ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 459
                                               

Dewelfaryzacja

Dewelfaryzacja – proces wycofywania się państwa z dostarczania bezpłatnych lub niskopłatnych usług społecznych, przede wszystkim edukacyjnych, zdrowotnych, mieszkalnych oraz organizacji czasu wolnego. Ogranicza on wpływ państwa na zabezpieczenie ...

                                               

Ekonomia uczestnicząca

Ekonomia uczestnicząca albo ekonomia partycypacyjna lub parecon – system proponowany jako alternatywa dla innych systemów takich jak kapitalizm i koordynatoryzm, pochodzący z prac radykalnych teoretyków Michaela Alberta i Robina Hahnela. Parecon ...

                                               

Fab lab

Fab Lab – rodzaj pracowni lub małego laboratorium, mającego dawać możliwość realizacji własnych projektów i pomysłów osobom chcącym realizować swoje marzenia, hobby, naukę lub pracę, a potrzebują narzędzi i przestrzeni oraz wiedzy technicznej.

                                               

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator może mieć różną formę prawną. W zależności od grupy docelowej wyróżnia się różne rodzaje inkubatorów przedsiębiorczości, których oferta jest skierowana m.in. do: podmiotów ekonomii społecznej inkubatory przedsiębiorczości społecznej. st ...

                                               

Instytucje rynku pracy

Instytucje rynku pracy – instytucje realizujące zadania na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, tj. publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społ ...

                                               

Instytut Gospodarstwa Społecznego

Instytut Gospodarstwa Społecznego – placówka naukowo-społeczna w Polsce okresu międzywojennego utworzona w 1920 r. z inicjatywy jej pierwszego kierownika Włodzimierza Wakara, przez lata kierowana przez Ludwika Krzywickiego. Kolejnymi dyrektorami ...

                                               

Kooperatyzm

Kooperatyzm – doktryna społeczna upatrująca w organizowaniu spółdzielń, w ramach których środki produkcji stają się wspólną własnością wszystkich jej członków, drogę do wyzwolenia społecznego i ewolucyjnego wyeliminowania kapitalizmu. Doktryna zr ...

                                               

Mikrogrant

Mikrogrant - mała kwota przyznawana osobom fizycznym, żyjącym za mniej niż 1 USD dziennie, w celu stworzenia przez nich trwałego źródła utrzymania lub założenia mikroprzedsiębiorstwa. Odbiorcami mikrograntów mogą być również organizacje lub grupy ...

                                               

Mikrokredyt

Mikrokredyt – niskokwotowy kredyt, który jest przeznaczony dla ludzi biednych, głównie bezrobotnych, najczęściej bez zdolności kredytowej w zwykłych bankach, którym wystarczy niewiele pieniędzy, by rozwinąć jakikolwiek interes. Współcześnie idea ...

                                               

Myśl ogólna fizjologii powszechnej

Myśl ogólna fizjologii powszechnej – praca Józefa Supińskiego z 1860, będąca filozoficzno-socjologiczną, teoretyczną podbudową do sformułowanej przez niego teorii ekonomii społecznej. Dzieło było próbą stworzenia fizyki społecznej, czyli socjolog ...

                                               

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny – zawód, w którego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych, gdzie znajdują się jednostki wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

                                               

Rolnictwo wspierane społecznie

Rolnictwo wspierane społecznie – ruch związany z rolnictwem łączący rolników z konsumentami w bezpośrednich, krótkich, opartych na wzajemnym zaufaniu i pozbawionych pośredników oraz marż łańcuchach żywnościowych.

                                               

Ruch spółdzielczy w Danii

Ruch spółdzielczy w Danii jest wspólnym określeniem różnych duńskich organizacji ekonomicznych, funkcjonujących według zasady posiadanych udziałów. Oznacza to, że ich celem jest zarządzanie konsumpcją i produkcją członków spółdzielni, promowanie ...

                                               

Sklep charytatywny

Sklep charytatywny jest obiektem handlowym prowadzonym przez organizację dobroczynną w celu zbiórki pieniędzy. Potocznie często nazywane przez Polaków charity shopami lub charity. Sklepy charytatywne zajmują się sprzedażą przeważnie rzeczy używan ...

                                               

Społeczna gospodarka rynkowa

Społeczna gospodarka rynkowa – forma gospodarki, która rozwinęła się w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej i w założeniu stanowi połączenie gospodarki rynkowej i dużego zabezpieczenia socjalnego pracowników. Według tej koncepcji polityka ...

                                               

Społecznościowe finansowanie udziałowe

Społecznościowe finansowanie udziałowe - forma finansowania firm na etapie rozwoju, w której potrzebny kapitał zapewniają małe wpłaty od wielu osób. Projektodawcy mogą prezentować swoje pomysły na platformach crowdfundingowych i tam zbierać na ni ...

                                               

Spółdzielnia

Spółdzielnia – podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych.

