ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 458
                                               

Przegląd Lniarski

Przegląd Lniarski: kwartalnik: organ Towarzystwa Lniarskiego w Wilnie – czasopismo wydawane nakładem Towarzystwa Lniarskiego od 1930 do 1939 roku, początkowo jako kwartalnik, a od 1934 jako dwumiesięcznik. Redaktorem naczelnym był Janusz Jagmin. ...

                                               

Przemysł Chemiczny (czasopismo)

Przemysł Chemiczny – polskie czasopismo naukowo-techniczne prezentujące artykuły naukowo-techniczne dotyczące technologii chemicznej w różnych gałęziach produkcji i przetwórstwa, inżynierii chemicznej i procesowej, aparatury chemicznej. Czasopism ...

                                               

Agricultural and Forest Entomology

Agricultural and Forest Entomology – międzynarodowe, recenzowane czasopismo naukowe publikujące w dziedzinie entomologii leśnej i agronomicznej. Pismo wydawane jest przez Royal Entomological Society of London i od 1992 ukazuje się raz na trzy mie ...

                                               

Farmer Partner nowoczesnego rolnika

Farmer: Partner nowoczesnego rolnika – czasopismo o tematyce rolniczej, adresowane przede wszystkim do właścicieli gospodarstw rolnych, plantatorów roślin i hodowców. Periodyk ten składa się z trzech podstawowych działów tematycznych takich jak: ...

                                               

Gazeta cukrownicza

Gazeta Cukrownicza – tygodnik poświęcony sprawom przemysłu cukrowniczego i pokrewnej gałęzi rolnictwa, wydawany od 1893 roku w Warszawie. Od 1945 roku wydawany przez Centralny Zarząd Przemysłu Cukrowniczego. Od 1945 roku dodano podtytuł Czasopism ...

                                               

Journal of Integrated Pest Management

Journal of Integrated Pest Management – międzynarodowe, recenzowane czasopismo naukowe otwartego dostępu publikujące w dziedzinie agronomii. Pismo wydawane jest przez Entomological Society of America. Nie publikuje oryginalnych prac badawczych, l ...

                                               

Pest Management Science

Pest Management Science – międzynarodowe, recenzowane czasopismo naukowe publikujące w dziedzinie entomologii i agronomii. Pismo wydawane jest przez John Wiley & Sons na zlecenie Society of Chemical Industry. Ukazuje się od 1970 roku. Tematyką ob ...

                                               

Poradnik Gospodarski

Poradnik Gospodarski − ogólnopolski miesięcznik adresowany do rodzinnych gospodarstw rolnych. Redakcja mieści się w Poznaniu. Pierwszy numer ukazał się 5 lipca 1889, a inicjatorem powstania czasopisma był Maksymilian Jackowski. W okresie międzywo ...

                                               

Roczniki Nauk Rolniczych

Roczniki Nauk Rolniczych – pismo wydawane w Krakowie w latach 1904-1922, jako organ Polskiego Towarzystwa dla Popierania Nauki Rolnictwa. Redaktorzy naczelni: Emil Godlewski, S. Jentys, W. Lubomirski, W. Klecki, Józef Mikułowski-Pomorski. Pismo p ...

                                               

Rolnicze abc

Rolnicze abc – czasopismo o tematyce rolniczej. Specjalizuje się w tematyce uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt. Do roku 2006 było poradnikiem ośrodków doradztwa rolniczego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2007 miesięcznik ...

                                               

Rolnik Spółdzielca

Rolnik Spółdzielca – polskie czasopismo wydawane od lipca 1948, adresowane do członków i pracowników wiejskich spółdzielni zaopatrzenia i zbytu. Redakcja mieści się w Warszawie. Początkowo dwutygodnik, od 1955 wydawane jako tygodnik, od 2006 jako ...

                                               

Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna

Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna - dwumiesięcznik naukowo-techniczny wydawany do 2006 r. przez HORTPRESS, a od 2007 przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Czasopismo porusza tematykę związaną z użytkowaniem sprzętu rolniczeg ...

                                               

Tygodnik Rolników Obserwator

Tygodnik Rolników Obserwator − polski tygodnik, wydawany od 1990 roku w Warszawie, początkowo przez NSZZ "Solidarność” RI, poświęcony sprawom rolnictwa, gospodarki i polityki oraz sprawom społecznym.

                                               

Wieści (pismo)

Wieści – tygodnik społeczno-polityczny wydawany w Krakowie od 6 stycznia 1957 roku i poświęcony sprawom wsi. Pismo koncentruje się na zagadnieniach ekonomiczno-rolnych, ale poświęca również miejsce na tematykę kulturalną. Pierwszym redaktorem nac ...

                                               

Academy of Management Journal

Academy of Management Journal – czasopismo naukowe z zakresu zarządzania i teorii organizacji wydawane przez Academy of Management. Należy do pięciu najczęściej cytowanych periodyków naukowych z tej dyscypliny. Publikuje artykuły oparte zarówno o ...

                                               

Academy of Management Review

Academy of Management Review – czasopismo naukowe z zakresu zarządzania i teorii organizacji wydawane przez Academy of Management. Należy do pięciu najczęściej cytowanych periodyków naukowych z tej dyscypliny. Publikuje artykuły oparte zarówno o ...

                                               

Administrative Science Quarterly

Administrative Science Quarterly to kwartalnik z zakresu zarządzania i teorii organizacji wydawany na Cornell University. Należy do pięciu najczęściej cytowanych periodyków naukowych z tej dyscypliny. Publikuje artykuły oparte zarówno o metody il ...

                                               

European Management Review

European Management Review - europejskie czasopismo naukowe z zakresu teorii organizacji i zarządzania, wydawane przez Palgrave. Redaktorem naczelnym jest Bruce Kogut, profesor INSEAD. Pismo koncentruje się na zagadnieniach głównego nurtu zarządz ...

                                               

Journal of Organizational Change Management

Journal of Organizational Change Management - europejskie czasopismo naukowe z zakresu teorii organizacji i zarządzania, wydawane przez Emerald. Występuje na liście filadelfijskiej. Redaktorem naczelnym jest Sławomir Magala, profesor Erasmus Univ ...

                                               

Dobra (ekonomia)

Dobra – w ekonomii to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Proces zużywania nabytych dóbr w celu zaspokojenia potrzeb nazywa się konsumpcją. Przykładem dobra może być samochó ...

                                               

Dobra finalne

Dobra finalne – dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to albo dobra konsumpcyjne zakupione przez gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe ; np. maszyny; nabyte przez przedsiębiorstwa.

                                               

Dobra komplementarne

Dobra komplementarne – dobra, które wzajemnie się uzupełniają i są w związku z tym najczęściej konsumowane razem, np. komputer i monitor, samochód i benzyna. Dla dóbr komplementarnych istnieje odwrotna zależność pomiędzy zmianami ceny jednego z n ...

                                               

Dobra konsumpcyjne

Dobra konsumpcyjne – dobra wytworzone w celu niezwłocznego ich wykorzystania przez konsumenta. W przeciwieństwie do dóbr inwestycyjnych przy nabywaniu dóbr konsumpcyjnych nie zakłada się, że wydatek za jakiś czas może się zwrócić – stanowi on czy ...

                                               

Dobra luksusowe

Dobra luksusowe – w ekonomii: takie dobra, na które popyt rośnie szybciej niż liniowo w stosunku do wzrostu dochodów. W przypadku spadku dochodów spadek popytu jest procentowo większy. Innymi słowy, na te dobra większą część swoich dochodów przez ...

                                               

Dobra podrzędne

Dobra podrzędne – w ekonomii wszystkie dobra, na które popyt rośnie pod wpływem spadku dochodów nabywców. Są to zatem zwykle dobra gorsze jakościowo, tańsze substytuty. Dobra podrzędne zwane są też dobrami bezwzględnie poślednimi oraz dobrami niż ...

                                               

Dobra prywatne

Dobra prywatne – w ekonomii każde dobro, które nie jest dobrem publicznym, tzn. które może nie być konsumowane przez wielu konsumentów bez uszczerbku dla któregokolwiek z nich. Przykładem dobra prywatnego może być np. odzież, żywność.

                                               

Dobra publiczne

Dobra publiczne – dobra charakteryzujące się brakiem możliwości wyłączenia ich z konsumpcji oraz jednocześnie ich niekonkurencyjnością w konsumpcji. Pierwszy warunek w definicji dobra publicznego oznacza, że dostawca dobra nie może legalnie zapob ...

                                               

Dobra Veblena

Dobro Veblena jest to dobro luksusowe, na które wielkość popytu wzrasta wraz ze wzrostem ceny – jest to wyjątek w prawie popytu. Takie zjawisko jest nazywane efektem Veblena bądź efektem prestiżowym. Przykładem takiego dobra mogą być luksusowe sa ...

                                               

Dobra wolne

Dobro wolne – w ekonomii dobra, które w warunkach naturalnych występują w nieograniczonej ilości; nie występuje w tym przypadku pojęcie własności. Przykładami takiego dobra są powietrze oraz energia słoneczna. Przeciwieństwem dóbr wolnych są dobr ...

                                               

Dobra wspólnej puli

Dobra wspólnej puli – dobra, które charakteryzują się tym, że istnieje w korzystaniu z nich niemożność wykluczenia użytkowników oraz rywalizacyjny charakter konsumpcji. Pierwszy warunek oznacza, że dostawca dobra nie może zapobiec używaniu dobra ...

                                               

Dobro Giffena

Dobro Giffena - pojęcie z zakresu ekonomii będące odstępstwem od zasady elastyczności popytu, stworzone przez Roberta Giffena. Oznacza dobro, którego ilość nabywana rośnie nawet w przypadku wzrostu jego ceny. Dobrami Giffena mogą być w pewnych ok ...

                                               

Dobra informacyjne

Dobra informacyjne – dobra mogące być bezpośrednio świadczone drogą komunikacji elektronicznej. Stanowią one zazwyczaj przedmioty własności intelektualnej. Do dóbr informacyjnych zalicza się między innymi: programy komputerowe, bazy danych, hosti ...

                                               

Substytut

Substytut, zamiennik – produkt zaspokajający te same potrzeby nabywcy, ale inny ze względu na technologię wytwarzania. Przykładowo substytutem masła jest margaryna, a substytutem parkietu – wykładzina z tworzyw sztucznych. W analizie strukturalne ...

                                               

Wspólne zasoby

Wspólne zasoby – dobra, które spełniają dwa warunki: są rywalizacyjne w konsumpcji nie ma możliwości wykluczenia kogoś z korzystania z nich względnie niskim kosztem. Te warunki sprawiają, że może nastąpić nadmierna przewyższająca możliwości odtwo ...

                                               

Zasoby ludzkie

Zasoby ludzkie, HR – pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę jako jeden z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarz ...

                                               

Zasoby pieniężne

Zasoby pieniężne – środki pieniężne zgromadzone przez określony podmiot ze źródeł jego przychodów, pozostające w jego dyspozycji.

                                               

Zasoby przedsiębiorstwa

Zasoby przedsiębiorstwa - wszystko to czym dysponuje przedsiębiorstwo: rzeczowy budynki, maszyny ziemia - grunty firmy finansowy praca - siła robocza kapitał technologia przedsiębiorczość

                                               

Zasoby przemysłowe

Zasoby przemysłowe: zasoby kopaliny spełniające kryterium przemysłowości. Do zasobów tych kwalifikowane są geologiczne zasoby bilansowe, które spełniają następujące warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Regulacją nadrzędną w tym ...

                                               

Zasoby złoża

Zasoby złoża - oszacowana i wyceniona ilość kopaliny w złożu. Ilość zasobów jest o tyle istotna, że dopiero wycena kopaliny w złożu, pomniejszona o przewidywaną ilość strat, związanych z systemem eksploatacji decyduje o tym, czy inwestycja w udos ...

                                               

Ekonometria

Ekonometria – nauka pomocnicza w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęści ...

                                               

Barometr koniunktury

Barometr koniunktury – narzędzie analizy ekonomicznej, dzięki któremu obserwować można bieżące wahania koniunktury i które umożliwia prognozowanie zmian w gospodarce. Wskaźniki ekonomiczne umożliwiają analizę sytuacji gospodarczej i prognozę przy ...

                                               

Dendryt wrocławski

Dendryt wrocławski – metoda taksonomiczna, która wykazuje się znacznym stopniem obiektywizmu. Zaproponowana została przez grupę matematyków polskich pracujących przed II wojną światową na Uniwersytecie Lwowskim a po wojnie na Uniwersytecie Wrocła ...

                                               

Długi ogon

Długi ogon – koncepcja, którą sformułował Chris Anderson w październiku 2004 w artykule dla magazynu Wired, celem opisania pewnych modeli biznesowych oraz ekonomicznych, zaobserwowanych w działalności firm takich jak Amazon.com, czy Netflix. Głos ...

                                               

Ekonometria finansowa

Ekonometria finansowa – dział ekonometrii, w którym metody ilościowe stosowane są do analizy zjawisk ekonomiczno-finansowych zachodzących na rynkach finansowych. Ekonometria finansowa dzieli się na dwie części: odnosząca się do analizy relacji mi ...

                                               

Endogeniczność

Endogeniczność jest zjawiskiem występującym w statystyce, zwłaszcza w ekonometrii. O parametrze bądź zmiennej mówi się, że jest endogeniczna, jeśli zachodzi korelacja między tym parametrem/tą zmienną a błędem losowym. Endogeniczność może być wyni ...

                                               

Współczynnik Giniego

Współczynnik Giniego, wskaźnik Giniego, indeks Giniego – stosowana w statystyce miara koncentracji rozkładu zmiennej losowej. Nazwa współczynnika pochodzi od nazwiska jego twórcy, włoskiego statystyka Corrado Giniego.

                                               

Hipoteza błądzenia losowego

Hipoteza błądzenia losowego – pojęcie z dziedziny finansów podobne do hipotezy rynku efektywnego, które mówi, że cena instrumentu finansowego jest generowana przez proces stochastyczny zwany błądzeniem losowym. Oznacza to, że cena instrumentu fin ...

                                               

Indeks agregatowy

Indeks agregatowy – wskaźnik tempa zmian zjawisk ekonomicznych, porównywanych w dwóch okresach, określanych jako okres bieżący i okres bazowy. Za pomocą indeksów porównuje się dobra pojedyncze bądź zestawienia wielu dóbr. W pierwszym przypadku uż ...

                                               

Indeksacja

Indeksacja - system powiązania płac, cen lub stóp procentowych z określonym wskaźnikiem ekonomicznym, zmiana wartości tego wskaźnika powoduje proporcjonalną zmianę płacy, ceny czy stopy procentowej. Indeksację można również opisać jako przeliczen ...

                                               

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie zajmujący się badaniami z pogranicza matematyki, informatyki, ekonometrii, organizacji i zarządzania.