ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 482
                                               

Team building

Team building – wszelkiego rodzaju formy integracji grupy sprawiające, że poszczególni jej członkowie wzajemnie poznają swoje mocne i słabe strony, poznają się nawzajem, definiują wzajemne role zespołowe lub uczą współpracy w swoim zespole. Team ...

                                               

Teoria najbardziej niepożądanego współpracownika

Teoria najbardziej niepożądanego współpracownika – teoria funkcjonująca w zakresie dziedziny psychologii stosowanej, jaką jest psychologia pracy. Zgodnie z tą teorią, skuteczność lidera zależy od cech osobowościowych oraz stopnia kontroli. Im niż ...

                                               

Teoria wzmocnień

Teoria wzmocnień – koncepcja behawiorystyczna, według której zachowanie człowieka jest zależne od wyposażenia genetycznego oraz od środowiska fizycznego i społecznego, przy czym stany wewnętrzne nie wpływają na ludzkie reakcje. Kluczowym pojęciem ...

                                               

Teorie karier

Teorie karier – koncepcje wyjaśniające i opisujące mechanizmy funkcjonowania osobowości jednostki, które stanowią podstawy doradztwa karier. Teorie karier: pozwalają przewidywać przebieg zjawisk; są podstawą do gromadzenia i analizy danych odnosz ...

                                               

TRIZ

TRIZ, ros. Теория решения изобретательских задач – jedno z popularniejszych narzędzi prakseologii, a dokładniej działu nazwanego inwentyką. Jest to jednocześnie dzieło życia rosyjskiego uczonego Henryka Saulowicza Altszullera, powstałe w roku 194 ...

                                               

Władza organizacyjna

Władza według M. Webera – prawdopodobieństwo, że pewne lub wszystkie polecenia pochodzące z danego źródła znajdą posłuch w danej grupie osób. Władza teoria transakcji społecznych – transakcja wymiany – jedna osoba nakłania drugą do podporządkowan ...

                                               

Wypadkowość

Wypadkowość – suma wypadków zaistniałych w określonym czasie, zazwyczaj w ciągu roku, przedstawiona za pomocą wskaźników. Wskaźniki umożliwiają porównywanie, ocenianie i szeregowanie zakładów, branż i państw pod względem wielkości wypadkowości.

                                               

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe, syndrom wypalenia zawodowego, syndrom burnout – występuje, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawia ...

                                               

Wywiad ustrukturyzowany

Wywiad ustrukturyzowany, wywiad standaryzowany – technika badawcza stosowana w badaniach jakościowych. Typ wywiadu, w którym pytania są opracowane wcześniej, i są zadawane respondentowi w z góry ustalonej kolejności.

                                               

Zachowanie organizacyjne

Zachowanie organizacyjne to współczesna dyscyplina koncentrująca się na behawioralnych aspektach zarządzania. Dziedzina zachowania organizacyjnego, czerpie z szerokiej interdyscyplinarnej podstawy – z psychologii, socjologii, antropologii, ekonom ...

                                               

Zadowolenie z pracy

Zadowolenie z pracy to termin zdefiniowany przez Edwina A. Lockea. Według niego jest to przyjemny stan emocjonalny, będący rezultatem percepcji przez jednostkę swojej pracy jako realizującej lub dającej okazję do realizacji istotnych wartości dos ...

                                               

Zależnościowy model przywództwa Fiedlera

Zależnościowy model przywództwa wprowadził Fred Fiedler. Nie koncetrował się on na osobie przywódcy, ale na czynnikach, które wpływają na model kierowania. Według Fiedlera wybór stylu kierowania zależy od takich czynników jak: poziom władzy relac ...

                                               

Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów

Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów) – technologia automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych, z wykorzystaniem programów komputerowych – robotów symulujących pracę człowieka. Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów znajduje zastosowanie w go ...

                                               

Ruch robotniczy

Ruch robotniczy – ruch polityczno-społeczny stawiający sobie za cel obronę interesów robotników i ochronę ich praw. Powstał wraz z rozwojem kapitalizmu i demokratyzacją społeczeństw w XIX wieku. Pierwszym ruchem o charakterze robotniczym był ludd ...

