Poprzednia

ⓘ Wskaźniki wzrostu gospodarczego kraju
                                     

ⓘ Wskaźniki wzrostu gospodarczego kraju

Wskaźniki wzrostu gospodarczego kraju – zespół odpowiednio przygotowanych i przetworzonych danych statystycznych przedstawiających pewne wycinki życia gospodarczego kraju.

Porównywanie dynamiki i kierunku zmian tych wskaźników pozwala na ocenę ich jakości. Porównuje się także zmiany w oparciu o punkty odniesienia, jakimi są wskaźniki w innych państwach. Ważnym warunkiem jakości tych porównań jest zasada "porównuj podobne z podobnym”.

Wiele wskaźników pozwala na syntetyczną ocenę poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Generalnie na podstawie poziomu PKB per capita wyróżnia się kraje G8, tak zwane rynki wschodzące oraz kraje Trzeciego, czy nawet Czwartego, Świata.

                                     

1. Najważniejsze wskaźniki o charakterze ilościowym

 • parytet siły nabywczej
 • produkt narodowy brutto
 • wolumen importu oraz eksportu w przeliczeniu na mieszkańca
 • wysokość podstawowej stopy procentowej
 • stopa inflacji
 • deflator
 • produkt krajowy brutto
 • wysokość deficytu budżetowego
                                     

2. Najważniejsze wskaźniki syntetyczne i o charakterze jakościowym

 • wskaźnik ubóstwa społecznego
 • wskaźnik scholaryzacji
 • rozmiary sektora bankowego w stosunku do PKB
 • liczba przyznawanych patentów
 • wskaźnik aktywności gospodarczej
 • rozmiary inwestycji lub wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB
 • indeks wskaźników wyprzedzających koniunkturę
 • wskaźnik rozwoju społecznego
 • poziom zadłużenia w relacji do PKB
 • wskaźnik zatrudnienia
 • efektywna stawka opodatkowania
 • kapitalizacja giełdy w stosunku do PKB
 • liczba samochodów, telefonów, mieszkań itp. na 1000 mieszkańców
 • poziom analfabetyzmu
 • wskaźniki struktury importu oraz eksportu

Większość z powyższych mierników można znaleźć w rocznikach statystycznych, w Polsce opracowywanych i wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny. Ważnymi wskaźnikami są także te, które pokazują strukturę wytwarzanego PKB. Porównania między krajami dowodzą, że kraje wysoko rozwinięte posiadają duży udział usług, a mały rolnictwa.