Poprzednia

ⓘ Batalion KOP „Orany”
Batalion KOP Orany”
                                     

ⓘ Batalion KOP "Orany”

Batalion KOP "Orany” – pododdział piechoty, podstawowa jednostka taktyczna Korpusu Ochrony Pogranicza pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-litewskiej.

                                     

1. Geneza

Do czasu zakończenia wojny polsko-bolszewickiej, czyli do jesieni 1920 roku, wschodnią granicę państwa polskiego wyznaczała linia frontu. Dopiero zarządzeniem z 6 listopada 1920 roku utworzono Kordon Graniczny Ministerstwa Spraw Wojskowych. W połowie stycznia 1921 roku zmodyfikowano formę ochrony granicy i rozpoczęto organizowanie Kordonu Granicznego Naczelnego Dowództwa WP. Obsadzony on miał być przez żandarmerię polową i oddziały wojskowe. Latem 1921 roku ochronę granicy wschodniej postanowiło powierzyć Batalionom Celnym. W Oranach rozmieszczono dowództwo i pododdziały sztabowe 7 batalionu celnego. W drugiej połowie 1922 roku przeprowadzono kolejną reorganizację organów strzegących granicy wschodniej. 1 września 1922 bataliony celne przemianowano na bataliony Straży Granicznej. W rejonie odpowiedzialności przyszłego batalionu KOP "Orany” służbę graniczną pełniły pododdziały 7 batalionu Straży Granicznej. Już w następnym roku zlikwidowano Straż Graniczną, a z dniem 1 lipca 1923 roku pełnienie służby granicznej na wschodnich rubieżach powierzono Policji Państwowej. W sierpniu 1924 roku podjęto uchwałę o powołaniu Korpusu Ochrony Pogranicza – formacji zorganizowanej na wzór wojskowy, a będącej etacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

                                     

2. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na posiedzeniu Politycznego Komitetu Rady Ministrów, w dniach 21-22 sierpnia 1924 roku, zapadła decyzja powołania Korpusu Wojskowej Straży Granicznej. 12 września 1924 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz wykonawczy w sprawie utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza, a 17 września instrukcję określającą jego strukturę. W trzecim etapie organizacji KOP sformowano 6 Brygadę Ochrony Pogranicza, a w jej składzie 23 batalion graniczny. Podstawą formowania było rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 1099 ze stycznia 1926 roku. Długość ochranianego przez batalion odcinka granicy wynosiła 114 kilometrów, przeciętna długość pododcinka kompanijnego to 28 kilometrów, a strażnicy 6 kilometrów. Odległość dowództwa batalionu od dowództwa brygady wynosiła 135 kilometrów.

W 1926 roku zorganizowano na szczeblu brygady szkołę podoficerską dla niezawodowych podoficerów piechoty. Szkoła 6 Brygady OP stacjonowała w Olkienikach przy 23 batalionie granicznym. Latem 1928 roku zlikwidowana została szkoła podoficerska. W jej miejsce, oraz w miejsce identycznych szkół funkcjonujących w pozostałych brygadach, w twierdzy Osowiec utworzony został batalion szkolny KOP.

W lipcu 1929 roku przyjęto zasadę, że bataliony przyjmą nazwę miejscowości będącej miejscem ich stacjonowania. Obok nazwy geograficznej, do 1931 roku stosowano również numer batalionu. W tym czasie batalion na uzbrojeniu posiadał 1116 karabinów Berthier wz.1916, 76 lekkich karabinów maszynowych Bergmann wz. 1915 i 4 ciężkie karabiny maszynowe Hotchkiss wz.1914.

W 1930 roku z inicjatywy ówczesnego dowódcy baonu, podpułkownika Edwarda Perkowicza na terenie koszarach w Oranach zostało zorganizowane miejscowe koło Polskiego Białego Krzyża, do którego włączono istniejący od maja 1929 roku garnizonowy teatr amatorski. Kierowniczką teatru była F. Bunclerowa.

W wyniku reorganizacji batalionu w 1931 roku, w miejsce istniejących plutonów karabinów maszynowych, utworzono kompanię karabinów maszynowych. Rozwinięto też kadry kompanii szkolnej do pełnoetatowej kompanii odwodowej. Po przeprowadzonej reorganizacji "R.2” batalion składał się z dowództwa batalionu, plutonu łączności, kompanii karabinów maszynowych, trzech kompanii odwodowych i czterech kompanii granicznych. W listopadzie 1936 roku batalion etatowo liczył 26 oficerów, 88 podoficerów, 35 nadterminowych i 817 żołnierzy służby zasadniczej.