                                               

A las barricadas

A las barricadas – jedna z najpopularniejszych pieśni hiszpańskich anarchistów w czasie hiszpańskiej wojny domowej, śpiewana na melodię Warszawianki 1905 roku skomponowaną przez Józefa Pławińskiego. Słowa napisał Valeriano Orobón Fernández w 1936 ...

                                               

Alzacka Republika Rad

Alzacka Republika Rad – krótkotrwała republika socjalistyczna, powołana w okresie niemieckiej rewolucji 10 listopada 1918 na terenie Alzacji i Lotaryngii. W ostatnich dniach I wojny światowej wybuchł w kilońskim porcie wojennym bunt marynarzy, za ...

                                               

Anarchosyndykalizm

Anarchizm syndykalistyczny – doktryna polityczna i ekonomiczna powstała pod koniec XIX w. z inicjatywy Fernanda Pelloutiera i Georges’a Sorela, będąca syntezą anarchizmu, wolnościowego socjalizmu i komunizmu.

                                               

Antykapitalizm

Antykapitalizm – termin oznaczający sprzeciw wobec kapitalizmu. Ściślej, odnosi się do osób i organizacji zabiegających o zastąpienie go innym systemem. Pojęcie odnosi się do wielu różnych ideologii, czy ruchów, nierzadko walczących również międz ...

                                               

Archiwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Archiwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – rocznik ukazujący się w latach 1980-1988 w Warszawie. Wydawane było przez Centralne Archiwum KC PZPR. Redaktorami naczelnymi byli: Józef Jakubowski, Andrzej Choniawko, Bożena Janikowska. Łącznie ...

                                               

Archiwum Ruchu Robotniczego

Archiwum Ruchu Robotniczego – czasopismo ukazujące się nieregularnie w latach 1973-1988. Wydawane było przez Centralne Archiwum KC PZPR. Redaktorami naczelnymi byli: Feliks Tych i Aleksander Kochański. Pismo publikowało teksty źródłowe, od roku " ...

                                               

Autonomizm

Autonomizm – nurt radykalnie lewicowej myśli politycznej, powstały w latach 60. XX wieku we Włoszech jako kontynuacja ruchu komunizmu robotniczego. Z czasem ruch ten zasymilował wiele elementów myśli anarchistycznej, łącząc je z marksizmem. Grupy ...

                                               

Piotr Bardowski

Piotr W. Bardowski, ps. "Jeż”, "Miłkowski”, "Rosjanin” – sędzia pokoju, rosyjski działacz ruchu rewolucyjnego, współpracownik Pierwszego Proletariatu i Narodnej Woli.

                                               

Otto Bauer

Otto Bauer – austriacki filozof, polityk, ekonomista i socjolog żydowskiego pochodzenia. Po roku 1918 przywódca socjaldemokracji austriackiej, w latach 1918-1919 minister spraw zagranicznych Austrii.

                                               

Bawarska Republika Rad

Bawarska Republika Rad – powołana w drodze rewolucji 13 kwietnia 1919 republika socjalistyczna na terenie Bawarii, podczas rewolucji listopadowej 1918/1919.

                                               

August Bebel

August Ferdinand Bebel, jeden z założycieli i wieloletni przywódca niemieckiej socjaldemokracji. Początkowo związany z ruchem liberalnym, w 1869 współzałożyciel SDAP Sozialdemokratische Arbeiterpartei. W 1875 z połączenia SDAP z lassalowskim ADAV ...

                                               

Biblioteka Myśli Socjalistycznej

Biblioteka Myśli Socjalistycznej – seria wydawnicza zainicjowana w 1958 przez wydawnictwo Książka i Wiedza, w ramach której publikowano przekłady najwybitniejszych dzieł z dziedziny myśli socjalistycznej a także zbiory tekstów polskich autorów.

