ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 503
                                               

Sales Force Automation

SFA - używanie oprogramowania w sposób automatyzujący biznesowe zadania sprzedażowe, włączając: zarządzanie kontaktami/ relacjami z klientami wymianę informacji kontrolę stanów magazynowych planowanie i kontrolę pracy zespołu sprzedażowego analiz ...

                                               

SAP NetWeaver

SAP NetWeaver – to platforma integracyjna stworzona przez firmę SAP. Umożliwia ona tworzenie, udostępnianie oraz zarządzanie aplikacjami, utworzonymi zarówno przez SAP, jak i innych producentów oprogramowania. Platforma NetWeaver pozwala na integ ...

                                               

Sky-Shop.pl

Sky-Shop.pl – gotowe oprogramowanie dla sklepów internetowych i hurtowni internetowych B2B, dostarczane sprzedawcom przez firmę SIEF-IT Sp. z o.o. Platforma sklepowa Sky-Shop.pl działa w modelu SaaS Software as a Servise. W zamian za płatność abo ...

                                               

System Biblioteczny MATEUSZ

System Biblioteczny MATEUSZ – program biblioteczny służący do katalogowania materiałów bibliotecznych, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach filialnych ...

                                               

System dziedzinowy

System dziedzinowy – samodzielny i niezależny system informatyczny, stworzony do świadczenia usług tylko dla silnie określonego obszaru danego przedsiębiorstwa. Nie stanowi on części innego systemu dziedzinowego, ale może być producentem lub kons ...

                                               

System informowania kierownictwa

System informowania kierownictwa – system komputerowy przeznaczony dla potrzeb kierownictwa. Zadaniem EIS jest ułatwianie i wspomaganie zbierania informacji pomocnej przy podejmowaniu decyzji. EIS w łatwy sposób udostępnia informację z wewnętrzny ...

                                               

System śledzenia aplikacji

System śledzenia aplikacji – aplikacja, która umożliwia elektroniczną obsługę potrzeb rekrutacji. Systemy ATS są bardzo podobne do systemów CRM, ale przeznaczone są do zarządzania relacjami z kandydatami do pracy. Prawie wszystkie duże firmy korz ...

                                               

System wspomagania decyzji

System wspomagania decyzji – system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych. W efekcie wykorzystania systemów DSS uzysku ...

                                               

System zarządzania dokumentami

System zarządzania dokumentami) – narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjona ...

                                               

System zarządzania należnościami

System zarządzania należnościami – jest systemem informatycznym mającym na celu skuteczne wspomaganie przedsiębiorstwa w efektywnym zarządzaniu należnościami i ryzykiem kredytowym. Systemy takie dopełniają swoim działaniem systemy finansowo-księg ...

                                               

System zarządzania zamówieniami

System zarządzania zamówieniami, OMS lub OM – system informatyczny stworzony do automatycznego koordynowania zamówień według uprzednio przygotowanych procesów biznesowych danego przedsiębiorstwa. W architekturach przedsiębiorstwa opartych na auto ...

                                               

Systemy księgowe

System księgowy – oprogramowanie użytkowe typu biznesowego do operacji księgowych, które rejestruje i przetwarza transakcje rachunkowości w ramach modułów, takich jak: rachunki do zapłaty, należności, płace, obroty i salda. Systemy przeznaczone s ...

                                               

Update.CRM

update.CRM – wielojęzyczny system CRM stworzony przez firmę update software AG do zarządzania procesami sprzedaży, marketingu i obsługi serwisowej. Oprogramowanie jest dostępne zarówno w wersji SaaS, jak i poprzez instalację licencji oprogramowan ...

                                               

UTP (system informatyczny)

UTP, zaimplementowany na bazie systemu Linux system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 15 kwietnia 2013 roku, zakupiony od NYSE Technologies.

                                               

Varico

Varico: w biznesie warto na nas liczyć – polski producent oprogramowania i systemów księgowych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Firma Varico została założona 6 lutego 1989 roku w Poznaniu przez absolwenta Politechniki Po ...

                                               

VideoTEL

VideoTEL – oprogramowanie klasy home banking do obsługi bankowości elektronicznej, przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw współpracujących z jednym lub kilkoma bankami. Program VideoTEL jest produktem firmy VideoTEL sp. z o.o. przejęt ...

                                               

VTLS

VTLS – zintegrowany system biblioteczny produkowany przez amerykańską firmę VTLS Inc. System ten jest stosowany przez ok. 900 bibliotek w USA, Kanadzie i 32 innych krajach, w tym w 20 polskich bibliotekach naukowych.

                                               

VX CAD/CAM

VX CAD/CAM − zintegrowane oprogramowanie dla inżynierów z grup: komputerowe wspomaganie wytwarzania i komputerowe wspomaganie projektowania.

                                               

Warset

WARSET – system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku do 12 kwietnia 2013 roku. Został opracowany przez firmę Hewlett-Packard. Od 15 kwietnia 2013 roku zastąpiony przez system notujący UTP.

                                               

Zarządzanie wydajnością firmy

Zarządzanie wydajnością firmy – obszar business intelligence umożliwiający kontrolę i zarządzanie wydajnością organizacji, mając na uwadze kluczowe wskaźniki efektywności takie jak zysk, zwrot z inwestycji, a także koszty operacyjne. Dla organiza ...

                                               

Zintegrowany system informatyczny

Zintegrowany system informatyczny – system informatyczny wspomagający zarządzanie, który jest zorganizowany modułowo lub kompleksowo i obsługuje wszystkie obszary zarządzania. Jest to najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa ...

                                               

Pakiet biurowy Zoho

Pakiet Biurowy Zoho – pakiet biurowy obejmujący edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Wiki, CRM, bazy danych, narzędzia służące do tworzenia prezentacji, zapisywania notatek, zarządzania projektami, fakturowania oraz realizacji innych zadań. Jako, ...

                                               

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza – część rachunkowości, która służy wprost potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie ...

                                               

Budżet bilansu

Budżet bilansu – w sprawozdawczości finansowej sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, powstające po sporządzeniu bilansu i na jego podstawie. Do sporządzenia budżetu bilansu wymagany jest bilans wyjściowy, budżet kosztów, budżet rachunku w ...

                                               

Budżet stały

                                               

Cykl operacyjny przedsiębiorstwa

Cykl operacyjny przedsiębiorstwa – liczba dni, jakie upływają od momentu poniesienia wydatków na działalność operacyjną do momentu uzyskania wpływów ze sprzedaży produktów lub usług. Jest to okres, w którym wprowadzona do procesów gospodarczych g ...

                                               

Efektywność kosztowa

Efektywność kosztowa – sposób osiągnięcia optymalnej, efektywnej działalności gospodarczej. Jest to postulat nakazujący porównywanie wyników z kosztami ich osiągnięcia przy realizacji wszelkich przedsięwzięć. Aby osiągnąć efektywność kosztową, na ...

                                               

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie – ta część kosztów działalności operacyjnej, których poniesienie można przypisać do określonego nośnika kosztów, np. produktu, grupy produktów, wyświadczonej usługi, wyodrębnionej fazy działalności lub jej rodzaju na podstawie ...

                                               

Koszty wytworzenia

Koszty wytworzenia – wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług lub pozyskaniem kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług. Zgodnie z ustawą o rachunkowości w tej grupie k ...

                                               

Margines bezpieczeństwa

Margines bezpieczeństwa to nadwyżka bieżącej lub planowanej wielkości sprzedaży ponad wyznaczony próg rentowności: M b = x p -x a więc M b = sprzedaż rzeczywista – sprzedaż krytyczna / sprzedaż rzeczywista Przy progu rentowności wynoszącym 100 sz ...

                                               

Metoda UVA

Metoda UVA – system zarządzania i wspomagania podejmowania decyzji oparty o rachunek kosztu transakcji sprzedaży. W przeciwieństwie do rachunkowości zarządczych, które obliczają marże względem kosztu produktów, metoda UVA oblicza wynik finansowy ...

                                               

Modele rachunku kosztów

Modele rachunku kosztów – metody zbierania, przetwarzania i wyodrębniania informacji o kosztach związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstw. W praktyce gospodarczej rozwinęły się dwa modele rachunku kosztów produkcji: rachunek kosztów ...

                                               

Rachunek cyklu życia produktu

Rachunek kosztów cyklu życia produktu stanowi narzędzie, które służy do analizy kosztów produktu w poszczególnych fazach jego życia: od fazy przedprodukcyjnej, poprzez fazę produkcyjną aż po fazę poprodukcyjną. Przyjmuje on za założenie, że w pos ...

                                               

Rachunek kosztów

Rachunek kosztów – proces gromadzenia informacji o procesach gospodarczych występujących w przedsiębiorstwie, a następnie ich grupowanie i interpretacja w celu dostarczenia decydentom informacji potrzebnych do oceny sytuacji, podejmowania decyzji ...

                                               

Rachunek kosztów docelowych

Rachunek kosztów docelowych – narzędzie strategicznej rachunkowości zarządczej i strategicznego zarządzania kosztami, którego celem jest obniżenie kosztów określonego produktu w całym jego cyklu życia. Charakteryzuje je orientacja na klienta, ori ...

                                               

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych – rachunek kosztów uwzględniający koszty produkcji: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Koszt produkcji wyrobów gotowych ustala się poprzez zsumowanie kosztów bezpośrednich produkcji oraz produkcyjnych kosztów pośredn ...

                                               

Rachunek redukcji kosztów

Rachunek redukcji kosztów Kaizen – sposób zarządzania kosztami wywodzący się z japońskich przedsiębiorstw. Ideą doktryny Kaizen jest zmiana na lepsze. System redukcji kosztów w literaturze krajów zachodnich jest objaśniany pod nazwą Kaizen Costin ...

                                               

Socjologia organizacji

Socjologia organizacji - jedna z dyscyplin szczegółowych socjologii obejmująca swym zakresem z jednej strony badania nad organizacjami rozumianymi jako grupy celowe, lecz także procesy organizacyjne zachodzące w makro- i mikroskali. Głównym obsza ...

                                               

Autorytet deontyczny

Autorytet deontyczny – autorytet przełożonego, tego, który ma władzę i ma prawo rozkazywać: szefa, komendanta, kierownika. J. M. Bocheński ujął to tak: "P jest autorytetem deontycznym dla A w dziedzinie D wtedy i tylko wtedy, kiedy istnieje zdarz ...

                                               

Biurokratyzacja

Biurokratyzacja – proces rozpowszechniania się organizacji opartych o model biurokracji, będący następstwem demokratyzacji; poszerzenie władzy urzędników poprzez podporządkowanie coraz większej sfery życia społecznego przepisom i procedurom prawn ...

                                               

Budżet czasu

Budżet czasu – typowy dla danej zbiorowości ilościowy rozkład czasu przeznaczanego na różne funkcje czy udział w różnych kontekstach społecznych.

                                               

Ekwifinalność

Ekwifinalność jest to zasada, która mówi, że wychodząc z różnych źródeł można dojść do tych samych rezultatów. Ekwifinalność jako cecha organizacji społecznej rozumiana przez to, że nie istnieje najlepszy sposób organizowania w celu realizacji za ...

                                               

Instytucja totalna

Instytucja totalna – organizacja społeczna, w obrębie której żyje zamknięta, formalnie kontrolowana przez jej personel grupa osób. Pojęcie instytucji totalnej pojawiło się w siódmej dekadzie XX wieku. Twórcą tej koncepcji jest Erving Goffman.

                                               

Kooperacja

Kooperacja – współpraca, współdziałanie. Kooperacja produkcyjna ma miejsce, gdy przedsiębiorstwo kooperant współpracuje z innym w ten sposób, że wykonuje dla niego pewne fazy procesu produkcyjnego; zaś kooperacja przedmiotowa wtedy, gdy dostarcza ...

                                               

Organicyzm

Organicyzm – pogląd filozoficzny zakładający, że społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak żywy organizm, a instytucje społeczne są ze sobą powiązane tak, jak części organizmu. Był to jeden z pierwszych nurtów w socjologii, zastosowany najpierw ...

                                               

Organizacja formalna

Organizacja formalna - jest to duża grupa wtórna utworzona z myślą o osiągnięciu konkretnego celu lub zestawu celów. Organizacje formalne są starannie zaprojektowane i zawierają formalną strukturę statusów i roli, a także mniejsze grupy. Każdą or ...

                                               

Organizacja nieformalna

Organizacja nieformalna - typ organizacji powstający na obrębie organizacji formalnej w celu uzupełnienia efektywności i uzyskania marginesu swobody. Cechą specyficzną organizacji nieformalnej są silne więzi osobowe powodujące spontaniczne działa ...

                                               

Organizacja wielokulturowa

Organizacja wielokulturowa – organizacja, która powstała w wyniku przejęć, połączeń, zakupów i sojuszy. Cechą charakterystyczną jest duża różnorodność i to, że jest w stanie wykorzystać korzyści jakie stworzyła wielokulturowość i odpowiednio je s ...

                                               

Organizacja wirtualna

Organizacja wirtualna – typ organizacji odchodzący od tradycyjnego dążenia do integracji procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, a dążący do tworzenia luźnych związków podmiotów gospodarczych. Organizacja wirtualna jest związkiem niezależnych organiz ...

                                               

Pozycja społeczna

Pozycja społeczna – wyróżnione i określone w danej kulturze miejsce jednostki społecznej w hierarchii społecznej i szerzej w strukturze społecznej. Pozycja społeczna określa prestiż jednostki. Z zajmowanej pozycji społecznej wynika rola społeczna ...