Poprzednia

ⓘ Kategoria:Polityka gospodarcza
                                               

Bilateralna izba handlowa

Bilateralne izby handlowe – izby handlowe dwustronne zajmujące się zagadnieniami handlu zagranicznego. Są one organizowane w celu poparcia wymiany towarowej między krajem, w którym izba zostaje utworzona, i krajem, z którym rozwój stosunków ma popierać. Przykładem takiej izby mającej siedzibę w Polsce jest np. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Duże znaczenie bilateralnych izb handlowych dla rozwoju obrotów towarowych powoduje, że liczba ich stale wzrasta i dochodzi nawet w niektórych krajach do kilkudziesięciu. Oprócz propagowania wymiany handlowej między określonymi krajami, izb ...

                                               

Bitwa o handel

Bitwa o handel – polityka gospodarcza w Polsce w latach 1947-1949, mająca na celu ograniczenie i wyeliminowanie sektora prywatnego, którego istnienie miało według PPR grozić odrodzeniem się kapitalizmu. Zapoczątkowało ją wystąpienie Hilarego Minca na plenum KC PPR 13 i 14 kwietnia 1947. W tym celu 2 czerwca 1947 uchwalono trzy ustawy: o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych, o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych. w sprawie zwalczania drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym, W 1947 utworzono przedsiębiorstwo państwowe Powsz ...

                                               

Blokada ekonomiczna

Blokada ekonomiczna, blokada gospodarcza – ogół środków podjętych przez państwo lub grupę państw w celu zachwiania gospodarki państwa blokowanego przez jego izolację. Pakt Ligi Narodów przewidywał w art. 16, że blokada ekonomiczna może być stosowana jako szczególny rodzaj sankcji międzynarodowej przeciwko członkowi Ligi uciekającemu się do wojny wbrew zobowiązaniom przyjętym w Pakcie. Obecnie art. 41 Karty Narodów Zjednoczonych stanowi, że wobec państwa, które zagraża pokojowi lub dopuszcza się agresji, mogą być zastosowane sankcje gospodarcze, polegające na zupełnym lub częściowym zerwani ...

                                               

Bojkot

Bojkot – częściowe lub całkowite zerwanie kontaktów handlowych lub stosunków dyplomatycznych z firmą, organizacją lub państwem. Bojkot stosuje się w celu wyrażenia protestu lub wywarcia presji. Bojkotować tzn. lekceważyć kogoś lub coś, podważać jego rację lub poglądy. Nazwa "bojkot” pochodzi od nazwiska Charlesa Boycotta, zarządcy majątku w hrabstwie Mayo w Irlandii, który w 1880 r. odmówił swoim dzierżawcom zmniejszenia czynszu, co spowodowało, że wszyscy okoliczni mieszkańcy zerwali z nim stosunki zawodowe i towarzyskie, a przedsiębiorcy zaczęli odmawiać mu świadczenia usług i sprzedaży ...

                                               

Bojkot gospodarczy

Bojkot gospodarczy – celowa działalność, polegająca na utrudnieniu lub uniemożliwieniu zawierania transakcji handlowych i utrzymywaniu normalnych stosunków gospodarczych z daną osobą, przedsiębiorstwem lub państwem. Bojkot gospodarczy przejawia się w rezygnacji z zawierania z danym podmiotem transakcji kupna lub sprzedaży określonych lub wszystkich towarów oraz usług. Takie działanie stanowić ma formę nacisku na podmioty, których zachowanie jest niezgodne z powszechnymi oczekiwaniami, i prowadzić ma do zmiany ich polityki. Bojkot gospodarczy może również stanowić formę wyrażenia protestu p ...

                                               

Cele redystrybucyjne

Cele redystrybucyjne polityki gospodarczej to dążenie państwa do korygowania pierwotnych dochodów społeczeństwa. Tak rozumiane cele redystrybucyjne zostały po raz pierwszy sformułowane pod koniec XIX wieku przez niemieckiego ekonomistę Adolpha Wagnera. Wagner jako pierwszy sformułował w literaturze ekonomicznej potrzebę wykorzystania podatków w celu niwelowania różnic dochodowych społeczeństwa. Jest on także autorem czterech grup zasad podatkowych, sformułowanych w 1880 r. Jednakże oddziaływanie państwa na podział dochodów ma swoje korzenie dużo wcześniej, gdyż wiąże się ono zawsze z pobor ...

                                               

Cele stabilizacyjne

Cele stabilizacyjne polityki gospodarczej to dążenia państwa do zapewnienia: stabilnego w czasie poziomu cen, wysokiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. wysokiego stopnia wykorzystania czynników wytwórczych, równowagi bilansu płatniczego, Cele stabilizacyjne polityki gospodarczej nie zawsze muszą się pokrywać, a czasem mogą mieć sprzeczny charakter, np. bezrobocie jest konsekwencją niedostatecznego popytu, a wzrost cen konsekwencją nadmiernego popytu. Jeżeli chcemy zwalczyć bezrobocie poprzez zwiększenie popytu, dążymy tym samym do zwiększenie poziomu cen, czyli wykluczamy zapis o s ...

                                               

Cele strukturalne

Cele strukturalne polityki gospodarczej to oddziaływanie na strukturę wytwarzanego produktu społecznego oraz czynników wytwórczych zaangażowanych w procesie wytwarzania tego produktu, a szerzej ujmując to dążenia podmiotów polityki gospodarczej do kształtowania wszelkich proporcji w gospodarce, czyli dążenia do osiągania określonej struktury podmiotowej, własnościowej i decyzyjnej. Do celów strukturalnych trzeba także zaliczać dążenia do zapewnienia określonej struktury dóbr i usług dostępnych w gospodarce, czynników zaangażowanych w procesy wytwarzania, terytorialnej alokacji działalności ...

                                               

Cele systemowe

Cele systemowe polityki gospodarczej to dążenia jej podmiotów do ustanowienia lub zmiany określonych elementów i rozwiązań systemu gospodarczego. Mogą dotyczyć zarówno układu organizacyjnego gospodarki, jak i układu regulacji. W sferze układu organizacyjnego celami systemowymi są dążenia do: powoływania określonych publicznych podmiotów systemu gospodarczego, zmiany struktury własnościowej w gospodarce oraz zmiany zakresu centralnych decyzji przedmiotowych. W sferze układu regulacji polityka gospodarcza może natomiast zmierzać do realizacji systemu finansowego, zmiany zakresu centralnych p ...

                                               

Chłodzenie gospodarki

Chłodzenie gospodarki - stosowane w publicystyce określenie mające opisywać szkodliwość polityki redukowania wydatków budżetowych. Według krytyków chłodzenia gospodarki podejmowane przez jego zwolenników działania służą przede wszystkim ograniczeniu tempa wzrostu. Część ekonomistów podważająca sens tego pojęcia wskazuje na to, że jest ono wytworem propagandy, zaś wzrost gospodarczy nie powinien wiązać się z rosnącym zadłużeniem.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...