                                               

Biuletyn Biura Historycznego CRZZ

Biuletyn Biura Historycznego CRZZ – kwartalnik ukazujący się w Warszawie w latach 1962-1966. Wydawcą było Biuro Historyczne Centralnej Rady Zrzeszenia Związku Związków Zawodowych. Redaktorami naczelnymi byli: Zygmunt Kratka, Lucjan Kieszczyński, ...

                                               

Louis Blanc

Urodził się w Madrycie, gdzie jego ojciec był generalnym inspektorem finansów w czasie rządów Józefa Bonaparte. Studiował później w Paryżu, żyjąc w ubóstwie. Pisał wówczas artykuły do różnych czasopism. Założył pismo Revue du progrès, w którym op ...

                                               

Bolszewicy

Bolszewicy – w latach 1903–1912 frakcja Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, która na II Zjeździe tej partii w 1903 roku uznała się za większościową, swoich przeciwników nazwała mienszewikami. Następnie samodzielna partia - SDPRR.

                                               

Cukunft

Cukunft, właśc. Związek Młodzieży Cukunft – lewicowa żydowska organizacja młodzieżowa Bundu. Została założona w 1910 roku, a w 1916 roku otrzymał oficjalnie nazwę Jugnt Bund Cukunft. Organem prasowym organizacji był "Jugnt Weker”. W 1921 roku w w ...

                                               

Czarny blok

Czarny blok – taktyka demonstracji stosowana przez anarchistów i autonomistów, polegająca na ubieraniu się na czarno i maskowaniu się w celu utrudnienia identyfikacji przez policję. Od połowy lat 90. taktykę czarnego bloku zaadaptowało wiele grup ...

                                               

Czegóż chcą

Czegóż chcą - zbiór 24 polskich wierszy socjalistycznych i rewolucyjnych, wydany w 1882 w Genewie. Ukazał się nakładem pisma "Przedświt”. Zawierał pierwodruk wiersza Czerwony sztandar autorstwa Bolesława Czerwieńskiego. Tom, charakteryzujący się ...

                                               

Czerwona panika

Czerwona Panika – termin odnoszący się do dwóch okresów silnego antykomunizmu w historii Stanów Zjednoczonych: pierwszy w latach 1919–1920, drugi, związany z zimną wojną, od 1947 do 1957 r. Oba etapy czerwonej paniki charakteryzowały się strachem ...

                                               

Czerwone Zagłębie

Czerwone Zagłębie – określenie używane w odniesieniu do Zagłębia Dąbrowskiego podkreślające silne związki regionu z ruchem robotniczym. Zagłębie było na przełomie XIX i XX wieku najbardziej uprzemysłowionym regionem na ziemiach polskich pod zabor ...

                                               

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie

Pomnik Czynu Rewolucyjnego lub Pomnik Walk Rewolucyjnych – monument znajdujący się w samym centrum Rzeszowa u zbiegu alei Łukasza Cieplińskiego i alei Józefa Piłsudskiego.

                                               

Demokracja rad

Demokracja rad – forma ustrojowa w ZSRR i zastosowana przez różne państwa powstałe pod wpływem rewolucji październikowej, oparta na przedstawicielstwie rad pracowniczych, z języka rosyjskiego "sowietów”, od tego zwana także demokracją sowiecką. D ...

                                               

Die Arbeiter von Wien

Die Arbeiter von Wien – pieśń socjalistyczna powstała najprawdopodobniej w 1927 r., kiedy to podczas rewolty lipcowej zostało zastrzelonych 89 demonstrantów. Tekst napisał Fritz Brügel – wiedeński poeta, eseista i dziennikarz. Melodia została zap ...

                                               

Dieło Truda

Dieło Truda – czasopismo, a zarazem określenie grupy rosyjskich anarchistów przebywających na emigracji we Francji po zwycięstwie bolszewików w rosyjskiej wojnie domowej i upadku powstania machnowców na Ukrainie.

                                               

Eduard Bernstein

Eduard Bernstein – ideolog niemieckiej socjaldemokracji, twórca rewizjonizmu w ruchu robotniczym. Uważał, że dobro jednostki jest nadrzędne. Formułował teorię "wrastania” socjalizmu w system kapitalistyczny, by potem przekształcić stosunki społec ...

                                               

Federacja Robotników Regionu Hiszpanii

Federacja powstała w 1881 głównie z inicjatywy działaczy Josepa Llunasa y Pujalsa, Rafaela Fargi Pellicera i Antonio Pellicera, po rozwiązaniu Hiszpańskiej Federacji Regionalnej Federación Regional Española, która stanowiła hiszpańską sekcję I Mi ...

                                               

Francs-tireurs et partisans – Main d’oeuvre immigrée

Les Francs-tireurs et partisans – main-doeuvre immigrée – podziemna organizacja wojskowa francuskiego ruchu oporu. Podlegała kierownictwu Wolnych Strzelców i Partyzantów; jej członkami byli imigranci z różnych krajów osiedli we Francji przed II w ...

                                               

Front Ludowy

Front Ludowy - określenie koalicji tworzonych w latach 1935-1938 przez partie komunistyczne z partiami socjalistycznymi, socjaldemokratycznymi i liberalnymi, będących reakcją na przejecie władzy w Republice Weimarskiej przez NSDAP i ekspansję ruc ...

                                               

Front Robotniczy (dwutygodnik syndykalistyczny)

Front Robotniczy – dwutygodnik, okresowo tygodnik syndykalistyczny wydawany w Warszawie w latach 1931–1939. Organ Związku Związków Zawodowych. Redaktorem naczelnym pisma był główny, obok Kazimierza Zakrzewskiego, teoretyk polskiego syndykalizmu J ...

                                               

Głos Kobiet

Głos Kobiet – czasopismo Centralnego Wydziału Kobiet Polskiej Partii Socjalistycznej skierowane do robotnic, stawiające sobie za cel ich aktywizację społeczno-polityczną. Było wydawane w latach 1908–1939. Początkowo pismo wychodziło od 1904 roku ...

                                               

Gromady Ludu Polskiego

Gromady Ludu Polskiego, właśc. Lud Polski – emigracyjna organizacja polska działająca w Anglii w latach 1835-1846, w skład której wchodziły radykalnie demokratyczne Gromady Grudziąż i Humań oraz autonomiczna gromada Praga. Nazwy te nawiązywały do ...

                                               

George Julian Harney

George Julian Harney – brytyjski polityk, dziennikarz i jeden z przywódców czartyzmu. Urodził się w Deptford, jego ojciec był marynarzem. W wieku 11 lat rozpoczął naukę w szkole morskiej, jednakże nauki nie ukończył. Sprzedawał nielegalną gazetę ...

                                               

Historia ruchu komunistycznego

Zwolennicy komunizmu szukali początków swojego ruchu już w starożytności. Wskazywali, że komunistyczny charakter miały bunty uciśnionych, zmierzające do ich wyzwolenia, np. powstanie Spartakusa w 73-71 r. p.n.e. W historii istniało też wiele ruch ...

                                               

Historia ruchu socjalistycznego

Użycie terminu socjalizm po raz pierwszy przypisuje się francuskim ekonomistom Pierre’owi Leroux i Marie Roch Louis Reybaudowi. W Wielkiej Brytanii terminu socialism użył po raz pierwszy działacz spółdzielczy Robert Owen w 1827 roku. Pierwszym nu ...

                                               

Internacjonalizm

Internacjonalizm w demokracji kapitalistycznej ma wzmacniać poczucie tolerancji pomiędzy narodami, prowadzić do wymieszania się substratów narodowych, pomagać ma on w stworzeniu jednego organizmu ludzkiego niepodzielonego na narody czy rasy. Ma w ...

                                               

Jean Jaurès

Jean Léon Jaurès – francuski przywódca socjalistyczny, zamordowany przez francuskiego nacjonalistę. Krytykował program skrajnej lewicy, tzw. blankizm czy nawet anarchosyndykalizm. Walczył o pokój i proponował odwołanie się do formy strajku powsze ...