ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 510
                                               

Latarnia morska

Latarnia morska – znak nawigacyjny w postaci charakterystycznej wieży umieszczonej na brzegu lub w wodzie. Czasem wysyłają także sygnały radiowe, natomiast w czasie mgły mogą wysyłać sygnały dźwiękowe. Wbrew polskiej nazwie może występować równie ...

                                               

Bliza

Bliza – odmiana prostej latarni morskiej. Latarnia taka była drewnianą konstrukcją przypominającą żuraw z podwieszonym żelaznym koszem, wypełnionym płonącym węglem lub smołą. Kosz, zwany potocznie "kotłem Wulkana”, wznosił się na wysokość kilkuna ...

                                               

Latarnia morska w Georgetown

Latarnia morska w Georgetown – znak nawigacyjny w postaci wieży znajdujący się w przy ujściu rzeki Demerara do Oceanu Atlantyckiego, u wejścia do portu w mieście Georgetown w Gujanie. Znajduje się przy Water Street. W 1817 Holendrzy, którzy forma ...

                                               

Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego

Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego, ISPS – zestaw przepisów i zaleceń zmierzających do poprawy zabezpieczenia żeglugi przed terroryzmem. Wymaga on, aby statki i porty opracowały i wdrożyły odpowiednie środki ochrony.

                                               

Morskie ubranie ratunkowe

Morskie ubranie ratunkowe – rodzaj kombinezonu, mający za zadanie zwiększenie szans na przeżycie osoby znajdującej się w zimnej wodzie przez zapobieganie hipotermii i zapewnienie pływalności.

                                               

Wypadek morski

Wypadek morski – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich zdarzenie lub kilka następujących po sobie zdarzeń, związane bezpośrednio z eksploatacją statku, w którego następstwie ...

                                               

Anatolij Bibiłow

Anatolij Bibiłow – osetyjski wojskowy i polityk, generał dywizji, minister ds. sytuacji nadzwyczajnych w latach 2008–2014, przewodniczący Parlamentu Osetii Południowej od 2014. Kandydat w wyborach prezydenckich w 2011 oraz w 2017. Prezydent Oseti ...

                                               

Siergiej Szojgu

Siergiej Kużugietowicz Szojgu, ros. Сергей Кужугетович Шойгу – rosyjski polityk pochodzenia tuwińskiego, generał armii, minister obrony Federacji Rosyjskiej.

                                               

Kamczybek Taszijew

Kamczybek Kydyrszajewicz Taszijew, kirgiski polityk, minister ds. sytuacji nadzwyczajnych w latach 2007–2009, przewodniczący partii Ata Żurt.

                                               

Ochrona

ochrona in situ ochrona ścisła ochrona przyrody ochrona gatunkowa ochrona ex situ ochrona, jako opieka ochrona częściowa ochrona czynna ochrona krajobrazowa ochrona lasu ochrona odgromowa ochrona zdrowia ochrona danych osobowych ochrona zabytków ...

                                               

Academi

Academi – amerykańska prywatna organizacja wojskowa założona w 1997 r. przez Erika Prince’a i Ala Clarka. Firma jest alternatywnie nazywana firmą najemniczą lub ochroniarską. Siedziba firmy mieści się w stanie Karolina Północna. W październiku 20 ...

                                               

Kamizelka odblaskowa

Kamizelka odblaskowa – odzież ochronna z taśmami posiadającymi właściwości odblaskowe i kolor łatwo odróżnialny od tła. Popularnym przykładem są żółte kamizelki noszone przez służby ratownicze i porządkowe w wielu krajach czy kamizelki noszone pr ...

                                               

Obrona przed bronią masowego rażenia

Obrona przed bronią masowego rażenia – zespół przedsięwzięć wykonywanych w celu odstraszania przeciwnika od użycia broni masowego rażenia oraz zapewnienie wojskom bezpieczeństwa podczas działań w warunkach skażeń powstałych na skutek użycia broni ...

                                               

Ochrona radiologiczna

Ochrona radiologiczna – zespół przedsięwzięć organizacyjnych oraz rozwiązań technicznych, mający na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych z oddziaływaniem promieniowania jonizującego na organizm człowieka. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganie ...

                                               

Solid Security

Solid Security Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo z branży ochrony osób i mienia. Spółka została utworzona w 1991. Jest firmą opartą na polskim kapitale i działającą na terenie całego kraju, poprzez strukturę 62 biur regionalnych i pomocniczych. Solid ...

                                               

Straż Przemysłowa

Straż Przemysłowa – formacja powołana do ochrony zakładów pracy działająca w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie ustawy z 31 stycznia 1961, która została zastąpiona i uchylona 27 marca 1998 ustawą z 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i ...

                                               

Strefa "no-go”

Strefa "no go” – obszar miejski odgrodzony od władz cywilnych przez siły takie jak na przykład oddziały paramilitarne lub miejsce do którego odradza się wchodzić określonym grupom osób. Mianem strefy "no-go” określa się regiony i miejsca, które n ...

                                               

Ubranie gazoszczelne

Ubranie gazoszczelne – podstawowe wyposażenie straży pożarnej w zakresie ochrony indywidualnej podczas działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego. W trakcie usuwania skutków awarii, wycieków, skażeń kombinezony gazoszczelne są niezbędnym str ...

                                               

Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa - ogół środków technicznych mających na celu ochronę przed bezpośrednimi i pośrednimi skutkami działania wyładowań atmosferycznych w chroniony obiekt. Do środków ochrony odgromowej należą: odstępy izolacyjne, wyrównywanie potenc ...

                                               

Bednarka (materiały budowlane)

Bednarka – taśma wykonana ze stali, o przekroju spłaszczonego prostokąta. Grubość 1–5 mm, szerokość 20–85 mm, zwijana w kręgi. W budownictwie stosowana szeroko w instalacjach elektrycznych dawniej również jako zbrojenie nadproża Kleina. W instala ...

                                               

Bezpiecznik iskiernikowy

Bezpiecznik iskiernikowy – element elektryczny stosowany przy uziemieniu otwartym końca uzwojenia transformatora niskiego napięcia w sieciach nn, w przypadku gdy punkt neutralny po stronie nn nie jest dostępny. Element ten stanowią dwie metalowe ...

                                               

Ekwipotencjalizacja

Ekwipotencjalizacja - w inżynierii elektrycznej zabieg mający na celu zapobieganie powstawaniu niekontrolowanych różnic potencjałów w rozległych instalacjach elektrycznych, których źródłem są gromadzące się ładunki elektrostatyczne. Zgodnie z Pol ...

                                               

Impedancja doziemna

Impedancja doziemna - termin z zakresu elektrotechniki odnoszący się do uziomu, który oznacza wartość impedancji mierzoną między uziomem a tzw. ziemią odniesienia. Ziemia odniesienia jest to umowny termin oznaczający takie miejsce w gruncie, w kt ...

                                               

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa – instalacja chroniąca obiekty przed porażeniami wynikłymi z wyładowań piorunowych. Stosowana najczęściej w budownictwie mieszkalnym.

                                               

Instalacja uziemiająca

Instalacja uziemiająca – wszystkie połączenia i urządzenia służące do uziemienia sieci, instalacji lub urządzeń elektrycznych. Jest to ogół połączonych między sobą uziomów, przewodów uziomowych oraz przewodów uziemiających i zastosowanych do tego ...

                                               

Iskiernik gazowy

Iskiernik gazowy – urządzenie zabezpieczające linie przesyłowe sygnałów przed wpływem prądu piorunowego. Zazwyczaj iskiernik gazowy składa się z dwóch jednakowych elektrod położonych blisko siebie. Elektrody mogą być pokryte materiałem przyspiesz ...

                                               

Mapa izokerauniczna

Mapa izokerauniczna - mapa z uwidocznionymi krzywymi jednakowego nasilenia burz, występujących przeciętnie w ciągu roku. Służą jako źródło informacji do celów projektowych o częstości burz, mogących występować w danym rejonie. Mapy takie sporządz ...

                                               

Napięciowy poziom ochrony

Napięciowy poziom ochrony - jest to wartość większa od największej wartości zmierzonej napięć ograniczania, pod którym to terminem rozumie się największą wartość napięcia pojawiającego się na zaciskach urządzenia ograniczającego przepięcie w trak ...

                                               

Piorun

Piorun – w meteorologii bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze powstające naturalnie, zwykle towarzyszące burzom. Piorunowi często towarzyszy grom dźwiękowy oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą. Może ono przybierać rozmaite ksz ...

                                               

Piorunowy impuls elektromagnetyczny

Piorunowy impuls elektromagnetyczny - elektromagnetyczne skutki prądu piorunowego. Pod tym pojęciem należy rozumień prąd i pola wyładowania piorunowego jako źródło zagrożenia.

                                               

Poziom ochrony odgromowej

Poziom ochrony odgromowej - liczba odniesiona do zestawu wartości parametrów prądu pioruna związanych z prawdopodobieństwem tego, że skojarzone maksymalne i minimalne wartości projektowe tych parametrów nie będą przekroczone podczas naturalnych w ...

                                               

Prąd piorunowy

Prąd piorunowy – prąd płynący w punkcie uderzenia piorunu. Prąd piorunowy charakteryzuje się dużą stromością narastania, przeciętnie wynosi 20 - 30 kA/μs, ale może też dochodzić do wartości 200 kA/μs. Oddziałuje on na części czynne budynku i może ...

                                               

Przenośny uziemiacz ochronny

Przenośny uziemiacz ochronny – przyrząd służący do zabezpieczania miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzaniach sieciowych i stacyjnych. Umożliwia on połączenie z uziomem części urządzeń odizolowanych od ziemi i celowo odłączonych od napi ...

                                               

Przewód odgromowy

Przewód odgromowy – występuje w liniach WN, ich zadaniem jest ochrona od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych do linii oraz od przepięć łączeniowych. Przewód ten połączony jest ziemią na niektórych lub wszystkich konstrukcjach wsporczych, na k ...

                                               

Przewód uziemiający

Przewód uziemiający E – przewód elektryczny stanowiący drogę przewodzącą lub jej część, między danym punktem sieci, instalacji lub urządzenia elektrycznego a uziomem.

                                               

Przewód uziomowy

Przewód uziomowy - jest to nieizolowany przewód umieszczony w gruncie łączący uziom lub układ uziomowy z przewodem uziemiającym lub zaciskiem probierczym uziemienia.

                                               

Rezystancja uziemienia

Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna występująca między uziemieniem a ziemią odniesienia podczas przepływu prądu przemiennego o częstotliwości technicznej. Rezystancja uziemienia zależna jest od rezystancji rozprzestrzenienia i rezystan ...

                                               

Rezystywność gruntu

Rezystywność gruntu – rezystancja bloku gruntu w kształcie sześcianu o długości krawędzi równej 1 m, przy czym elektrody pomiarowe są umieszczone na przeciwległych ścianach tego sześcianu. Rezystywność gruntu zależy przede wszystkim od wilgotnośc ...

                                               

Sterowanie rozkładem potencjału

Sterowanie rozkładem potencjału - środki podejmowane podczas ochrony przeciwporażeniiowej podstawowej i dodatkowej stosowanej w instalacjach wysokiego napięcia. Wysterowanie potencjału ma chronić ludzi i zwierzęta przed niebezpiecznymi napięciami ...

                                               

Strefowa koncepcja ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej

Strefowa koncepcja ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej - polega na dążeniu do tworzenia systemu ochrony. Strefowa koncepcja ochrony jest optymalnym pod względem ekonomicznym oraz niezawodnym w działaniu systemem ochrony odgromowej i przeciw ...

                                               

Szyna wyrównawcza

Szyna wyrównawcza – szyna, przez którą realizowane jest połączenie wyrównawcze w ochronie przeciwporażeniowej. Wyróżnia się szyny główne i lokalne. Główna szyna wyrównawcza nazywana też główną szyną uziemiającą, to szyna pozwalającą na połączenie ...

                                               

TWS

TWS System ostrzegania przed wyładowaniami atmosferycznymi - jest to system dający informacje o zbliżającym się froncie burzowym, które otrzymywane są ze specjalnych systemów wykrywających zagrożenia piorunowe w najbliższej okolicy. Informacje z ...

                                               

Uziemienie

Uziemienie – przewód wykonany z przewodnika łączący ciało naelektryzowane z ziemią. W wyniku połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje odpowiednią liczbę ładunków ulegając zobojętnieniu. W elektrotechnice i elektronice – połączenie ok ...

                                               

Uziemnik

Uziemnik - łącznik elektryczny przeznaczony do uziemiania torów prądowych. Uziemniki inaczej noże uziemiające stosuje się ze względów eksploatacyjnych. Są przeznaczone do zwierania i uziemiania odłączonych obwodów i urządzeń. Podczas prac i napra ...

                                               

Uziom

Uziom – metalowa elektroda lub zespół elektrod umieszczona w wilgotnej warstwie gruntu, zapewniający połączenie przedmiotów uziemianych i gruntu z możliwie małą rezystancją. W elektrotechnice uziomami nazywa się przedmioty metalowe nieizolowane, ...

                                               

Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy – uziom w postaci taśmy albo pręta stalowego zatopionego w betonowym fundamencie do celów uziemienia. Wyróżnić można: uziom fundamentowy naturalny – będący jednocześnie zbrojeniem fundamentu, uziom fundamentowy sztuczny – jego ...

                                               

Uziom kratowy

Uziomami kratowymi lub uziomami siatkowymi nazywa się układy uziomów poziomych, tworzących kratę o czterech lub większej liczbie oczek.

                                               

Uziom naturalny

Uziom naturalny - wszelkie przedmioty metalowe lub żelbetowe umieszczone w gruncie w innym celu niż uziemianie, choć wykorzystane również do tego celu. Jako uziomy naturalne mogą zostać użyte zbrojenie fundamentowe lub rury.

                                               

Uziom otokowy

Uziom otokowy – uziom ułożony na zewnątrz obiektu, pozostający w kontakcie z ziemią na długości przynajmniej 80% całkowitej jego długości, tworzący zamkniętą pętlę. Dla zachowania swoich parametrów elektrycznych powinien być zakopany na głębokośc ...

                                               

Uziom wyrównawczy

Uziom wyrównawczy – uziom otokowy układany na zewnątrz konturu uziemienia i połączony metalicznie z uziemieniem. Uziom wyrównawczy ma na celu zmniejszenie stromości rozpływu potencjału na powierzchni ziemi na zewnątrz obszaru chronionego przez uz ...