ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 466
                                               

Orco Property Group

Orco Property Group SA – francuski deweloper nieruchomości z siedzibą w Luksemburgu. Jego polska siedziba znajduje się w budynku Central Tower w Warszawie. Obecnie przedsiębiorstwo zarządza aktywami o łącznej wartości około 2.2 mld euro.

                                               

Panattoni

Panattoni Development Company – międzynarodowa firma deweloperska zajmująca się głównie nieruchomościami przemysłowymi oraz magazynami. Posiada 30 biur zarządzających inwestycjami w 200 miastach Europy oraz Ameryki Północnej. Od powstania przedsi ...

                                               

Prelios

Prelios to włoska firma deweloperska oraz zarządzająca nieruchomościami, która jest spółką córką firmy Pirelli. Łączny majątek firmy na koniec 2006 wyniósł 14.5 mld euro.

                                               

Gustavo Romeo Vincenti

Gustavo Romeo Vincenti – maltański architekt i deweloper. Od młodości interesował się architekturą, w 1911, w wieku 23 lat uzyskał dyplom architekta na University of Malta. Urodzony w Valletcie, w zamożnej rodzinie, był w stanie kupować ziemię, p ...

                                               

Najem lokalu

Najem lokalu – umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać lokal do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Wynajmujący ma obowiązek wydania najemcy lokalu w ...

                                               

Nieruchomość wspólna

Nieruchomość wspólna - grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość wspólna jest wyodrębniona przy okazji ustanawianej odrębnej własności lokali - należą do niej wszystkie części ...

                                               

Odrębna własność lokalu

Przedmiotem odrębnej własności lokalu może być samodzielny lokal. Ustanowienie odrębnej własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną regulują przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności ...

                                               

Pomieszczenie przynależne

Pomieszczenie przynależne – pomieszczenie, które zgodnie z ustawą o własności lokali, stanowi część składową samodzielnego lokalu, nawet jeśli dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do lokalu.

                                               

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Obecnie od 31 lipca 2007 r. nie ma możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Prawo to wcześniej było ustanawiane przez spółdzielnie mieszkaniowe i nadal przysługuje osobom, na rzecz których zostało ustanowione. Osoba ...

                                               

Udział w nieruchomości wspólnej

Udział w nieruchomości wspólnej – wyrażona ułamkiem lub procentem wielkość udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej, określona dla każdego samodzielnego lokalu położonego na danej nieruchomości gruntowej bądź budynkowej. Wielkość tę okreś ...

                                               

Ustawa o własności lokali

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali – ustawa określająca zasady ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali, prawa i obowiązki właścicieli, oraz zarząd nieruchomością wspólną. Została uchwalona przez sejm II kadencji 24 czer ...

                                               

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa – ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej wprowadziła ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994, która weszła w życie 1 stycznia 1995. Przepisy ustawy sta ...

                                               

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej – organ wspólnoty mieszkaniowej, który kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Zarząd składa się z osób fizycznych, wybranyc ...

                                               

Zarządca przymusowy

Zarządca przymusowy – zarządca przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym w trybie art 1064 1 kpc i nast. lub zarządca nieruchomości w toku egzekucji sądowej z nieruchomości a także zarządca nieruchomości wspólnej ustanowiony przez sąd w trybie a ...

                                               

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Zaświadczenie o samodzielności lokalu – dokument urzędowy, potwierdzający, że dany lokal spełnia wymagania samodzielności lokalu zawarte w ustawie o własności lokali.

                                               

Spółdzielnia mieszkaniowa

Spółdzielnia mieszkaniowa – podmiot działający na podstawie: ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, ustawy 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U. z 2001 r. nr 4, poz. 27 – tekst jednolity z dnia 7 sierpnia 2013 ...

                                               

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – największa spółdzielnia mieszkaniowa w województwie śląskim, jest zaliczana do grupy największych spółdzielni w kraju. Kieruje kompleksem mieszkaniowym, którego łączna powierzchnia przekracza milion metrów.

                                               

Kooperatywa mieszkaniowa

Kooperatywa mieszkaniowa – dobrowolne zrzeszenie grupy osób współdziałających ze sobą w celu nabycia działki i wybudowania na niej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Pomysł zrodził się w Danii ...

                                               

Osiedle Lubonianka

Osiedle Lubonianka – osiedle mieszkaniowe w Luboniu, w rejonie Żabikowa. Osiedle to, nazywane popularnie Lubonianką, sprawia wrażenie "miasta w mieście", ponieważ mieszka w nim ponad 5.5 tysiąca osób około 1/5 mieszkańców Lubonia, które na co dzi ...

                                               

Osiedle robotnicze na Czartorii w Poznaniu

Osiedle robotnicze na Czartorii – pozostałość założenia osiedlowego dla robotników w Poznaniu na Czartorii na osiedlu samorządowym Stare Miasto. Głód mieszkaniowy wśród uboższych warstw społecznych, przede wszystkim rozwijającej się klasy robotni ...

                                               

Zespół mieszkaniowy PGB przy ul. Czajczej w Poznaniu

Zespół mieszkaniowy PGB przy ul. Czajczej – zabytkowy zespół domów mieszkalnych wzniesiony dla niezamożnych lokatorów w 1913 w Poznaniu przy ul. Czajczej róg Powstańczej na Wildzie, w niedużej odległości od centrum dzielnicy – Rynku Wildeckiego. ...

                                               

Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej występuje tylko w tych spółdzielniach mieszkaniowych, które budują domy jednorodzinne w celu przeniesienia ich własności na członków. Ustawodawca licząc się z tym, że do przekształcenia do ...

                                               

Tinggården

Tinggården - duński spółdzielczy projekt mieszkaniowy, zlokalizowany w Herfolge, na południe od Kopenhagi. Zespół mieszkaniowy został zrealizowany w latach 1977-1979, jako eksperymentalny projekt urbanistyczny. Składa się z 80 mieszkań umieszczon ...

                                               

Wycena nieruchomości

W prawie polskim wycena nieruchomości została zdefiniowana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jako proces, w którym dokonuje się: ustalenia wartości katastralnej nieruchomości. określenia wartości odtworzeniowej ni ...

                                               

Automatyczny model wyceny

Automatyczny model wyceny – usługa umożliwiająca wycenę nieruchomości przy użyciu modelowania matematycznego i bazy danych transakcji na rynku nieruchomości. Większość automatycznych modeli wyceny korzysta z cen transakcyjnych okolicznych nieruch ...

                                               

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy – osoba fizyczna posiadająca w Polsce uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Rozwoju lub jego poprzedników prawnych w trybie ustawy: z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho ...

                                               

Wartość katastralna nieruchomości

Pojęcie wartości katastralnej w Polsce definiuje ustawa o gospodarce nieruchomościami. W myśl jej zapisów, wartość katastralną nieruchomości stanowi wartość ustalona okresowo w procesie powszechnej taksacji nieruchomości. Celem jej określania jes ...

                                               

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości – najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na rynku, przy założeniu, że strony transakcji są od siebie niezależne, i upłynął odpowiedni czas do wyeksponowania nieruchomości. Wartość nieruchomości określana jest p ...

                                               

Wartość odtworzeniowa nieruchomości

Wartość odtworzeniowa nieruchomości – jest określana, gdy wycena dotyczy nieruchomości niewystępujących na rynku. Wartość odtworzeniową stosuje się również wówczas, gdy ma ona oparcie w przepisach szczególnych, np. w przepisach regulujących obowi ...

                                               

Wartość rynkowa nieruchomości

Wartość rynkowa nieruchomości – oznacza szacunkową kwotę, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, dz ...

                                               

Wycena nieruchomości podejściem porównawczym

Wycena nieruchomości podejściem porównawczym – podejście porównawcze oparte jest na podobnych transakcjach wolnorynkowych w tej samej lub podobnej okolicy i przeprowadzenia porównań z nieruchomością wycenianą dla skorygowania różnic. Gdy nierucho ...

                                               

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami – działalność zawodowa polegająca na zawodowym wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości: planowanie krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zacho ...

                                               

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości – tytuł nadawany przez Institute of Real Estate Management zarządcom nieruchomości, którzy spełnią określone przez ww. instytut kryteria. Kryteria decydujące o przyznaniu tytułu zostały, w założeniach IREM, zapr ...

                                               

Fundusz Kwaterunku Wojskowego

Fundusz Kwaterunku Wojskowego – fundusz utworzony przy Ministerstwie Spraw Wojskowych posiadający osobowość prawną, na mocy rozporządzenia wykonawczego marszałka Józefa Piłsudskiego z dn. 2 czerwca 1927 r. w porozumienium z Ministrami Skarbu, Rob ...

                                               

Institute of Real Estate Management

Institute of Real Estate Management, IREM – Instytut Zarządzania Nieruchomościami, międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające zarządców nieruchomości założone w 1933 roku w Chicago w USA. W skład stowarzyszenia wchodzi 88 oddziałów: 80 w USA, pozo ...

                                               

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego – zbiór dokumentów eksploatacji oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku użytkowania obiektu budowlanego. Podstawą prowadzenia książki obiektu budowlanego jest zeszyt, najczęściej gotowa książka w formacie A4, z ...

                                               

Operat

Operat – pisemne opracowanie danego zagadnienia technicznego. Przykładowe operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntów geodezyjny szacunkowy określający wartość nieruchomości leśny kolaudacyjny losowania ewidencyjny techniczny wodnoprawny przeciwpo ...

                                               

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. W razie istotnych rozbieżności w opiniach o wartości tej samej nieruchomości, ...

                                               

Plan zarządzania nieruchomością

Plan zarządzania nieruchomością – opracowanie specjalistyczne, tworzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do zarządzania nieruchomościami, czyli przez licencjonowanych zarządców nieruchomości, w celu: planowanie uzasadnionego inwest ...

                                               

Powierzchnia najmu brutto

Powierzchnia najmu brutto – miara powierzchni stosowana przy wynajmowaniu nieruchomości i lokali komercyjnych. Powierzchnia najmu brutto to powierzchnia najmu netto powiększona o powierzchnie pomieszczeń pomocniczych danego najemcy, takich jak po ...

                                               

Powierzchnia najmu netto

Powierzchnia najmu netto - miara powierzchni stosowana przy wynajmowaniu nieruchomości i lokali komercyjnych. Powierzchnia najmu netto określa powierzchnię, którą dany najemca faktycznie wykorzystuje do bezpośredniego prowadzenia działalności gos ...

                                               

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Podstawowe regulacje szczególne dotyczące tego rodzaju umów, zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Do tego rodzaju umów mają zastosowanie inne przepisy prawne w tym przede wszystkim zawarte w kodeksie cywilnym. Ww. ustawa o gospodar ...

                                               

Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomościami – osoba fizyczna prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko. Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników, od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej ...

                                               

Infrastructure for Spatial Information in the European Community

Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej – dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 25 kwietnia 2007 i obowiązująca od 15 maja 2007 roku. Dyr ...

                                               

Dane przestrzenne

Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego. Dane te określają położenie, wielkość, kształt oraz związki topologiczne zachodzące między tymi obiektami, zjawiskam ...

                                               

Usługi danych przestrzennych

Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przez oprogramowanie komputerowe na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych. Obowiązek tworzenia usłu ...

                                               

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – decyzja wydawana dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. ...

                                               

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – decyzja wydawana na podstawie ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku, gdy teren pod inwestycję celu publicznego nie posiada miejscowego planu ...

                                               

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – decyzja ustalająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych. Decyzja została wprowadzona na podstawie ustawy ...

                                               

Interesariusz rewitalizacji

Interesariusz rewitalizacji – osoba, której szeroko pojęte interesy spotykają się z interesami innych osób na obszarze rewitalizacji. Przykładowe wyliczenie interesariuszy rewitalizacji zawiera ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ...