ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 511
                                               

Przewód wyrównawczy

Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów Dzięki wyrównaniu potencjałów zmniejsza się wartość napięcia dotykowego na częściach przewodzących dostępnych. Wyróżniamy dwa typy przewodów wyrównawczych: główne i miejsc ...

                                               

Rezystancja stanowiska

Rezystancja stanowiska – rezystancja między ziemią odniesienia a elektrodą odwzorowującą styczność ze stanowiskiem bosych stóp człowieka.

                                               

Samoczynne wyłączanie zasilania

Samoczynne wyłączanie zasilania - spowodowanie przerwy w jednym lub większej liczbie przewodów linii, w wyniku samoczynnego zadziałania urządzenia ochronnego w przypadku uszkodzenia. Jest środkiem ochrony zalecanym do stosowania w każdej instalac ...

                                               

SELV

SELV - obwód o napięciu znamionowym bardzo niskim bez uziemienia funkcjonalnego. Obwód ten zasilany ze źródła napięcia bardzo niskiego. W obwodzie SELV części czynne nie powinny być połączone z uziomem ani częściami czynnymi innych obwodów. Natom ...

                                               

Separacja galwaniczna

Separacja galwaniczna – izolacja między co najmniej dwoma blokami funkcyjnymi systemu elektrycznego tak, aby prąd elektryczny nie przepływał bezpośrednio z jednego bloku do drugiego. Energia i informacje mogą być nadal wymieniane między blokami z ...

                                               

Separacja ochronna wzmocniona

Separacja ochronna wzmocniona – środek ochrony przeciwporażeniowej wzmocnionej. Separacja ochronna wzmocniona między obwodami elektrycznymi powinna być osiągnięta przez zastosowanie: Ekranowanie ochronne. Ekran ochronny powinien mieć izolację pod ...

                                               

Separacja odbiornika

Separacja odbiornika, separacja elektryczna – środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej polegający na zasileniu instalacji i odbiorników przez transformator separacyjny lub przetwornice separacyjne, przy czym wszystkie części czynne obwodu se ...

                                               

Sieć ochronna

Sieć ochronna – środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej polegający na połączeniu części przewodzących dostępnych i obcych z uziemioną siecią, wykonaną z przewodów ochronnych PE i połączeń wyrównawczych.

                                               

Styk ochronny

Styk ochronny - w łącznikach wtykowych styk służący do uziemienia lub zerowania przyłączonych do gniazd odbiorników. Styk ten ma zastosowanie w łączeniu urządzeń I klasy ochronności oraz w pomieszczeniach lub obiektach, w których wymagane są środ ...

                                               

Środowisko nieprzewodzące

Środowisko nieprzewodzące - warunki środowiskowe jakie muszą zostać spełnione aby uzyskać izolowane stanowisko pracy, środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej. Środowisko nieprzewodzące musi posiadać względem ziemi określoną minimalną impeda ...

                                               

Transformator separacyjny

Transformator separacyjny to specjalny transformator, którego przekładnia jest równa 1 oraz ma separację galwaniczną między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym. Stosowany jako jedna z form ochrony przeciwporażeniowej wszędzie tam, gdzie is ...

                                               

Urządzenie ochronne impedancyjne

Urządzenie ochronne impedancyjne – środek ochrony przeciwporażeniowej wzmocnionej. Urządzenie niezawodnie ograniczające prąd dotykowy, kiedy ludzie i zwierzęta są narażone na niebezpieczne lub dające się odczuć ustalone wartości prądu dotykowego ...

                                               

Uziemienie pomocnicze

Uziemienie pomocnicze – uziemienie części czynnej albo części przewodzącej, wykonane w celu ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwzakłóceniowej lub innych powodów. Nie jest ono uziemieniem roboczym ani uziemieniem będącym elementem systemu ...

                                               

Warunki środowiskowe (elektrotechnika)

Warunki środowiskowe, wpływy środowiska, wpływy zewnętrzne - są to miejscowe warunki w otoczeniu, których mają pracować urządzenia lub instalacje elektryczne. Dla potrzeb ochrony przeciwporażeniowej przyjmuje się podział na warunki środowiskowe 1 ...

                                               

Współczynnik prądu serca

Współczynnik prądu serca F – stosunek natężenia pola elektrycznego w sercu dla określonej drogi przepływu prądu elektrycznego do natężenia przepływu prądu do natężenia pola elektrycznego w sercu, przy prądzie o tym samym natężeniu na drodze od le ...

                                               

Wyłącznik różnicowoprądowy

Wyłącznik różnicowoprądowy, potocznie różnicówka, wyłącznik przeciwporażeniowy, bezpiecznik różnicowoprądowy – elektryczne urządzenie zabezpieczające, które rozłącza obwód po wykryciu, że prąd elektryczny z niego wypływający nie jest równy prądow ...

                                               

Zacisk ochronny

Zacisk ochronny – element występujący w pierwszej klasie ochronności odbiorników energii elektrycznej. Klasa I obejmuje urządzenia, w których zastosowano ochronę podstawową i dodatkową, a obudowy tych urządzeń przeznaczone są do połączenia z prze ...

                                               

Zasięg ręki

Zasięg ręki – w tematyce ochrony przeciwporażeniowej jest to przestrzeń dostępna dla dotyku zawarta pomiędzy dowolnym punktem powierzchni, gdzie człowiek zwykle stoi lub porusza się, a granicą, którą może człowiek dosięgnąć ręką w dowolnym kierun ...

                                               

Zerowanie

Zerowanie – środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej w instalacjach elektrycznych, polegający na podłączeniu części przewodzących dostępnych z przewodem ochronnym PE lub przewodem ochronno-neutralnym PEN. W warunkach zakłóceniowych umożliwia ...

                                               

Źródło prądu ograniczonego

Źródło prądu ograniczonego – środek ochrony przeciwporażeniowej wzmocnionej. Ochronę przeciwporażeniową uzyskuje się przez taką konstrukcję źródła prądu aby prąd dotykowy nie przekraczał pewnych granicznych wartości Wymagania te dotyczą również s ...

                                               

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa – dział elektrotechniki praktycznej zajmujący się zagadnieniami ochrony urządzeń przed wpływem przepięć. Przepięcia mogą uszkadzać izolacje urządzeń i aparatów elektrycznych zob. napięcie probiercze, wywołują iskrzenie ...

                                               

Iskiernik

Iskiernik – aparat elektryczny zbudowany z dwóch elektrod przedzielonych izolatorem gazowym lub cieczowym. W takim układzie przy przekroczeniu pewnej wartości napięcia na zaciskach tzw. napięcia zapłonu rezystancja wewnętrzna iskiernika gwałtowni ...

                                               

Iskiernik wskaźnikowy

Iskiernik wskaźnikowy - urządzenie lub element wchodzący w skład ogranicznika przepięć pomagający w określeniu liczby prądów wyładowczych, które wystąpiły na ograniczniku, ich szacunkowej amplitudy oraz czasu trwania. Zastosowanie iskiernika wska ...

                                               

Kategoria wytrzymałości udarowej

Kategoria wytrzymałości udarowej - jest to podział w celu wyodrębnienia różnych stopni dyspozycyjności urządzeń z punktu widzenia wymagań dotyczących ciągłości ich pracy i dopuszczalnego ryzyka uszkodzeń. Dobierając poziomy wytrzymałości udarowej ...

                                               

Koordynacja izolacji

Koordynacja izolacji - dobór poziomów izolacji urządzeń i poziomów ochrony pozwalający na ograniczenie prawdopodobieństwa trwałego lub przejściowego uszkodzenia izolacji wywołanego przepięciem.

                                               

Listwa przeciwprzepięciowa

Listwa przeciwprzepięciowa – zestaw zazwyczaj kilku gniazdek elektrycznych umieszczonych wspólnie z łącznikiem instalacyjnym oraz z bezpiecznikiem topikowym i ochronnikiem przepięciowym w postaci warystora w jednej obudowie w kształcie podłużnej ...

                                               

Odporność udarowa urządzenia

Odporność udarowa urządzenia, wytrzymałość udarowa urządzenia – zdolność urządzenia elektrycznego do prawidłowej pracy przy oddziaływaniu zakłóceń elektromagnetycznych lub umownego sygnału.

                                               

Ogranicznik przepięć

Ogranicznik przepięć, dawniej odgromnik – urządzenie zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami, ograniczające czas trwania i częstotliwość prądu następczego. Przepięcia mogą powstać podczas np. załączania l ...

                                               

Prąd następczy

Prąd następczy - prąd płynący przez iskiernik po zaniku prądu awaryjnego: piorunowego bądź prądu przepięcia. Prąd ten wynika z fizyki zjawiska łuku elektrycznego. Palący się łuk elektryczny w iskierniku zanika tylko przy zerowej wartości płynąceg ...

                                               

Prąd udarowy

Prąd udarowy - prąd jednokierunkowy o krótkotrwałym przebiegu, narastający bez żadnej oscylacji od zera do pewnej wartości szczytowej, a następnie znacznie wolniej opadający. Prąd udarowy charakteryzują następujące parametry: biegunowość, wartość ...

                                               

Przepięcie

Przepięcie – termin używany w elektrotechnice i elektronice, mający w obu dziedzinach nieco odmienne znaczenia. Jego głównym znaczeniem jest jednak wzrost napięcia powyżej wartości znamionowej. Najczęściej przez przepięcie rozumie się wzrost napi ...

                                               

Przepięcie dorywcze

Przepięcie dorywcze - przepięcie wewnętrzne długotrwałe o charakterze oscylacyjnym lub tłumionym, powstałe na skutek nagłych zmian układu połączeń lub obciążeń obwodu elektrycznego. Jego częstotliwość może być mniejsza lub większa od znamionowej ...

                                               

Przepięcie dynamiczne

Przepięcie dynamiczne - jest to krótkotrwały wzrost napięcia sieci związany z nagłymi zmianami obciążenia. Wywołane jest ono głównie bezwładnością lub uszkodzeniem układów regulujących napięcie generatorów i obroty turbin, zwłaszcza turbin wodnych.

                                               

Przepięcie łączeniowe

Przepięcie łączeniowe - jest to rodzaj przepięcia wewnętrznego. Związane jest z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych oraz ma zazwyczaj charakter krótkotrwały. Oznaczane również jako SEMP. Przepięcia te powstają na przykład przy wyłącza ...

                                               

Przepięcie przejściowe

Przepięcie przejściowe - krótkotrwałe oscylacyjne, tłumione bądź nieoscylacyjne przepięcie powodowane wyładowaniami atmosferycznymi, operacjami łączeniowymi lub zadziałaniem wyłączników; o czasie trwania od ułamka mikrosekund do kilku milisekund. ...

                                               

Przepięcie ziemnozwarciowe

Przepięcie ziemnozwarciowe – przepięcie dorywcze najczęściej o częstotliwości znamionowej, wywołane doziemieniem jednej fazy a występujące na pozostałych fazach układu trójfazowego. Występuje zazwyczaj w sieciach o izolowanym punkcie neutralnym. ...

                                               

Sprzężenie elektromagnetyczne

Występują, gdy sprzężone obwody elektryczne posiadają wspólną impedancję, pomimo rozpatrywania impedancji zwyczajowo nazywane sprzężeniem rezystancyjnym. W poniższym przykładzie jest to wspólna impedancja doziemna. Prąd wpływający do uziomu rozpł ...

                                               

Udar napięciowy

Udar napięciowy - krótki, nieregularny, destrukcyjny impuls napięcia o wartości setek do tysięcy kV, pojawiający się w sieci elektroenergetycznej w postaci fali wędrownej rozchodzącej się w obu kierunkach i powstały w wyniku wyładowania elektrycz ...

                                               

Współczynnik przepięć

Współczynnik przepięć {\displaystyle } – zazwyczaj stosunek najwyższej wartości chwilowej napięcia przepięcia do określonego poziomu napięcia odniesienia. Przyjęty poziom odniesienia zależy m.in. od czasu i miejsca wystąpienia przepięcia. Można w ...

                                               

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane - jest to wytrzymywane napięcie udarowe określone przez producenta danego urządzenia lub jego części, charakteryzujące wytrzymałość jego izolacji na przepięcia. Urządzenia powinny być tak dobrane, aby ich ...

                                               

Fulton surface-to-air recovery system

Fulton Surface-to-Air Recovery System – system dzięki któremu lecący samolot był w stanie bez lądowania zabrać z ziemi jakiś ładunek lub człowieka, opracowany w latach 60., wykorzystywany przez CIA, USAF oraz US Navy. Pomysłodawcą był Robert Edis ...

                                               

Ratownictwo górnicze

Ratownictwo górnicze – dział ratownictwa zajmujący się udzielaniem pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, zawałami skał i t ...

                                               

Korytarz ratunkowy

Korytarz ratunkowy, korytarz życia – metoda stworzenia wolnego przejazdu dla pojazdów ratowniczych poprzez przesunięcie się stojących w korku pojazdów w kierunku najbliższych krawędzi drogi wielojezdniowej. Tworzenie korytarza ratunkowego jest pr ...

                                               

Ratownictwo chemiczne

Ratownictwo chemiczne – dziedzina techniki i nauki zajmująca się problematyką usuwania awarii oraz ich skutków w przemyśle chemicznym i transporcie chemikaliów. Ten sam termin dotyczy także specjalnych działań podejmowanych w przypadku niekontrol ...

                                               

Search and rescue

Search and rescue – działania ratunkowe, polegające na odnalezieniu ludzi w niebezpieczeństwie, zapewnieniu im pomocy i dostarczeniu ich w bezpieczne miejsce. Określenie search and rescue odnosi się głównie do ratownictwa morskiego, górskiego ora ...

                                               

Świeca dymna

Świeca dymna – puszka zawierająca substancję dymotwórczą oraz urządzenie zapłonowe. Jest to artykuł pirotechniczny, którego zadaniem jest ograniczenie widoczności na danym terenie, dla maskowania, lub pozorowania pożaru. Małe świece dymne do 1 kg ...

                                               

Zakład żywienia zbiorowego

Zakład żywienia zbiorowego – zakłady, takie jak restauracje, stołówki, szkoły, szpitale i przedsiębiorstwa świadczące usługi gastronomiczne, w których w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przygotowuje się żywność gotową do spożycia prze ...

                                               

Bar (lokal gastronomiczny)

Bar - placówka gastronomiczna prowadząca działalność o charakterze zbliżonym do restauracji z asortymentem ograniczonym do prostych potraw i popularnych towarów. Jest to zazwyczaj placówka samoobsługowa, bez obsługi kelnerskiej. Rodzaje barów: bi ...

                                               

Biergarten

Ogródki te, popularne zwłaszcza w Bawarii, powstały w Niemczech w XIX wieku. Podawane w nich piwo określa się na ogół jako ein Mass, czyli jedna miara; natomiast typowymi dla tych ogródków potrawami są m.in. pieczone uda bądź nogi świni. Najsłynn ...

                                               

Bistro

Bistro – niewielki, często zajmujący narożny budynek lokal gastronomiczny w Paryżu, który jest specyficzną kombinacją restauracji z barem i kawiarnią. Zazwyczaj w paryskich bistrach panuje klimat luźnej elegancji, który odróżnia te lokale od typo ...