowość
 • edukacja – podejście systemowe,
 • sen, praca, czas wolny – wypoczynek;
 • nauczanie, nauczyciel;
 • tradycja narodowa i regionalna, etyka, muzyka
 • socjalizacja, resocjalizacja, osoba niedostosowana społecznie
 • pedagog- rodzic, wychowawca,
 • opieka, opiekun;
 • środowisko, kultura – społeczna;
                                     

7. Kierunki pedagogiczne

 • antypedagogika
 • pedagogika pracy
 • krytyczna pedagogika miejsca
 • pedagogika kreatywna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • pedagogika egzystencjalna
 • pedagogika kultury
 • pedologia
 • pedagogika szkoły wyższej
 • pedagogika eksperymentalna
 • pedagogika gimnazjalna
 • metodologia badań pedagogicznych
 • pedagogika szkoły
 • gerontopedagogika
 • pedagogika zachowania
 • historia myśli pedagogicznej
 • andragogika
 • pedagogika krytyczna
 • socjologizm pedagogiczny
 • pedagogika naturalistyczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • felicytologia
 • pedagogika twórczości
 • pedagogika religii
 • pedagogika marksistowska
 • pedagogika rozwoju
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika miejsca
 • psychopedagogika
                                     

8. Pedagogiczne instytucje pozarządowe

Lista instytucji pozarządowych wspierających zawód pedagoga:

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
                                     

9. Dyscypliny naukowe w pedagogice

 • teoria wychowania –. Pierwotnie była to hodegetyka od końca XIX w. do lat 50. XX wieku jako nauka o metodach wychowania
 • pedagogika ogólna – ujmuje człowieka jako funkcjonalną całość
 • teoria systemów oświatowych
 • pedagogika społeczna – zajmująca się problematyka środowiskowych uwarunkowań procesów wychowania
 • pedagogika porównawcza – analiza systemów oświatowych różnych krajów w powiązaniu z ich społecznym i ekonomicznym rozwojem,
 • pedeutologia – nauka dotycząca nauczyciela;
 • pedagogika kształcenia zawodowego
 • dydaktyka ogólna i szczegółowa – teoria kształcenia
 • andragogika – teoria oświaty dorosłych;
 • pedagogika specjalna

Pedagogika specjalizuje się w bardzo wielu aspektach życia jednostki ludzkiej, związanych nie tylko z wychowaniem czy nauczaniem. Prowadzi również działania mające na celu polepszenie lub zahamowanie cech patologii społecznej, w tym psychopatii i socjopatii poprzez organizowanie działań profilaktycznych psychoprofilaktyka.                                     

10. Nauki współdziałające

 • ogólna teoria systemów
 • teoria naukowa organizacji i zarządzania
 • profilaktyka społeczna
 • informatyka
 • psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, psychologia wychowawcza, psychologia kliniczna
 • prakseologia
 • ekonomia
 • praca socjalna
 • socjologia oświaty i wychowania
 • etyka
 • historia oświaty i wychowania
 • antropologia filozoficzna i antropologia kulturowa
 • biologia –
 • filozofia
 • cybernetyka
 • medycyna społeczna
 • logika