Poprzednia

ⓘ Niemiecka Rada Ekspertów Ekonomicznych
                                     

ⓘ Niemiecka Rada Ekspertów Ekonomicznych

Niemiecka Rada Ekspertów Ekonomicznych – ciało doradcze rządu i parlamentu niemieckiego.

Powstała na mocy ustawy wydanej w 1963 roku. Jej zadaniem jest okresowa ocena sytuacji ekonomicznej Republiki Federalnej Niemiec, jak również udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji organom państwowym odpowiedzialnym za politykę gospodarczą. Rada w zakresie działań doradczych jest całkowicie niezależna.

W skład Rady wchodzi pięciu członków, nominowanych przez rząd, a mianowanych przez prezydenta na okres pięciu lat. Co roku, jeden z członków Rady odchodzi i na jego miejsce wybiera się następnego – tak aby zachować ciągłość Rady. Ponowny wybór tej samej osoby jest możliwy. Członkowie Rady powinni być całkowicie niezależni, niezwiązani z rządem, jakąkolwiek partią polityczną, ciałem ustawodawczym, ani żadną organizacją kontrolowaną prawem publicznym. Nie mogą reprezentować związków zawodowych, organizacji handlowych ani związków pracodawców, nie mogą też piastować żadnej z tych pozycji przez rok poprzedzający powołanie ich do Rady.

Zgodnie z ustawą eksperci powinni wskazywać elementy niewystarczającego rozwoju gospodarczego i możliwości jego uniknięcia, jednak powinni powstrzymywać się rekomendowania konkretnych rozwiązań ustrojowych zarówno w polityce gospodarczej jak i społecznej Der Sachverständigenrat soll Fehlentwicklungen und Möglichkeiten zu deren Vermeidung oder deren Beseitigung aufzeigen, jedoch keine Empfehlungen für bestimmte wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen aussprechen. W gestii Rady leży wybranie przewodniczącego na okres trzech lat.

Zadania Rady i obowiązki jej członków są uregulowane ustawą o stworzeniu rady eksperckiej w celu doradzania w kwestiach wielosektorowego rozwoju gospodarczego Gesetz zur Bildung eines Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Do zadań Rady należy analizowanie bieżącej sytuacji gospodarczej i przewidywanie jej przyszłego rozwoju. Bada także, jak w ramach gospodarki rynkowej zapewnić stabilność cen, wysoki poziom zatrudnienia i równowagę zewnętrzną przy zachowaniu stałego i odpowiedniego wzrostu gospodarczego i niskiej inflacji.

W związku z ustawowym obowiązkiem Rada co roku przygotowuje i publikuje raport roczny 15 listopada, prezentując możliwe rozwiązania, bez jednoznacznej ich rekomendacji. Przygotowanie raportu może także zlecić rząd, który po otrzymaniu rocznego raportu w ciągu ośmiu tygodni przedstawia wnioski dotyczące przyszłej polityki gospodarczej. Z tego wynika, że głos Rady w tworzeniu rozwiązań najważniejszych sprawach gospodarczych ma znaczenie. Rada może ponadto samodzielnie wydawać specjalne rady eksperckie, odnoszące się do konkretnych problemów gospodarczych, w przypadku gdy w niektórych rejonach kraju wspólne cele polityki gospodarczej zostałyby zakłócone.

Rada ma całkowitą niezależność w doradzaniu rządowi. Jeśli jej członkowie mają odmienne opinie, są one wszystkie prezentowane w raporcie. Rada może skorzystać z pomocy innych ekspertów, jeśli uzna to za stosowne.

                                     

1. Członkowie

W skład Rady wchodzą:

 • Prof. dr Peter Bofinger od marca 2001, przewodniczący kwiecień 2002 – luty 2005
 • Prof. dr hab. Bert Rürup od marca 2000, przewodniczący od 2005
 • Prof. dr Beatrice Weder di Mauro od marca 2004
 • Prof. dr Wolfgang Wiegard od czerwca 2004; zrezygnował z ponownego wyboru na stanowisko przewodniczącego
 • Prof. dr hab. Wolfgang Franz maj 1994 – luty 1999; od marca 2003

Poprzedni członkowie Rady chronologicznie:

                                     

2. Grupa Alternatywnej Polityki Gospodarczej

Od 1977 działa w Niemczech w opozycji do Rady Pięciu Grupa Alternatywnej Polityki Gospodarczej, Co roku w tygodniu przed 1 maja raport o alternatywnej polityce gospodarczej. Zwykle zawiera on przeciwne rady eksperckie w stosunku do Niemieckiej Rady Ekspertów Ekonomicznych

                                     

3. Inne państwa

Podobne rozwiązania jeśli chodzi o organy doradcze występują też w innych państwach. W Stanach Zjednoczonych istnieje Rada Doradców Ekonomicznych. Do jej głównych zadań należą doradzanie prezydentowi w bieżącej polityce, pomoc w sporządzeniu corocznego raportu gospodarczego, zbieranie i analiza informacji dotyczących wskaźników ekonomicznych i obserwowanych trendów. W Szkocji także działa Rada Doradców Ekonomicznych. Jej celami jest bezpośrednie doradzanie premierowi Szkocji w celu poprawienia wzrostu gospodarczego, kwartalne spotkania i publikacja danych ekonomicznych i przygotowanie corocznego raportu zawierającego komentarze ekspertów do polityki gospodarczej państwa.

                                     
 • jednak zatrudniały byłych naukowców współpracujących z nazistami czy ekspertów SS ze względu na ich kwalifikacje przykładem Wernher von Braun Adenauer
 • przerzucić na zachód 44 dywizje niemieckie Teraz alianci dysponowali 173 dywizjami przeciwko 192 niemieckim Armia niemiecka z powodzeniem wdrożyła także
 • kapitału, wysokie koszty reform ekonomicznych oraz problemy z zadłużeniem stworzyły zapotrzebowanie na pomoc zarówno ekspertów jak i pomocy finansowej z zagranicy
 • powoływała Sąd Najwyższy, Prokuratora Generalnego oraz Radę Ministrów przed 1946 rokiem znaną jako Rada Komisarzy Ludowych kierowaną przez przewodniczącego
 • Aleksander II Romanow wydał ukaz ustanawiający w Królestwie Kongresowym Radę Stanu oraz samorząd gubernialny i powiatowy. 1863 Powstanie styczniowe:
 • 27 maja 4 czerwca Druga niemiecka ofensywa wywołała zdecydowaną interwencję Komisji i nakazanie wojskom niemieckim powrót na linię, z której została
 • osób, co stanowiło 0, 218 ogółu mieszkańców. Drugą grupą była mniejszość niemiecka licząca 1014 osób, stanowiącą 0, 0597 mieszkańców. Tylko 1 osoba w woj
 • 2013. ISBN 978 - 83 - 61850 - 85 - 4. Jankiel Wiernik: Rok w Treblince. Warszawa: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2003. ISBN 83 - 89474 - 00 - X. Samuel Willenberg:
 • Armii Czerwonej, Grabski zadecydował także o utworzeniu Rady Obrony Państwa. Osobny artykuł: Rada Obrony Państwa. Jeszcze przed dniem wygłoszenia exposé
 • zakładów pracy w Lublinie. Po raz pierwszy pośród postulatów ekonomicznych postulat wyborów do rad zakładowych. w Warszawie, Anna Bukis ustanowiła rekord Polski
 • Państwowej Rady Ochrony Przyrody zdał sobie sprawę, jak cenny jest to obszar oraz zapowiedział, że zorganizuje okrągły stół ekspertów samorządowców

Użytkownicy również szukali:

...
...
...