ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 501
                                               

Marketing międzynarodowy i globalny

Zarówno marketing międzynarodowy jak i globalny związane są z prowadzeniem działalności na rynkach zagranicznych. W marketingu globalnym wychodzi się z odmiennych założeń: konsumenci na całym świecie mają niektóre potrzeby takie same; istnieje za ...

                                               

Marketing mobilny

Marketing mobilny może odnosić się do dwóch form komunikacji marketingowej. Pierwszy najbardziej nowoczesny i bardziej istotny to marketing wykonywany za pośrednictwem urządzenia mobilnego, np. telefonu komórkowego. Drugi bardziej tradycyjny to m ...

                                               

Marketing narracyjny

Marketing narracyjny – technika marketingowa, której celem jest promocja marki lub produktu za pomocą snucia intrygującej dla odbiorcy opowieści. Marketing narracyjny jest skuteczną metodą sprzedaży, gdyż wyróżnia się wśród innych informacji i re ...

                                               

Marketing partyzancki

Marketing partyzancki – forma marketingu zbliżona do marketingu wirusowego, polegająca na promowaniu dóbr i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik, w zależności od grupy docelowej, jak np. napisy sprayem na murach prezentujące daną markę czy ...

                                               

Marketing podstępny

Marketing podstępny lub pasożytniczy – technika marketingu, której nazwa wywodzi się od angielskiego słowa "ambush”, oznaczającego zasadzkę. Może balansować na granicy prawa i wzbudzać wątpliwości etyczne. W polskim systemie prawnym marketing pod ...

                                               

Marketing rekomendacji

Marketing rekomendacji – działania marketingowe, których celem jest wywołanie fali rekomendacji produktu/usługi wśród konsumentów, poprzez umożliwienie im osobistego doświadczenia z produktem i wspomaganie rozprzestrzeniania się tych rekomendacji ...

                                               

Marketing sensoryczny

Marketing sensoryczny – działania marketingowe, angażujące w przemyślany i całościowy sposób wszystkie zmysły, mające na celu wywołanie u potencjalnych klientów założone wcześniej skojarzenia i reakcje, które mają podnosić świadomość marki oraz p ...

                                               

Marketing SMS

Marketing SMS – wykorzystywanie w działaniach marketingowych wiadomości wysyłanych na telefony komórkowe i smartfony, mogą to być zarówno SMS, MMS, VMS. Jest to jedno z narzędzi marketingu mobilnego. W myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektr ...

                                               

Marketing społeczny

Marketing społeczny – wykorzystanie zasad i technik marketingowych do spraw i problemów o charakterze społecznym. Celem kampanii społecznych jest przekonanie docelowych odbiorców by przejęli, zmienili lub odrzucili określone poglądy, postawy czy ...

                                               

Marketing strategiczny

Marketing strategiczny - opracowanie przez producentów długofalowych koncepcji przystosowania się do przekształceń zachodzących w najbliższym otoczeniu rynek, jak i w dalszym otoczeniu. Aby producenci mogli długo prosperować na rynku muszą posiad ...

                                               

Marketing szeptany

Marketing szeptany – to działania marketingowe mające za zadanie dotarcie z informacją marketingową do odbiorcy za pośrednictwem bezpośredniego, wyglądającego na "spontaniczny” przekazu ustnego. Kanałem przekazu informacji w marketingu szeptanym ...

                                               

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny – zarządzanie zmierzające do zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców oraz interesariuszy zewnętrznych. Niezbędne jest przy tym przewidywanie kierunku zmian oraz racjonalne wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów. U ...

                                               

Marketing wielopoziomowy

Marketing wielopoziomowy, MLM, także: marketing sieciowy – struktura i sposób działania spółki, opierający się na sprzedaży produktów przez niezatrudnionych uczestników. Zarobki uczestników są zależne od obowiązującego w firmie planu marketingowe ...

                                               

Marketing wirusowy

Marketing wirusowy – działania marketingowe polegające na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług lub produktów. Nie zawsze musi to być konkretna informacja, moż ...

                                               

Marketing zakupów

Marketing zakupów – przemyślany zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa produkcyjnego określający jego politykę i strategię w zakresie zaopatrzenia w środki produkcji, pozwalający na sprawne dokonanie zakupów każdego konkretnego asortymentu z n ...

                                               

Marketing zapachowy

Marketing zapachowy, aromamarketing – koncepcja marketingu sensorycznego polegająca na aromatyzowaniu pomieszczeń firmy. Podstawowym zadaniem aromamarketingu jest stworzenie przyjemnej, prozakupowej atmosfery w miejscu sprzedaży oraz w punktach o ...

                                               

Mąż zaufania

Mąż zaufania – w instytucjach demokratycznych osoba, ciesząca się zaufaniem ogółu, czuwająca nad rzetelnością przebiegu zgromadzeń, zebrań bądź wyborów. Według prawa spółdzielczego, do czuwania nad prawidłowym przebiegiem walnego zgromadzenia czł ...

                                               

Media relations

Media relations – jeden z elementów PR mający na celu utrzymywanie poprawnych stosunków z mediami, dzięki którym możliwe jest utrzymywanie dobrej komunikacji danej organizacji z otaczającym ją środowiskiem społecznym. Dzięki stałym relacjom z dzi ...

                                               

Merchandiser

Merchandiser – pracownik zajmujący się merchandisingiem. Reprezentuje dostawcę towarów w miejscu ich sprzedaży dbając o to, aby warunki ekspozycji stymulowały wielkość sprzedaży. Powinien zatem znać i rozumieć mechanizmy, które towarzyszą zakupow ...

                                               

Merchandising

Merchandising – działalność marketingowa, której istotę stanowi stosowanie znaków towarowych, postaci, przedstawień, wizerunków i symboli kojarzonych przez odbiorców z jednym produktem – najczęściej serialem telewizyjnym lub filmem – w celu popra ...

                                               

Metoda ABC

Metoda ABC – metoda handlowa polegająca na przyciągnięciu uwagi klienta, przedstawieniu mu korzyści płynących z oferowanego produktu i doprowadzeniu do transakcji.

                                               

Metoda łańcucha wartości M. E. Portera

Metoda łańcucha wartości M. E. Portera. Metoda ta określana jest w literaturze przedmiotu jako analiza łańcucha wartości, łańcuch wartości czy model łańcucha wartości, jest interesującą koncepcją analizy wewnętrznej organizacji, opracowaną przez ...

                                               

Metody portfelowe

Metody portfelowe – zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego ...

                                               

Model propagandy

Model propagandy – teoria autorstwa Edwarda Hermana i Noama Chomskiego. Model ten zakłada tendencję systemowo-uwarunkowanego odchylenia w obiektywności niepaństwowych środków masowego przekazu, którą wyjaśnia na podstawie uwarunkowań ekonomicznyc ...

                                               

Monitoring mediów

Monitoring mediów – podstawowe narzędzie wykorzystywane w public relations, polega na wyszukiwaniu określonych zagadnień w artykułach i wzmiankach prasowych oraz w informacjach i audycjach nadawanych przez radio, telewizję, agencje informacyjne, ...

                                               

Multi Channel Marketing

Multi Channel Marketing to rodzaj marketingu, w którym potrzeby klientów są identyfikowane, pobudzane i zaspokajane poprzez różne kanały komunikacji i sprzedaży. Jeśli do komunikacji z klientami używa się wyłącznie z kanałów mediów elektronicznyc ...

                                               

Muzak (muzyka)

Muzak – nazwa muzyki funkcjonalnej przejęta z nazwy amerykańskiej firmy Muzak, która drogą kablową rozprowadzała muzykę do sklepów, hoteli, banków, itp. Nazywana bywa też muzyką marketingową, windową, albo muzyką tła. Po polsku najczęściej używan ...

                                               

Mystery shopping

Mystery shopping – jedna z metod badania poziomu obsługi klienta polegająca na ocenie jakości usług poprzez wizyty w punktach sprzedaży i obsługi klienta.

                                               

Naming

Naming – dział marketingu zajmujący się tworzeniem firm, nazw usług i produktów. Osoba odpowiedzialna za ten etap brandingu ma za zadanie opracować nazwę chwytliwą i łatwą w zapamiętaniu. Fachowe opracowanie nazwy ma na celu zwiększenie sprzedaży ...

                                               

Networking (biznes)

Idee networkingu promują m.in. portale społecznościowe, jednak najpełniejszym jego przejawem jest networking biznesowy, pojmowany jako sieć trwałych kontaktów biznesowych. Pielęgnowanie kontaktów, nawiązywane znajomości z jak najszerszymi kręgami ...

                                               

Neuromarketing

Neuromarketing − wykorzystanie narzędzi pomiarowych stosowanych w naukowych badaniach psychofizjologicznych oraz wiedzy o zachowaniach człowieka w procesie optymalizacji bodźców marketingowych. Neuromarketing zawiera się w trzech obszarach: rozwi ...

                                               

Orientacja marketingowa

To jeden z podstawowych paradygmatów marketingu. Opiera się na założeniu, iż firma koncentruje się na potrzebach i preferencjach nabywców, określeniu i zaspokojeniu ich potrzeb w sposób efektywniejszy od konkurentów. Głównym zadaniem przedsiębior ...

                                               

Out of stock

Out of Stock - z ang. braki towarowe. Często zwane skrótowo OOS. Pojęcie związane z handlem detalicznym, oznaczające krótko- lub długotrwały brak produktu na półce w sklepie, przez co nie jest on dostępny dla potencjalnego nabywcy. Długoterminowy ...

                                               

Outbound Marketing

Outbound Marketing – to metoda marketingowa, która koncentruje się na poszukiwaniu klientów oraz budowaniu świadomości marki poprzez reklamę i promocję. W tym celu wykorzystuje reklamę telewizyjną, e-mail, ogłoszenia reklamowe oraz internet. W pr ...

                                               

Pay per lead

Pay per lead – rodzaj programu partnerskiego polegającego na przyznawaniu polecającemu premii za wykonanie przez klienta jakiejś czynności – np. wypełnienie formularza subskrypcji na stronie.

                                               

Pay per sale

Pay per sale – rodzaj programu partnerskiego polegającego na przyznawaniu polecającemu premii od sprzedaży lub naliczany jest procent od kwoty ostatecznego zakupu dokonanego przez użytkownika.

                                               

Permission marketing

Permission marketing jest terminem używanym w marketingu relacji i określa sposób budowania i utrzymywania więzi z klientami. Istota permission marketingu polega na uzyskaniu przyzwolenia/zgody klienta na otrzymywanie komunikatu marketingowego. O ...

                                               

Personal branding

Personal branding – strategia marketingowa inwestowania w budowanie reputacji i zwiększania swojej wartości na rynku pracy za pomocą specjalistów ds. wizerunku. Personal branding rozpowszechniony jest szczególnie w anglosaskiej tradycji biznesu i ...

                                               

Personalizacja (marketing)

Personalizacja – dostosowanie dowolnego elementu mieszanki marketingowej – ceny, produktu, sposobu dystrybucji lub promocji – do indywidualnych potrzeb klienta. Personalizacja dokonywana jest wyłącznie na podstawie informacji będących wewnątrz or ...

                                               

Piggybacking

Piggybacking – forma kooperacji eksportowej, polegająca na współpracy z innym lokalnym bądź zagranicznym podmiotem w celu wykorzystania jego kanałów dystrybucji. Partnerem w piggybackingu jest często większy i bardziej umiędzynarodowiony podmiot, ...

                                               

Plan marketingowy

Plan marketingowy stanowi część biznesplanu, do którego włącza się ponadto plan organizacyjny, produkcyjny i finansowy. Plan ten daje pełen obraz wszystkich czynników odnoszących się do potrzeb konsumenta bądź nabywcy, które to potrzeby firma chc ...

                                               

Podstawowa księga znaku

Podstawowa Księga Znaku to standaryzacja logo – opis budowy logo i przykłady jak należy znak stosować dla prawidłowego używania. Bardzo rozbudowana księga zawiera bardziej szczegółowe opracowania oraz konkretne projekty realizacyjne z użyciem log ...

                                               

Podsystem analityczny marketingu

Podsystem analityczny marketingu – składa się z metod i technik, wykorzystywanych do analizy, zebranych danych, ujętych w zbiory banków metod i banków modeli analitycznych o postaci sformalizowanej bądź niesformalizowanej, opisujących konkretne p ...

                                               

POPAI

POPAI – The Global Association for Marketing-at-Retail – międzynarodowa organizacja non-profit, zrzeszająca firmy zajmujące się marketingiem w miejscu sprzedaży, zajmująca się badaniami oraz procesami shopper marketingu. Organizacja powstała w 19 ...

                                               

POSM

POS właściwie: POSM – materiały wspierające sprzedaż; sformułowanie to odnosi się do różnych rodzajów nośników reklamy typu BTL. W polskiej terminologii marketingowej przyjęło stosować się nazwę POS, jednak polskie wiodące firmy dla określenia pr ...

                                               

Pozycjonowanie (marketing)

Pozycjonowanie – działanie w marketingu związane z kształtowaniem oferty i wizerunku produktu, marki lub firmy, kreujące taki ich obraz wśród nabywców, który będzie się wyróżniał na tle produktów, marek czy firm konkurencyjnych. Pierwszego określ ...

                                               

Pozycjonowanie rynku

Pozycjonowanie – akt projektowania oferty i wizerunku firmy, którego celem jest zajęcie wyróżniającego się miejsca w świadomości rynku docelowego. Ostatecznym wynikiem pozycjonowania jest skuteczne kreowanie zorientowanej na klienta propozycji wa ...

                                               

Pozyskiwanie leadów

Pozyskiwanie leadów w marketingu to generowanie zainteresowania lub zapytań o oferty produktów i usług w biznesie. Leady mogą być tworzone w celu budowania list potencjalnych klientów, pozyskiwania subskrybentów newsletterów lub jako leady sprzed ...

                                               

Premia za pierwszeństwo

Premia za pierwszeństwo – ponadprzeciętna marża osiągana przez firmy wprowadzające usługę lub produkt na rynek jako pierwsze. Dotyczy zarówno nowych rynków, jak również rynków rozwiniętych, na których produkt lub usługa pojawia się jako pierwsza. ...

                                               

Produkt (marketing)

Produkt – każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko, co może być oferowane na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja bądź idea.