Rozkazem dowódcy KOP z 23 lutego 1937 roku została zapoczątkowana pierwsza faza reorganizacji Korpusu Ochrony Pogranicza "R.3”. Batalion otrzymał nowy etat. Był jednostką administracyjną dla dowództwa Brygady KOP "Grodno”, szwadronu kawalerii KOP "Okleniki”, kompanii saperów KOP "Grodno”, I rejonu intendentury KOP, placówki wywiadowczej KOP nr 1, plutonu żandarmerii KOP "Grodno”, posterunku żandarmerii KOP "Druskieniki” i posterunku żandarmerii KOP "Orany”. Zarządzeniem dowódcy KOP gen. bryg. Jana Kruszewskiego w sprawie zmian w kwatermistrzostwie KOP, dniem 1 kwietnia 1939 roku utworzono w batalionie etat oficera ewidencyjno-personalnego w stopniu kapitana. Oficer ten był faktycznie oficerem mobilizacyjnym baonu.

Z dniem 15 maja 1939 roku batalion stał się oddziałem gospodarczym. Stanowisko kwatermistrza batalionu przemianowane zostało na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu do spraw gospodarczych, płatnika na stanowisko oficera gospodarczego, zastępcy oficera materiałowego dla spraw uzbrojenia na zbrojmistrza, zastępcy oficera materiałowego dla spraw żywnościowych na oficera żywnościowego.

                                     

3. Służba graniczna

Batalion graniczny był podstawową jednostką taktyczną Korpusu Ochrony Pogranicza przeznaczoną do pełnienia służby ochronnej na powierzonym mu odcinku granicy polsko-litewskiej, wydzielonym z pasa ochronnego brygady. Odcinek batalionu dzielił się na pododcinki kompanii, a te z kolei na pododcinki strażnic, które były "zasadniczymi jednostkami pełniącymi służbę ochronną”, w sile półplutonu. Służba ochronna pełniona była systemem zmiennym, polegającym na stałym patrolowaniu strefy nadgranicznej i tyłowej, wystawianiu posterunków alarmowych, obserwacyjnych i kontrolnych stałych, patrolowaniu i organizowaniu zasadzek w miejscach rozpoznanych jako niebezpieczne, kontrolowaniu dokumentów i zatrzymywaniu osób podejrzanych, a także utrzymywaniu ścisłej łączności między oddziałami i władzami administracyjnymi.

Batalion graniczny KOP "Orany” w 1934 roku ochraniał odcinek granicy państwowej szerokości 125 kilometrów 820 metrów. Po odtworzeniu w 1939 roku, batalion ochraniał granicę długości 125 kilometrów 82 metrów.

Bataliony sąsiednie:

 • batalion KOP "Sejny” ⇔ batalion KOP "Troki”


                                     

4. Mobilizacja batalionu

Batalion KOP "Orany” był jednostką mobilizującą. Zgodnie z planem mobilizacyjnym "W”, batalion mobilizował, w mobilizacji alarmowej, w grupie jednostek oznaczonych kolorem żółtym:

 • w Olkienikach - Szwadron Kawalerii KOP "Olkieniki” i kompanię zwiadu 134 pp.
 • w Oranach - dowództwo i organa kwatermistrzowskie jednostek pozabatalionowych 134 pułku piechoty oraz wchodzące w jego skład pododdziały: kompanię gospodarczą, pluton pionierów, pluton przeciwgazowy, pluton łączności pułku i pluton łączności I batalionu,
 • w Porzeczu - I batalion 134 pp i kompanię przeciwpancerną 134 pp

Zawiązki dla pododdziałów formowanych w Oranach wydzielała 1 kompania odwodowa i 3 kompania graniczna oraz pluton łączności, pluton pionierów i pluton gospodarczy. Zawiązki dla pododdziałów mobilizowanych w Porzeczu wydzieliła 3 kompania odwodowa i kompania karabinów maszynowych oraz pluton przeciwpancerny i pozostałe kompanie graniczne i odwodowe. Zawiązki dla kompanii zwiadu w Olkienikach wydzielała 2 kompania odwodowa i tamtejszy szwadron kawalerii.

Mobilizacja rozpoczęła się 24 sierpnia 1939 roku o godz. 5.00 i zakończyła dwa dni później osiągnięciem pogotowia marszowego. Przebiegiem mobilizacji kierował zastępca dowódcy batalionu major Tadeusz Hordt, który zgodnie z przydziałem objął dowództwo I/134 pp. On też odebrał przysięgę od wszystkich żołnierzy zmobilizowanego batalionu. W ocenie majora Hordta "wartość moralna i wojskowa baonu I/134 pp. Rezerwiści, ogólnie znani żołnierzom służby czynnej, ponieważ byli niejako sąsiadami i często spotykali się”.

Zmobilizowany w 1939 roku batalion został włączony w struktury rezerwowej 33 Dywizji Piechoty jako I batalion 134 pułku piechoty, dzieląc losy innych jednostek SGO "Narew”.

Po odejściu batalionu przeznaczonego dla 33 Dywizji Piechoty garnizon jednostki w Oranach wyposażył i doprowadził do stanu etatowego poprzez wcielenie nowych rekrutów i rezerwistów jednostkę na nowo od podstaw. Batalion wszedł w skład pułku KOP "Wilno”. Po odtworzeniu batalion ochraniał granicę z Litwą o długości 125.82 km. Po 17 września 1939 roku brał udział w obronie ówczesnej wschodniej granicy państwa przed radzieckim agresorem.

                                     

5. Walki batalionu

17 września 1939 roku znad granicy litewskiej do Wilna zostały ściągnięte trzy baony graniczne pułku KOP "Wilno”: "Orany”, "Troki” i "Niemenczyn”. Baon KOP "Orany” zajął pozycje na południe od cmentarza na Rossie w kierunku na Lidę. Po 17:00 18 września od strony południowo-wschodniej podeszły pododdziały zbiorczej brygady czołgów płk. Mirosznikowa. Sowiecki 8 pułk czołgów atakujący od południa, po kilkudziesięciominutowej walce z kompanią "Olkienniki” kpt. Antoniego Kwiatkowskiego, o 20:00 zajął południowo-wschodni skraj Wilna pozostając tam do rana 19 września.

Tak walkę opisuje dowódca kompanii odwodowej baonu KOP "Troki” kpt. Jerzy Gędzierski:

Bataliony pułku KOP "Wilno” znalazły się w trudnym położeniu. Pozbawione broni przeciwpancernej były bezbronne wobec nacierających czołgów. Dowódca pułku ppłk Kazimierz Kardaszewicz wyprowadził z miasta baony "Orany" i "Niemenczyn". Wycofujący się z Wilna baon KOP "Orany" w rejonie miejscowości Zawias wszedł w skład zgrupowania płk. Kazimierza Rybickiego, z którym ruszył w kierunku Grodna. 21 września pod Oranami stoczył ponad dwugodzinną walkę z czołgami i piechotą nieprzyjaciela ze 100 DS. Po wyjściu z okrążenia, batalion dotarł do Marcińkaniec. Wobec upadku Grodna, 22 września przekroczył granicę.

                                     

6. Struktura organizacyjna batalionu

Kompanie graniczne w 1930

 • 3 kompania graniczna KOP "Marcinkańce”
 • 1 kompania graniczna KOP "Orany”
 • 2 kompania graniczna KOP "Druskienniki”
 • 6 kompania graniczna KOP "Porzecze”
 • 4 kompania graniczna KOP "Wójtowo”
 • 5 kompania graniczna KOP "Olkieniki”

Organizacja batalionu w 1934:

 • kompania karabinów maszynowych Porzecze
 • 1 kompania graniczna KOP "Druskienniki”
 • 2 kompania odwodowa Olkieniki
 • 3 kompania odwodowa Porzecze
 • 4 kompania graniczna KOP "Wójtowo”
 • 2 kompania graniczna KOP "Marcinkańce”
 • 1 kompania odwodowa Orany
 • dowództwo batalionu
 • pluton łączności
 • 3 kompania graniczna KOP "Orany”
Pokojowa organizacja batalionu w 1939 roku
 • pluton przeciwpancerny w Porzeczu
 • kompania graniczna KOP "Druskienniki”
 • kompania karabinów maszynowych w Porzeczu
 • pluton pionierów w Grodnie przy ksap KOP "Grodno”
 • kompania odwodowa "Orany”
 • pluton łączności w Oranach
 • kompania graniczna KOP "Marcinkańce”
 • Dowództwo batalionu KOP "Orany”
 • kompania odwodowa "Porzecze” w Porzeczu
 • pluton gospodarczy w Oranach
 • kompania graniczna KOP "Orany”
 • kompania odwodowa "Olkieniki”
 • kompania graniczna KOP "Olkieniki”

Batalion w sierpniu 1939 roku liczył około 1000 żołnierzy.                                     

