ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 507
                                               

Zrównoważona karta wyników

Zrównoważona karta wyników Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona – instrument zarządzania strategicznego, który umożliwia umiejscowienie długookresowej strategii firmy w systemie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez mechanizm pomiaru. Jest to s ...

                                               

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą – ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów organizacji.

                                               

Baza wiedzy

Baza wiedzy – zbiór powiązanych logicznie reguł, definicji pojęć lub opisów faktów dotyczących określonej dziedziny wiedzy, stanowiących część składową komputerowego systemu eksperckiego. Przechowywana w pamięci komputera wraz z regułami logiczny ...

                                               

Big data

Big data – termin odnoszący się do dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy. Pojęcie dużego zbioru danych jest wzg ...

                                               

Digital Asset Management

DAM – Digital Asset Management jest to system do zarządzania danymi cyfrowymi umożliwiający składowanie, przechowywanie, odnajdywanie i udostępnianie tych danych.

                                               

Eksploracja procesów

Eksploracja procesów – zbiór metod i narzędzi wykorzystywanych do budowy modeli procesów, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie d ...

                                               

Enterprise 2.0

Enterprise 2.0 to termin opisujący społecznościowe oprogramowanie używane w środowisku biznesowym. Idea Enterprise 2.0 bazuje na rozwiązaniach stosowanych w mediach społecznościowych. Charakteryzuje się ono dużą elastycznością, oddaje użytkowniko ...

                                               

Enterprise bookmarking

Enterprise bookmarking jest metodą współpracy członków organizacji wspierającą zarządzanie wiedzą. Metoda ta polega na opisywaniu przez danego użytkownika zasobów informacyjnych przechowywanych w postaci elektronicznej i udostępnianie ich innym c ...

                                               

Kapitał informacyjny

Kapitał informacyjny – całokształt zasobów informacyjnych na temat procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i na rynkach, na których one działają, partnerach gospodarczych, konkurentach itp. Szczególnym jego rodzajem jest kapitał zawarty w funkc ...

                                               

Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa

Kapitał intelektualny – pojęcie w zarządzaniu definiowane najczęściej jako różnica między wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstwa. Kapitał intelektualny to wytworzone bogactwo, powstałe z wiedzy zatrudnionych pracowników przedsięb ...

                                               

Portal korporacyjny

Portal korporacyjny – zintegrowany interfejs użytkownika stanowiący pochodną technologii intranetowej, a służący wymianie informacji, zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie oraz realizacji różnych transakcji biznesowych. Stanowi punkt dostępu do ...

                                               

Społeczeństwo wiedzy

Społeczeństwo wiedzy – model społeczny, w którym kluczową rolę odgrywa nauka i kapitał intelektualny. Społeczeństwo wiedzy cechuje się: dużą rolą ekspertów w podejmowaniu decyzji o charakterze indywidualnym, tworzenie technologii intelektualnych, ...

                                               

System zarządzania wiedzą

System zarządzania wiedzą – podsystem organizacji, obejmuje metody i techniki zarządzania, formy organizacyjne oraz narzędzia informatyczne stosowane w ramach zarządzania wiedzą cichą i jawną. Do zarządzania wiedzą stosowane są między innymi: sys ...

                                               

Wheelmap.org

Wheelmap.org serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie obiektów na całym świecie. Aplikacja i strona mają umożliwić niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po mieście i podróżowanie. Założona w 2010 roku przez Raula Krauthausena.

                                               

Wiedza formalna

Wiedza formalna – rodzaj wiedzy możliwej do wyartykułowania, którą można wyrazić przy pomocy słów, liczb, znaków, czy też symboli oraz obrazów. Wiedza formalna to na przykład opisy procedur, produktów, kompetencji, projektów, schematów organizacy ...

                                               

Wiedza ukryta

Wiedza ukryta, wiedza milcząca, wiedza cicha, wiedza niejawna – pojęcie, które do filozofii nauki wprowadził Michael Polanyi, pozostając pod wpływem metody przykładów paradygmatycznych Wittgensteina i kwestionując utożsamianie całości wiedzy z wi ...

                                               

Zarządzanie zmianą

Zmiana organizacyjna jest definiowana jako: każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji R.W. Woodman Zarządzanie zmianą to komplementarne do samej zmiany działania i techniki wspierające proces zmiany, których celem jest akceptacja zmian ...

                                               

Opór wobec zmiany

Opór wobec zmiany, będąc naturalną reakcją pracownika, jest jednym ze źródeł spowalniania lub odporności na zmiany przeprowadzane w organizacji. Dlatego jest uwzględniany w procesie zarządzania zmianą.

                                               

Demografia Białorusi

Demografia Białorusi rozumiana jest w niniejszym artykule przede wszystkim jako procesy i zjawiska demograficzne, które zachodziły we współczesnych granicach państwa białoruskiego, a więc zarówno w okresie Białoruskiej SRR, jak i niepodległej Rep ...

                                               

Demografia Izraela

Artykuł omawia zagadnienie demografii państwa Izrael. Większość ludności Izraela mieszka na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Izrael charakteryzuje wysoki poziom warunków bytowych i wykształcenia społeczeństwa oraz najwyższy na Bliskim Wschodzie stopi ...

                                               

Dekret o umocnieniu niemieckości

Dekret o umocnieniu niemieckości – niemiecki dekret Adolfa Hitlera z 7 października 1939 roku zapowiadający wielką germanizacyjną akcję przesiedleńczo-kolonizacyjną pod nazwą Heim ins Reich polegającą na sprowadzeniu w granice III Rzeszy ludności ...

                                               

Na samym dnie (książka)

Na samym dnie – książka non-fiction Güntera Wallraffa o sytuacji tureckich gastarbeiterów w Niemczech w latach 80. XX wieku, traktująca o łamaniu praw człowieka i ksenofobii, przedstawiająca doświadczenia Wallraffa, który dla potrzeb książki wcie ...

                                               

Alarm (żegluga)

Alarmy obowiązujące na statkach – na statkach wymienionych w Konwencji SOLAS i zgodnie z tą konwencją obowiązują następujące alarmy: alarm ogólny - sygnał - "siedem krótkich lub więcej dźwięków i jeden długi dźwięk" - - alarm pożarowy - sygnał - ...

                                               

Alarm awaryjny

Alarmy awaryjne – alarmy okrętowe, do których zalicza się alarm wodny, pożarowy i opuszczenia okrętu. Ogłasza się je w razie wdarcia się wody do wnętrza okrętu, powstania pożaru, stwierdzenia nadmiernej koncentracji niebezpiecznych gazów a także ...

                                               

Alarm ćwiczebny

Alarm ćwiczebny – ogłasza się w celu doskonalenia załogi w wykonywaniu czynności alarmowych na okręcie. W czasie tych alarmów nie przygotowuje się ani się nie używa okrętowych środków rażenia: amunicji, bomb głębinowych, min i innych.

                                               

Alarm bojowy

Alarm bojowy – rozkaz lub umówiony sygnał podany za pomocą radia, syreny lub innych środków, nakazujący pospieszne przejście pododdziałów w stan gotowości bojowej. Najczęściej alarm bojowy poprzedzony jest stanem podwyższonej gotowości bojowej, c ...

                                               

Alarm manewrowy

Alarm manewrowy – stan gotowości załogi jednostki pływającej zarządzany w celu sprawnego wykonania czynności w czasie manewrowania statku, np. cumowania, kotwiczenia i stawania na beczkach.

                                               

Alarm ozonowy

Alarm ozonowy – alarm ogłaszany przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości ozonu w dolnych warstwach atmosfery. Po ogłoszeniu tego alarmu w ruchu mogą uczestniczyć jedynie pojazdy wyposażon ...

                                               

Człowiek za burtą

Człowiek za burtą – nazwa alarmu na jednostce pływającej, gdy wpadnie do wody ktoś z załogi lub pasażerów jednostki lub też gdy jakaś osoba zostanie dostrzeżona w wodzie przez kogoś z jednostki. Jest to jednocześnie nazwa manewru polegającego na ...

                                               

Alarm lotniczy

Alarm lotniczy - jest to sygnał lub system sygnałów uprzedzający o niebezpieczeństwie napadu powietrznego oraz nakazujący natychmiastowe wykonywanie zarządzeń i rozkazów dotyczących obrony przeciwlotniczej. Sygnały alarmu lotniczego przekazywane ...

                                               

Alarm okrętowy

Alarm okrętowy - obsadzenie przez załogę wyznaczonych stanowisk i wykonywanie czynności zgodnie z odpowiednim rozkładem okrętowym na sygnał nadany na rozkaz dowódcy okrętu lub oficera wachtowego. Wyróżnia się następujące rodzaje alarmu okrętowego ...

                                               

Alarm powietrzny

Alarm powietrzny - rodzaj alarmu ogłaszanego za pomocą ustalonych środków w celu powszechnego ostrzeżenia o grożącym niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza. Sposoby ogłaszania i odwoływania alarmu powietrznego: Po usłyszeniu sygnału alarmu powiet ...

                                               

Alarm o skażeniach

Alarm o skażeniach – rodzaj alarmu ogłaszanego za pomocą ustalonych środków w celu powszechnego ostrzeżenia o grożącym niebezpieczeństwie skażeń, w razie bezpośredniego ich wykrycia, a także jeśli przewidywane skażenie nastąpi przed upływem 30 mi ...

                                               

Bezpieczeństwo fizyczne

Bezpieczeństwo fizyczne – zapewnienie ochrony pomieszczeń, sprzętów, infrastruktury oraz personelu przed bezpośrednim działaniem czynników fizycznych i zdarzeń takich jak: pożar, powódź, kradzież, wandalizm, terroryzm. Bezpieczeństwo fizyczne uzy ...

                                               

Analog High Definition

Analog High Definition – standard transmisji danych w monitoringu wizyjnym, rozwinięty przez jednego z producentów z branży CCTV – koreańską firmę Nextchip. Technologia AHD została wdrożona do seryjnej produkcji pod koniec 2014 roku. Systemy AHD ...

                                               

Bumping

Bumping – termin określający sztukę manipulacji zamkiem za pomocą odpowiednio spreparowanego klucza, pozwalający na otwarcie wielu zamków, które posiadają mechanizmy zapobiegające tradycyjnemu lockpickingowi. Bumping wykorzystuje sposób budowy ty ...

                                               

High Definition Composite Video Interface

High Definition Composite Video Interface - standard przesyłu danych w monitoringu wizyjnym wprowadzony przez jednego z największych producentów z branży urządzeń do CCTV - chińską firmę Dahua. System HD-CVI pozwala na transmisję cyfrowej jakości ...

                                               

Kensington Lock

Kensington Lock - gniazdo pozwalające na mocowanie linki zwanej MicroSaver® zabezpieczającej cenny sprzęt przed kradzieżą. Zaprojektowane i opatentowane przez Kensington Technology Group. Standard przemysłowy stosowany w laptopach, najnowszych ko ...

                                               

Lockpicking

Lockpicking – angielski termin określający sztukę manipulacji zamkiem za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi w celu niedestrukcyjnego otwarcia mechanizmu bez użycia klucza. Ze względu na sposób funkcjonowania zamków lub niedoskonałości projekto ...

                                               

Ochrona mienia

Ochrona mienia – działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Ochrona ta ob ...

                                               

PIR (czujnik ruchu)

PIR - czujnik elektroniczny służący do wykrywania ruchu. Powszechnie stosowany w systemach alarmowych, systemach automatycznego załączania oświetlenia i wentylacji itp. Wykrywanie ruchu opiera się na bardzo precyzyjnym pomiarze temperatury. Każda ...

                                               

Specjalistyczna uzbrojona formacja ochronna

Specjalistyczna uzbrojona formacja ochronna – wewnętrzna służba ochrony, która jest tworzona na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 r. SUFO tworzone są jako prywatne przedsiębiorstwa przez osoby, które uzyskały koncesję Ministra Spra ...

                                               

System kontroli dostępu

System kontroli dostępu – zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom dostępu do sektorów tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostęp ...

                                               

T-Bar

T-Bar to mechanizm opatentowany przez firmę Kensington pozwalający na zabezpieczenie laptopa i cennego sprzętu biurowego. To metalowy trzpień w kształcie litery T z bocznymi bolcami wbudowany w zamek zabezpieczający. T-Bar to element zamka, który ...

                                               

Technika zabezpieczenia mienia

Technika zabezpieczenia mienia - to dziedzina techniki, która wykorzystuje osiągnięcia wielu dziedzin nauki i techniki do ochrony mienia, życia i zdrowia lub informacji. Podstawowymi grupami, jakie można wyodrębnić w szeroko pojmowanej dziedzinie ...

                                               

Telewizja przemysłowa

Telewizja przemysłowa, monitoring wizyjny, wideonadzór, telewizyjny system dozorowy – to system pozwalający na śledzenie z odległości zdarzeń rejestrowanych przez jedną do nawet kilkuset kamer przemysłowych jednocześnie. W skład systemu wchodzą g ...

                                               

Ustawa o ochronie osób i mienia

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – polska ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z ochroną osób i mienia. Ustawa określa: obszary, obiekty oraz urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie zasady ...

                                               

Wewnętrzna służba ochrony

Wewnętrzne służby ochrony – uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony. Wewnętrzne służby ochrony zastąpiły dawne Straże Przemysłowe.

                                               

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy – powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp ...

                                               

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – agencja Unii Europejskiej i ma za zadanie gromadzić i rozpowszechniać wiedzę i informacje z zakresu bhp, w szczególności dotyczące dobrych praktyk. EU-OSHA działa w Bilbao Hiszpania. Została p ...