Poprzednia

ⓘ Kategoria:Polityka gospodarcza
                                               

Absorpcja krajowa

Absorpcja krajowa to zużycie dóbr na potrzeby konsumpcji i inwestycji oraz wydatków rządowych. Dążenie do zwiększenia absorpcji krajowej jest zasadniczą przyczyną korzystania przez kraj z kredytów zagranicznych. W gospodarce możliwa jest sytuacja, że wielkość dochodu narodowego wytworzonego w danym kraju nie jest równa sumie dóbr przeznaczonych na inwestycje, konsumpcję i wydatki rządowe. Dzieje się tak wtedy, gdy wielkość importu nie jest równa wielkości eksportu. Jeżeli eksport będzie większy od importu, to wielkość dochodu narodowego wytworzonego w kraju będzie większa od wielkości doch ...

                                               

Asymetria polityki fiskalnej

Asymetria polityki fiskalnej jest związana z procesem podejmowania decyzji w polityce gospodarczej. Polega na tym, że polityka ekspansywna jest łatwiejsza do zastosowania niż polityka restrykcyjna.

                                               

Atomizacja polityczna

Atomizacja polityczna – jest to zjawisko polegające na rozdrobnieniu struktur systemu politycznego, znane już w starożytności.

                                               

Automatyczne instrumenty polityki gospodarczej

Automatyczne instrumenty polityki gospodarczej - są to takie instrumenty polityki gospodarczej, które działają samoczynnie, bez potrzeby uruchamiania za każdym razem, gdy w gospodarce wydarzy się coś nowego, całego procesu decyzyjnego poprzedzonego obserwacją rzeczywistości. Jednym z przykładów jest propozycja Miltona Friedmana, aby podaż pieniądza zwiększać w stałym rocznym tempie i nie podejmować decyzji dotyczących wyboru instrumentów na podstawie okresowej oceny sytuacji. Zestaw reguł automatycznych może utworzyć coś na kształt fiskalnej lub monetarnej konstytucji, jeżeli w ich zakres ...

                                               

Automatyczny stabilizator

Automatyczny stabilizator – opisywany w makroekonomii efekt pasywnej polityki budżetowej państwa, która automatycznie reagując na zmiany sytuacji gospodarczej, samoczynnie powoduje ograniczenie wahań poziomu produkcji, bez konieczności podejmowania decyzji uznaniowych przez instytucje państwowe. Automatyczne stabilizatory prowadzą do wzrostu wpływów budżetowych w okresie ożywienia gospodarczego oraz ich spadku w okresie spowolnienia. Innymi słowy, poprzez ich działanie polityka budżetowa w okresie ożywienia staje się automatycznie restrykcyjna, a w okresie spowolnienia – ekspansywna. Ważny ...

                                               

Autonomiczny subsystem pobudzania

Autonomiczny subsystem pobudzania jest to jeden z subsystemów pobudzania. Należy do elementów autonomicznego systemu gospodarczego. Kształtuje się on samoczynnie bez ingerencji państwa. Zależy on głównie od celów podmiotów systemu gospodarczego, czyli ludzi związanych z tymi podmiotami. Rozważmy to na przykładzie. Celem właścicieli jest maksymalizacja dochodu. Mamy tu zidentyfikowany jeden z elementów – cel właścicieli. Właściciel zatrudnia ludzi. Załóżmy, że dla nich też jest istotna maksymalizacja zysku. W przypadku gdy właściciel uzależniłby poziom płac zatrudnionych od ich produktywnoś ...

Krzywa Beveridge’a
                                               

Krzywa Beveridge’a

Krzywa Beveridgea – krzywa, wyrażanie odwrotną zależność między zatrudnieniem i wielkości bezrobocia. Wzrost bezrobocia w okresie recesji towarzyszy spadek poziomu wolnych miejsc pracy i odwrotnie. Nazwa pochodzi od nazwiska angielskiego ekonomisty Williama Beveridgea, który opisał stosunki te 40 lat. XX wieku.

                                               

Przeciekające wiadro Okuna

Wiadro Okuna-to metafora, stworzony przez Arthura Okuna, przeznaczone dla ilustracji nieskuteczność redystrybucji. Jego zdaniem, przeniesienie aktywów od bogatych do biednych przypomina noszenie wody w dziurawym wiadrze: część majątku, która jest zużywana w trakcie realizacji tych tłumaczeń. To nie tylko z powodu kosztów, niezbędnych do przeprowadzenia działań, które rozprzestrzeniają się, a także koszty związane z porwania postaci wydajności podatków.

                                               

Virement

Wyliczenia pieniędzy - przeniesienie wydatków między różnymi artykułami budżetu, przenoszenie tanich kredytów. Nie należy mylić tego terminu z wyliczenia pieniędzy вапсаігебыл, choć etymologia pojęcia odnosi się do tego słowa.

                                               

Zasada Poole’a

Zasada puli, używanego w polityce gospodarczej, aby wybrać odpowiednie narzędzia, przeznaczone do stabilizacji poziomu PKB, kierując rodzaju szoków, które dotknęły gospodarkę. Najbardziej efektywny wybór narzędzia zależy od rodzaju szoku, z którymi boryka się gospodarka. W przypadku prawdziwy szok najlepsze narzędzie do stabilizacji PKB jest kontrola podaży pieniądza. W przypadku szoku pieniądze najlepsze narzędzie regulacji stóp procentowych.