ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 494
                                               

Planogram

Planogram – graficzne odwzorowanie przestrzeni sprzedażowej obejmujące wyposażenie sklepu wraz ze znajdującymi się na nich produktami. Używany jest w handlu detalicznym do celów optymalizacji ekspozycji i asortymentu, zazwyczaj w trakcie projektó ...

                                               

Platforma przetargowa

Platforma przetargowa – system służący do realizacji przetargów on-line, mający odzwierciedlać w założeniach system aukcyjny bądź też realizujący przetargi w modelu odpowiadającym prawie zamówień publicznych.

                                               

Prolongata

Prolongata – przedłużenie terminu ważności układu, umowy, płatności weksla, odroczenie terminu realizacji jakiegoś zobowiązania. Jeżeli tak postanowiono w umowie, prolongata może nastąpić automatycznie, z upływem pierwotnie ustalonego terminu, po ...

                                               

Prowizja

Prowizja – forma wynagrodzenia podmiotu z tytułu dokonanej czynności prawnej. Może być wynagrodzeniem za pośrednictwo w zawieraniu danej umowy na polecenie lub w imieniu podmiotu zlecającego albo też wynagrodzeniem tegoż podmiotu za świadczone pr ...

                                               

Przecena

Przecena - obniżka ceny towaru lub usługi, który wcześniej był oferowany po wyższej cenie. Przecena może być skutkiem chęci szybszego pozbycia się towaru, który nie sprzedawał się dobrze po wyższej cenie, w celu uwolnienia miejsca w sklepie i mag ...

                                               

Przetarg

Przetarg – jeden ze zwyczajowych sposobów wyboru oferty w celu zawarcia umowy. Na gruncie prawa polskiego ogólne zasady prowadzenia przetargów zawierają przepisy art. 70 1 -70 5 kodeksu cywilnego, w szczególności stanowiące o związaniu ofertą. Do ...

                                               

Rabat (handel)

Rabat – zniżka oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny określonego towaru. Udzielana jest najczęściej nabywcom płacącym gotówką, kupującym duże ilości towaru jednorazowo lub w określonym czasie. Można wyróżnić następujące rodzaje rabat ...

                                               

Raty malejące

Raty malejące – schemat spłaty długu, w którym kolejne raty kapitałowo-odsetkowe są coraz niższe. W praktyce najpopularniejszym schematem rat malejących jest schemat spłat w równych ratach kapitałowych. W schemacie tym kapitał kredytu jest spłaca ...

                                               

Raty równe

Raty równe – schemat spłaty długu, w którym wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe mają równe wysokości. Spłata długu w ratach równych charakteryzuje się tym, że na początku okresu spłacania kredytu kwoty spłacanego kapitału są niższe niż pod koniec ...

                                               

Remanent

Remanent to pojęcie związane z praktyką handlową. Jest to czynność mająca na celu najpierw zbadanie faktycznej ilości towarów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów ta ...

                                               

Samoobsługa

Samoobsługa – system sprzedaży stosowany w niektórych sklepach, a także na niektórych stacjach benzynowych i placówkach gastronomicznych, polegający na przeniesieniu na klienta części czynności związanych z wyborem i transportem wybranego produktu.

                                               

Sieć dystrybucji

Sieć dystrybucji – grupa współpracujących przedsiębiorstw realizujących dostawy od dostawców do wielu odbiorów. Sieć dystrybucji na rynku ma miejsce zarówno w przypadku realizacji dostaw od przedsiębiorstwa handlowego dostawcy do wielu producentó ...

                                               

Skonto

Skonto – procentowe zmniejszenie sumy należności udzielane nabywcy przez dostawcę towaru, jeżeli odbiorca reguluje zapłatę należności gotówką przed umówionym terminem. W praktyce udzielenie skonta wygląda w ten sposób, że sprzedawca ustala termin ...

                                               

Spekulant

Spekulant – osoba zarabiająca na wahaniach cen. Skupuje ona dany produkt, licząc że jego cena wzrośnie w danym okresie, co z kolei daje możliwość jego odsprzedaży i zarobienia na różnicy cen. Spekulacja wiążę się z dużym ryzykiem. Współcześnie je ...

                                               

Sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż bezpośrednia – jedna z form sprzedaży detalicznej. Polega ona na dotarciu przez sprzedawcę bezpośrednio do potencjalnego klienta w jego miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w czasie specjalnie zorganizowanego wyjazdu "turystycznego". ...

                                               

Sprzedaż przedpłacona

Sprzedaż przedpłacona – sprzedaż na zasadzie opłaty przed otrzymaniem towaru lub skorzystaniem z usługi. Określenie prepaid jest najczęściej używane jako nazwa jednej z ofert sieci telefonii komórkowej, polegającej na zakupieniu przez klienta okr ...