7. Żołnierze batalionu

Dowódcy batalionu:

Oficerowie batalionu
 • Czesław Rossiński
 • kpt. Stanisław Słomczyński
Obsada personalna we wrześniu 1928
 • dowódca 4 kompanii granicznej – kpt. Dyzman Pogodziński
 • lekarz – por. Wacław Iwanowski
 • płatnik – kpt. Zdzisław Cześnik
 • dowódca batalionu – ppłk Konstanty Pereświet-Sołtan
 • adiutant batalionu – kpt. Józef Maciejowski
 • dowódca plutonu łączności – por. Tadeusz Błoński
 • oficer materiałowy – por. Stanisław Bielecki
 • dowódca 5 kompanii granicznej – kpt. Stanisław Wysocki
 • dowódca kompanii szkolnej – kpt. Alojzy Brzozowski
 • dowódca 1 kompanii granicznej – kpt. Kazimierz Buncler
 • oficer wywiadowczy – por. Henryk Leśkiewicz
 • dowódca 3 kompanii granicznej – kpt. Stanisław Koziar
 • dowódca 2 kompanii granicznej – kpt. Jan Zdanowicz
 • oficer żywnościowy – por. Franciszek Chmura
 • kwatermistrz – kpt. Józef Sokołowski
Obsada personalna w 1934
 • dowódca batalionu – ppłk Kazimierz Czarnecki
 • oficer materiałowy – por. Władysław Karbowski
 • komendant powiatowy pasa granicznego PW – por. Jan Banaszewski
 • dowódca 4 kompanii granicznej – kpt. Władysław Moykowski
 • płatnik – por. Aleksander Siwkowski
 • adiutant batalionu – kpt. Izasław Duda
 • dowódca 3 kompanii odwodowej – kpt. Jan Gosiewski
 • dowódca 2 kompanii granicznej – kpt. Ludwik Bałos
 • dowódca 1 kompanii odwodowej – kpt. Kazimierz Drożyński
 • kwatermistrz – kpt. Feliks Chmielewski
 • dowódca kompanii karabinów maszynowych – kpt. Michał II Mikulski
 • dowódca 2 kompanii odwodowej – kpt. Hubert Feliks Klemens
 • lekarz – kpt. Jan Kuśnierczyk
 • dowódca 1 kompanii granicznej – kpt. Tadeusz II Marek
 • dowódca plutonu łączności – por. Bolesław Jagoszewski
 • dowódca 3 kompanii granicznej – kpt. Leon Żbik
Obsada personalna batalionu w czerwcu 1939
 • dowódca kompanii karabinów maszynowych – por. Jan Mihułka
 • lekarz - kpt. lek. dr Stanisław Bohdan Godorowski
 • oficer materiałowy - por. Gustaw Józef Ropek
 • dowódca 2 kompanii granicznej – kpt. Wacław Szylko
 • dowódca 3 kompanii odwodowej – kpt. Jan Świętochowski
 • dowódca 3 kompanii granicznej – kpt. Józef II Śmiałowski
 • zastępca dowódcy – mjr Jan Ewangelista Klemens Zgrzebnicki
 • dowódca 1 kompanii odwodowej – por. Stanisław Rydzewski
 • kwatermistrz - kpt. adm. piech. Stanisław Getter
 • oficer płatnik - kpt. int. Wacław Damian Szklarski
 • dowódca 2 kompanii odwodowej – kpt. Stanisław Stefański
 • dowódca plutonu łączności – por. Jerzy Włodzimierz Karasiński
 • dowódca 1 kompanii granicznej – kpt. Hubert Feliks Klemens
 • adiutant batalionu – kpt. Kazimierz Tomasz Grabowski
 • dowódca batalionu – mjr Kazimierz Stanisław Kardaszewicz
 • dowódca 4 kompanii granicznej – mjr Tadeusz Hordt