Poprzednia

ⓘ Reengineering
                                     

ⓘ Reengineering

Reengineering – to koncepcja biznesowa polegająca na wprowadzaniu radykalnych zmian w procesach biznesowych. Celem zmian jest osiągnięcie maksymalnej efektywności organizacji oraz redukcja kosztów.

Koncepcja reengineeringu została opublikowana przez Michaela M. Hammera w 1990 r. w Harvard Business Review. Wspólnie z Jamesem A. Champy w 1993 r. napisali książkę "Re-engineering the corporation: A manifesto for business revolution", która sprzedała się w ponad 2.5 mln egzemplarzy i była ponad rok na liście bestsellerów New York Times.

Reengineering nie podaje gotowych recept postępowania. Jest to metoda kosztowna, więc zmian należy dokonywać tylko wtedy, gdy wskazuje na to rachunek ekonomiczny.

                                     

1. Definicja

Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do drastycznej przełomowej poprawy osiąganych wyników.

Według prof. Zbigniewa Martyniaka, celem tej metody jest również aktualizacja potrzeb klientów.

Rozwinięcie definiowalnych pojęć:

 • "drastyczna poprawa" - rozumiana jest jako osiągnięcie poprawy procesu co najmniej 25%. Poniżej tej granicy, możliwe jest osiągnięcie poprawy procesu dzięki zwykłym modyfikacjom lub innowacjom. Zmiana procesów powinna przynieść konkretną korzyść dla klienta.
 • "radykalne przeprojektowanie" - to całkowite zaprojektowanie procesu od nowa.
 • "fundamentalne przemyślenie" - oznacza dokładną analizę aktualnego procesu lub działań, odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie w taki sposób wygląda proces i jak możemy go zmodyfikować.
                                     

2. Zasady reengineeringu

Zasady reengineeringu definiowane są jako:

 • Zastąpienie komórek funkcjonalnych w firmie, przez zespoły odpowiedzialne za konkretny proces biznesowy
 • Gromadzenie informacji w jednym, ogólnodostępnym banku danych
 • Zmianę roli pracowników z wykonawców, w kreatorów rozwiązań np. współuczestniczą w procesie tworzenia produktu
 • Zmianę struktur hierarchicznych demokratyzacja procesów zarządzania
 • Ograniczanie kontroli i zwiększanie autonomii stanowisk w firmie
 • Wynagradzanie pracowników za wyniki, a nie za samą aktywność
 • Zastępowanie prostych zadań, przez pracę wielowymiarową
 • Zmianę roli przełożonych z funkcji kontrolnej na koordynującą i inspirującą
                                     

3. Fazy reengineeringu

Proces realizacji projektu przebiega według następujących faz:

 • Wdrożenie doskonałego procesu
 • Utworzenie zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie zmian
 • Rekonstrukcja procesu
 • Zrozumienie procesu
 • Wybór procesu procesów do rekonstrukcji
                                     

4. Przyczyny niepowodzeń

Stosunkowo niewielka liczba pełnych wdrożeń koncepcji, zakończyła się spektakularnym sukcesem. Jednak w firmach, w których się to udało, zanotowano radykalne, skokowe wzrosty efektywności działania. Przyjmuje się, że w zależności od rodzaju procesów, wdrażanie trwa około 2-3 lata.

Jako przyczyny nieudanych wdrożeń wymienia się:

 • Nadmierna koncentracja na zmianach technologicznych
 • Nieodpowiednie zasoby ludzkie i finansowe przeznaczone do realizacji
 • Brak stosowania odpowiedniej metodyki zmiany procesów
 • Nierealistyczne oczekiwania zarządzających w związku z wprowadzeniem tej koncepcji
 • Zbyt długi czas realizacji
 • Niewłaściwie określony zespół projektowy
 • Brak odpowiedniego wsparcia ze strony kadry menedżerskiej
 • Błędne przekonanie o wymaganiach koncepcji
                                     

5. Inne metody

Inne metody wykorzystujące doskonalenie procesów:

 • Ciągłe doskonalenie continuous improvement
 • Doskonalenie procesów biznesowych business process improvement