ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 498
                                               

Siatka Zachmana

Siatka Zachmana – szablon i sposób postępowania, który pozwala w sposób formalny i ściśle ustrukturalizowany definiować architekturę systemów korporacyjnych. Używa siatki bazując na sześciu podstawowych pytaniach zadanych pięciu grupom użytkownik ...

                                               

The Open Group

The Open Group – konsorcjum przemysłowe sponsorowane przez IBM, Sun, HP, Hitachi i Fujitsu, tworzące standardy de facto w dziedzinie oprogramowania, zwłaszcza interfejsów API. The Open Group powstała w 1996 r. z połączenia Open Software Foundatio ...

                                               

The Open Group Architecture Framework

TOGAF – szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji. Dokumentacja TOGAF składa się z siedmiu części, zawierającyc ...

                                               

Audyt

Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrzny ...

                                               

Audyt badania klinicznego

Audyt badania klinicznego – oznacza niezależną kontrolę procedur i dokumentacji badania klinicznego prowadzoną przez sponsora, jako element systemu zapewnienia jakości, w celu ustalenia, czy badanie kliniczne jest lub było prowadzone zgodnie z pr ...

                                               

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych

Audyt bezpieczeństwa – szczegółowa kontrola połączona z analizą mająca na celu stwierdzić, czy system informatyczny i jego zabezpieczenia spełniają swoje funkcje.

                                               

Audyt ekologiczny

Audyt ekologiczny - oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska, w celu ułatwienia kontroli zar ...

                                               

Audyt etyczny

Audyt etyczny to ocena stosowania zasad etycznych w organizacji, której celem jest wspomaganie kreacji klimatu etycznego firmy lub instytucji. Wynikiem audytu etycznego są rekomendacje mające na celu poprawę kultury organizacyjnej firmy/instytucj ...

                                               

Audyt finansowy

Audyt finansowy – kompleksowe badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, które powinno dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Rewizja ...

                                               

Audyt informatyczny

Audyt informatyczny – proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają ef ...

                                               

Audyt jakości

Audyt jakości – usystematyzowane i niezależne badanie mające stwierdzić, czy działania odnoszące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz, czy ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów. Inn ...

                                               

Audyt marketingowy

Audyt marketingowy - zespół działań polegających na szczegółowej analizie otoczenia rynkowego firmy, jej poszczególnych działań marketingowych oraz wewnętrznego systemu marketingu.

                                               

Audyt operacyjny

Audyt operacyjny – badanie wydajności i skuteczności systemów oraz jednostek organizacyjnych danego podmiotu gospodarczego pod względem efektywności zarządzania działalnością operacyjną. Audyt operacyjny dokonuje oceny sposobu, w jaki kierownictw ...

                                               

Audyt oprogramowania

Audyt oprogramowania – ocena organizacji jednostki audytowanej pod względem zarządzania produktami informatyki jakimi są programy komputerowe. Wykonywany jest obiektywnie przez kompetentne osoby lub firmy, niezależne od podmiotu ocenianego. Celem ...

                                               

Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy – narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska.

                                               

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny – według definicji podanej przez The Institute of Internal Auditors – jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnę ...

                                               

Audyt wiedzy

Audyt wiedzy przedsiębiorstwa oznacza analizę i ocenę organizacyjnej wiedzy z punktu widzenia jej użyteczności oraz możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej dzięki jej wykorzystaniu w organizacji. Przy tego rodzaju audycie, ważna jest umiej ...

                                               

Audyt zewnętrzny

Audyt zewnętrzny – badanie przeprowadzane przez audytorów niezależnych od badanej jednostki. Wyróżniamy dwa rodzaje takiego audytu: audyt drugiej strony. audyt trzeciej strony np. audyt certyfikujący W administracji rządowej oznacza to audyt prze ...

                                               

CISA

Certified Information Systems Auditor, CISA – certyfikat zawodowy dla osób zajmujących się audytem systemów informatycznych wydawany przez ISACA. Deklarowane cele powstania tego certyfikatu to: "rozwijać i utrzymywać narzędzie testowania, które m ...

                                               

Due diligence

Due diligence – poddanie przedsiębiorstwa dogłębnej analizie w celu jego wyceny przez inwestora. Due diligence ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z plano ...

                                               

Ecovis International

ECOVIS International – międzynarodowy koncern z siedzibą w Berlinie świadczący profesjonalne usługi doradcze, audytorskie oraz prawne. Posiada ponad 50 filii na całym świecie, m.in. w Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles, Londynie, Moskwie, Paryżu, ...

                                               

EMAS

System Ekozarządzania i Audytu to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje. Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ...

                                               

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. – spółka prowadząca działalność doradczą, wydawniczą, dydaktyczną i badawczą. Wraz z innymi spółkami tworzy Grupę ISP. Obecnie Instytut ma biura w Warszawie, Krakowie, Katowicach i P ...

                                               

ISACA

ISACA – międzynarodowe stowarzyszenie osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi audytu, kontroli, bezpieczeństwa oraz innymi aspektami zarządzania systemami informatycznymi.

                                               

Jednostka zainteresowania publicznego

Jednostka zainteresowania publicznego – jednostka o szczególnym statusie w obszarze badania sprawozdań finansowych, których działalność jest doniosła z punktu widzenia interesu publicznego. Nadużycia w podmiotach zainteresowania publicznego wywoł ...

                                               

Komitet audytu

Komitet audytu – roboczy zespół rady nadzorczej, odpowiedzialny za nadzór nad sprawozdawczością finansową w spółce. Audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostce podlegają pod komitet audytu i składają mu raporty z przeprowadzonych audytów, okreso ...

                                               

Kontrola wewnętrzna w administracji

Kontrola – jest to obserwowanie, ustalanie lub wykrywanie stanu faktycznego, porównywanie rzeczywistości z zamierzeniami, występowanie przeciwko zjawiskom niekorzystnym oraz informowanie właściwych jednostek o dokonanych spostrzeżeniach, jednakże ...

                                               

Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych - wykaz profesjonalistów utworzony w 1998 roku przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w celu ewidencji osób, które zdobyły zawodowe kwalifikacje powiązane z działalnością kont ...

                                               

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Polska Izba Biegłych Rewidentów – posiadający osobowość prawną samorząd zawodowy biegłych rewidentów w Polsce. Siedziba PIBR znajduje się przy al. Jana Pawła II 80 w Warszawie.

                                               

Samoocena kontroli

Samoocena kontroli – metoda z zakresu audytu wewnętrznego, w której kierownictwo lub pracownicy organizacji bezpośrednio związani z realizacją ściśle określonych funkcji i zadań, z pomocą audytora wewnętrznego, na podstawie udokumentowanego proce ...

                                               

Ścieżka audytu

Ścieżka audytu – to dokument zawierający przejrzysty opis przebiegu danej operacji finansowej, gospodarczej lub innego procesu od samego początku aż po zakończenie, z opisem sposobu dokumentowania i kontroli tych operacji. Ścieżka audytu powinna ...

                                               

Test penetracyjny

Test penetracyjny – proces polegający na przeprowadzeniu kontrolowanego ataku na system teleinformatyczny, mający na celu praktyczną ocenę bieżącego stanu bezpieczeństwa tego systemu, w szczególności obecności znanych podatności i odporności na p ...

                                               

Ustawa Sarbanesa-Oxleya

Ustawa Sarbanesa-Oxleya – uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych 30 lipca 2002 roku ustawa regulująca praktyki finansowe i ład korporacyjny. Bezpośredni wpływ na powstanie SOX miały wydarzenia gospodarcze w Stanach Zjednoczonych w latach 20 ...

                                               

Business Motivation Model

Business Motivation Model jest wykorzystywany w architekturze korporacyjnej jako część opisu organizacji. Stanowi schemat i strukturę do dalszego rozwoju, komunikowania i zarządzania wysokopoziomowym planem biznesowym organizacji w uporządkowany ...

                                               

Doskonalenie procesów biznesowych

Doskonalenie Procesów Biznesowych – jedna z form usprawniania funkcjonowania przedsiębiorstw polegająca na: określenie klientów przedsiębiorstwa obecnych i pożądanych zdefiniowaniu strategicznych celów przedsiębiorstwa ukierunkowanie przeprojekto ...

                                               

Efektywność dynamiczna

Efektywność dynamiczna - można wyróżnić dwa rodzaje efektywności dynamicznej: efektywność adaptacyjna i efektywność innowacyjna. Efektywność adaptacyjna to zdolność stopniowego dostosowania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Termin ten został ...

                                               

Efektywność ekonomiczna

Efektywność ekonomiczna – działanie, którego celem jest osiągnięcie danego efektu przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości dostępnych zasobów lub też osiągnięcie najlepszego rezultatu przy wykorzystaniu określonej ilości zasobów. Efektywność ek ...

                                               

Efektywność Kaldora-Hicksa

Efektywność Kaldora-Hicksa jest jedną z metod oceny ekonomicznej efektywności alokacji zasobów. W myśl jej kryteriów rozwiązanie jest efektywne, gdy w wyniku jego zastosowania jeden podmiot zyskuje więcej, niż traci inny, a jednocześnie istnieje ...

                                               

MEK

MEK – MTM w produkcji jednostkowej i małoseryjnej, jest podsystemem systemu bloków procesowych MTM, opartym na Metodzie Podstawowej MTM-1. System bloków procesowych MEK składa się z systemu czynności podstawowych MEK i systemu czynności standardo ...

                                               

MTM-1

Metoda MTM-1 jest metodą podstawową analizy ruchów elementarnych, która powstała jako pierwsza z metod MTM. Celem zastosowania tej metody jest modelowanie każdego manualnego przebiegu pracy za pomocą koniecznych ruchów podstawowych. Każdemu rucho ...

                                               

Nieefektywność X

Nieefektywnością typu X nazywamy taką sytuację w gospodarce, kiedy to producenci nie wybierają najtańszych sposobów produkcji poszczególnych ilości wytwarzanego dobra. Pojawia się ona wtedy, gdy koszt wytworzenia pewnej ilości dobra przez przedsi ...

                                               

Optimum w sensie Pareta

Optimum w sensie Pareta – alokacja czynników produkcji lub dóbr konsumpcyjnych, przy której nie można zwiększyć produkcji jednego dobra bez zmniejszenia produkcji innego dobra. Nazwa terminu pochodzi od nazwiska włoskiego ekonomisty Vilfreda Pareta.

                                               

Reengineering

Reengineering – to koncepcja biznesowa polegająca na wprowadzaniu radykalnych zmian w procesach biznesowych. Celem zmian jest osiągnięcie maksymalnej efektywności organizacji oraz redukcja kosztów. Koncepcja reengineeringu została opublikowana pr ...

                                               

System czasów elementarnych

System czasów elementarnych – metoda, przy pomocy której można ustalić normatywy czasów, zadanych dla wykonania poszczególnych elementów przebiegu pracy, zależnych całkowicie od człowieka. Jej autorem był Frank Bunker Gilbreth, który chciał dzięk ...

                                               

UAS

Uniwersalny System Analityczny – to system bloków procesowych MTM, oparty na Metodzie Podstawowej MTM-1, spełniający wymagania produkcji seryjnej. Składa się on z procesów, którym przyporządkowano wartości czasów normatywnych, zależnych od wielko ...

                                               

Ergonomia

Ergonomia – nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska oraz warunków pracy do anatomicznych i psychofizycznych możliwości człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację u ...

                                               

Atestacja pracy

Atestacja pracy to ocena przydatności eksploatacyjnej i ergonomicznej stanowiska pracy. W tej atestacji podlega ocenie poziom wyposażenia danego stanowiska, technologiczny i organizacyjny oraz warunki ekonomiczne i pracy oraz zabezpieczenie bhp. ...

                                               

Ekonomika ruchów elementarnych

Ekonomika ruchów elementarnych – zasada kształtowania optymalnej metody pracy wykonywanej przez człowieka z perspektywy sekwencji ruchów elementarnych niezbędnych do wykonania zadania. Standaryzacja metod pracy zgodnych z zasadami ekonomiki ruchó ...

                                               

Frank Bunker Gilbreth

Frank Bunker Gilbreth – pionier inżynierii humanistycznej. Koncentrował się na mechanice pracy, zwiększaniu wydajności pracy poprzez odpowiednie zorganizowanie miejsca, w którym się pracuje.

                                               

Wojciech Jastrzębowski (przyrodnik)

Wojciech Bogumił Jastrzębowski – polski przyrodnik, pedagog i krajoznawca, profesor botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na Marymoncie koło Warszawy. Jeden z głównych twórców ergonomii.