ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 488
                                               

Mapa gospodarcza nadleśnictwa

Mapa gospodarcza nadleśnictwa – podstawowe opracowanie kartograficzne w skali 1:5000 wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej, a w szczególności dla: lokalizacji przestrzennej i realizowanych czynności gospodarczych określonych w planach urzą ...

                                               

Mapa gospodarczo-przeglądowa leśnictwa

Mapa gospodarczo-przeglądowa leśnictwa - w skali 1:10000, opracowana na podstawie mapy gospodarczej i mapy topograficznej w skali 1:10000. Zawiera ona między innymi: granice oddziałów, opis gruntów przyległych, kierunek północy, ważniejsze szczeg ...

                                               

Mapa przeglądowa lasu

Mapy przeglądowe w skali 1:25 000. Matryca mapy przeglądowej opracowana jest na podstawie mapy gospodarczej, mapy topograficznej w skali 1:25 000, uzupełniona jest treścią z opisów taksacyjnych. Zawiera między innymi: kierunek północy, opis grunt ...

                                               

Matecznik

Matecznik – w leśnictwie i łowiectwie trudno dostępne miejsce w lesie będące ostoją dla zwierząt. Mianem matecznika określa się też duże, wolne od ingerencji człowieka tereny, na których istnieje naturalny ekosystem ze wszystkimi elementami łańcu ...

                                               

Materiał sadzeniowy

Materiał sadzeniowy - siewki i przesadki drzew i krzewów leśnych produkowane w szkółkach leśnych i wykorzystywane do sztucznego odnowienia lasu poprzez: odnowienie, zalesienie, poprawki, uzupełnienia, dolesienia i wprowadzanie podszytu.

                                               

Metoda Roloffa oceny żywotności drzew

Metoda Roloffa – metoda oceny żywotności drzew liściastych. Została stworzona przez niemieckiego dendrologa – Andreasa Roloffa. W metodzie Roloffa drzewa ocenia się na podstawie cech brzegowej części korony. Metoda dotyczy drzew liściastych ulist ...

                                               

Metr przestrzenny

Metr przestrzenny, ster – miara objętości stosowana przy szacowaniu przestrzeni potrzebnej do transportu towarów. W leśnictwie stosunkowo ściśle związana z kubikiem: w jednym metrze przestrzennym drewna znajduje się zazwyczaj około 0.65 kubika dr ...

                                               

Mielerz

Mielerz jest to stos drewna gorszej jakości technicznej ułożony w kształcie kopuły, przykryty gliną, ziemią lub darnią. Dawniej w mielerzach spalało się drewno z małym, kontrolowanym dostępem powietrza w celu wytworzenia węgla drzewnego w procesi ...

                                               

Międzynarodowy Dzień Lasów

Międzynarodowy Dzień Lasów – święto obchodzone 21 marca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 listopada 2012 roku. Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości ludzkości na temat znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodó ...

                                               

Model bonitacyjny

Modele bonitacyjne to najczęściej wzory matematyczne opisujące wzrost wraz z wiekiem wysokości górnej drzewostanów na różnych siedliskach. Pozwalają one na wyliczenie wysokości drzewostanu w dowolnym wieku. Wysokość drzewostanu wyliczona według m ...

                                               

Moder

                                               

Monokultura

Monokultura – system rolniczy lub leśny, polegający na wieloletnim uprawianiu na tym samym obszarze roślin jednego gatunku, bądź o podobnych wymaganiach glebowych, np. bawełny, trzciny cukrowej, świerku. Powoduje to szybkie wyjałowienie gleb nawe ...

                                               

Monokultura sosnowa

Monokultura sosnowa – specyficzny, antropogeniczny ekosystem leśny powstały w wyniku sztucznego odnowienia drzewostanu sosną zwyczajną. Tego typu las gospodarczy charakteryzuje się małym zróżnicowaniem gatunków roślin i zwierząt, co stanowi o ubo ...

                                               

Monokultura świerkowa

Monokultura świerkowa - specyficzny, antropogeniczny ekosystem leśny powstały w wyniku sztucznego odnowienia drzewostanu świerkiem. Tego typu las gospodarczy charakteryzuje się małym zróżnicowaniem gatunków roślin i zwierząt, co stanowi o ubogim ...

                                               

Mor

                                               

Morfologia gleb

Morfologia gleb - dział nauki o glebie zajmujący się jej budową zewnętrzną. Morfologię dzieli się na makromorfologię i mikromorfologię. Makromorfologia gleby opisuje poziomy genetyczne, sposób przechodzenia jednego poziomu genetycznego w kolejny, ...

                                               

Mull (gleba)

                                               

Mygła

Mygła – stos długiego drewna okrągłego ułożonego na legarach. Mygła pozwala lepiej wykorzystać powierzchnię składowania na składnicach i przy zrywce drewna z lasu.

                                               

Mygłownica

Mygłownica – urządzenie montowane na ciągniku zrywkowym, służące do spychania drewna i formowania go w mygłę. Prawie wszystkie skidery są wyposażone w mygłownice, często też jest montowana na forwarderach. Niektóre mygłownice wyposażone są w chwy ...

                                               

Nacios

Nacios – znak, nacięcie na drzewie, wykonane siekierą albo innym narzędziem stosowanym w obróbce drewna. "Nacios" najczęściej jest stosowany, jako znak graniczny do wytyczania granic w lesie. Ostrowski w "Prawie cywilnem" pisze: "Do liczby znaków ...

                                               

Nieużytki porolne

Nieużytki porolne – powierzchnie po użytkach rolnych nie objęte już zabiegami agrotechnicznymi i wyłączone z gospodarki rolnej. Nieużytki porolne mogą być przeznaczone do zalesienia. Na nieużytkach porolnych przygotowanie gleby pod sadzenie jest ...

                                               

Obalanie drzew

W lesie gospodarczym obalanie drzew zmierza do pozyskania sortymentów drzewnych: na odpowiednio przygotowanych działkach roboczych, zaplanowanych w planie urządzenia lasu, zweryfikowanych podczas szacunków brakarskich, w trakcie wykonywania: czys ...

                                               

Obalanie drzew metodą Kreutzingera-Matusza

Obalanie drzew metodą Kreutzingera-Matusza – metoda obalania drzew wraz z korzeniami, stosowana dla uniknięcia pracochłonnego karczowania pniaków tam, gdzie nie można karczować za pomocą środków wybuchowych, gdzie ma być usunięty drzewostan i jed ...

                                               

Obrączkowanie (sadownictwo)

Obrączkowanie – zabieg polegający na usunięciu z pnia pierścienia tkanek. Usunięte mogą być tkanki aż do floemu lub jedynie warstwa kory. Jeżeli usunięta zostanie warstwa tkanek łącznie z floemem, zabieg prowadzi do śmierci rośliny w wyniku zatrz ...

                                               

Obręb leśny

Obręb leśny – część nadrzędnej jednostki administracyjnej – nadleśnictwa – obejmująca drzewostany o różnym wieku, rosnące w podobnych warunkach siedliskowych i posiadająca własny plan zagospodarowania lasu

                                               

Odnowienie odroślowe

Odnowienie odroślowe – przykład odnowienia wegetatywnego roślin drzewiastych. Jest odnowieniem wynikłym z obudzenia pączków śpiących bądź przybyszowych znajdujących się na pniaku lub korzeniach. Drzewa powstałe z tego odnowienia mają duże przyros ...

                                               

Odziomek

Odziomek – dolna, zazwyczaj najgrubsza część pnia, najczęściej bez gałęzi, zawierająca zwykle drewno o najlepszej jakości technicznej. Oprócz typowych wad drewna w dolnej części odziomka występuje zgrubienie odziomkowe oraz napływy korzeniowe.

                                               

Odznaka "Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”

Odznaka "Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego” – polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki, ustanowione 8 listopada 1974. Nadawana przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego za zasługi w leśnictwie i przemyśle drzewnym. Zniesion ...

                                               

Odznaka honorowa "Zasłużony dla Leśnictwa”

Odznaka honorowa "Zasłużony dla Leśnictwa” – polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki honorowej, ustanowione 2 grudnia 1997. Nadawana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za zasługi w leśnictwie. Ministerstwo z ...

                                               

Okiść

Okiść – zjawisko związane z opadem śniegu osiadającym na gałęziach drzew i krzewów; gruba warstwa ciężkiego śniegu powodująca często łamanie gałęzi, a nawet całych drzew. Połamane w ten sposób drzewo w leśnictwie zwane jest śniegołomem, a gdy doj ...

                                               

Okrajek

Okrajek – ekotonowa forma roślinności, występująca zwykle na granicy lasu i łąki lub pola. Zwykle przybierają postać ziołorośli lub festonów tworzonych przez pnącza. Często tworzone są przez rośliny nitrofilne. Leśne formacje roślinne na swych kr ...

                                               

Osmykiwanie

Osmykiwanie, czemchanie, obijanie – rodzaj szkód wyrządzanych przez jeleniowate w drzewostanach. Uszkodzeniu ulega kora na pniach, która jest zdzierana w wyniku uderzania porożem, pocierania czołem, wycierania scypułu oraz ocierania się tułowiem ...

                                               

Ostęp

Ostęp – podstawowa jednostka systematyzacji lasu, w którym prowadzi się prace zrębowe. W ostępach stosuje się jeden kierunek cięć. Jest to powiązany ze sobą szereg drzewostanów. Poszczególne ostępy rozdzielają linie ostępowe. Przebieg linii ostęp ...

                                               

Park Grzybowy w Piłce

Park Grzybowy – park tematyczny zlokalizowany w Piłce w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Założenie o powierzchni jednego hektara jest pierwszym w Polsce parkiem tematycznym poświęconym grzybom. Osią parku jest ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, p ...

                                               

Pień

Pień drzewa – gruba, zdrewniała łodyga drzew. Powstaje wskutek corocznego przyrastania na wysokość i na grubość. U drzewiastych form nagozalążkowych i dwuliściennych pień zakończony jest koroną. U nielicznych, drzewiastych jednoliściennych pień k ...

                                               

Pilarka łańcuchowa

Pilarka łańcuchowa – przenośne urządzenie służące do pozyskiwania i obróbki drewna oraz do prac z tym związanych. Powszechnie stosowane w ratownictwie, ogrodnictwie oraz przemyśle drzewnym. Pilarka łańcuchowa składa się z dwóch podstawowych eleme ...

                                               

Piła taśmowa

Piła taśmowa, także: pilarka taśmowa, piła wstęgowa, pilarka wstęgowa – narzędzie o napędzie mechanicznym, które przerzyna materiały ząbkowaną metalową wstęgą. Wstęga zwykle przesuwa się za pomocą dwóch kół, obracających się współbieżnie, choć sp ...

                                               

Plantacja

Plantacja – duży teren przeznaczony pod uprawę jednej rośliny. Plantacje występują głównie w krajach gorących stref klimatycznych. Na plantacjach uprawia się głównie: bawełnę tytoń kauczukowiec kawę herbatę trzcinę cukrową banany buraki cukrowe W ...

                                               

Płazowina

Płazowina – powierzchnia leśna z rzadkimi drzewami, pozostałymi po drzewostanie, który z różnych powodów uległ nadmiernemu przerzedzeniu. Zgodnie z Instrukcją Urządzania Lasu jest to drzewostan II klasy wieku o zadrzewieniu do 0.3 włącznie, albo ...

                                               

Pniak

                                               

Podpoziom ściółki

Podpoziom ściółki składa się z nie rozłożonych lub bardzo słabo rozłożonych i zhumifikowanych resztek organicznych, głównie w postaci liści i igieł drzew i krzewów oraz szczątków runa leśnego. W korzystnych warunkach siedliskowych substancje orga ...

                                               

Podszyt

Podszyt, podszycie lasu – warstwa roślinności w ekosystemie leśnym zbudowana z krzewów i niskich drzew o wysokości do 4 m. Gatunki wyrastające w wysokopienne drzewa mogą wchodzić w skład podszytu, jeśli rozwijają się w niekorzystnych warunkach i ...

                                               

Polana

Polana – powierzchnia w obrębie lasu, pozbawiona drzew i porośnięta roślinnością zielną. Polany powstały w wyniku działalności człowieka; albo poprzez wyrąb lasu, albo poprzez wypalanie. Pierwsze polany powstawały w dolinach rzek w wyniku działal ...

                                               

Pomiar sekcyjny

Pomiar sekcyjny - w leśnictwie, jeden z dokładniejszych pomiarów drewna. Polega na zastosowaniu sekcji, czyli odcinków przykładowo co 1 metr. Pomiaru dokonujemy stosując np. wzór Hubera, dla każdej sekcji osobno w podanym przykładzie długość wyno ...

                                               

Potencjalna produkcyjność siedliska

Potencjalna produkcyjność siedliska – możliwa do uzyskania w danych warunkach siedliskowych, wielkość przyrostu sumarycznej produkcyjności w ciągu cyklu produkcji. Przez potencjalną produkcyjność siedliska można rozumieć produkcję drewna która mo ...

                                               

Powierzchnia produkcyjna

Powierzchnia produkcyjna - w gospodarce leśnej powierzchnia przeznaczona bezpośrednio do produkcji materiału sadzeniowego do zadrzewień, zajęta przez siewki, wielolatki, mateczniki oraz ugorowana.

                                               

Powierzchnia próbna

Powierzchnia próbna – wybrana w danym drzewostanie powierzchnia, przeważnie 0.25 ha lub 0.5 ha, na której drzewostan daje mniej więcej wierny obraz całego drzewostanu. Powierzchnie próbne zakłada się w drzewostanach rębnych w celu określenia miąż ...

                                               

Pozaprodukcyjne funkcje lasu

Pozaprodukcyjne funkcje lasu - naturalne funkcje lasu związane z jego stabilizującym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze czyli wpływ na obieg wody, opady, wiatry, temperaturę, mikroklimat, erozję gleb, także oddziaływanie na jakość naszego ...

                                               

Mull (gleba)

Próchnica – bezpostaciowe, organiczne szczątki w różnym stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu rozkładu, głównie roślinne, nagromadzone w glebie albo na jej powierzchni. Zależnie od rozpatrywanych właściwości, stosowane są różne o ...

                                               

Pułapka feromonowa

Pułapka feromonowa – urządzenie, które dzięki wykorzystaniu wabiących substancji zapachowych o charakterze seksualnym lub żerowym może być wykorzystywane w ochronie lasu do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów leśnych. Pułapki feromonowe s ...