ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 476
                                               

Euro NCAP

Euro NCAP – niezależna niedochodowa organizacja ds. oceny bezpieczeństwa pojazdów, sponsorowana przez różne niezależne organizacje, wspierana przez rządy niektórych krajów europejskich. Powstała w 1997 roku. Jej głównym celem było testowanie samo ...

                                               

EuroRAP

EuroRAP - powstała w 2001 roku organizacja międzynarodowa, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa na europejskich drogach. Jej członkami są organizacje motoryzacyjne oraz eksperci z 29 krajów.

                                               

Institution of Electrical Engineers

Institution of Electrical Engineers, IEE - brytyjska instytucja skupiająca ludzi zawodowo związanych z elektrycznością, elektroniką, przemysłem i informatyką, działająca w latach 1871-2006. Instytucja założona została w roku 1871 jako Society of ...

                                               

Institution of Incorporated Engineers

Institution of Incorporated Engineers - brytyjska interdyscyplinarna organizacja skupiająca inżynierów. Od 2006 po połączeniu z IEE wchodzi w skład IET. Przed fuzją skupiała ona około 40 000 członków. Początki instytucji sięgają roku 1884, kiedy ...

                                               

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, IEEE – organizacja typu non-profit skupiająca osoby zawodowo związane z elektrycznością i elektroniką, a także pokrewnymi dziedzinami. Powstała w 1963 roku, w wyniku konsolidacji Amerykańskiego Insty ...

                                               

Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles

Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles – organizacja gromadząca producentów samochodów. Koordynuje komunikację między producentami oraz organizuje wystawy motoryzacyjne.

                                               

X PRIZE Foundation

X PRIZE Foundation – organizacja non-profit fundująca nagrody w celu stymulacji publicznego współzawodnictwa. Organizacja ogłosiła przyznanie nagród o różnych wysokościach za osiągnięcie wymaganych kryteriów w różnych dziedzinach nauki i techniki.

                                               

Związek zawodowy

Związek zawodowy – masowa organizacja społeczna zrzeszająca ludzi pracy najemnej na zasadzie dobrowolności. Jej celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych. Tworzona może być według kryteriów gałęzi produkcji, zawodu lub regionu, w którym ...

                                               

Białoruski Niezależny Związek Zawodowy

Białoruski Niezależny Związek Zawodowy – białoruski niezależny związek zawodowy górników, pracowników chemicznej, naftowej, energetycznej, transportowej, budowlanej i innych branż. Związek utworzono 3 czerwca 1993 z inicjatywy Niezależnego Związk ...

                                               

Centralna Organizacja Szwedzkich Robotników

Centralna Organizacja Szwedzkich Robotników – szwedzka syndykalistyczna federacja związków zawodowych. W przeciwieństwie do innych szwedzkich związków, SAC zrzesza pracowników ze wszystkich zawodów i branż, a także bezrobotnych, studentów i emery ...

                                               

Deutsche Arbeitsfront

Deutsche Arbeitsfront – niemiecka organizacja korporacyjna, działająca pod nadzorem NSDAP, łącząca robotników, rzemieślników, pracowników umysłowych i pracodawców. DAF dzielił się na 18 wspólnot według gałęzi przemysłu. Utworzony 10 maja 1933 rok ...

                                               

Equity (związek zawodowy)

Equity - brytyjski związek zawodowy grupujący przede wszystkim aktorów, a w mniejszym stopniu także piosenkarzy, tancerzy, modelki, choreografów, scenografów, reżyserów i inspicjentów, jak również prezenterów radiowych i telewizyjnych oraz artyst ...

                                               

Europejska Federacja Pracowników Transportu

Europejska Federacja Pracowników Transportu jest organizacją związkową zrzeszającą transportowe związki zawodowe z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów Europy Wschodniej.

                                               

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych – europejskie zrzeszenie związków zawodowych, utworzone celem pogłębienia integracji europejskiego ruchu związkowego.

                                               

Federación Obrera Regional Argentina

Federación Obrera Regional Argentina – pierwsza argentyńska, krajowa centrala związkowa, założona w 1901 roku. W 1915 roku podzieliła się na dwa obozy, większy z nich w 1922 roku zmienił nazwę na Unión Sindical Argentina, a drugi, mniejszy, zakoń ...

                                               

Federacja Związków Zawodowych Ukrainy

Federacja Związków Zawodowych Ukrainy - największa na Ukrainie federacja związków zawodowych, należy do niej ponad 85 % członków związków zawodowych. Federacja powstała w 1990, w jej skład wchodzi między innymi 44 związki branżowe, oraz 27 region ...

                                               

Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union

Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union – niemiecki anarchosyndykalistyczny związek zawodowy założony w 1977. Od 2018 należy do Międzynarodowej Konfederacji Pracy.

                                               

International Union of Sex Workers

International Union of Sex Workers jest związkiem zawodowym branży usług seksualnych powstałym w 2000 w Wielkiej Brytanii. Głównym celem związku jest walka o dekryminalizację prostytucji i uznanie jej jako zawodu. Oferuje seks-pracownikom bezpłat ...

                                               

Jeden Wielki Związek

Jeden Wielki Związek, Wielki Związek – kanadyjski związek zawodowy powołany do życia w 1919 roku na zjeździe w Calgary. Zorganizował szereg strajków w 1919 roku, z których największy przeprowadzono w Winnipegu.

                                               

Krajowa Konfederacja Pracy

Krajowa Konfederacja Pracy – hiszpańska anarchosyndykalistyczna centrala związków zawodowych należąca do Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników. Odgrywa istotną rolę w ruchach społecznych związanych z anarchizmem. Koncentruje się na zasadach ...

                                               

Labor Management Relations Act

Labor Management Relations Act of 1947, Ustawa Tafta-Hartleya – jedna z głównych ustaw prawa pracy w Stanach Zjednoczonych, określająca ramy prawne dla funkcjonowania związków zawodowych w tym kraju, wraz z wcześniejszą ustawą NLRA, której postan ...

                                               

Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu

Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu jest światową federacją związków zawodowych pracowników transportu, zał. w Londynie jako Międzynarodowa Federacja Marynarzy i Dokerów. Na początku XX siedziba mieściła się w Niemczech, najpierw w Ha ...

                                               

Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych

Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych – międzynarodowa organizacja związków zawodowych działająca od 1919 do 1945 r. Zbliżona do Socjalistycznej Międzynarodówki Robotniczej.

                                               

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych – największe światowe zrzeszenie związków zawodowych. Organizacja powstała na kongresie założycielskim w dniach 1-3 listopada 2006 w Wiedniu w wyniku zjednoczenia dwóch dotychczas największych świat ...

                                               

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników albo Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników – międzynarodowa federacja zrzeszająca anarchosyndykalistyczne związki zawodowe.

                                               

National Labor Relations Act

National Labor Relations Act of 1935, Ustawa Wagnera – jedna z głównych ustaw prawa pracy Stanów Zjednoczonych, tworząca ramy prawne dla funkcjonowania związków zawodowych w tym kraju. Zagwarantowała prawo pracowników sektora prywatnego do dobrow ...

                                               

Nowy Robotnik

Nowy Robotnik – ogólnopolski miesięcznik społeczno-polityczny – ukazujący się od września 2003 do września 2006 roku. Czasopismo związane było z młodą polską lewicą, ruchem alterglobalistycznym oraz ruchem związkowym. Nowy Robotnik powstał jako k ...

                                               

Robotnicy Przemysłowi Świata

Robotnicy Przemysłowi Świata – rewolucyjny związek zawodowy założony w 1905 w Chicago; odwołuje się w swych założeniach do rewolucyjnego syndykalizmu.

                                               

Sindicato Andaluz de Trabajadores

Sindicato Andaluz de Trabajadores Andaluzyjski Związek Zawodowy Pracowników i Pracownic to andaluzyjski związek zawodowy o profilu lewicowym, utworzony w Sewilli 23 września 2007 roku. Związek powstał z połączenia z połączenia kilku organizacji a ...

                                               

Światowa Federacja Związków Zawodowych

Światowa Federacja Związków Zawodowych – ŚFZZ, – międzynarodowa centrala związkowa, założona w październiku 1945 w Paryżu. W 1949 r., na tle kontrowersji względem Planu Marshalla, wystąpiły z niej związki, które utworzyły Międzynarodową Konfedera ...

                                               

UNISON (związek zawodowy)

UNISON – związek zawodowy działający w Wielkiej Brytanii Powstał w 1993 rok z połączenia ówczesnych trzech mniejszych organizacji związkowych: "National Union of Public Employees” ogólnobrytyjski związek pracowników sektora publicznego, "Confeder ...

                                               

Wszechrobotniczy Front Bojowy

Wszechrobotniczy Front Bojowy, PAME – grecka centrala związków zawodowych utworzona 3 kwietnia 1999 r. w Atenach z inicjatywy działaczy związkowych związanych z Komunistyczną Partią Grecji. W kongresie założycielskim, odbywającym się na Stadionie ...

                                               

Doktryna polityki gospodarczej

Doktryna polityki gospodarczej – uporządkowany zbiór założeń, poglądów i twierdzeń dotyczących oddziaływania państwa na gospodarkę z zagadnieniami systemów ekonomicznych i ustroju na czele. Doktryny polityki gospodarczej częściowo nawiązują do do ...

                                               

Agraryzm

Agraryzm – doktryna społeczna i ruch społeczny, głoszące, że podstawą gospodarki jest rolnictwo oparte na samodzielnych gospodarstwach rolnych. Rolnicy są według jej założeń najważniejszymi producentami dóbr materialnych. Dąży do zwiększenia dzia ...

                                               

Doktryna industrializacji

Doktryna industrializacji – doktryna polityki gospodarczej sformułowana w okresie międzywojennym w ZSRR, przypisująca główną rolę w procesie rozwoju rozbudowie przemysłu ciężkiego oraz gałęzi wytwarzających środki produkcji. Po II wojnie światowe ...

                                               

Dystrybucjonizm

Dystrybucjonizm – doktryna polityczna odrzucająca zarówno rządzony przez monopole kapitalizm, jak i cechujący się wszechwładzą państwa socjalizm, uważając je za ustroje w równym stopniu krępujące indywidualizm i ograniczające własność. Postuluje ...

                                               

Fiskalizm

Fiskalizm – polityka państwa polegająca na dążeniu do osiągnięcia jak największych wpływów do budżetu poprzez nakładanie kolejnych obciążeń podatkowych na podatników.

                                               

Interwencjonizm

Interwencjonizm, regulacjonizm – stosunki gospodarczo-polityczne, polegające na bezpośrednich interwencjach państwa na rynku. Niekiedy interwencjonizm jest rozumiany jako teoria ekonomiczna zalecająca takowe podejście. Zakres i wykorzystanie tych ...

                                               

Kapitalizm państwowy

Kapitalizm państwowy – pojęcie ekonomiczno-polityczne wykorzystywane w różnych znaczeniach przez liberałów oraz marksistów, a także przez niezależnych ekspertów. W swoim klasycznym znaczeniu kapitalizm państwowy oznaczał gospodarkę, w której kapi ...

                                               

Koordynatoryzm

Koordynatoryzm – system ekonomiczny, w którym kontroli nie sprawują ani posiadacze kapitału, ani zwykli pracownicy. Jest ona w rękach klasy koordynatorów, czyli menadżerów, administratorów, inżynierów, intelektualistów uniwersyteckich, doktorów, ...

                                               

Liberalizm gospodarczy

Liberalizm gospodarczy – doktryna ekonomiczna opierająca się na wolności działalności gospodarczej w granicach prawa, wywodząca się z leseferyzmu. Wychodzi z założenia, że każdy człowiek kieruje się zasadą korzyści materialnej. Doktryna liberaliz ...

                                               

Liberalizm klasyczny

Liberalizm klasyczny – doktryna polityczno-gospodarcza, podkreślająca wolność jednostek, biorąca za podstawę zasadę, iż funkcjonowanie aparatu państwa powinno być ograniczone jedynie do minimum.

                                               

Nacjonalizm gospodarczy

Nacjonalizm gospodarczy, nacjonalizm ekonomiczny lub populizm ekonomiczny – ideologia zakładająca przewagę interwencjonizmu gospodarczego nad innymi mechanizmami rynkowymi, zapewniającej państwu niezależność. Nacjonaliści ekonomiczny popierają m. ...

                                               

Neokeynesizm

Neokeynesizm – doktryna ekonomiczna stanowiąca syntezę monetaryzmu i keynesizmu, będąca jego naturalną ewolucją na skutek kryzysów naftowych, podczas których teoria Keynesa zdawała się zawodzić. Jest to nurt heterogeniczny, cechuje się dużą różno ...

                                               

Neokorporacjonizm

Neokorporacjonizm – hipoteza, zgodnie z którą nacisk w polityce gospodarczej nie powinien być kładziony jedynie na poszukiwanie i wybór priorytetów, lecz także na koordynację i wdrażanie tej polityki. Oznacza wysoko skoordynowaną i zorganizowaną ...

                                               

Nowa szkoła austriacka

Nowa szkoła austriacka – nurt polityki gospodarczej, którego przedstawiciele nawiązują do dorobku klasycznej szkoły austriackiej. Najbardziej znanym przedstawicielem nurtu nowej szkoły austriackiej był F. von Hayek, uczeń L. von Misesa. Prace teg ...

                                               

Ordoliberalizm

Ordoliberalizm – nurt zbliżony do liberalizmu, wykształcony w Niemczech w latach 30. i 40. XX wieku. Głównymi teoretykami ordoliberalizmu byli Franz Böhm, Alexander Rüstow, Wilhelm Röpke, Walter Eucken. Związani z tym nurtem byli także: Ludwig Er ...

                                               

Paternalizm

Paternalizm – ingerencja w działanie lub ograniczenie wolności innej osoby lub grupy, motywowane ich dobrem lub koniecznością ochrony. Jednostki, które otacza się paternalistyczną opieką, uznawane są za niezdolne do samodzielnego kierowania swoim ...

                                               

Reaganomika

Reaganomika – ekonomia podażowa, która była prowadzona w latach osiemdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych za prezydentury Ronalda Reagana, cechująca się obniżaniem podatków, zmniejszaniem wydatków budżetowych, ograniczaniem ingerencji pań ...

                                               

Socjaldemokracja

Socjaldemokracja – lewicowy ruch społeczny wywodzący się z ruchu robotniczego. Współczesne partie socjaldemokratyczne opowiadają się za równowagą między rynkiem a państwem, oraz między jednostką a społeczeństwem, czyli za kompromisem między uznan ...