ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 504
                                               

Problem decyzyjny (teoria obliczeń)

Problem decyzyjny – pytanie sformułowane w systemie formalnym, na które możliwe są tylko odpowiedzi tak i nie. Przykładowo problem "Dla danych liczb x i y, czy x jest dzielnikiem y?” jest problemem decyzyjnym. Odpowiedzią może być tak lub nie w z ...

                                               

Proces decyzyjny

Proces decyzyjny – określony proces myślowy lub sztuczny który realizuje funkcję podejmowania decyzji. Ta sama decyzja w tej samej sytuacji może być produktem innych procesów decyzyjnych. Podejmowanie decyzji występuje we wszystkich dziedzinach d ...

                                               

Programowanie całkowitoliczbowe

Programowanie całkowitoliczbowe – programowanie liniowe, w którym na zmienne decyzyjne nałożono dodatkowe warunki, że muszą przyjmować wartości całkowite dodatnie, ponieważ rozwiązania z wartościami ułamkowymi nie miałyby sensu rzeczywistego. W z ...

                                               

Programowanie matematyczne

Programowanie matematyczne – problem optymalizacyjny postaci: Maksymalizacja f x {\displaystyle fx} przy warunkach g x ⩽ 0, {\displaystyle gx\leqslant 0,} h x = 0. {\displaystyle hx=0.} gdzie x {\displaystyle x} należy do X, {\displaystyle X,} X ...

                                               

Programowanie nieliniowe

Programowanie nieliniowe – przypadek programowania matematycznego, w którym funkcja celu bądź ograniczenia są funkcjami nieliniowymi. Szczególnymi przypadkami programowania nieliniowego są: programowanie ilorazowe programowanie celowe

                                               

Programowanie zero-jedynkowe

Programowanie zero-jedynkowe – szczególny przypadek zagadnienia transportowego. Otrzymujemy je nakładając na zmienne decyzyjne zagadnienia transportowego następujące warunki: zmienne decyzyjne mogą przyjmować wartości tylko 0 i 1 oraz w każdym wi ...

                                               

Psychologiczna teoria decyzji

Psychologiczna teoria decyzji jest systemem twierdzeń o zachowaniu się człowieka w czasie rozwiązywania zadań decyzyjnych. Przy analizie i wyjaśnianiu czynności, jakie człowiek podejmuje w procesie decyzyjnym, uwzględnia się strukturę zadań decyz ...

                                               

Risflecting

Risflecting – koncepcja i metoda pracy z młodzieżą praktykowana od lat 80. XX wieku, mająca na celu minimalizowanie sytuacji szeroko pojętego ryzyka społecznego w drodze optymalizowania postaw podopiecznego, dzięki uzdolnieniu go do właściwego i ...

                                               

Ryzyko

Ryzyko – wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat. Jest ono proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i do wielkości strat, które może spowodować. Ryzyko jest pojęciem wieloznacznym, trudnym do zdefiniowan ...

                                               

S.M.A.R.T. (zarządzanie)

SMART – koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel.

                                               

Simple assembly line balancing

Simple assembly line balancing – podstawowy problem decyzyjny w planowaniu konfiguracji w swojej najbardziej podstawowej wersji. Spośród rodziny problemów Assembly Line Balancing jest on najlepiej znany i najlepiej zbadany. Mimo iż może on być zb ...

                                               

Stan natury (teoria decyzji)

Stan natury – każde z możliwych następstw wariantu decyzyjnego, niezależne od decydenta, ale mające wpływ na końcową wypłatę. Przykłady: Producent zastanawia się, czy wypuścić nowy produkt na rynek. Stany natury: produkt będzie się sprzedawać lub ...

                                               

Subiektywna oczekiwana użyteczność

Subiektywna oczekiwana użyteczność, antycypowana wartość gratyfikacyjna - ilościowa charakterystyka celu aktywności podmiotu, związana z jego spodziewaną zdolnością do zaspokojenia potrzeb, czyli redukcją napięcia motywacyjnego.

                                               

Sytuacja decyzyjna

Sytuacja decyzyjna – pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające zbiór wszystkich czynników, mających wpływ na podjęcie decyzji przez decydenta w procesie decyzyjnym. Czynniki te można podzielić na zależne i niezależne od decydenta. Przykład: S ...

                                               

Teoria oczekiwanej użyteczności

Teoria oczekiwanej użyteczności to hipoteza w teorii ekonomii dotycząca postępowania osób w warunkach ryzyka. Zgodnie z tą hipotezą, indywidualne osoby posiadają, lub zachowują się tak jakby posiadały, funkcję użyteczności U {\displaystyle U} zde ...

                                               

Teoria zmiennych niepewnych

Zmienne niepewne zostały sformułowane przez profesora Zdzisława Bubnickiego jako wygodne podejście m.in. do zadań podejmowania decyzji i sterowania obiektami, o których nie posiadamy pełnej wiedzy. Definicja Zmienna niepewna x ¯ {\displaystyle {\ ...

                                               

Twierdzenie Rao-Blackwella

Twierdzenie Rao-Blackwella: Niech A będzie wypukłym zbiorem decyzji, i niech L a, θ {\displaystyle La,\theta} będzie wypukłą funkcją parametru a, {\displaystyle a,} dla każdego ustalonego θ {\displaystyle \theta } ze zbioru parametrów. Niech T {\ ...

                                               

Warunek ograniczający decyzję

Warunek ograniczający decyzję – warunek ograniczający przestrzeń decyzyjną do pewnego podzbioru decyzji. Po uwzględnieniu wszystkich warunków ograniczających otrzymujemy zbiór decyzji dopuszczalnych. Warunki ograniczające mogą być sformułowane w ...

                                               

Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Wydział Zarządzania i Transportu – jeden z 5 wydziałów wchodzących w skład Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wydział powstał 11 września 1992 r. jako oddział Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Filii w Bi ...

                                               

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Wydział Zarządzania i Ekonomii – jeden z wydziałów Politechniki Gdańskiej. WZiE jest członkiem międzynarodowych instytucji takich jak: European Foundation for Management Development. Wydział należy do najlepszych jednostek akademickich w Polsce, ...

                                               

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania: dr hab. Krzysztof Najman, prof.UG Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania: dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak Prodziekan ds. Nauki i ...

                                               

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wydział Zarządzania AGH – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się przy ul. Antoniego Gramatyka 10

                                               

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Eko ...

                                               

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej – wydział Politechniki Łódzkiej łączący kształcenie w zakresie organizacji i zarządzania z dyscyplinami technicznymi oraz praktyką. Wydział powstał 29 września 2017 r. w wyniku połą ...

                                               

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gos ...

                                               

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – jedna z najstarszych szkół uczących zarządzania i marketingu w Polsce. Jeden z dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego kształcących w kierunku nauk ekonomicznych.

                                               

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej zapoczątkował działalność 1 września 1968 roku pod nazwą Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. W tamtym okresie był jedyną jednostką uczelnianą w Polsce, kształcącą specjalistów w dyscyplina ...

                                               

Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej

Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki powstał w roku 1988 z wyodrębnienia części Wydziału Mechanicznego i Organizacji dzisiejszy Wydział Mechaniczny. Historia wydziału sięga Instytutu Organizacji i Zarządzania, funkcjonującego w latach 19731984. ...

                                               

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Wydział Zarządzania mieści się na Terenie Południowym Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85. Został powołany w dniu 26 marca 2008 r. uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej. Swą działalność rozpoczął w dniu 1 września 2008 r. W maju 201 ...

                                               

Wydział Zarządzania Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense”

Wydział Zarządzania Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense – jeden z trzech wydziałów Polsko-Czeska Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu "Collegium Glacense” w Nowej Rudzie, kierowany przez dra Mirosława Mrówkę. Powstał w 200 ...

                                               

Budżet elastyczny

Budżet elastyczny – budżet, który jest tworzony w taki sposób, aby było możliwe korygowanie wstępnie zaplanowanych wielkości w zależności od rzeczywistych rozmiarów działalności i rozwoju pozycji przedsiębiorstwa.

                                               

Budżetowanie

Budżetowanie – jest jednym z instrumentów rachunkowości zarządczej, wspomagającym osiąganie celów przedsiębiorstw. Jest to proces obejmujący projektowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu, a także jego późniejszą kontrolę. Budżetowanie jest wyn ...

                                               

Budżetowanie kroczące

Budżetowanie kroczące – jeden ze sposobów tworzenia budżetu, polegający na opracowywaniu budżetu w sposób ciągły – kroczący i sprowadza się do ciągłego uaktualniania i uszczegółowiania budżetu opracowanego na kolejne okresy. Jest to jednocześnie ...

                                               

Cash management

Cash management – stanowi część działalności przedsiębiorstwa odnoszącą się do krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych, której celem jest zapewnienie wystarczającej płynności. Cash management służy zapewnieniu gotowości płat ...

                                               

Controlling finansowy

Controlling finansowy – podsystem controllingu, nakierowany na planowanie, sterowanie i koordynowanie procesów finansowych w przedsiębiorstwie. Zadaniem controllingu finansowego jest tworzenie i aktualizowanie architektury systemu planowania fina ...

                                               

Finansowy mechanizm napędowy

Finansowy mechanizm napędowy to stosunek między długiem o stałym oprocentowaniu a kapitałem akcyjnym, wykorzystywanym w celu finansowania przedsiębiorstwa. Dodatkowy zysk otrzymywany jest poprzez zaciąganie pożyczek o stałym oprocentowaniu i osią ...

                                               

GnuCash

GnuCash – wolne oprogramowanie do zarządzania finansami, liczenia przychodów oraz wydatków. Jego możliwości pozwalają na stosowanie nie tylko do zarządzania budżetem domowym, ale także mniejszych firm. Program wykorzystuje strukturę drzewa do prz ...

                                               

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Microsoft 365 for Finance and Operations to oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa dla średnich i dużych organizacji. Aplikacja wchodzi w skład rozwiązania Microsoft Dynamics 365, oficjalnie udostępnionej na rynku w listopadzie 2 ...

                                               

Nakłady brutto na środki trwałe

Nakłady brutto na środki trwałe – nakłady podnoszące wartość majątku trwałego oraz nakłady ponoszone na remonty środków trwałych i przyrost wartości niematerialnych i prawnych. Nie obejmują nakładów będących pierwszym wyposażeniem inwestycji oraz ...

                                               

Plan finansowy

Plan finansowy – dokument określający planowane wydatki i przychody wybranego podmiotu lub przedsięwzięcia. W przypadku przedsiębiorstw i jednostek budżetowych stanowi podstawę do planu wydatków w wybranym okresie. Plan finansowy jest składnikiem ...

                                               

Przekroczenie kosztów

Przekroczenie planowanych kosztów inwestycji – nieoczekiwane przekroczenie budżetu inwestycji z powodu niedoszacowania rzeczywistego kosztu przedsięwzięcia. Przekroczenie kosztów występuje często w budownictwie, inwestycjach w infrastrukturę oraz ...

                                               

Przychody finansowe

Przychody finansowe – przychody związane z działalnością inwestycyjną oraz działalnością finansową. Są one księgowane w zespole 7 zakładowego planu kont na koncie Przychody finansowe. Należą do nich w szczególności: przychody ze sprzedaży papieró ...

                                               

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych – narzędzie służące do zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie w oparciu o podział kosztów na koszty stałe i koszty zmienne: koszty zmienne – koszty, których poziom zmienia się proporcjonalnie do zmian wielkości określ ...

                                               

Shareholder value

Shareholder value – podejście biznesowe uzależniające sukces przedsiębiorstwa od zmian wartości spółki dla akcjonariuszy. Podejście to zyskało popularność w latach 80., za głównego prekursora uważany jest były CEO przedsiębiorstwa General Electri ...

                                               

Strata z tytułu niewykonania zobowiązania

Strata z tytułu niewykonania zobowiązania – oznacza stosunek straty na ekspozycji z powodu niewykonania zobowiązania przez kontrahenta do kwoty należności w chwili niewykonania zobowiązania. Wielkość LGD jest ściśle związana z wskaźnikiem odzyska ...

                                               

Swap

Swap – umowa pomiędzy dwoma podmiotami polegająca na wymianie przyszłych strumieni płatności, które kontrahenci postrzegają w momencie transakcji jako równoważne. W ramach transakcji swapowej określane są zasady oraz terminy rozliczenia wspomnian ...

                                               

Wskaźnik obrotu należnościami

Wskaźnik obrotu należnościami – jeden ze wskaźników sprawności zarządzania aktywami używany do obliczenia wartości należności. Dla jego obliczenia należy podzielić wielkość należności przez przeciętną sprzedaż dzienną. W wyniku użycia tego współc ...

                                               

Wskaźnik rotacji środków trwałych

Wskaźnik rotacji środków trwałych – jeden ze wskaźników sprawności zarządzania aktywami służący do określenia efektywności używania przez przedsiębiorstwo majątku. Wskaźnik ten definiuje się jako iloraz wielkości sprzedaży do środków trwałych net ...

                                               

Współczynnik dyskontowy

Współczynnik dyskontowy – wartość bieżąca jednostki monetarnej, o określonym terminie płatności w przyszłości. Stanowi czynnik, który zrównuje wartość przyszłą kapitału z jego wartością bieżącą. Różnica pomiędzy wartością przyszłą a wartością bie ...

                                               

Zarządzanie finansowe

Zarządzanie finansami – organizacja zasobów finansowych przedsiębiorstwa. Jest to działalność zarówno organizacyjna, decyzyjna jak i kontrolna, kształtująca finanse przedsiębiorstwa w sposób umożliwiający maksymalizację korzyści ekonomicznych.