ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 553
                                               

The Old Farmers Almanac

The Old Farmers Almanac, jest to popularna publikacja która zawiera prognozy pogody, tabele pływów, wykresy sadzeń, dane astronomiczne, przepisy kulinarne i artykuły na wiele tematów, w tym z zakresu z ogrodnictwa, sportu, astronomii i rolnictwa. ...

                                               

Zimna Zośka

                                               

Zimna Zośka

Zimni ogrodnicy, zimna Zośka – zjawisko klimatyczne charakterystyczne dla środkowej Europy, kiedy w połowie maja, po okresie utrzymywania się wyżu barycznego nad Środkową i Wschodnią Europą, następuje zmiana cyrkulacji atmosferycznej i przy słabn ...

                                               

Efekt Mozarta

Efekt Mozarta - nieznaczna poprawa zdolności przestrzennych i inteligencji ogólnej wywołana słuchaniem utworów muzyki barokowej i klasycznej, zwłaszcza Wolfganga Amadeusza Mozarta. Efekt jest znikomo mały, daje poprawę współczynnika inteligencji ...

                                               

Głupota

Głupota – niedostatek rozumu przejawiający się brakiem bystrości, nieumiejętnością rozpoznawania istoty rzeczy, związków przyczynowo-skutkowych, przewidywania i kojarzenia. Charakteryzuje się pychą, śmiałością, podejrzliwością, niskim lub nieistn ...

                                               

Lenistwo

Lenistwo – stan ducha, powodujący zaniechanie jakiegoś wymaganego działania lub działań i powodujący przedłużenie czasu wypoczynku pasywnego ponad uznane w danej chwili i dziedzinie normy. Lenistwo w filozofii – pogoda ducha, uspokojenie duszy i ...

                                               

Marazm

Marazm – w medycynie oznacza stan wyniszczenia organizmu, niekiedy ze zmianami w korze mózgowej, prowadzące do zmniejszenia sprawności myślenia i apatii; także oznacza apatię; depresję; przygnębienie. Potocznie słowo używane jako zastój, bezwład, ...

                                               

Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus

Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. Jak dochodzić do porozumienia i uzyskiwać to, czego się pragnie – poradnik autorstwa terapeuty rodzinnego Johna Graya opublikowany po raz pierwszy w 1992 roku. W latach 90. XX wieku książka przez długi czas ...

                                               

Sfera myślowa

Sfera myślowa - to metoda analityki behawioralnej pozwalająca na podział poszczególnych jednostek w społeczeństwie na kasty myślowe. Nie ocenia ona inteligencji ani charakteru. Metoda ta skupia się na sile perswazji oraz możliwości wyobraźni jedn ...

                                               

Strategia Pustego Fortu

Strategia Pustego Fortu – 32 strategia z chińskiego zbioru Trzydzieści Sześć Strategii. Zawiera ona elementy psychologii i polega na przekonaniu przeciwnika, iż pusta czy bezbronna fortyfikacja ma tak naprawdę pełno ukrytych żołnierzy czy pułapek ...

                                               

Filumenistyka

Filumenistyka to dziedzina nauki i pasji hobbystycznej, która zajmuje się zbiorami etykiet zapałczanych oraz historią niecenia i użytkowania ognia. Pierwsi filumeniści pojawili się w połowie XIX wieku. Większą popularność filumenistyka zyskała w ...

                                               

Kamień do zapalniczki

Kamień do zapalniczki – rodzaj krzesiwa wykonany, przeważnie w formie krótkiego walca, ze spieku metalicznego posiadającego cechy piroforyczne. Pierwowzorami kamieni do zapalniczki były tworzywa metaliczne wynalezione przez Welsbacha zawierające ...

                                               

Krzemień

Krzemień – skała osadowa, skrytokrystaliczna, krzemionkowa, występująca w formie kulistych, bulwiastych, bochenkowatych lub soczewkowatych konkrecji w obrębie skał niekrzemionkowych takich jak wapienie, margle, dolomity. Konkrecje krzemienne mają ...

                                               

Lofix

Lofix – paliwo stałe stosowane jako podpałka w postaci gałek lub kostek. Sporządzony ze sprasowanego pyłu lub miału węgla brunatnego zmieszanego z naftalenem, zgodnie z Polską Normą PN-70/C-97049 z 1970, która zastąpiła wcześniejszą PN-57/C-97049 ...

                                               

Pompka ogniowa

Pompka ogniowa znane już w starożytności urządzenie służące do rozniecania ognia. Wykorzystuje zjawisko wzrostu temperatury gazu podczas jego sprężania. Wykonane z drewna, rogu, bambusa, w nowoczesnym wykonaniu może być wykonane także ze szkła, a ...

                                               

Rozpałka

Rozpałka lub podpałka – łatwopalny materiał, pomocny przy rozpaleniu ognia, używany do podpalenia paliw stałych o wysokiej temperaturze zapłonu, np. drewna czy węgla, których nie można zapalić z użyciem typowych urządzeń do rozpalania ognia o zby ...

                                               

Wieczna zapałka

Podobna do zapalniczki, jednak płomień wznieca się tutaj trąc krótkim pręcikiem o krzesiwo. Tak powstałe iskry zapalają włókno nasączone benzyną głównie stosuje się tutaj benzynę do zapalniczek.

                                               

Zapalniczka

Zapalniczka – mały przenośny przedmiot służący do wytwarzania ognia, najczęściej w celu zapalenia papierosa lub cygara. Składa się z korpusu wypełnionego palną substancją, oraz mechanizmu zapalającego i "wydmuchującego” płomień. Zapalniczki w prz ...

                                               

Zapalniczka stołowa

Zapalniczka stołowa to urządzenie generujące niewielki kontrolowany płomień. W przeciwieństwie do zapalniczek kieszonkowych budowa zapalniczki stołowej, w tym jej rozmiar i obciążenie gwarantuje odpowiednią stabilność na stole, biurku lub innej p ...

                                               

Chodnik (droga)

Chodnik, trotuar – utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych, zazwyczaj fragment pobocza drogi. W Polsce najczęściej wyłożony jest płytami betonowymi, kostką betonową lub kamiennym brukiem. Główną funkcją chodników jest zapewnienie ...

                                               

Kolumna pieszych

Kolumna pieszych – zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę. Kolumna pieszych z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat musi poruszać się po poboczu, prawą stroną drogi.

                                               

Nadziemne przejście dla pieszych

Nadziemne przejście dla pieszych – budowla umożliwiająca przejście nad drogowym lub kolejowym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym na powierzchni terenu lub w jego zagłębieniu. Przejścia takie rzadko umożliwiają też przejazd wózków inwalidzkich ...

                                               

Pieszy

Pieszy – osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecię ...

                                               

Podziemne przejście dla pieszych

Podziemne przejście dla pieszych – budowla zapewniająca możliwość przejścia dla pieszych pod określonym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym na powierzchni terenu lub budowli mostowej. Takie przypisanie tego rodzaju obiektów budowlanych do kate ...

                                               

Przejście dla pieszych

Przejście dla pieszych – powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Pionowym znakiem jest znak informacyjny D-6 pokazany po prawej stronie, natomias ...

                                               

Strefa zamieszkania

Strefa zamieszkania – strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. W prawie o ruchu drogowym jest to obszar obejmujący drogi publ ...

                                               

Woonerf

Woonerf – rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i ro ...

                                               

Seks

Seks – ogół zachowań wynikających z popędu płciowego i mających na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb seksualnych człowieka; potocznie: stosunek płciowy, w tym także seks oralny lub analny. Zachowania seksualne mogą zachodzić przy kontakcie ...

                                               

Seksualność

Seksualność jest wrodzoną, naturalną funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czynników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych, mającym wymiar biologiczny, psychiczny, społeczno-kulturowy i hedonistyczny. Seks ...

                                               

Anangaranga

Anangaranga – indyjski podręcznik miłości autorstwa Kaljanamalli, pochodzący z XV bądź XVI wieku n.e. Dzieło porównywane do Kamasutry przetłumaczone na język angielski w roku 1885 przez Sir Richarda Francisa Burtona.

                                               

Bad Sex in Fiction Award

The Literary Review Bad Sex in Fiction Award – antynagroda przyznawana corocznie autorowi, który stworzy najgorszy opis aktu seksualnego w dziele powieściowym. Sama nagroda ma formę "na poły abstrakcyjnej statuetki przedstawiająca seks w latach p ...

                                               

Dressed to Kill (książka)

Dressed to Kill: The Link Between Breast Cancer and Bras – książka opisująca przypuszczalny związek pomiędzy rakiem piersi a noszeniem biustonoszy, której autorami są Sydney Ross Singer i Soma Grismaijer. Autorzy zamieścili w książce zebrane prze ...

                                               

Efebofilia

Efebofilia – odnosi się do seksualnej preferencji dorosłych do kontaktów z osobami w późnym okresie dojrzewania w wieku około 15–19 lat, w odróżnieniu od hebefilii i pedofilii. Termin jest też stosowany do określenia kontaktów seksualnych między ...

                                               

Efekt braterskiej kolejności urodzeń

Efekt braterskiej kolejności urodzeń – zjawisko zwiększonego prawdopodobieństwa wykształcenia się homoseksualnej orientacji u mężczyzn mających starszych braci. Każdy kolejny starszy brat zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia homoseksualnej ori ...

                                               

Efekt Coolidge’a

Zjawisko nazwał w 1955 r. amerykański etolog Frank A. Beach, któremu takie określenie zasugerował jeden ze studentów podczas konferencji psychologicznej, tłumacząc ją anegdotą o prezydencie stanów Zjednoczonych Johnie Calvinie Coolidgeu: Pewnego ...

                                               

Efekt Westermarcka

Efekt Westermarcka – negatywny imprinting seksualny, zahamowanie seksualne wśród osób dorastających razem. Hipoteza przedstawiona przez fińskiego antropologa Edvarda Westermarcka, według której osoby, które przebywały ze sobą w okresie niemowlęct ...

                                               

Fantazje erotyczne

Fantazje erotyczne – wyobrażenia o treści erotycznej. Mogą występować spontanicznie, podczas aktywności seksualnej albo pod wpływem obrazów, opowiadań lub zdjęć. Przyczyną fantazji erotycznych może być bujna wyobraźnia, niezrealizowane potrzeby, ...

                                               

Frustracja seksualna

Frustracja seksualna – negatywne uczucia w odpowiedzi na niemożność zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych. Przeszkoda ta może być jednorazowa, albo może działać w sposób ciągły i systematyczny. W pierwszym przypadku jest nią np. nieoczekiwany ...

                                               

Grinding (taniec)

Grinding to rodzaj tańca z elementami erotycznymi, w rytm muzyki hip-hop, reggaeton, house i dancehall. W tym gorącym tańcu pary wykonują dynamiczne ruchy, również seksualne.

                                               

Inna czynność seksualna

Inna czynność seksualna – zachowanie seksualne niebędące obcowaniem płciowym. Inną czynnością seksualną jest przykładowo: masturbacja kontakt cielesny o charakterze seksualnym niebędący obcowaniem płciowym dotykanie ciała w celach seksualnych każ ...

                                               

Jailbait

Jailbait – pochodzące z języka angielskiego, slangowe określenie osoby poniżej wieku przyzwolenia, której zewnętrzny wygląd może wskazywać na jej starszy wiek. Czasami używane w sposób deprecjonujący wobec niepełnoletnich ofiar molestowania seksu ...

                                               

Kamasutra

Kamasutra, Kama Sutra, Kama – traktat indyjski w sanskrycie na temat seksualności i zachowań seksualnych. Pełny tytuł to vātsyāyana kāma sūtra. Autorstwo tekstu przypisuje się Watsjajanie żyjącemu prawdopodobnie pomiędzy I a VI wiekiem naszej ery ...

                                               

Libido

Libido, potocznie popęd seksualny – ogół popędu seksualnego lub pożądania aktywności seksualnych danej osoby. Synonimami "libido” są pożądanie seksualne, pociąg seksualny i żądza. Pożądanie seksualne można również zdefiniować jako stan motywacji ...

                                               

Obcowanie płciowe

Doprowadzenie drugiej osoby do obcowania płciowego: przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia tej osoby przy wykorzystaniu bezradności lub wynikających z upośl ...

                                               

Paraorgazm

Paraorgazm – orgazm nietypowy w swojej formie, albo drodze uzyskania. Ich istnienie jest kontrowersyjne, a ustalenie ich występowania może mieć znaczenie w orzecznictwie sądowym. Przykładowo, zdarza się, że przestępcy seksualni przeżywają rozkosz ...

                                               

Pobudliwość seksualna

Pobudliwość seksualna – termin ten ma dwa znaczenia: Pobudliwość seksualna mierzona w kategoriach reakcji organizmu na wpływy otoczenia, a zwłaszcza interindywidualne, oznacza stopień podatności na reagowanie podnieceniem, gotowości do tego i łat ...

                                               

Potencja seksualna

Potencja seksualna ma w seksuologii dwa znaczenia: Jest to zdolność organizmu do reakcji seksualnych, mierzona częstotliwością reakcji seksualnych w jednostce czasu. Na ogół mężczyźni odznaczają się większą potencją do genitalnych reakcji seksual ...

                                               

Potrzeba seksualna

Potrzeba seksualna - właściwość ludzkiego organizmu polegająca na okresowym powstawaniu specyficznego napięcia psychofizycznego, możliwego do zredukowania poprzez podjęcie czynności dających satysfakcję seksualną. Jest jedną z podstawowych potrze ...

                                               

Pożądanie

Pożądanie – silne pragnienie czegoś lub fizyczny pociąg do kogoś. Pożądanie jest emocją związaną z działaniem układu dopaminergicznego zob. mezolimbiczny szlak dopaminergiczny. Najbardziej wnikliwe naukowe badania neurochemii tej emocji dotyczyły ...

                                               

Prasowanie piersi

Prasowanie piersi – praktyki stosowane przez matki w Kamerunie, zmierzające do zatrzymania lub opóźnienia rozwoju piersi u dorastających dziewcząt, a co za tym idzie opóźnienia rozpoczęcia przez nie współżycia seksualnego lub uniknięcia molestowa ...