                                               

Sprzedaż ratalna

Sprzedaż ratalna – forma sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa, jeżeli według umowy rzecz ma zostać wydana kupującemu przed całkowitym zapłaceniem ceny. W ...

                                               

Sprzedaż wiązana

Sprzedaż wiązana w czasach istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej polegała na warunkowaniu możliwości zakupu jednego atrakcyjnego towaru koniecznością zakupu innego towaru nieatrakcyjnego dla klienta bez obniżania ceny pakietu towarów.

                                               

Sprzedaż wysyłkowa

Sprzedaż wysyłkowa – jedna z form sprzedaży detalicznej. Kupujący dokonuje transakcji poprzez złożenie zamówienia – drogą pocztową, telefonicznie lub poprzez internet. Wyboru towaru lub usługi dokonuje się na podstawie katalogu, przysłanej do kli ...

                                               

System argentyński

System argentyński – rodzaj sprzedaży ratalnej towarów lub pożyczek gotówkowych, w którym klienci tworzą zrzeszenie i zaczynają wpłacać składki w momencie przystąpienia do systemu, natomiast towar lub pożyczkę otrzymują dopiero po jakimś czasie, ...

                                               

Top manta

Top manta – wyrażenie stosowane przez Hiszpanów do określenia handlu naręcznego podrobionymi towarami. Mogą to być płyty z muzyką, filmami, grami komputerowymi, ubrania, zegarki i inne imitacje oryginalnych rzeczy. Tego typu materiały naruszają p ...

                                               

Towar handlowy

Towar handlowy – wyrób przeznaczony do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. Towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

                                               

Transakcja (finanse)

Transakcja – czynność zachodząca między sprzedającym i kupującym, która ma na celu wymianę towaru lub usługi. Transakcja finansowa kończy się umową sprzedaży. Można wyróżnić: Transakcję natychmiastową – umowę, w której strony zobowiązują się doko ...

                                               

Utarg

Utarg – w ujęciu ekonomicznym to suma przychodów przedsiębiorstwa w pewnym okresie ze sprzedaży określonej ilości produktów po określonej cenie. Utarg = cena x ilość sprzedanych produktów W ujęciu rachunkowości utarg jest to suma wpływów gotówkow ...

                                               

Wadium

Wadium – określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Inaczej wadium jest dodatkowym zastrzeżeniem pieniężnym, które może być zawarte w warunkach aukcji lub przetargu na ...

                                               

Wojskowa Centrala Handlowa

Centrala rozpoczęła działalność 31 grudnia 1949 na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1949. Zarządzeniem z 9 stycznia 1950 minister nadał centrali statut. Została przekształcona w Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe.

                                               

Zakupy impulsywne

Zakupy impulsywne – zakupy dokonywane spontanicznie, bez zastanowienia, pod wpływem nagłej silnej potrzeby kupienia czegoś, czego kupujący nie potrafi sobie odmówić.

                                               

Zwyczaje i uzanse dotyczące ilości towarów

Zwyczaje i uzanse dotyczące ilości towarów: Ilość towaru jest jednym z podstawowych elementów kontraktu. Jest wyrażana w różnych miarach wagi i objętości, a także w miarach przestrzennych i sztukach. W handlu kupcy posługują się m.in systemem met ...

                                               

Hotelarstwo

Hotelarstwo – działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu gościny przyjezdnym w przeznaczonych do tego obiektach bazy noclegowej. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, noclegu, wyżywienia, utrzymania higieny osobistej, ochrony zdrowia i mienia, łąc ...

                                               

HoReCa

HORECA – – łączne określenie sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego, używane fachowo w krajach Beneluksu, spotykana także w innych krajach. W raporcie UE dotyczącym konkurencyjności turystyki z 2009 r. do branży zaliczono działalność hoteli ...

                                               

Hotelarz (czasopismo)

Hotelarz - najstarsze pismo sektora branży hotelarskiej w Polsce. Pierwotnie wydawany przez Polskie Zrzeszenie Hoteli, w 2004 zmienił wydawcę i obecnie wydawany jest przez Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warsz ...

                                               

HotelsCombined

HotelsCombined – multiwyszukiwarka hoteli powstała w 2005 roku w Sydney w Australii. Strona dostępna jest w 39 wersjach językowych, przedstawia ceny w 120 walutach i zapewnia dostęp do ponad 2 milionów ofert noclegowych z setek portali rezerwacyj ...

                                               

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – organizacja reprezentująca branżę hotelarską w Polsce. Powstała w 2003 roku. Izba jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelarskiego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową oraz w Unii Eur ...

                                               

Narodowa Federacja Zajazdów Francji

Narodowa Federacja Zajazdów Francji – organizacja zrzeszająca właścicieli około 4000 hoteli, zajazdów oraz restauracji, położonych głównie na obrzeżach dużych miast oraz terenach wiejskich znajdujących się przy głównych drogach i szlakach turysty ...

                                               

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu hotelarstwa i turystyki. Organizowane jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskic ...

                                               

Stół szwedzki

Stół szwedzki, bufet szwedzki – sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietety ...

                                               

Śniadanie angielskie

Śniadanie angielskie – tradycyjny posiłek serwowany na ciepło w krajach Wysp Brytyjskich. Niegdyś codzienny w angielskich domach, w XXI w. oferta hoteli, pensjonatów, B&B, pubów.

                                               

Śniadanie kontynentalne

Śniadanie kontynentalne – podstawowe śniadanie podawane zazwyczaj w niskobudżetowych hotelach lub pensjonatach. Składa się z pieczywa, masła, miodu, dżemu oraz kawy lub herbaty. Śniadanie kontynentalne w wersji rozszerzonej to takie, na które dod ...

                                               

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa – tytuł nadawany absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może być zatr ...

                                               

Trivago

trivago – metawyszukiwarka skupiająca się na hotelach. Strona porównuje ceny ponad 700 000 hoteli na ponad 175 stronach rezerwacyjnych, takich jak Hotele.pl czy Booking.com. Siedziba firmy mieści się w Düsseldorfie. a samą stronę dostępną na 45 m ...

                                               

Umowa hotelowa

Umowa hotelowa – stosunki prawne stworzone między hotelarzem a gościem hotelowym. Umowa hotelowa jest umową nienazwaną, mieszaną, zwierającą w sobie elementy takich umów jak: umowa sprzedaży. umowa przechowania umowa zlecenia umowa najmu Do umowy ...

                                               

Zamki i Hotele Francji

Zamki i Hotele Francji - istniejąca od 1975 organizacja zrzeszająca właścicieli 585 zamków zaadoptowanych na hotele oraz właścicieli tzw. hoteli niesieciowych. Zrzeszenie swoim działaniem obejmuje cztery grupy obiektów hotelarskich i gastronomicz ...

                                               

"Ariadna” Fabryka Nici

"Ariadna” S.A. Fabryka Nici – polska firma z siedzibą w Łodzi, zajmująca się produkcją i sprzedażą nici oraz tkanin i dzianin, jak również świadczeniem usług krawieckich.

                                               

Agencja public relations

Agencja public relations – firma która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesów komunikacyjnych firm oraz instytucji. Agencje PR realizują szereg działań związanych ściśle z procesem wewnętrznego i zewnętrznego kreowania wizerunku i budo ...

                                               

Antal International

Antal International Ltd – brytyjska agencja rekrutacyjna. Prowadzi rekrutacje specjalistów i menedżerów, doradztwo HR oraz badania rynku pracy. Została założona w 1993 roku w Londynie. Posiada oddziały w Bułgarii, Chinach, Chorwacji, Egipcie, Fra ...

                                               

BDO International

Przedsiębiorstwo powstało w 1963 r. w wyniku połączenia firm konsultingowych z Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Kanady i Stanów Zjednoczonych, które dały początek międzynarodowej sieci ekspertów Binder Seidman International Group. Po dziesię ...

                                               

Bellevue Investments

Bellevue Investments GmbH & Co. KGaA – spółka komandytowo-akcyjna, jest spółką holdingową posiadającą wiele spółek-córek oraz udziałów w kraju i zagranicą. Jej spółki zależne charakteryzują się różnymi modelami biznesowymi. Zajmują się oprogramow ...

                                               

Beyond.pl

Beyond.pl – polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, od 2005 oferująca odbiorcom biznesowym usługi outsourcingu rozwiązań IT: kolokacja serwerów, chmura obliczeniowa, infrastruktura dedykowana oraz administracja IT. Prowadzi neutralne tele ...

                                               

Boston Consulting Group

Biuro BCG w Warszawie działa od 1997 r. Zatrudnia obecnie około 100 konsultantów. Kieruje nim Oktawian Zając wspierany przez grono partnerów, do którego należą Franciszek Hutten-Czapski, Marcin Kotlarek, Norbert Dworzyński, Robert Stanikowski i M ...

                                               

Deloitte

Deloitte – międzynarodowa sieć spółek handlowych świadczących usługi doradcze i audytorskie. Należy do tzw. wielkiej czwórki firm zajmujących się audytem finansowym.