Poprzednia

ⓘ Sądy II instancji w Polsce
                                     

ⓘ Sądy II instancji w Polsce

W postępowaniu karnym przed sądami wojskowymi sądami II instancji są wojskowe sądy okręgowe oraz Izba Wojskowa Sądu Najwyższego. W postępowaniu w sprawach o wykroczenia sądami II instancji są wojskowe sądy okręgowe.

Zgodnie z art. 654 § 2 kodeksu postępowania karnego wojskowy sąd okręgowy rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w wojskowym sądzie garnizonowym oraz w wypadkach wskazanych w ustawie i z zachowaniem granic wskazanych w § 1 – od orzeczeń i zarządzeń wydanych w postępowaniu przygotowawczym.

Izba Wojskowa Sądu Najwyższego jako sąd drugiej instancji, zgodnie z art. 655 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania karnego, rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w wojskowym sądzie okręgowym.

                                     

1. Postępowanie cywilne

W postępowaniu cywilnym sądami II instancji są sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.

Sąd okręgowy rozpatruje środki odwoławcze od orzeczeń, zarządzeń i postanowień wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.

Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń, zarządzeń i postanowień wydanych w pierwszej instancji w sądzie okręgowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.

                                     

2. Postępowanie administracyjnosądowe

W postępowaniu administracyjnosądowym sądem II instancji jest Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z art. 15 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych.