ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 505




                                               

Krytyczny punkt kontroli

Krytyczny punkt kontroli, KPK, CCP – jest to etap, który przy swoich parametrach technologicznych skutecznie i ostatecznie usuwa zagrożenia lub ogranicza je do poziomu, jaki można uznać za bezpieczny.​

                                               

Księga jakości

Księga jakości jest drugim, co do ważności dokumentem systemu zarządzania jakością. W języku angielskim nazywana jest Quality Manual. To tłumaczenie w pełni pokazuje zastosowanie dokumentu. Istnieją trzy podejścia do pisania księgi jakości: wewnę ...

                                               

Lista TSL

Lista statusów usług zaufanych lub inaczej Zaufana lista nadzorowanych/akredytowanych Podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne – zawiera informacje dotyczące statusu nadzoru/akredytacji kwalifikowanych Podmiotów świadczących usługi certyfikac ...

                                               

MEDIC

MEDIC – narzędzie zarządzania jakością służące do zarządzania usprawnieniami w przedsiębiorstwie. Opracowane i stosowane przez firmę Philips. Jest to skrót od pierwszych liter angielskich par słów słów: Measure-Map mierz-mapuj, Explore-Evaluate b ...

                                               

Metoda QFD

Metoda QFD – metoda identyfikowania wartości dla konsumentów i przekładania ich na cechy produktu/usługi przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek. Takie podejście, oparte na współpracy między działami produkcyjnymi a marketingowymi oraz badań ...

                                               

Metryka oprogramowania

Metryka oprogramowania – miara pewnej własności oprogramowania lub jego specyfikacji. Termin ten nie ma precyzyjnej definicji i może oznaczać właściwie dowolną wartość liczbową charakteryzującą oprogramowanie. Standard IEEE 1061-1998 określa metr ...

                                               

Monde Selection

Instytut Jakości Monde Selection – najstarsza na świecie instytucja badająca jakość produktów spożywczych. Instytut założony w 1961 r. w Belgii przyznaje wyróżnienia w takich dziedzinach jak: kosmetyki produkty zbożowe wyroby spirytusowe i likier ...

                                               

Numer seryjny

Numer seryjny – kod złożony z szeregu cyfr lub liter, nadawany produktowi lub serii produktów, w celu identyfikacji miejsca i czasu wyprodukowania, ustalenia legalności jego pochodzenia. Stosowany jest powszechnie we wszystkich gałęziach przemysł ...

                                               

Ocena instytucjonalna

Ocena instytucjonalna – jedna z trzech form oceny szkolnictwa wyższego, obok oceny programowej i oceny systemowej. Jej przedmiotem jest jakość danej jednostki: np. uczelni bądź wydziału. Ocena instytucjonalna w modelowej postaci występuje we Fran ...

                                               

OHSAS 18001

OHSAS 18001:1999 Occupational health and safety management systems - Specification – najczęściej spotykany międzynarodowy odpowiednik polskiej normy PN 18001. Obie te normy są prawie identyczne i wdrożenie systemu według jednej normy jest prawie ...

                                               

Optymalizacja procesowa

Optymalizacja procesowa - działanie polegające na modelowaniu, analizie i usprawnianiu procesów biznesowych i produkcyjnych w sektorze prywatnym oraz administracyjnych w sektorze publicznym. Stanowi ważny element nowoczesnych metod zarządzania ta ...

                                               

PN 18001

PN 18001 – powszechnie znany skrót dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na, klasycznej dla zarządzania jakością, filozofii ciągłego doskonalenia ...

                                               

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji – krajowa jednostka akredytująca upoważniona do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Polskie Centrum Akredytacji posiad ...

                                               

Proces empiryczny (model kontroli procesu)

Proces empiryczny – szereg świadomych i skoordynowanych działań ukierunkowanych na monitorowanie architektur, mechanizmów i algorytmów oraz porównywanie stanów rzeczywistych z oczekiwanymi, podejmowanych w celu zarządzania jakością procesów. Istn ...

                                               

Program Promocji Jakości

Program Promocji Jakości jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez Polską Nagrodę Jakości. Został uruchomiony w 1992 roku przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Podstawą do przeprowadzenia w ramach programu intensywnych działań informacyj ...

                                               

QS-9000

QS-9000 - system jakości dostawców na rynek motoryzacyjny. Podstawą tego systemu jest norma ISO 9001 z 1994 roku, rozszerzona o dodatkowe wymagania właściwe dla rynku motoryzacyjnego oraz specyficzne dla jej autorów, czyli wielkiej trójki produce ...

                                               

Quality of service

QoS to, zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800, całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi. Rozróżniane są metody usług zróżnicowanych DiffServ oraz met ...

                                               

RBI (Risk Based Inspection)

RBI - współczesne metody planowania inspekcji i badań profilaktycznych obiektów/instalacji wykorzystujące zasady oceny ryzyka. Metody te zawierają następujące etapy postępowania: ocenę konsekwencji ekonomicznych i zagrożenia bezpieczeństwa. zdefi ...

                                               

Risk score

Risk score – jakościowa metoda oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy. W 1971 roku William Fine, ówczesny szef Departamentu Bezpieczeństwa w Naval Ordnance Laboratory w Silver Spring w stanie Maryland, USA stworzył wzór, pokazał praktyczne przyk ...

                                               

Walter A. Shewhart

Walter Andrew Shewhart, amerykański fizyk, inżynier i statystyk, często nazywany ojcem statystycznej kontroli jakości. Ukończył University of Illinois, natomiast w 1917 uzyskał tytuł doktora fizyki na University of California w Berkeley. W. Edwar ...

                                               

Société Générale de Surveillance

SGS - międzynarodowe przedsiębiorstwo, prowadzące działalność w zakresie: inspekcji, weryfikacji, testów i certyfikacji. W SGS zatrudnionych jest ponad 94000 pracowników w 2600 biurach i laboratoriach zlokalizowanych na całym świecie. Podstawowe ...

                                               

SQA

Supplier Quality Assurance - planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia i spełnienia wymagań jakości materiałów i półproduktów używanych do produkcji. Polega na prowadzeniu działań prewencyjnych poprzez systematyczną pracę z dosta ...

                                               

Statystyczna kontrola procesu

Statystyczna kontrola procesu – metoda zarządzania jakością z zastosowaniem statystycznej kontroli procesów przemysłowych. SPC jest oparte o stałe prowadzenie kart kontrolnych procesów, które umożliwiają obiektywną ocenę, czy dany proces podlega ...

                                               

Sterowanie jakością

Sterowanie jakością – system zapobiegania wadom i brakom, to metoda i działanie systemowe stosowane w celu zapewnienia wymagań jakościowych klienta poprzez nadanie produktowi odpowiednich cech i właściwości w celu uzyskania efektywnego ekonomiczn ...

                                               

System Jakości Wieprzowiny

System Jakości Wieprzowiny – polski kompleksowy i zintegrowany sposób produkcji wieprzowiny ponadstandardowej jakości.

                                               

System pogłębionej wiedzy

System pogłębionej wiedzy – filozofia zarządzania stworzona przez Williama Edwardsa Deminga – amerykańskiego statystyka zajmującego się zarządzaniem jakością. Składa się z następujących bezwzględnie powiązanych między sobą fundamentów: Myślenie s ...

                                               

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – system zarządzania organizacją oparty na jednej z norm: PN 18001, BS 8800, OHSAS 18001 lub innej normy. W Polsce od 1999 roku, kiedy pojawiła się pierwsza edycja normy PN 18001, polskie przedsi ...

                                               

System zarządzania jakością

System zarządzania jakością – oznacza skoordynowane działania mające na celu kierowanie organizacją i sprawowanie nad nią kontroli w zakresie jakości.

                                               

Gen’ichi Taguchi

Gen’ichi Taguchi – japoński inżynier i statystyk, który wprowadził metody statystyczne do przemysłu w celu poprawy jakości produktów. Tōkamachi, jego rodzinne miasto, było słynne z zakładów włókienniczych. Taguchi ukończył studia w zakresie włóki ...

                                               

TCO (norma)

TCO – norma będąca certyfikatem jakości, przyznawanym głównie dla monitorów komputerowych oraz elektronicznych urządzeń biurowych oceniających ich zgodność m. in. pod względem: emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii. Defi ...

                                               

THX

THX – system certyfikacji sprzętu i instalacji reprodukujących dźwięk i obraz stworzony w 1982 roku przez Thomlinsona Holmana pod egidą firmy Lucasfilm. System ten precyzyjnie standaryzuje warunki projekcji i odsłuchu kinowego, a jego celem jest ...

                                               

Time Based Management

Time Based Management to koncepcja zarządzania podkreślająca strategiczne znaczenie czasu w tworzeniu i realizacji wartości dodanej. TBM rozciąga zasadę just-in-time na wszystkie procesy realizowane w przedsiębiorstwie. Umożliwia to zaoferowanie ...

                                               

Trylogia jakości

Trylogia jakości – koncepcja zarządzania opracowana w 1986 roku przez Josepha Jurana, które powinno składać się z trzech etapów: planowania jakości, kontroli jakości i usprawniania jakości. Usprawnianie jakości obejmuje utworzenie świadomości pot ...

                                               

Wada przejściowa

Wada przejściowa – rodzaj wady występującej w różnych dziedzinach techniki powodując trudności w przesyłaniu określonych rzeczy pomiędzy określonymi nadawcami a odbiorcami. Wada ta ustępuje po upływie określonego czasu bądź po naprawie odpowiedni ...

                                               

Wada trwała

Wada trwała – rodzaj wady występującej w różnych dziedzinach techniki. Wada ta jest rodzajem uszkodzenia, które nie ustępuje aż do momentu naprawy wadliwej części. Wada ta często powoduje nieodwracalne zmiany w zepsutej części.

                                               

Walidacja (technika)

Walidacja – w naukach technicznych i informatyce działanie mające na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników.

                                               

Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny

Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny WNI, znak weterynaryjny nadawany jest miejscu obiektowi budowlanemu, podmiotowi, w którym jest wykonywana produkcja nadzorowana, lub osobie odpowiedzialnej za produkcję zwierzęcą, ubój itd. przez powiatowego le ...

                                               

Windchill (PLM software)

Windchill to kompletny system oprogramowania obejmujący metodologię PLM wykorzystywany do zarządzania cyklem życia produktu oferowany przez firmę PTC. Obecnie z systemu korzysta ponad 1.9 mln użytkowników na całym świecie.

                                               

Wykres korelacji

Wykres korelacji pozwala badać jaki wpływ mają na siebie dwie zmienne. Pomaga ustalić przedsiębiorstwu jaki i czy w ogóle ma wpływ np. spadek jakości na zmiany sprzedaży. Na podstawie otrzymanego diagramu można stwierdzić o kierunku współzależnoś ...

                                               

Zapewnianie jakości

Zapewnianie jakości, QA – planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań jakości końcowego produktu w procesie jego tworzenia.

                                               

Zarządzanie przez jakość

Zarządzanie przez jakość – rodzaj filozofii zarządzania jakością, bazującej na nieustannym diagnozowaniu i doskonaleniu wszystkich elementów przedsiębiorstwa. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe pod ...

                                               

Znak jakości 1

Znak jakości 1 – znak jakości nadawany wyrobom krajowym od 1958, w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zniknął z produktów w 1990. Znak ten oznaczał, że wyrób potwierdzał ponadstandardowe wymagania. Odpowiedzialne za przyznawanie znaku był ...

                                               

Znak jakości Q

Znak jakości Q – krajowy certyfikat nadawany produktom przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznanie certyfikatu Q oznacza, iż wyrób spełnia ponadpodstawowe wymagania a jego jakość jest porównywalna z jakością renomowanych producentów św ...

                                               

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe – działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych ...

                                               

Alarm powodziowy

Alarm powodziowy - ogłasza odpowiednia władza samorządowa, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego. W praktyce alarm powodziowy często się ogłasza dopiero przy znacznym przekroczeniu stanu alarmowego, które stwarza realne zagrożenie dla lu ...

                                               

Centrum zarządzania kryzysowego

Centrum zarządzania kryzysowego – całodobowa dyżurna służba operacyjna ustanowiona z celem utrzymania szybkiego i sprawnego obiegu informacji w razie sytuacji kryzysowej.

                                               

ECall

eCall – ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą "eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i popr ...

                                               

Ekoterroryzm

Ekoterroryzm – prowadzenie przestępczych działań z użyciem siły lub przemocy na szkodę przedsiębiorstw, osób fizycznych lub ich grup, uzasadniane prowadzeniem przez nich działalności szkodliwej dla środowiska naturalnego. Potocznie określa się ta ...

                                               

Ewakuacja

Ewakuacja – zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny. Ewakuacja może być zarówno działaniem na stosunkowo niewielką skalę, jak na przykład wyprowadzenie ludzi z p ...

                                               

Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego

Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego – amerykańska agencja, od 2003 roku podlegająca Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego USA, odpowiadająca za zarządzanie kryzysowe. Jej obecnym administratorem jest William Craig Fugate.