                                               

Spółdzielnia europejska

Spółdzielnia europejska – obok spółki europejskiej i europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych jedna z paneuropejskich form korporacyjnych, której głównym celem jest umożliwienie i ułatwienie prowadzenia działalności spółdzielczej w wymia ...

                                               

Spółdzielnia socjalna

Spółdzielnia socjalna – podmiot polskiego prawa łączący cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Członkami spółdzielni socjalnej muszą być co najmniej w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Ustawowo celem spółdzielni jest pow ...

                                               

Sprawiedliwy handel

Sprawiedliwy handel – międzynarodowy ruch konsumentów, organizacji pozarządowych, firm importerskich i handlowych oraz spółdzielni drobnych producentów w krajach Globalnego Południa itp., mający na celu pomoc w rozwoju dla drobnych wytwórców, pos ...

                                               

Transition Towns

Transition Towns lub Transition Movement) – oddolny ruch ogólnoświatowy na rzecz dostosowania się do zmniejszającej się ilości paliw kopalnych, zmian klimatu i wahań ekonomicznych, również mający na celu stworzenie silniejszych i szczęśliwszych s ...

                                               

Ekonomiczna analiza prawa

Ekonomiczna analiza prawa – dyscyplina znajdująca się między ekonomią a naukami prawnymi. Zajmuje się badaniem prawa korzystając z metod nauk ekonomicznych. Dyscyplina ta kładzie szczególny nacisk na badanie efektywności regulacji prawnych.

                                               

Druga fala ekonomicznej analizy prawa

Druga fala ekonomicznej analizy prawa – nurt rozwijający się w nauce XX wieku, związany z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego zależnościami pomiędzy prawem a ekonomią, co wiązało się z ekspansją ekonomii do innych nauk społecznych.

                                               

Efektywność rynku finansowego

Efektywność rynku finansowego – istnieje kilka koncepcji efektywności dla rynku finansowego. Najszerzej omawianym zagadnieniem jest efektywność informacyjna lub cenowa, która jest miarą tego, jak szybko i całkowicie cena pojedynczego składnika ak ...

                                               

Ekonomiczna analiza kary pozbawienia wolności

Ekonomiczna analiza kary pozbawienia wolności – jest jednym z elementów ekonomicznej analizy prawa, zajmuje się badaniem oddziaływania kary pozbawienia wolności na społeczeństwo pod względem ekonomicznym. Odpowiada na pytanie czy wraz ze wzrostem ...

                                               

Ekonomiczna analiza kary śmierci

Ekonomiczna analiza kary śmierci – badania z dziedziny ekonomii, psychologii, socjologii i prawa, w swoich założeniach skupiające się na odstraszającej roli kary śmierci i społecznym wydźwięku kary śmierci, a także na kosztach związanych z przepr ...

                                               

Ekonomiczna analiza podziału władz

Ekonomiczna analiza podziału władz – pojęcie z zakresu ekonomicznej analizy prawa traktujące o ekonomicznych kosztach funkcjonowania różnych systemów podziału władz w państwach.

                                               

Niedoskonałości rynku kapitałowego

Wszelkie ograniczenia zmniejszające zakres umów finansowych, które agenci mogą podpisywać i/lub powodują niemożliwość ich honorowania, nazywane są niedoskonałościami. Ograniczenia te najczęściej obecne są na rynkach kapitałowych. Istnieją trzy po ...

                                               

Prawo własności (ekonomia)

Prawa własności w ekonomii to teoretycznie i społecznie wprowadzone w życie konstrukcje określające w jaki sposób wykorzystywany i posiadany jest zasób lub dobro gospodarcze. Zasoby mogą być w posiadaniu jednostki, stowarzyszenia albo rządu. Praw ...

                                               

Problem kosztów społecznych

"Problem kosztów społecznych” to artykuł poświęcony problemowi ekonomicznemu efektów zewnętrznych z 1960 r., autorstwa Ronalda Coase’a, ówczesnego członka wydziału Uniwersytetu w Wirginii. Efekty zewnętrzne to koszty lub korzyści, które wpływają ...

                                               

Przestępstwo racjonalne

Przestępstwo racjonalne – przestępstwo popełniane przez człowieka racjonalnego, który postępuje zgodnie z zasadą optymalizacji zachowania, wybiera rozwiązania najefektywniej realizujące jego preferencje, dokonuje czynu zabronionego po przeprowadz ...

                                               

Przetargi w rokowaniach ugodowych

Przetargi w rokowaniach ugodowych – przetargi prowadzone w ramach rokowań mających na celu doprowadzenie do zawarcia ugody pozasądowej. Etap sporu prawnego. Termin na jego przeprowadzenie nie jest uregulowany przepisami procesowymi, przez co prze ...

                                               

Reguła Handa

Reguła Handa – została stworzona przez amerykańskiego sędziego Learneda Handa na potrzeby sprawy Stany Zjednoczone przeciwko Carroll Towing Co. Stanowi, że sprawca szkody zawinił, jeżeli koszt krańcowy zachowanej przez niego ostrożności jest mnie ...

                                               

Szkoła New Haven

Szkoła New Haven – jedna ze szkół ekonomicznej analizy prawa. Stanowi przeciwieństwo tzw. szkoły chicagowskiej, która zakłada potrzebę postulowania zmian w prawie. Prezentowane przez nią podejście normatywne ma się opierać na analizie kosztów i k ...

                                               

Teoria pochodzenia prawnego

Teoria pochodzenia prawnego stanowi, iż istnieją dwie główne tradycje: prawo cywilne i prawo zwyczajowe, które w decydujący sposób kształtują stanowienie prawa i rozstrzyganie sporów oraz, że nie zostały one zreformowane po wstępnym przeszczepien ...

                                               

Założenia ekonomicznej analizy prawa

Założenia ekonomicznej analizy prawa – zasady stanowiące podstawę dalszych wywodów w dziedzinie ekonomicznej analizy prawa. Metodologia ekonomicznej analizy prawa koncentruje się na założeniach podzielanych przez większość badaczy, które mają swe ...

                                               

Ekonomista

Ekonomista – osoba zajmująca się ekonomią, termin ma dwa znaczenia. W węższym sensie ekonomista to osoba możliwie ekspert zajmująca się ściśle pojętą ekonomią teoretyczną, zazwyczaj makroekonomią, często przy tym także narzędziami prognostycznymi ...

                                               

Ergonomista

Ergonomista – osoba zajmująca się ergonomią. Ergonomistami są specjaliści wielu dziedzin, którzy systemowo podchodzą do zagadnień ergonomicznych, a więc łączą wiedzę wielu dziedzin dla usprawnienia pracy i poprawy warunków. Ergonomistami są zajmu ...

                                               

Arnhim Eustace

Arnhim Eustace – polityk i ekonomista, premier Saint Vincent i Grenadyn od 27 października 2000 do 29 marca 2001. Przewodniczący Nowej Partii Demokratycznej od 2000 i lider opozycji od 2001.

                                               

François Perroux

François Perroux – francuski ekonomista, profesor Collège de France. Wykładał również na Université de Lyon oraz Uniwersytecie Paryskim. W 1944 roku założył Institut de Sciences Economiques Appliquées. Był krytycznie nastawiony do polityki względ ...

                                               

Abdalla Hamdok

Abdalla Hamdok – sudański ekonomista i polityk, były urzędnik Organizacji Narodów Zjednoczonych, od 21 sierpnia 2019 premier Sudanu.

                                               

Mahbub ul Haq

Mahbub ul Haq – pakistański ekonomista, współtwórca Teorii Rozwoju Ludzkiego, twórca wskaźnika rozwoju społecznego, w latach 1970-1982 szef departamentu planowania politycznego Banku Światowego, w latach 1982-1984 Minister Finansów Pakistanu.

                                               

Ilham Tohti

Ilham Tohti – ujgurski profesor ekonomii, obrońca praw człowieka i orędownik praw mniejszości urgujskiej w Chinach. Skazany na dożywocie w Chinach pod zarzutem separatyzmu. Laureat nagrody Martina Ennalsa, Nagrody im. Václava Havla i Nagrody Sach ...

                                               

Yuba Raj Khatiwada

                                               

Mimoza Kusari-Lila

Mimoza Kusari-Lila – kosowska ekonomistka i polityk, minister handlu i przemysłu w latach 2011–2013, od 2014 burmistrz Gjakovy.

                                               

Saara Kuugongelwa

Saara Kuugongelwa-Amadhil – namibijska ekonomistka i polityk, premier Namibii od 21 marca 2015. Uzyskała licencjat z ekonomii na Lincoln University. W 1995 była urzędnikiem w kancelarii prezydenta. W latach 1995–2003 pełniła funkcję dyrektora gen ...

                                               

Li Kwoh-ting

Li Kwoh-ting – tajwański polityk i ekonomista. Po ukończeniu studiów inżynierskich w Nankinie wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie w 1934 roku ukończył studia na wydziale fizyki na Cambridge University. W 1949 roku ewakuował się wraz z rządem Kuo ...

                                               

Diosdado Macapagal

Diosdado Pangan Macapagal – filipiński polityk, prawnik, ekonomista. W 1949 został deputowanym do Izby Reprezentantów z ramienia Partii Liberalnej. W 1953 uzyskał reelekcję. Trzykrotnie był reprezentantem Filipin do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W l ...

                                               

Mao Yushi

Mao Yushi – chiński ekonomista o poglądach liberalnych. W swoim kraju jest kontrowersyjną osobą z powodu otwartej krytyki wobec komunistycznej i totalitarnej polityki Mao Zedonga. Jego zwolennicy nazywają go "skarbem narodu", przeciwnicy natomias ...

                                               

Andrés Martínez Trueba

Andrés Martínez Trueba - urugwajski polityk, chemik, farmaceuta, od 1943 prezes Banku Hipotecznego, od 1951 do 1952 prezydent Urugwaju z ramienia partii Colorado, po zniesieniu tego urzędu od 1952 do 1954 przewodniczący Federalnej Rady Wykonawczej.