ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 532
                                               

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego – święto obchodzone corocznie 6 października. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat mózgowego porażenia dziecięcego. Inicjatywa powstała w 2012 roku przez australijską ...

                                               

Technologie asystujące

Technologie asystujące – szeroka klasa technologii umożliwiających większą niezależność osób niepełnosprawnych. Uniwersalne technologie, dostępne dla osób sprawnych i niepełnosprawnych, prowadzą często do lepszych rozwiązań inżynieryjnych. Typowy ...

                                               

Tetraplegia

Tetraplegia – paraliż czterokończynowy. Powstaje na skutek uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Rokowania co do poprawy neurologicznej są praktycznie zerowe. Jak do tej pory, poza eksperymentami na zwierzętach, które dały pozytywne wy ...

                                               

Tyflopsychologia

                                               

Ulga paszportowa

Ulgową opłatę paszportową w wysokości 50% stawki pobiera się m.in. od: emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj schorzenia, a także współmałżonków tych osób pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu, osób przebywających w ...

                                               

Ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych

Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych – ulgi podatkowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych ...

                                               

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej, WTZ – placówka wykonująca rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową. Podstawą prawną działania WTZ są art. 10-10f ustawy o rehabilitacji or ...

                                               

Wózek inwalidzki

Wózek inwalidzki – pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego.

                                               

Wskaźnik DALY

Wskaźnik DALY – wskaźnik stosowany do określenia stanu zdrowia danego społeczeństwa. Wyraża łącznie lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu lub choroby. Twórcami koncepcji wskaźnika DALY byli: C ...

                                               

Agresja (psychologia)

Agresja – w psychologii określenie zachowania ukierunkowanego i intencjonalnego na zewnątrz lub do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej. Wyróżniana jest m.in.: agresja instrumentalna – agresja służąca innemu ce ...

                                               

Agresja przeniesiona

Agresja przeniesiona - wyraz przeniesienia agresji z obiektu niedostępnego na obiekt dostępny. Przykład: Żołnierz człowiek rozczarowany zachowaniem kolegów, przełożonych, zły na samego siebie, zachowuje się agresywnie wobec osób przypadkowych.

                                               

Cykl przemocy

Cykl przemocy – doświadczanie cyklicznych objawów zespołu stresu pourazowego u osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenia lub doświadczyły przemocy. Objawami tymi mogą być: hiperpobudzenie. paraliż psychiczny; bezsenność; poczucie grozy; stroni ...

                                               

Dehumanizacja

Dehumanizacja inaczej odczłowieczenie – proces zanegowania człowieczeństwa drugiej osoby, czyli zmiany stosunków interpersonalnych, w wyniku którego zaczyna się postrzegać drugiego człowieka jako zwierzę lub przedmiot pozbawiony jakichkolwiek ucz ...

                                               

Gwałt

Gwałt – zakazana przez prawo przemoc fizyczna. Słowo to często, choć niekoniecznie, jest także używane na określenie zgwałcenia, czyli przemocy na tle seksualnym.

                                               

Knebel

Knebel – przedmiot wkładany do ust lub przykrywający je, mający na celu utrudnienie lub uniemożliwienie przez osobę kneblowaną mowy oraz wydawania innych dźwięków ustami. Czynność taką nazywa się zakneblowaniem. Knebel może być stosowany jako ele ...

                                               

Kobietobójstwo

Kobietobójstwo – po raz pierwszy pojęcie to zdefiniowane zostało w 1801 roku w Anglii jako "zabicie kobiety”. Opiera się ono na definicji z Konwencji z Belém do Pará, gdzie zostało wyjaśnione jako "każdy akt lub każde zachowanie związane z sytuac ...

                                               

Matanazja

Matanazja – świadome uśmiercanie osoby chorej, które bywa niesłusznie utożsamiane z eutanazją, polegające na pozbawieniu życia osoby tego nie pragnącej, bądź się temu sprzeciwiającej. Może być w tym kontekście porównywane do zabójstwa. Według pro ...

                                               

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji, ang. International Innocent Child Abuse Victim Day – okolicznościowy dzień obchodzony corocznie 4 czerwca przez Narody Zjednoczone. 19 sierpnia 1982 roku, na specjalnej sesji na temat kwestii ...

                                               

Międzypokoleniowa transmisja przemocy

Międzypokoleniowa transmisja przemocy – dziedziczenie wzorców stosowania przemocy, przy założeniu, że doświadczana w dzieciństwie ze strony rodziców przemoc domowa zwiększa prawdopodobieństwo stosowania przemocy w rodzinie w wieku dorosłym.

                                               

Niewolnictwo seksualne

Niewolnictwo seksualne – zmuszanie ludzi do niewolnictwa polegającego na byciu ofiarą przemocy seksualnej. Skala i natężenie zjawiska w poszczególnych państwach jest przedmiotem badań UNESCO współpracującego w tej kwestii z różnymi podmiotami mię ...

                                               

Porwanie (przestępstwo)

Porwanie – przestępstwo polegające na bezprawnym pozbawieniu człowieka wolności i zmuszeniu do zmiany miejsca pobytu wbrew jego woli, w przeszłości jedno ze źródeł niewolnictwa. Porwanie, wiążące się z przetransportowaniem ofiary w inne miejsce, ...

                                               

Przemoc

Przemoc – wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ w celu uzyskania jakiegoś istotnego zasobu. W odróżnieniu od agresji cechuje się intencjonalnością, racjonalnością ...

                                               

Przemoc domowa

Przemoc domowa – zjawisko społeczne zachodzące, gdy członek rodziny, mąż, żona lub inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca próbuje zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków, teściów itp., używa ...

                                               

Przemoc rówieśnicza

Przemoc rówieśnicza – przemoc doświadczana ze strony rówieśników w okresie szkolnym. Pionierem badań nad przemocą rówieśniczą jest szwedzki psycholog – Dan Olweus ur. 1931, który w latach 70. XX wieku poświęcił się badaniom konfliktów rówieśniczy ...

                                               

Przemoc w szkole

Przemoc w szkole można podzielić na kilka kategorii: przemoc dzieci wobec nauczycieli przemoc rodziców wobec nauczycieli przemoc dzieci wobec dzieci przemoc nauczycieli wobec dzieci Historycznie najwcześniejsza była przemoc nauczycieli wobec dzie ...

                                               

Przemoc wobec kobiet

Przemoc wobec kobiet – termin używany całościowo wobec aktów przemocy skierowanych głównie lub wyłącznie wobec kobiet. Taka przemoc jest często uważana za formę zbrodni nienawiści. Przemoc wobec kobiet zakorzeniona jest w nierówności płci.

                                               

Rapex

Rapex – akcesorium mające chronić kobiety przed gwałtem dopochwowym wynalezione w 2005 przez Sonette Ehlers z Południowej Afryki. Rapex to najeżone haczykami od wewnątrz urządzenie, noszone w pochwie niczym tampon, które chwyta penisa podczas pró ...

                                               

Sabotaż reprodukcyjny

Sabotaż reprodukcyjny lub przymus reprodukcyjny - starania o manipulację stosowaniem środków antykoncepcyjnych przez daną osobę lub podkopywanie czyichś wysiłków na rzecz zapobieżenia niechcianej ciąży. Wśród przykładów takich praktyk znajdują si ...

                                               

Symboliczna anihilacja

Symboliczna anihilacja – "ciche” ignorowanie i deprecjonowanie grup podporządkowanych; inaczej przemoc symboliczna - czyli taka, która nie daje po sobie poznać, że jest przemocą. Celem anihilacji społecznej jest postrzeganie swojej sytuacji, prze ...

                                               

Ustawa o Zapobieganiu i Przeciwdziałaniu Krzywdzeniu Dzieci

Ustawa o Zapobieganiu i Przeciwdziałaniu Krzywdzeniu Dzieci – kluczowa w zakresie reagowania na przemoc wobec dzieci w prawie amerykańskim ustawa pochodząca z 1974, a ostatnio nowelizowana w 2003. Ustawa gwarantuje poszczególnym stanom fundusze n ...

                                               

WenDo

WenDo – metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, która według jej propagatorów uczy, jak w różnych sytuacjach chronić własne granice i nie odczuwać bezradności, czy bezbronności względem potencjalnego agresora oraz jak bronić się fizycznie ...

                                               

Zabójstwo

Zabójstwo – przestępstwo umyślne polegające na pozbawieniu człowieka życia. Surowiej karanymi formami zabójstwa są te, do których doszło w wyniku udziału w zbrodni wojennej lub wskutek zamachu terrorystycznego. Zabójstwo może być spowodowane siln ...

                                               

Zaniedbywanie

Zaniedbywanie – forma przemocy wobec innych, w wychowaniu i opiece nad drugim człowiekiem to brak ingerencji w potrzeby fizyczne i psychiczne. Zaniedbywanie obejmuje celowe lub nieświadome niewykonywanie niezbędnych czynności opiekuńczych i wycho ...

                                               

Zaniedbywanie dziecka

Zaniedbywanie dziecka – jedna z form krzywdzenia dziecka polegająca na incydentalnym, bądź chronicznym niezaspokajaniu jego potrzeb oraz nierespektowaniu podstawowych praw, powodująca zaburzenia jego zdrowia, a także generująca trudności rozwojow ...

                                               

Zbrodnia nienawiści

Zbrodnia nienawiści – akt przemocy werbalnej lub fizycznej, wynikający z antyspołecznych uprzedzeń, przejawianych względem danych grup społecznych. Może wiązać się z dyskryminacją ze względu na: płeć, rasę, religię, orientację seksualną, niepełno ...

                                               

Zespół dziecka potrząsanego

Zespół dziecka potrząsanego – forma przemocy wobec dzieci, która występuje przy gwałtownym potrząsaniu niemowlęciem lub małym dzieckiem, najczęściej poniżej 2 roku życia, ale czasem do wieku 5 lat. Dochodzi do powstawania urazów głowy, szyi i ośr ...

                                               

Przestępczość

Przestępczość – zbiór czynów zabronionych ustawowo pod groźbą kary, a popełnionych na obszarze danej jednostki terytorialnej. Przestępczość jest zjawiskiem społecznym. Charakteryzuje się następującymi cechami: stanowi zagrożenie dla obowiązująceg ...

                                               

Bezprizorni

Bezprizorni – potoczne określenie dzieci ulicy w Rosji, najczęściej pozostających w konflikcie z prawem. Zjawisko bezprizorności pojawiło się w Rosji po raz pierwszy po rewolucji październikowej.

                                               

Imigracja a przestępczość

Związek imigracji z przestępczością jest obszarem aktywnych badań naukowych oraz sporów politycznych. Literatura naukowa dotycząca tego tematu wskazuje na globalne zróżnicowanie związku pomiędzy tymi dwiema zmiennymi. Przykładowo, imigracja do US ...

                                               

Kotjebi

Kotjebi, kotchebi lub ggotjebi – termin odnoszący się do grup bezdomnych dzieci, głównie sierot, w Korei Północnej.

                                               

Przestępczość białych kołnierzyków

Przestępczość "białych kołnierzyków” – termin wprowadzony przez Edwina H. Sutherlanda, oznaczający działalność przestępczą prowadzoną przez osoby o wysokim statusie ekonomicznym i społecznym, często mające specjalistyczne wykształcenie w dziedzin ...

                                               

Przestępczość zorganizowana

Przestępczość zorganizowana – zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym przestępstwa. Obejmuje ona zbiór poszczególnych przestępstw, złożoną postać aspołecznych zachowań, nie je ...

                                               

Samochód pułapka

Samochód pułapka – samochód lub inny pojazd z zainstalowaną bombą, którego celem jest zabicie ludzi wewnątrz pojazdu czy też w jego otoczeniu lub wyrządzenie szkody materialnej. Samochód pułapka jest bronią w zamachach, w aktach terroru oraz dzia ...

                                               

Bank żywności

Bank żywności – nazwa działalności instytucji charytatywnych polegającej na zbieraniu żywności wciąż zdatnej do spożycia lecz wycofywanej z obrotu, a która zostałaby zutylizowana) i rozdzielanie jej wśród osób potrzebujących. W 2011 roku została ...

                                               

Deklaracja z Bergamo

Deklaracja z Bergamo – deklaracja przyjęta w 24 października 2014 przez walne zgromadzenie federacji FEANTSA odbywające się po zakończeniu konferencji tego ruchu w Bergamo. Deklaracja wzywała nowe władze Unii Europejskiej do podjęcia działań mają ...

                                               

Dziady (wędrowni żebracy)

Dziady – określenie używane powszechnie w wielu rejonach Polski w stosunku do wędrownych żebraków. Nazywanie żebraków dziadami związane było z wyobrażeniem, że mają oni cechy mediacyjne, są swego rodzaju łącznikami z "tamtym światem” oraz przedst ...

                                               

Dziedziczenie biedy

Dziedziczenie biedy – proces społeczny polegający na przenoszeniu stanów biedy i niedostatku z jednej generacji na następną w okresie jej dorosłości i mogący skutkować biedą w dzieciństwie kolejnego pokolenia, które, gdy dorośnie, z dużym prawdop ...

                                               

ETHOS (typologia)

Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS – typologia bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego sporządzona przez Europejską Federację Narodowych Organizacji Pracujących na rzecz Ludzi Bezdomnych FEANTSA w 2008. Celem ETH ...

                                               

FEANTSA

FEANTSA – jest to jedyna, europejska, pozarządowa organizacja, skupiająca się wyłącznie na walce z bezdomnością. FEANTSA łączy niedochodowe usługi, które wspierają osoby bezdomne znajdujące się w Europie. Twórca europejskiej typologii bezdomności ...

                                               

Głodzenie

Głodzenie – przyjmowanie pokarmu w ilości niewystarczającej do pokrycia zapotrzebowania organizmu. Długotrwałe głodzenie prowadzi początkowo do spadku masy ciała, następnie do wyniszczenia, niewydolności narządów wewnętrznych i w końcowym etapie ...