ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 506
                                               

Macierz odpowiedzialności

Macierz odpowiedzialności – opisuje odpowiedzialność członków zespołu za realizację zadań projektu lub procesu biznesowego. Jest szczególnie przydatna w wyjaśnianiu ról i zadań w strukturze organizacji, gdzie uwzględnia się szczegółowy plan dział ...

                                               

Matryca logiczna projektu

Matryca logiczna projektu – kompleksowe narzędzie stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formal ...

                                               

Metoda MoSCoW

Metoda MoSCoW jest techniką priorytetyzacji wykorzystywaną w analizie biznesowej i przy tworzeniu oprogramowania w celu osiągnięcia wspólnego zrozumienia pomiędzy interesariuszami co do znaczenia jakie ma dla nich dostarczenie każdego z wymagań. ...

                                               

Metoda wartości wypracowanej

Metoda wartości wypracowanej – metoda pozwalająca na kontrolę postępu realizacji projektu w wymiarze zakresu, kosztu i czasu. Metoda nie pozwala na pomiar jakości produktów projektu. Założeniem metody jest porównanie planowanego postępu prac proj ...

                                               

Parametry projektu

Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem "magicznego trójkąta”. Wszystkie trzy składowe są od siebie zależne, muszą być definiowane razem. Nie jest możliwa ...

                                               

PERT

PERT – probabilistyczna metoda planowania i kontroli projektu, wykorzystująca programowanie sieciowe, stosowana w zarządzaniu projektami. Została opracowana przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w latach 1956-1957, na potrzeby marynarki w ...

                                               

Planowanie oparte na produktach

Planowanie oparte na produktach to technika planowania wywodząca się z metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Planowanie rozpoczyna się od opisania finalnego produktu, do jakiego ma doprowadzić tworzony plan. Kolejnym krokiem jest zidentyfikowa ...

                                               

PMI Risk Management Professional

PMI Risk Management Professional jest certyfikatem oferowanym przez Project Management Institute. Certyfikat PMI-RMP poświadcza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, szczególnie w zakresie profesjonalnego zarządzania ryzykiem w ...

                                               

PMI Scheduling Professional

PMI Scheduling Professional – certyfikat oferowany przez Project Management Institute. Certyfikat PMI–SP poświadcza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, z położeniem szczególnego nacisku na umiejętność planowania, tworzenia, a ...

                                               

Portfolio Management Professional

Portfolio Management Professional – certyfikat oferowany przez Project Management Institute od 2013 roku. Certyfikat PfMP poświadcza nabycie kompetencji w zarządzaniu portfelem projektów. Na dzień 2014-10-31 posiadały go 162 osoby w różnych regio ...

                                               

PRINCE2

PRINCE2 – metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości.

                                               

Proces twórczy w projektowaniu

W procesie projektowania można wyróżnić cztery stadia: inkubacja dojrzewanie idei iluminacja dostrzeżenie rozwiązania weryfikacja urealnienie rozwiązania preparacja przygotowanie, zapoznanie się z problemem

                                               

Program (zarządzanie)

Program jest zarządzany przez kierownika programu PgM, ang. program manager, który jest wspierany przez komitet sterujący programem ang. program governance board oraz indywidualne zespoły projektowe prowadzone przez kierowników projektów PM, ang. ...

                                               

Program Management Professional

Program Management Professional – certyfikat oferowany przez Project Management Institute od 2007 roku. Certyfikat PgMP poświadcza nabycie kompetencji w zarządzaniu programem projektów. Na dzień 2014-10-31 posiadały go 1123 osoby w różnych region ...

                                               

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe to przedstawienie problemu w postaci grafu, a następnie analizowanie takiego grafu przy zastosowaniu teorii grafów. Programowanie sieciowe wykorzystywane jest przy planowaniu, harmonogramowaniu i kontroli realizacji przedsi ...

                                               

Project Management Body of Knowledge

PMBOK Guide – standard zarządzania projektami opracowany i opublikowany przez Project Management Institute. Pierwsza wersja PMBOK została opublikowana w 1996 roku i od tej pory jest regularnie rozwijana oraz aktualizowana. W 1998 r. PMBOK otrzyma ...

                                               

Project Management Institute

Project Management Institute, PMI – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów. Project Management Institute powstał w 1969 w Pensylwanii w USA jako stowarzyszenie non profit zrzeszające profesjonalistów w dziedzinie zarządza ...

                                               

Project Management Professional

Project Management Professional – jeden z najpopularniejszych certyfikatów potwierdzających kompetencje w zarządzaniu projektami. Certyfikat PMP potwierdza, że jego posiadacz ma wiedzę, umiejętności i doświadczenie potrzebnego do skutecznego prow ...

                                               

Project.net

Project.net – oprogramowanie open source służące do zarządzania projektami dla systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz typu Unix. Wsparciem rozwoju aplikacji, pomocy dla użytkowników oraz udzielaniem informacji zajmuje się firma Project.net Inc.

                                               

Projekt (zarządzanie)

Projekt – zbiór aktywności charakteryzujący się następującymi cechami: posiadają zaplanowany z góry początek i koniec. zmierzają do osiągnięcia celu, często poprzez wytworzenie unikatowego produktu, usługi bądź rezultatu, są ze sobą powiązane w z ...

                                               

Projekt informatyczny

Projekt informatyczny – jest to projekt, który ma na celu stworzenie systemu informatycznego, czyli powiązanych ze sobą elementów takich jak: sprzętu, oprogramowania, zasobów ludzkich, elementów informacyjnych i organizacyjnych, które mają za zad ...

                                               

Projekt socjalny

Projekt socjalny – zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego ewaluacji. Inaczej, projekt socjalny j ...

                                               

Projektowanie partycypacyjne

Projektowanie partycypacyjne – projektowanie, które wykorzystuje w trakcie poszczególnych faz procesu projektowania wiedzę potencjalnych użytkowników. Projektowanie partycypacyjne jest szczególnie używane w projektowaniu środowiska pracy, zwłaszc ...

                                               

Rational Unified Process

Rational Unified Process – proces iteracyjnego wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę Rational Software Corporation. Proces RUP nie jest pojedynczym, ściśle określonym procesem, ale raczej szablonem procesu. Został on zaprojektowany w ...

                                               

Rejestr Ryzyka

Rejestr Ryzyka – w metodyce zarządzania projektami PRINCE2 dokument, który zawiera wszystkie informacje o zagrożeniach, ich analizie, przeciwdziałaniach i statusie. Znany także pod nazwą Dziennik Ryzyk. Mimo że Rejestr Ryzyka jest uaktualniany pr ...

                                               

Scoping

Scoping - ustalania zakresu zadań lub badań w złożonych procesach planowania, zarządzania i produkcji. Określenie wywodzi się z angielskiego "scope", oznaczającego m.in. "zakres", "zasięg", "przestrzeń", "pole działania", "skala", "dziedzina".

                                               

Scrum

Scrum – iteracyjne i przyrostowe ramy postępowania zgodne ze Scrum Guide. Może mieć zastosowanie w realizacji projektów w oparciu o metodyki zwinne zgodne z manifestem Agile. Rozwój produktu podzielony jest na trwające maksymalnie jeden miesiąc i ...

                                               

Scrum Droid

Scrum Droid – biznesowa gra symulacyjna polskich projektantów z firm Octigo i Agile Force, nagrodzona w 2014 roku przez Project Management Institute w kategorii najlepszy produkt doskonalenia zawodowego. Gra powstawała w latach 2012 – 2014. W tym ...

                                               

Skunk works (system zarządzania)

Skunk works – termin określający grupę działającą wewnątrz dużej organizacji, w dużym stopniu autonomiczną, nieskrępowaną przez procesy biurokratyczne, pracującą nad zaawansowanymi lub tajnymi projektami.

                                               

Skuteczne Zarządzanie Programami

Skuteczne Zarządzanie Programami – dobra praktyka zarządzania zmianą transformacyjną w organizacji. Pomaga kontrolować i sterować poszczególnymi etapami życia programów.

                                               

Struktura podziału pracy

Struktura podziału pracy, ang. Work Breakdown Structure - podstawowa technika w zarządzaniu projektami pomagająca określić i zorganizować zakres prac przy pomocy hierarchicznej struktury drzewa. WBS zorganizowany jest w ten sposób, że na każdym p ...

                                               

Studium wykonalności

Studium wykonalności – oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbę ...

                                               

Szybkie prototypowanie stron internetowych

Szybkie Prototypownie Stron Internetowych to możliwe szybkie stworzenie strony www posiadającej szkic kluczowej funkcjonalności oraz sprawdzenie jej oddziaływania na użytkowników poprzez statystyczne mechanizmy narzędzi kampanii PPC Etapy Szybkie ...

                                               

TenStep

TenStep – metodyka zarządzania projektami stworzona na bazie biblioteki dobrych praktyk Project Management Body of Knowledge, opracowanej przez Project Management Institute. Poszczególne kroki steps odpowiadają na potrzebę zwiększania dyscypliny ...

                                               

TimeCamp

TimeCamp – aplikacja internetowa stworzona w 2009 roku przez polskiego programistę Kamila Rudnickiego do monitorowania komputerowej aktywności jej użytkowników, przeznaczona zarówno dla freelancerów, jak i dla zespołów. Narzędzie jest przykładem ...

                                               

XPrince

XPrince – nazwa zwinnej metodyki wytwarzania oprogramowania, której celem jest wyważenie między zwinnością i dyscypliną. Bazuje ona na trzech innych metodykach: XP, PRINCE2 oraz Rational Unified Process.

                                               

Zakres projektu

Zakres projektu jest to możliwie jak najdokładniejsze i całkowite określenie oczekiwanego wyniku projektu. Zakres nigdy nie określa konkretnych zadań mających na celu realizację projektu. Odpowiada na pytanie, co powinno być zrobione w projekcie, ...

                                               

Zarządzanie integralnością projektu

Zarządzanie integralnością projektu stanowi, zgodnie ze standardami opracowanymi w PMBOK przez PMI, zespół procesów zarządzania projektami zorientowanych na zachowanie spójności i koordynacji specyficznych procesów zestandaryzowanych w poszczegól ...

                                               

Zarządzanie ryzykiem projektowym

Zarządzanie ryzykiem w projekcie – to zarządzanie polegające na monitorowaniu i obniżaniu ryzyka do poziomu akceptowalnego przez menedżera projektu. Według metodyki PMBOK zarządzanie ryzykiem składa się z następujących procesów głównych: Jakościo ...

                                               

Zwinne zarządzanie projektami

Zwinne zarządzanie projektami – iteracyjne, przyrostowe podejście do organizacji pracy zespołów przy realizacji projektów w celu zapewnienia rozwoju nowych produktów i usług w sposób elastyczny i w interaktywnej formie. W odróżnieniu od kaskadowe ...

                                               

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem – według międzynarodowej normy ISO 31000:2009, oraz polskiej normy PN-ISO 31000:2018-08 skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka.

                                               

Cesja należności

Cesja należności - jeden ze sposobów zabezpieczenia zwrotu określonej wysokości środków finansowych, polegający na przekazaniu należności kredytobiorcy przez osobę trzecią na rzecz danego banku. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywając ...

                                               

Modele oceny zagrożenia upadłością

Modele oceny zagrożenia upadłością – modele statystyczne wykorzystujące najczęściej liniową analizę dyskryminacyjną, logit, probit lub sieci neuronowe w procesie prognozowania zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa.

                                               

Ryzyko biznesowe

                                               

Ryzyko finansowania

Ryzyko finansowania – zagrożenie niedostatku stabilnych źródeł finansowania w perspektywie średnio- i długoterminowej, skutkujące rzeczywistym lub potencjalnym ryzykiem niewywiązania się przez bank z zobowiązań finansowych, w momencie ich wymagal ...

                                               

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne - ryzyko, że zrealizowana stopa zwrotu z inwestycji może różnić się od stopy zwrotu oczekiwanej przez inwestora z uwagi na czynniki losowe, np. wahania cen papierów wartościowych.

                                               

Ryzyko koncentracji

Ryzyko koncentracji – zagrożenie wynikające z nadmiernych koncentracji z tytułu ekspozycji wobec poszczególnych klientów, grup powiązanych klientów, klientów działających w tym samym sektorze gospodarki, regionie geograficznym, prowadzących tę sa ...

                                               

Ryzyko strategiczne

Ryzyko strategiczne – ryzyko związane z podejmowaniem niekorzystnych lub błędnych decyzji strategicznych, brakiem lub wadliwą realizacją przyjętej strategii oraz ze zmianami w otoczeniu zewnętrznym i niewłaściwą reakcją na te zmiany.

                                               

Sekurytyzacja

Sekurytyzacja – technika refinansowania, w ramach której pula aktywów wraz z generowanymi przez nie strumieniami gotówkowymi zostaje wyizolowana z bilansu banku w formie podmiotu specjalnego przeznaczenia, który dokonuje refinansowania poprzez em ...

                                               

Szkoła realnych opcji

Zarządzanie strategiczne – proces informacyjno-decyzyjny, którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynnik ...