ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 200                                               

Sygnał mgłowy

Sygnał mgłowy – sygnał dźwiękowy emitowany przez statek, platformę lub znak nawigacyjny w warunkach ograniczonej widzialności. Ma na celu poinformowanie znajdujących się w pobliżu statków o obecności, położeniu i statusie nadającego sygnał. Rodza ...

                                               

Szlak kliprów

Szlak kliprów - tradycyjna droga jaką obierały klipry w drodze pomiędzy Europą i Dalekim Wschodem, Australią i Nową Zelandią. Droga ta prowadziła z zachodu na wschód po Oceanie Południowym wzdłuż ryczących czterdziestek gdzie były silne wiatry z ...

                                               

Światło nawigacyjne

Światło nawigacyjne – rodzaj światła umieszczony na znaku nawigacyjnym lub innym obiekcie znajdującym się w rejonie żeglugi. Przy ograniczonej widoczności umożliwia wykonanie namiarów do określenia pozycji statku oraz żeglugę na akwenach przybrze ...

                                               

Świt żeglarski

Świt żeglarski, świt nawigacyjny lub świt nautyczny – czas przed wschodem Słońca, gdy horyzont i krajobraz stają się na tyle widoczne, że możliwa staje się nawigacja w oparciu o oświetlone brzaskiem obiekty na ziemi lub morzu, na niebie są jeszcz ...

                                               

Tor wodny

Tor wodny – droga dla statków, bezpieczna o odpowiedniej głębokości, wyznaczona na akwenie trudnym lub niebezpiecznym, oznaczona stałymi lub pływającymi znakami nawigacyjnymi, na której może odbywać się bezpiecznie i swobodnie ruch żeglugowy. Kie ...

                                               

Tor wodny Świnoujście–Szczecin

Tor wodny Świnoujście–Szczecin – stanowi sztuczną drogę wodną o długości 67.35 km. Prowadzi od pławy podejściowej na kotwicowisku w Zatoce Pomorskiej przez Świnę w Świnoujściu, Kanał Mieliński, Kanał Piastowski, Zalew Szczeciński, Roztokę Odrzańs ...

                                               

Traffic Message Channel

Traffic Message Channel – technologia służąca dostarczeniu kierowcy informacji o ruchu. TMC Pozwala na ciche dostarczanie wysokiej jakości precyzyjnych, aktualnych i istotnych informacji w języku wybranym przez użytkownika. Dane są przesyłane prz ...

                                               

Trójkąt błędów

Trójkąt błędów - w nawigacji figura powstała z wzajemnego przecięcia trzech linii pozycyjnych, która umożliwia w pewnych warunkach konstrukcyjne wyeliminowanie błędu tych linii i dokładne określenie pozycji.

                                               

Tyfon (sygnalizator akustyczny)

Tyfon – pneumatyczny sygnalizator dźwiękowy, rodzaj gwizdka w którym dźwięk wytwarzany jest przez strumień powietrza lub pary przepływający przez otwory w sąsiedztwie wibrującej tarczy oparty na patencie Helgego Rydberga, asystenta na Uniwersytec ...

                                               

Układ odniesienia

Układ odniesienia – punkt lub układ punktów w przestrzeni, względem którego określa się położenie lub zmianę położenia danego ciała. Wybrany punkt często definiuje się poprzez wskazanie ciała, z którym związany jest układ współrzędnych. Wybór ukł ...

                                               

Wąskie przejście

Wąskie przejście – Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej nie wyjaśnia jednoznacznie co należy rozumieć pod pojęciem wąskiego przejścia, nie ma też określonego miernika szerokości, który klasyfikowałby dane przejście jako wąskie. Dlatego za ogólną d ...

                                               

Wiadomości Żeglarskie

Wiadomości Żeglarskie - - periodyczne wydawnictwo dla nawigatorów/żeglarzy, opisujące wszelkie zmiany dotyczące bezpieczeństwa nawigacji, np. zmiany w oznakowaniu nawigacyjnym, informacje o nowych wrakach czy pomiarach głębokości, nowe systemy ro ...

                                               

Widnokrąg

Widnokrąg – granica widoczności w płaszczyźnie horyzontu. Linia pozornego zetknięcia nieboskłonu z powierzchnią Ziemi. W terenie otwartym widnokrąg jest zbliżony kształtem do okręgu. W terenie zabudowanym lub pofałdowanym, widnokrąg stanowią najd ...

                                               

Wody pływowe

Wody pływowe – wody, na których występuje zjawisko pływów. Ze względu na zmiany wysokości lustra wody, a co za tym idzie, głębokości akwenu pływy stanowią ważne zagadnienie w nawigacji, a w konsekwencji konieczność ustalenia czy jednostka o danym ...

                                               

Zboczenie nawigacyjne

Zboczenie nawigacyjne - długość łuku równoleżnika na danej szerokości geograficznej zawarta między określonymi dwoma południkami i wyrażona w milach morskich. Zboczenie możemy obliczyć ze wzoru: a=Δλ cosφ gdzie: a - zboczenie nawigacyjne Δλ - róż ...

                                               

Zmierzch żeglarski

Zmierzch żeglarski, zmierzch nautyczny lub zmierzch nawigacyjny – okres po zachodzie Słońca, kiedy środek tarczy słonecznej znajduje się już poniżej 6 stopni kątowych poniżej horyzontu, ale ciągle jest jeszcze wyżej niż 12° poniżej horyzontu. Naz ...

                                               

Znak nawigacyjny

Znak nawigacyjny – rodzaj urządzenia lub budowli, które zostały ustawione w celu wskazywania bezpiecznej drogi wszelkim uczestnikom ruchu wodnego lub lotniczego. Aby dany obiekt był uznawany za znak nawigacyjny, musi być on oznaczony na mapie naw ...

                                               

Znos

Znos – zjawisko znoszenia z kursu jednostki pływającej wskutek oddziaływania na nią prądu wody. W nawigacji zliczeniowej – kąt o jaki znoszony jest statek przez prąd poprawka na prąd. Aby określić kurs jakim statek przemieszcza się nad dnem kąt d ...

                                               

Żyroskop

Żyroskop – urządzenie do pomiaru lub utrzymywania położenia kątowego, działające na podstawie zasady zachowania momentu pędu. Został wynaleziony przez francuskiego fizyka Jeana Foucaulta w 1852 roku. Przyrząd demonstrujący efekty żyroskopowe, tak ...

                                               

Żyroskop akustoelektroniczny

Żyroskop akustoelektroniczny – układ akustoelektroniczny wykorzystujący fale Rayleigha i służący do określania zmian położenia w przestrzeni. Żyroskop akustoelektroniczny składa się z rezonatora z AFP, poprzecznie umieszczonych przetworników międ ...

                                               

Olimpiada geograficzna

Olimpiada Geograficzna – przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu geografii, organizowana od 1974 przy poparciu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W latach 1991–2010 funkcjonowała jako Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna.

                                               

IV Olimpiada Geograficzna

IV Olimpiada Geograficzna – olimpiada geograficzna, której finały odbyły się w 3 czerwca 1978 w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Hasłem olimpiady były słowa Stanisława Staszica: Ziemia, praca, czas są źródłem bogactw kraju. Więc ...

                                               

VII Olimpiada Geograficzna

VII Olimpiada Geograficzna – olimpiada geograficzna, której finały odbyły się w 1981 w Katowicach w siedzibie Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych. W etapie szkolnym udział wzięło 1963 uczestników, a do finału pisemnego w Katowic ...

                                               

Akademia Argonautów

Akademia Argonautów – włoskie towarzystwo geograficzne założone przez geografa, Vincenzo Maria Coronelli. Było to pierwsze stowarzyszenie geograficzne w historii świata.

                                               

EGEA (stowarzyszenie)

EGEA – organizacja tworząca sieć skupiającą studentów geografii z 36 głównie europejskich krajów. Stowarzyszenie ma za cel wspomagać rozwój młodych geografów poprzez możliwość poznania innych krajów i kultury rówieśników w nich żyjących, a także ...

                                               

Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego – studenckie koło naukowe działające przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pierwsze na ziemiach polskich stowarzyszenie sk ...

                                               

Królewskie Towarzystwo Geograficzne

Królewskie Towarzystwo Geograficzne – towarzystwo naukowe utworzone w celu propagowania i rozwoju geografii, obecnie zajmuje się wspieraniem badań naukowych, ekspedycji naukowo-badawczych i edukacji geograficznej. Zostało założone w 1830 roku z s ...

                                               

Międzynarodowa Unia Geograficzna

Międzynarodowa Unia Geograficzna, MUG – międzynarodowa organizacja naukowa utworzona 22 lipca 1922 w Brukseli. Polska jest jej członkiem od 1925.

                                               

National Geographic Society

National Geographic Society – towarzystwo geograficzne założone 27 stycznia 1888 roku w Stanach Zjednoczonych, jedna z największych światowych organizacji naukowo-edukacyjnych typu non-profit.

                                               

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polskie Towarzystwo Geograficzne – towarzystwo naukowe z siedzibą w Warszawie, założone 27 stycznia 1918. Zrzesza ok. 1.2 tys. członków stan na dzień 31 grudnia 2016 w 21 oddziałach i komisjach tematycznych. Członkowie PTG spotykają się corocznie ...

                                               

Polskie Towarzystwo Limnologiczne

Polskie Towarzystwo Limnologiczne – towarzystwo naukowe z siedzibą w Toruniu zrzeszające naukowców zajmujących się problemami z zakresu limnologii. Polskie Towarzystwo Limnologiczne popiera działalność naukową, naukowo-techniczną, inżynieryjną, m ...

                                               

Szkoły geograficzne

Szkoły geograficzne – szkoły naukowe legitymujące się wybitnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie geografii, reprezentowane przez mistrza i skupionych wokół niego uczniów rozwijających dany kierunek badań. Narodowe szkoły geograficzne o zróżn ...

                                               

Amerykańska szkoła geograficzna

Amerykańska szkoła geograficzna – szkoła naukowa rozwinięta w USA dzięki pracom geologów, którzy wykonując zdjęcie geologiczne, zwrócili uwagę na wpływ czynników zewnętrznych na rzeźbę terenu i jej ewolucję, przebiegającą odmiennie w różnych waru ...

                                               

Brytyjska szkoła geograficzna

Brytyjska szkoła geograficzna – szkoła naukowa, której powstanie wiązało się eksploracją terenów Imperium Brytyjskiego, choć równie owocny był udział geografów brytyjskich w badaniach Arktyki i Antarktydy. Dużymi osiągnięciami szczyciła się bryty ...

                                               

Francuska szkoła geograficzna

Francuska szkoła geograficzna – szkoła naukowa stworzona przez Paul Vidal de la Blache’a. Zasłynęła ze studiów regionalnych na terenie Francji. Wysoki poziom osiągnęła również geografia ogólna, zarówno społeczno-ekonomiczna, jak i fizyczna, a w j ...

                                               

Niemiecka szkoła geograficzna

Niemiecka szkoła geograficzna – najstarsza narodowa geograficzna szkoła naukowa. Została stworzona przez K. Rittera. Początkowo zasłynęła z geografii ogólnej, zarówno fizycznej, jak i społeczno-ekonomicznej, później rozwinęła się geografia region ...

                                               

Rosyjska szkoła geograficzna

Rosyjska szkoła geograficzna – szkoła naukowa stworzona przez M.W. Łomonosowa. Zasłynęła głównie z badań gleboznawczych W.W. Dokuczajewa, krajobrazowych S.W. Kalesnika, klimatologicznych A. Wojejkowa, oceanograficznych J.W. Szokalskiego, geografi ...

                                               

Gazeter

Gazeter – spis nazw obiektów geograficznych: miejscowości i obiektów fizjograficznych. Oficjalny gazeter opracowany przez powołaną w każdym państwie do tego celu komisję w Polsce jest to Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rz ...

                                               

Lesistość

Lesistość – wskaźnik dotyczący stopnia pokrycia lasem określonej powierzchni; jest to stosunek procentowy powierzchni porośniętej lasami do całkowitej powierzchni danego obszaru. W dniu 31 grudnia 2016 powierzchnia lasów w Polsce wynosiła 9 mln 2 ...

                                               

Orografia

Orografia to: dział geografii zajmujący się rozmieszczeniem, opisem i klasyfikacją gór. dział geomorfologii zajmujący się charakterystyką form rzeźby powierzchni Ziemi, W odniesieniu do rzek, strumieni, potoków, dolin, żlebów itp. używa się termi ...

                                               

Pasowość

Pasowość – jeden z porządków przestrzennych środowiska geograficznego kuli ziemskiej, polega na występowaniu równoległych do siebie pasów krajobrazowych, z których każdy cechuje się odmiennym charakterem środowiska.

                                               

Pion (kierunek)

Pion – linia pokrywająca się z kierunkiem działania siły ciężkości na powierzchni Ziemi i w jej pobliżu. Jest prostopadła do powierzchni geoidy, lokalnie jest prostopadła do poziomu. Do wyznaczania pionu używa się przyrządu o tej nazwie. Stosuje ...

                                               

Przestrzeń geograficzna

Przestrzeń geograficzna reprezentuje powierzchnię Ziemi w jej fizycznym, przyrodniczym, złożonym zróżnicowaniu. Za jej umowne granice określające jednocześnie zakres przestrzenny badań geograficznych przyjmuje się najczęściej: górną – tropopauzę. ...

                                               

Przewyższenie (różnica wysokości)

Przewyższenie – różnica wysokości między dwoma punktami. Wielkości tej używa się np. w narciarstwie do określenia rozciągłości pionowej stoku narciarskiego, która w połączeniu z długością trasy, daje pojęcie o stromiźnie danej trasy. W podobnym z ...

                                               

Rektyfikacja mapy

Rektyfikacja lub kalibracja – proces określania i przypisywania wprowadzonego do komputera skanu mapy, określonych współrzędnych geograficznych lub prostokątnych.

                                               

Zwornik (geografia)

Zwornik, punkt zwornikowy – miejsce zbiegu przynajmniej trzech wypukłych form ukształtowania terenu jak: grzbiet, grań, żebro, czy też filar. Najczęściej jest to wierzchołek, choć może to być też przełęcz. Przykłady zworników w polskich Tatrach: ...

                                               

Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z szesnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Gronostajowej 3a w Krakowie na terenie III Kampusu. Powstał w 2017 poprzez podział Wydziału ...

                                               

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Narutowicza 88 w Łodzi. Powstał w 2001 roku.

                                               

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – wydział Uniwersytetu Warszawskiego. Znajduje się na terenie głównego kampusu w pałacu Uruskich-Czetwertyńskich przy Krakowskim Przedmieściu. Utworzony został w 1977. Na Wydziale pracuje 95 nauczycieli ak ...

                                               

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego – jednostka naukowo-dydaktyczna będąca jednym z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. Najbardziej znaną, podległą instytucją jest Fokarium w Helu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →